Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/55/10883
ΑΔΑ 60ΙΟ46ΜΤΛ6-ΑΦ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληρ: Μ. Κρανιά
Τηλέφωνο: 2131313203
Email.: m.krania@ypes.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2023
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΠΡΟΣ:
1 .Όλα τα Υπουργεία,
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού
2 .Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3 .Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4 . Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης
5 .Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
ΚΟΙΝ.:
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων
Τμήμα Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων
trainingdiv2@astynomia.gr
Θέμα: Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (27η εκπαιδευτική σειρά)
Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτ. 1728/23/1276344/27-06-2023 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: ΩΧΒΞ46ΜΤΛΒ- ΕΣΖ) καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 σε σαράντα (40) σπουδαστές, εκ των οποίων οι τρεις (3) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι, προερχόμενοι από Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα, σύφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του π.δ. 380/1996, όπως ισχύει.
Οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών - απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.), θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν βαθμό Α’ και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1968 και εντεύθεν).
Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης που θα διαρκέσει από τις 18-09-2023 έως 1904-2024, οι υπάλληλοι - σπουδαστές αποσπώνται στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στην υπ’ αριθμ. 1728/23/1276344/27-06-2023 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: ΩΧΒΞ46ΜΤΛΒ- ΕΣΖ).
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων υπηρεσιών, παρακαλούνται μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023, ώρα 17.00 να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας, τους τίτλους σπουδών καθώς και βιογραφικό σημείωμα, στο Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@ydmed.gov.gr), υπόψη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την τελική επιλογή. Επισημαίνεται ότι ο απολυτήριος τίτλος που προβλέπεται στην παράγραφο 11 της ανωτέρω απόφασης, ο οποίος παρέχεται στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη σχολή δεν επέχει θέση μεταπτυχιακού δίπλωματος για τις θέσεις που προβλέπονται για τους πολιτικούς υπαλλήλους, καθώς σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να
διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, αντιστοίχως.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ελένη Ρούφου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών