Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : 65851
ΑΔΑ 66ΡΕ46ΜΤΛΚ-ΚΧ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 105 59 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 15 16 267
Ηλ. Ταχυδρομείο : gmosxona@ypakp.gr
Πληροφορίες : Γ. Μοσχονά
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 6558/12.7.2023 υπουργικής απόφασης.
Διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 65581/12.07.2023 υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου - καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON)»» (4491 Β’), περί υποχρεωτικής παύσης εργασιών, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εργασιών σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων
3. Γραφείο Διοικητή και Γραφείο Γενικού Διευθυντή της Ανεξάρτητης Αρχής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.)
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
5. Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία