Διοικητικό Έγγραφο

Γ6 ΕΑΔΗΣΥ/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΝΩΜΗ
(άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4912/2022)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
της παρ. 5 του άρθρου 353 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4912/2022
Στην Αθήνα σήμερα, 24 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα γραφεία της, συνήλθε η ως άνω ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής «Αρχή» ή «ΕΑΔΗΣΥ») σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη.
Τα προσκληθέντα Μέλη της Επιτροπής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση, ως εξής:
Πρόεδρος: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Σύμβουλοι: Ευαγγελία Κουτούπα
Δημήτριος Χανής
Μέλη: Χρυσάνθη Ζαράρη
Αδάμ Καραγλάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Εισηγήτριες: Ευσταθία Μαραγκού, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΑΔΗΣΥ και Ζωή Μεταξιώτου, Χημικός Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΑΔΗΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγήτριες (μέσω τηλεδιάσκεψης), καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Χ. Καξιρή, ενώ παρενέβη (μέσω τηλεδιάσκεψης) και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς παροχή διευκρινίσεων, οι οποίοι άπαντες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Επιτροπής.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, δυνάμει του άρθρου 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Εγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».
Με το υπ' αριθ. πρωτ. 145210/08.05.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αριθ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 2195/39.05.2023), διαβιβάστηκε στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Εργα και Μελέτες».
Με το ως άνω έγγραφο ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής επί του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016.
Ι. Το υπό εξέταση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης
Το υποβληθέν σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, έχει ως κάτωθι:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες»
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3. Του N. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
4. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
5. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
6. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α'/22-09-2015) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
7. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α'/4-11-2016) περί της Μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
8. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ151Α/12-10-2017) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του άρθρο 43 περί διαρθρώσεων και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ποιότητας και Τυποποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών,
9. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α'/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
10. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ΕνιαίωνΔιοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. Του Π.Δ. 68/2021 (ΦΕΚ 155 Α'/31-8-2021) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
12. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ 746 Β730-11-1990) Κοινής Απόφασης Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών»,
13. Της με αρ. πρωτ. οικ. 509/11/3-1-2017 (ΦΕΚ 61 Β') Κοινής Απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4438/2016 (Α1220)»,
14. Της με αρ. πρωτ. 309/16-9-2021 (ΥΟΔΔ' 772/16-9-21) Απόφασης ανάθεσης καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη Μαρία Έλλη Γεράρδη,
15. Της με αρ. πρωτ. Υ1/1-3-2023 (Β' 1181) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη,
16. Της με αρ. πρωτ. 69887/3-3-2023 (Β' 1193) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη,
17. Της με αρ. πρωτ. 81689/15-3-2023 (Β' 1573) Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α' 133)».
Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/30-7-2012) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ),
2. Τη ΣΑΕ 571 στην οποία περιλαμβάνεται το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100007,
3. Την από 29-5-2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΕΟΒ465ΧΘΞ-02Τ) για την υλοποίηση του υποέργου 8 «Επικαιροποίηση/ αναθεώρηση/ προσαρμογή στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς καθώς και της προτυποποίησης/ γνωστοποίησης των κειμένων τους στην ΕΕ, τριακοσίων δεκατεσσάρων (314) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)», του έργου «Σύμβουλος για την επικαιροποίηση ή/και εκπόνηση Εθνικών Προδιαγραφών/Προσαρτημάτων και για την παρακολούθηση των διαδικασιών εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πλαισίου έργων και μελετών»,
4. Τις παρατηρήσεις των Κρατών Μελών και της Επιτροπής επί των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τη διαδικασία γνωστοποίησης που προβλέπεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535,
5. Την Έκφραση Τεχνικής Γνώμης (πράξη αρ. 5 της 6ης συνεδρίασης 07-04-2023) του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων -Τμήμα Κατασκευών,
6. Τη με αρ....................(άρθρου 2, παρ. 2 περ. γ (γγ) του Ν. 4013/2011) σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
1. Η επικαιροποίηση, των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ :2009, αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων,
2. Η χώρα μας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ - TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece / Sector: Building Materials, σελ. 328, No 12-15),
3. Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων,
4. Με τα εν λόγω κείμενα εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων,
5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 80 Τεχνικών Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών,
6. Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της από 29-5-2018 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΕΟΒ465ΧΘΞ-02Τ), ο ΕΛΟΤ παραχωρεί στο Υπ.Υ.ΜΕ. το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης των κειμένων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους στην κατασκευή των τεχνικών έργων στη χώρα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 54, του Ν.4412/2016 όπως έχουν διατηρηθεί και ισχύουν στο άρθρο 17 του Ν. 4782/21, τις ογδόντα (80) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του παραρτήματος Α, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών περιέχονται στο παράρτημα Α, και τα πλήρη κείμενα τους στο Παράρτημα Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Οι εγκρινόμενες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εφαρμόζονται υποχρεωτικά, με την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Ρήτρα σχετικά με το «ισοδύναμο»: Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 54, του Ν. 4412/2016 όπως έχουν διατηρηθεί και ισχύουν στο άρθρο 17 του Ν. 4782/21.
4. Ρήτρα σχετικά με την ενιαία αγορά: Τα εμπορεύματα που διατίθενται νόμιμα στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, ή που κατάγονται και διατίθενται νόμιμα στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/515, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Ακολουθούν οι τίτλοι των 80 ΕΤΕΠ
Α/ΑΚωδικόςΤίτλος
1ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-03-00-00Εκσκαφές κτιριακών έργων
2ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
3ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00Οπλισμένα επιχώματα
4ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01Αναρτημένες ψευδοροφές από γυψοσανίδες
5ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02Αναρτημένες ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές
6ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων
7ΕΛ ΟΤ ΤΠ 1501 -03-10-01 -00Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
8ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
9ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής
10ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
11ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων
12ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01Πυροσβεστικές φωλιές
13ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα
14ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
15ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00Πυροσβεστικοί σταθμοί
16ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01Δίκτυα αεραγωγών από μεταλλικά φύλλα
17ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα
18ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά
19ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00Σύστημα αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών
Α/ΑΚωδικόςΤίτλος
20ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-05-00Αντιθαμβωτικά πετάσματα επί στηθαίων ασφαλείας οδών
21ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00Μόνιμη περίφραξη οδών
22ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες διαχείρισης αποσκευών στους αεροσταθμούς
23ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόχου διαχείρισης αποσκευών στους αεροσταθμούς
24ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα και δεξαμενών
25ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές
26ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς (GRP)
27ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα
28ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03Εσχάρες βιομηχανικής παραγωγής
29ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων
30ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης
31ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -08-10-01 -00Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων και βορβόρου - λυμάτων
32ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα από φρέατα αποστράγγισης και well points
33ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών
34ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00Υποθαλάσσια διάστρωση γεωυφασμάτων
35ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων
36ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων
37ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας
38ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01Πλήρωση κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή
39ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων (caissons)
40ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών με φυσικούς ογκολίθους
41ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
42ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00Κυψελωτοί πρόχυτοι ογκόλιθοι λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
43ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00Ειδικής μορφής ογκόλιθοι από σκυρόδεμα για την θωράκιση πρανών λιμενικών και παρακτίων έργων
44ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
45ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -09-10-01 -00Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση
46ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00Πλήρωση κυψελών και διακένων μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση
47ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00Αποκατάσταση διατομής υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση ή τοποθέτηση σακκολίθων
48ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα
49ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
50ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων με σπορά
51ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων
52ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων
Α/ΑΚωδικόςΤίτλος
53ΕΛΟΤ ΤΠ1501-12-03-03-00Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων
54ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-02Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες
55ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-03Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες
56ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-04Διαμόρφωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με διακοπή της συνάφειας των παρειών τους
57ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-05Πλήρωση διακένου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά
58ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-03-00-00Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (lean RCC)
59ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-04-00-00Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC)
60ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-01-00Κλισιόμετρα
61ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-02-00Μαγνητικά εκτασιόμετρα κατακόρυφου τύπου
62ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-05-00Υδραυλικά καθιζησίμετρα
63ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-06-00Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών εδαφικών δονήσεων
64ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-07-00Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής
65ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-08-00Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα τύπου Casagrande
66ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-09-00Κυψέλες μέτρησης ολικών πιέσεων/ ωθήσεων γαιών
67ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-10-00Σύστημα μέτρησης παροχών/διαρροών
68ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-15-00Σύστημα συλλογής στοιχείων μετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων επιτόπιας παρακολούθησης (DAQ)
69ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00Τερματικός οικίσκος οργάνων
70ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01Πλήρωση ρωγμών μικρού εύρους σε στοιχεία από σκυρόδεμα
71ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02Πλήρωση ρωγμών μεγάλου εύρους σε στοιχεία από σκυρόδεμα
72ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01Ηλεκτροσυγκόλληση νέων ράβδων επί υπάρχοντος συγκολλήσιμου οπλισμού ή επί χαλύβδινων διατομών, χωρίς προεργασία
73ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02Ηλεκτροσυγκόλληση νέων ράβδων επί υπάρχοντος συγκολλήσιμου υπό προϋποθέσεις οπλισμού
74ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας
75ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01Ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος
76ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02Ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος
77ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00Απεμφάτνωση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό κτιρίων από σκυρόδεμα
78ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών
79ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους
80ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται τα Τεχνικά Κείμενα των 80 ΕΤΕΠ.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ ΓΕΡΑΡΔΗ»
ΙΙ. Αρμοδιότητα ΕΑΔΗΣΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, η Αρχή:
«2. Ειδικότερα, η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...]
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής.
Ειδικότερα: [.]
γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας υποπερίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Στον βαθμό που το υποβληθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, όπως παρατίθεται ανωτέρω υπό I, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ' εξουσιοδότηση νόμου και ειδικότερα της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016, και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Στον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
[...]
«2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), [...].
4. Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων έργων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β' του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).
Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...]
5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο:
α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β',
β)την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή τη μελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου δομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας,
[...]
14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης ]...] των τεχνικών προδιαγραφών,[...] και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές,
[...]
3. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β' του Βιβλίου I: [...]
6) [...] (α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.
Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή. [...]
5. Ορισμοί σχετικοί με τις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων 54 και 282 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Β', αντίστοιχα".
Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α'
Για τους σκοπούς του Βιβλίου I νοούνται ως:
1. «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα ακόλουθα
α) όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή αγαθού, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά [...]
2. «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
γ) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
3. «ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση»: η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων ενός δομικού προϊόντος, σε συνάρτηση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα προς το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 12 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
4. «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή στον τομέα ΤΠΕ που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012· 5
5. «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.
Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Β'
Για τους σκοπούς του Βιβλίου II νοείται ως
"1. «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα ακόλουθα:
[...] β) όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή αγαθού, και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα' τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον σχεδίασμά για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με αναπηρία) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά".
Άρθρο 53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, σε περίπτωση που η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως:
[...]ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,
[...] κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,
[...] κδ) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: αα) τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική μελέτη ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,
[...] 5.Πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης μπορούν να εκδίδονται από την ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204), περί αρμοδιοτήτων της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την επιφύλαξη της παρ. 6.
6. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνικού περιεχομένου των περ. κδ' και κε' της παρ. 2, με δεσμευτική ή μη ισχύ, καθώς και σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης, το υπάρχον στην εγκεκριμένη μελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρμόζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης, εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία προσαρμογή των άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης.
[...] ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
η) Ο Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών, μετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις έργων.
θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. [...]
Άρθρο 54 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περ.1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,
β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α', με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β',
δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β' για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ' εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παρ. 3 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.
8. Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
[...]
Άρθρο 56 Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφος 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Εφόσον ζητηθεί: α) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (ΕΣΥΠ Α.Ε.), β) η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ Α.Α.) και γ) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.), θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 54, το άρθρο 55 και τις παραγράφους 1 και 2.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 343. Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αρμόδιες είναι οι παραπάνω τρεις ανώνυμες εταιρείες.
Άρθρο 170 Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Ιδρύεται Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν μέσω του διαδικτύου τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.
2. Ιδρύεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ), το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες, συμβατές με τεχνολογία BIM, διαδικτυακές εφαρμογές: Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.
3. Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων συστήνεται ειδικός φορέας με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών». Ο ειδικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση. Στη διοίκηση της Εταιρίας εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών. Η εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Η ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκής ενημέρωση και υποστήριξη των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ και το εκάστοτε ισχύον ΕΣΠΑ και μπορούν να ανατίθενται και σε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, βάσεων δεδομένων, τεχνικών προδιαγραφών, μεθόδων και διαδικασιών, η εταιρία μπορεί να συμβάλλεται με φορείς που λειτουργούν αντίστοιχα συστήματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους αντίστοιχους φορείς διεθνώς.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται η σύσταση, η οργάνωση και διοίκηση της εταιρίας, οι συμπράξεις της με άλλους φορείς της Χώρας ή του εξωτερικού, η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ, η δομή, το περιεχόμενο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η διαλειτουργικότητά τους με άλλα ηλεκτρονικά και μη συστήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.\6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα στο Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και η κατάργηση των αναλυτικών τιμολογίων της από 19.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ ΦΝ466 και της από 16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ ΦΝ 466.
7. Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρμογή στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και στις συμβάσεις έργων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και τον ν. 4413/2016 (Α' 148) και προαιρετική στις συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να ενταχθούν και ιδιωτικά έργα στο ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.
Άρθρο 178 Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων
1. Για την τήρηση και εφαρμογή των προδιαγραφών και κανονισμών της παρ. 8 του άρθρου 54, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται να διενεργούν 16 ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής του έργου και στα μέσα μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
2. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του διώκεται και τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώτερο των εβδομήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (73.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισμών ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, σύμφωνα και με τις οικείες συμβάσεις και τις εγκεκριμένες μελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη μεταφορά, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ή μπορεί, αιτιολογημένα, να επηρεάσει ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δομικά υλικά και έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (Α' 176), ιδιαίτερα τη μηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές, ανερχόμενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου μέχρι το προαναφερόμενο όριο. Το ύψος του προστίμου κλιμακώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστούμενης παράβασης. Τα ποσά αυτά του προστίμου αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώσεις για το σκυρόδεμα, στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος που έχει εγκριθεί με την απόφαση Γ.ΔΤ.Υ./ οικ.3328/2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 1561), όπως κάθε φορά ισχύει, πέραν από αυτές που επισύρουν πρόστιμο κατά το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη κρίση και πρόστιμα για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε με τον περιορισμό του ανώτατου ορίου του συνολικού κατά έλεγχο προστίμου.
4. Η έκθεση ελέγχου, με μνεία και των απόψεων του ελεγχόμενου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο Προϊστάμενος θεωρεί την έκθεση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών και μέσα στην ίδια προθεσμία την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή αντιρρήσεις του επ' αυτών. Η έκθεση, οι αντιρρήσεις, οι επ' αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια 17 Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό.
5. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του προστίμου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιμο είναι δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου εφόσον αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίμου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου, μαζί με τις αντιρρήσεις του ελεγχόμενου και τις επ' αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων".
ΒΙΒΛΙΟ II ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 282 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Β' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται σε συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπ' όψιν κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες. Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση,
β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή —όταν αυτά δεν υπάρχουν— σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών · κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναμο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α', με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β,
δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β' για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' για άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.
Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναμο».
5. Όταν o αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι οι λύσεις που 19 προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παρ. 3 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει. Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που πληρούν το πρότυπο ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων φορέας.
6. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 290.
Άρθρο 315 Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
1. [...]2. Οι αναθέτοντες φορείς, που αποτελούν αναθέτουσες αρχές:
α) δύνανται να εφαρμόζουν τα άρθρα 44 περί τεχνικής επάρκειας αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, 49 περί επάρκειας προϋπολογισμού, ωριμότητας και μελετών, 50 περί δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης, 51 περί συμβάσεων μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης και 52 περί σκοπιμότητας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) εφαρμόζουν τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 53, περί περιεχομένου εγγράφων της σύμβασης και 88, περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, και
γ) εφαρμόζουν τα άρθρα 221 περί οργάνων διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων και 221 Α περί προθεσμιών για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων.
2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 81 (ΦΕΚ Α' 151/21.08.2018) Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» και άλλες διατάξεις. [...]
Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)
1. Κατά την έννοια του παρόντος π.δ. νοείται ως:
[...]
στ) «τεχνικός κανόνας/κανονισμός»: τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική από το νόμο ή την πρακτική (de jure ή de facto), για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση σε κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα του κράτους αυτού, όπως επίσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 8, οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος και την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Τεχνικοί κανόνες de facto είναι ιδίως:
αα) οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κράτους μέλους οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, είτε σε 20 επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τεκμήριο συμβατότητας προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις,
ββ) οι εκούσιες συμφωνίες στις οποίες η δημόσια αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων των δημοσίων συμβάσεων,
γγ) οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες περί υπηρεσιών, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
ζ) «σχέδιο τεχνικού κανόνα/κανονισμού»: το κείμενο μιας τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγραφή ή απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας, και το οποίο, δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις.
Άρθρο 6 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που συντάσσουν σχέδια τεχνικών κανόνων, υποχρεούνται να τα γνωστοποιούν στην Επιτροπή, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, εκτός αν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε δεν αποστέλλεται το κείμενο και αρκεί μία απλή ενημέρωση ως προς το συγκεκριμένο πρότυπο. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από μία ανακοίνωση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση αυτού του τεχνικού κανόνα, εκτός εάν οι λόγοι αυτοί συνάγονται ήδη από το ίδιο το σχέδιο. [...]
Οι αρμόδιες για τη σύνταξη των εν λόγω σχεδίων τεχνικών κανόνων αρχές, προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση αυτών, υπό τους ανωτέρω όρους, εφόσον οι όροι αυτοί επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή αυτές να καθίστανται πιο αυστηρές. [...]
Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις ή εμπεριστατωμένες γνώμες στα παραπάνω σχέδια τεχνικών κανόνων. Το Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς τις παρατηρήσεις ή εμπεριστατωμένες γνώμες της Επιτροπής ή των άλλων κρατών μελών για σχέδια τεχνικών κανονισμών που αυτές οι Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμοί κατάρτισαν, για να τις λάβουν υπόψη τους, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διατύπωση των οριστικών κειμένων αυτών των τεχνικών κανόνων.
