Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 67103 /Δ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 15180 - Μαρούσι
Πληροφορίες : Αθ. Χριστοπούλου, Ν. Μπιράτση, Α.
Παπαδάκη, Χ. Παπαρούνα
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : deae3@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 2928, 2182
Μαρούσι, 14/06/2023
ΠΡΟΣ :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
2. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
3. ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ (ΜΕΣΩ ΔΙ.Δ.Ε.)
4. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΜΕΣΩ Π.Δ.Ε.)
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2023-2024 για τους απόφοιτους Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου»
Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. ΦΒ7/46512/Κ3/25-04-2023 Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Νεολαίας για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και στο πλαίσιο της έναρξης της Η' Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 20232024, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 109153/Κ5 (ΦΕΚ 4771/Β/12.09.2022) ΥΑ «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού ' Έτους -Τάξης Μαθητείας.».
2. Οι ειδικότητες μαθητείας για το σχολικό έτος 2023-2024 μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ και στον σύνδεσμο: «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.».
3. Οι σύλλογοι διδασκόντων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) καλούνται, κατά την τελευταία συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του τρέχοντος διδακτικού έτους, να εισηγηθούν αιτιολογημένα και να συντάξουν σχετικό πρακτικό για τους κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου που κρίνουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί υπηρεσιακά στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού ενημερωθούν σχετικά οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.
4. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν κατά προτεραιότητα αξιολογήσεις των κατόχων απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων, με σκοπό να πιστοποιήσουν τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και εκδίδουν σχετικές εκθέσεις-γνωματεύσεις.
5. Οι διευθυντές/ντριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ενημερώνουν τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τον αριθμό των μαθητών που μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα και για ποιες ειδικότητες.
6. Οι διευθυντές/ντριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έρχονται σε επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της υποστήριξης του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, για τη δέσμευση θέσεων μαθητείας από φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Η υποβολή των αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2023.
Με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη του θεσμού της μαθητείας για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συζήτηση σχετικών ζητημάτων, παρακαλούνται όλοι οι διευθυντές των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) της χώρας να συμμετέχουν σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00-14:30. Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση είναι ο εξής:
https://minedu-primary.webex.com/meet/gianmpou
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Νεολαίας
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α'θμιας, Β'θμιας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
• Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