2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αποστέλλουν στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατό, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, το οριστικό κείμενο τεχνικού κανονισμού που καταρτίζουν. Οι παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμοί μπορούν να ζητούν, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανόνα άλλου κράτους - μέλους. [...]
Άρθρο 7 (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)
1. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος π.δ.
2. α) Aπό την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, εμπεριστατωμένη γνώμη, σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς oι συντάκτες τεχνικού κανόνα αναβάλλουν:
αα) κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα υπό μορφή εκούσιας συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση ββ του δευτέρου εδαφίου,
ββ) με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, κατά έξι μήνες την έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου κανόνα εξαιρουμένων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες.
β) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, oι συντάκτες τεχνικού κανόνα αναβάλλουν κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, εμπεριστατωμένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. [...]
3. Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και επενδύσεων - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας, με θέμα «Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» - Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)» (ΦΕΚ 1703/Β'/07-04-2022).
Η ως άνω απόφαση έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 170 του ν. 4412/2016.
4. Κανονισμός ΕΕ 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008.
IV. Ιστορικό - Διαδικασία αναθεώρησης των νέων ΕΤΕΠ
Με το εξεταζόμενο σχέδιο υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 54 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 4412/2016, επικαιροποιούνται οι ογδόντα (80) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Συναφώς, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη «8. Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.».
Ως προς τη διαδικασία αναθεώρησης των σχετικών ΕΤΕΠ, όπως προκύπτει και από το σχετικό αίτημα του Υπουργείου, σημειώνονται τα εξής:
Οι εν λόγω ΕΤΕΠ αποτελούν τη 2η αναθεωρημένη έκδοση και αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που θεσπίστηκαν ως υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα Δημόσια Έργα με την αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (Β' 2221) Απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Έγιναν δε υποχρεωτικές ως μέρος των τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, κατά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων. Επίσης, μέσω των ΕΤΕΠ και της διαδικασίας έγκρισής τους που έχει προηγηθεί, εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.
Επισημαίνεται, ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες σύμφωνες γνώμες της Αρχής (πρβλ. τη Γνώμη Γ10 ΕΑΑΔΗΣΥ/2019 και τη Γνώμη Γ1 ΕΑΔΗΣΥ/2022) σε συνέχεια των οποίων εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/13-12-19) και 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/15-12-22) Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες η 2η αναθεωρημένη έκδοση συνολικά διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) κατέστη υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Η διαδικασία έγκρισης των συγκεκριμένων ΕΤΕΠ έχει ως εξής:
1. Στις 29-5-2018 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ (ΑΔΑΜ: 18SYMV003176319 2018-05-30, ΑΔΑ: 6ΕΟΒ465ΧΘΞ-02Τ) για την υλοποίηση του υποέργου 8 «Επικαιροποίηση/ αναθεώρηση/ προσαρμογή στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς καθώς και της προτυποποίησης/ γνωστοποίησης των κειμένων τους στην ΕΕ, τριακοσίων δεκατεσσάρων (314) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)», του έργου «Σύμβουλος για την επικαιροποίηση ή/και εκπόνηση Εθνικών Προδιαγραφών/Προσαρτημάτων και για την παρακολούθηση των διαδικασιών εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πλαισίου έργων και μελετών».
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την αναθεώρηση της 1ης έκδοσης των 314 ΕΤΕΠ, με σκοπό τον έλεγχο και τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με τα ισχύοντα σήμερα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (και όταν αυτά δεν υφίστανται με τα Διεθνή Πρότυπα), τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τελικού παραδοτέου του Υποέργου του ανωτέρω έργου, με τίτλο: «Μελέτη ελέγχου τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) ΕΤΕΠ για τον προσδιορισμό αυτών που χρήζουν αναθεώρησης λόγω ασυμβατότητας με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, την έκταση-κατηγοριοποίηση αναθεώρησης και τις προτεραιότητες αναθεώρησης».
Οι 314 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αυτές που η μελέτη προσδιορισμού της έκτασης αναθεώρησης, τις κατέταξε στις Κατηγορίες 1 & 2, δηλαδή στις κατηγορίες εκείνες για τις οποίες απαιτείται πλήρης ανασύνταξη ή εκτεταμένες διορθώσεις.
Οι υπό αναθεώρηση 314 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με τη σύμβαση και τις με αρ. πρωτ. Δ22/4192/29-10-2019 (ΑΔΑ: 6Ι8Ψ465ΧΘΞ-ΒΣ7), Δ22/4510/31-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΚΒ465ΧΘΞ-Σ6Ρ) και 202330/27-6-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΖΠ465ΧΘΞ-9ΦΠ) Αποφάσεις του Υπουργού Υ.ΜΕ. περί έγκρισης παράτασης της αρχικής συμβατικής διάρκειας και μεταβολής του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των ενδιάμεσων τμηματικών παραδοτέων της σύμβασης, συμφωνήθηκε να παραδοθούν σε 4 Φάσεις:
1η Φάση - 74 ΕΤΕΠ, στις 29-05-21
2η Φάση - 80 ΕΤΕΠ, στις 29-11-21
3η Φάση - 80 ΕΤΕΠ, στις 29-07-22
4η Φάση - 80 ΕΤΕΠ, στις 29-03-23
Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης έχει συγκροτηθεί πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ) με απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. (αρ. πρωτ. Δ22/4461/17-7-2018)-(ΑΔΑ: ΨΩΗΟ465ΧΘΞ-ΤΥΕ), η οποία αποτελείται από πέντε τεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου ασκεί εποπτεία σχετική με την πρόοδο και την ομαλή εκτέλεση του έργου, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, εισηγείται τυχόν παρατάσεις, ενημερώνει σχετικά τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάσσει τους λογαριασμούς πληρωμών και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης. Πρόσφατα με την αρ. πρωτ. 226724/15-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΧΛ465ΧΘΞ-Ψ0Ρ) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. τροποποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής λόγω συνταξιοδότησης και αποχώρησης κάποιων μελών της.
Επίσης, με την αρ. πρωτ. 140150/28-5-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Ξ8465ΧΘΞ-0ΡΔ) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. συγκροτήθηκε Επιτροπή Παραλαβής Έργου για την Τμηματική/ Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης.
2. Με την αρ. πρωτ. ΔνΣ 285-19/8-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΛΡΟΞΜΓ-15Ξ) απόφαση του ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ ανασυστάθηκε η Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων και ακολούθως με τη ΔνΣ 329-20/12-10-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΛΩΟΞΜΓ-149) απόφαση του ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ η ίδια Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε. Το έργο της Επιτροπής είναι να κατευθύνει την υλοποίηση και να εισηγείται την έγκριση των αναθεωρημένων ΕΤΕΠ στον ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ.
3. Η διαδικασία αναθεώρησης των ΕΤΕΠ ακολουθεί τους Κανόνες Τυποποίησης του ΕΛΟΤ που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΣΥΠ. Έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί συνολικά 224 αναθεωρημένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) της 1ης και 2ης Φάσης της σύμβασης, που έχουν διέλθει από όλα τα προβλεπόμενα στάδια και ελέγχους.
4. Σύσταση της ΤΕ99 είναι ότι οι ΕΤΕΠ κάθε φάσης (στην προκειμένη περίπτωση 1ης , 2ης και 3ης Φάσης) που έχουν διέλθει επιτυχώς τις διαδικασίες τυποποίησης, Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης και Εθνικών Γνωμοδοτήσεων, να τίθενται άμεσα σε εφαρμογή με σχετική Υπουργική Απόφαση, καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εκφράσει την αναγκαιότητα εφαρμογής αναθεωρημένων τεχνικών κειμένων το συντομότερο δυνατόν. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος αναμονής της αναθεώρησης του συνόλου των 314 ΕΤΕΠ της σύμβασης που θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το 2023 για να τεθούν όλες μαζί σε εφαρμογή, αλλά όπως προαναφέρθηκε αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά κατά Φάση: 1η και 2η Φάση: 154 ΕΤΕΠ, 3η Φάση: 80 ΕΤΕΠ, 4η Φάση: 80 ΕΤΕΠ.
5. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύσταση, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η 3η Φάση της σύμβασης (80 ΕΤΕΠ), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη μέσω του TRIS, τις 80 αναθεωρημένες ΕΤΕΠ της 3ης Φάσης. Η Ευρωπαϊκή διαβούλευση μέσω του TRIS ολοκληρώθηκε στις 13-2-2023, χωρίς παρατηρήσεις από τα Κράτη Μέλη και την ΕΕ. Συμπερασματικά, ήδη, μετά την Ευρωπαϊκή διαβούλευση μέσω του TRIS, συνολικά 80 ΕΤΕΠ είναι έτοιμες προς δημοσίευση.
6. Κατόπιν τούτου υποβλήθηκε στην Αρχή το παρόν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Σημειώνεται, ότι το σχετικό διατακτικό (Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή τους) είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό των με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/13-12-19) και 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/15-12-22) υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες εγκρίθηκαν εβδομήντα (70) και εκατόν πενήντα τέσσερις (154) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), αντίστοιχα, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016.
7. Σημειώνεται, ότι με την αρ. 5/57-4-2022 σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ομόφωνα εγκρίθηκε στο σύνολό του το ως άνω σχέδιο Υ.Α.
8. Επισημαίνεται δε ότι στελέχη της Αρχής συμμετείχαν, ως εμπειρογνώμονες, στην Τεχνική Επιτροπή ΤΕ99 του ΕΛΟΤ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 207/09.02.2017 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και ανασυγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 392/12.05.2022 απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΣΥΠ. Έργο της Επιτροπής ήταν, όπως προαναφέρθηκε, να κατευθύνει την υλοποίηση και να εισηγείται την έγκριση των αναθεωρημένων ΕΤΕΠ στον ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ.
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Με το υπό εξέταση σχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίνονται ογδόντα (80) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες, στον βαθμό που οι τελευταίες αποβλέπουν στην παραγωγή ή σχεδιασμό έργου ή στην επέμβαση σε έργο, βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016. Ο έλεγχος συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, περιορίζεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και δεν καταλαμβάνει το ειδικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την κάθε επιμέρους ΕΤΕΠ, ιδίως λόγω του ιδιαζόντως τεχνικού χαρακτήρα αυτού, αλλά και του μεγάλου αριθμού των προς εξέταση ΕΤΕΠ. Στο σημείο αυτό, δέον όπως επισημανθεί ότι τα υποβληθέντα σχέδια των ΕΤΕΠ έχουν ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί από την, συσταθείσα για τον σκοπό αυτό, Τεχνική Επιτροπή ΤΕ99 του ΕΛΟΤ, στην κρίση της οποίας δεν υπεισέρχεται η Αρχή. Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επισημαίνονται τα κάτωθι:
Α. Δομή και Περιεχόμενο των ΕΤΕΠ
Το υπό εξέταση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Παράρτημα Α, στο οποίο αναφέρονται οι κωδικοί και οι τίτλοι των 80 ΕΤΕΠ. Περαιτέρω, σε Παράρτημα Β περιλαμβάνονται και τα κείμενα των υπό έκδοση 80 ΕΤΕΠ, ορισμένα από τα οποία εξετάστηκαν δειγματοληπτικά.
Οι εν λόγω ΕΤΕΠ συνιστούν εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων δομικών έργων στη Χώρα, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των δομικών έργων, της υγείας των χρηστών, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα στην εκπλήρωση βασικών απαιτήσεων δομικών έργων σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.
Παρατηρείται ότι η βασική δομή των ΕΤΕΠ, περιλαμβάνει:
• περιγραφή του αντικειμένου της τεχνικής προδιαγραφής,
• τυποποιητικές παραπομπές,
• όρους και ορισμούς,
• απαιτήσεις,
• μέθοδο κατασκευής/εκτέλεσης εργασιών,
• κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών/προϊόντων,
• τρόπο επιμέτρησης εργασιών,
• πληροφοριακό Παράρτημα για τους όρους υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,
• Βιβλιογραφία.
Πέραν αυτών, κάποια σχέδια τεχνικών κανόνων περιλαμβάνουν και επιπλέον κεφάλαιο/α, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου τους. Τέλος, στο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας γίνεται αναφορά, κατά περίπτωση, των εθνικών προτύπων του ΕΛΟΤ για τα επιμέρους αντικείμενα των ΕΤΕΠ ή των εναρμονισμένων προτύπων ή άλλων ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς και του ειδικότερου ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου, που επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε είδους δομικό υλικό, μέθοδο κατασκευής ή παροχής υπηρεσίας κλπ.
Β. Παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των προτεινόμενων διατάξεων
1) Ως προς τη «Ρήτρα σχετικά με το ισοδύναμο»
Στο υποβληθέν σχέδιο Υ.Α. έχει συμπεριληφθεί αναφορά στην, προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016, ρήτρα, σύμφωνα με την οποία η διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να γίνει με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές, αρκεί αυτή να συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο». Ειδικότερα, στην παρ. 3 του σχεδίου Απόφασης, ορίζεται ότι ως προς τη ρήτρα σχετικά με το ισοδύναμο «ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 54 του ν. 4412/2016, όπως έχουν διατηρηθεί και ισχύουν στο άρθρο 17 του Ν.4782/21».
Από την εξέταση που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα των υποβληθέντων σχεδίων ΕΤΕΠ (εξετάστηκαν 25 ΕΤΕΠ από τις 80), διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και στο περιεχόμενό τους σχετική αναφορά στη ρήτρα ισοδυνάμου, με την εξαίρεση της ΕΤΕΠ α/α 60, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13- 05-01-00, Κλισιόμετρα, στην παρ. 3.5: Μονάδα ανάγνωσης, στην οποία περιλαμβάνεται αναφορά σε συγκεκριμένο λογισμικό (Android), χωρίς να συνοδεύεται από τον όρο «αντίστοιχο / ισοδύναμο».
Καθώς δεν ήταν εφικτό να ελεγχθεί το σύνολο των ΕΤΕΠ λόγω του μεγάλου αριθμού αυτών, επισημαίνεται ότι αντίστοιχη μνεία περί ισοδυνάμου απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ΕΤΕΠ, στην οποία γίνεται παραπομπή σε πρότυπα.
2) Ως προς την έναρξη ισχύος της Υ.Α.
Στην παρ. 5 του σχεδίου Απόφασης ορί ζεται ότι «Οι εγκρινόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εφαρμόζονται υποχρεωτικά, με την έναρξη ισχύος της παρούσας».
Περαιτέρω, στο Παράρτημα Β του σχεδίου της Υ.Α. ορίζεται ότι: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών(3) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».
Όπως έχει επισημάνει η Αρχή και στην Γ1 ΕΑΔΗΣΥ/2022 Γνώμη της, στον βαθμό που το πεδίο εφαρμογής της εξεταζόμενης Υ.Α. καταλαμβάνει π.χ. μελέτες που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης, εγκεκριμένες μελέτες που χρήζουν αναθεώρησης για τη δημοπράτηση έργων, εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης έργων, καθώς και συμβάσεις έργων που εκτελούνται, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής των οικείων ΕΤΕΠ σε αυτές, με ρητή αναφορά στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3) Ως προς τη συσχέτιση των ΕΤΕΠ με τα περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών Τεχνικών Έργων
Τα υποβληθέντα σχέδια ΕΤΕΠ, τα κείμενα των οποίων προσαρμόζονται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, συνιστούν ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων.
Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται η περιληφθείσα στη Γνώμη Γ1ΕΑΔΗΣΥ/2022 επισήμανση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και στις υποβληθείσες ΕΤΕΠ: «[...] τα διαλαμβανόμενα στα ως άνω σχέδια ΕΤΕΠ δεν συμπίπτουν σε κάθε περίπτωση με τους αντίστοιχους όρους στα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών Τεχνικών Έργων ανά κατηγορία Έργου (π.χ. τρόπος επιμέτρησης εργασιών), η επικαιροποίηση των οποίων συστήνεται να γίνει άμεσα, προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση στις Δ/νουσες υπηρεσίες, λαμβανομένης υπόψη και της σειράς ισχύος των εγγράφων της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης (άρθρο 5 Πρότυπου Τεύχους Διακήρυξης Έργων), όπου σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σε αυτά όρων, το τιμολόγιο δημοπράτησης προηγείται του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών.»
4) Ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο των υπό εξέταση ΕΤΕΠ:
Από τη δειγματοληπτική επεξεργασία αυτών προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις, οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις γενικές απαιτήσεις των άρθρων 54 και 18 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
1) Την απαίτηση σαφήνειας στη διατύπωση των όρων της σύμβασης, μέρος των οποίων αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές.
2) Την αποφυγή μνείας σε συγκεκριμένη κατασκευή ή προέλευση ή ιδιαίτερη μέθοδο κατασκευής ή εμπορικό σήμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευνοϊκή ή αντιστοίχως δυσμενή μεταχείριση ορισμένων φορέων οδηγώντας σε τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.
Ενδεικτικά αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής γενικά ευρήματα:
- Ασαφής απαίτηση προσκόμισης έκθεσης βαθμονόμησης εγκατεστημένου μετρητικού εξοπλισμού όσον αφορά στον συντάκτη της έκθεσης (κατασκευαστής / εγκαταστάτης) και στον χρόνο έκδοσής της.
- Ασαφής περιγραφή της απαίτησης ακρίβειας του μετρητικού εξοπλισμού.
- Ασαφής απαίτηση περί σταθερότητας περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας) σε χώρους εγκατάστασης μετρητικού εξοπλισμού (π.χ. Τ.Ο.Ο).
- Ασαφής απαίτηση περί σύνθεσης υλικού (π.χ. υλικό «ελεύθερο αλογόνων»)
- Αναφορά σε συγκεκριμένης τεχνολογίας λογισμικό (π.χ. Android) χωρίς η αναφορά να συνοδεύεται από τον όρο «αντίστοιχο ή ισοδύναμο».
Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συνιστάται να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του συνόλου των 80 ΕΤΕΠ, στον βαθμό που συνάδουν και με την περιγραφή αυτών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
VI. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, ασκούσα την αρμοδιότητά της όπως ορίζεται στο άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του προτεινόμενου σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Εγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 'Εργα και Μελέτες», με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και επισημάνσεις, κατά τα προπαρατιθέμενα.
Αθήνα, 24-05-2023
Η Πρόεδρος
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου