Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ. Δ1δ/ Γ.Π.35473
ΑΔΑ 620Κ465ΦΥΟ-278
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αθήνα 11-7-2023
ΣΧΕΤ:33224
ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδου
Τηλέφωνο : 2132161352
e- mail : ddy@moh.gov.gr
ΘΕΜΑ: Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση για τη θερινή περίοδο 2023
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π. Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α') περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει
2. Τον Α. Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 273 Α') όπως ισχύει, τον Υγειονομικό Κανονισμό, τις Υγειονομικές Διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους
3. Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006». (ΦΕΚ 356 Β')
4. Την Δ1δ/Γ.Π.οικ.26690/9-5-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΙ4465ΦΥΟ-ΣΞΜ) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2023»
5. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 646457/26-5-2023, 646464/26-5-2023, 691534/2-6-2023, 708879/9-6-2023, 773457/23-6-2023 έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά και Νήσων.
6. Τα υπ. αριθμ. 808450/30-6-2023 & 856526/11-7-2023 έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 713721/12-6-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικής Αττικής
8. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 520765/2-5-2023, 652422/24-5-2023, 776822/23-6-2023 έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.
9. Η Υ14/10-7-2023 (4435 Β') Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη»
10. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Απαγορεύεται η κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:
1. Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
2. Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
3. Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
4. Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
5. Στην περιοχή από το Β. άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
6. Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
7. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
8. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.
9. Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
10. Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.
11. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ .
Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
12. Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.
Β. Οι Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής να συνεργασθούν με τους υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς (ΕΟΤ κ.λπ) τόσο για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων από τους υπόχρεους, σε τακτή πάντοτε προθεσμία και στα πλαίσια των υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, όσο και για την τήρηση όρων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.).
Για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση, επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των ακτών, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μη καταστρέφονται.
Γ. Οι Υπηρεσίες, Οργανισμοί και ειδικότερα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλούνται να ορίσουν εκπροσώπους για συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, ώστε να υλοποιηθούν τα
σχετικά Υγειονομικά Προγράμματα και να εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Τονίζεται ότι τα μέτρα αυτά βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά την προηγούμενη και την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.
Δ. Υπενθυμίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης, όσο και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Ε. Τέλος σημειώνεται ότι η παρούσα Απόφαση είναι δυναμική και τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών κολύμβησης.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Υπουργείο Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής
Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΛΑΔΟΣ Β'
Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περ/ντος
Ακτή Βασιλειάδη 185 32 Πειραιάς
2. Δ/νση Υγειον. Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Ανατ. Αττικής
17 Χλμ. Λ. Μαραθώνος
15351 ΠΑΛΛΗΝΗ
3. Δ/νση Υγειον. Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Π. Ε. Δυτικής Αττικής
Εθνικής Αντιστάσεως 80
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
4. Δ/νση Υγειον. Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.
Νοτίου Τομέα Αθηνών
Παραλία Καλλιθέας
Μοσχάτου
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Κτίριο
220α 17602 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
5. Δ/νση Υγειον. Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Π.Ε. Πειραιά και Νήσων
Αιγάλεω 5 & Κάστορος
185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6. Ενδιαφερόμενους ΟΤΑ
• Δήμος Αίγινας - Χρήστου Λαδά 1 - 18010
ΑΙΓΙΝΑ
• Δήμος Αγκιστρίου - 18010 Αγκίστρι
• Δήμος Αλίμου - Αριστοτέλους 53 - 174 55
ΑΛΙΜΟΣ
• Δήμος Ασπροπύργου - Λ. Δημοκρατίας 18 - 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
• Δήμος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης - Λ. Κ. Καραμανλή 18 - 166 73 ΒΟΥΛΑ
• Δήμος Γλυφάδας - Αλσους 15 - 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ
• Δήμος Ελευσίνας - Χατζηδάκη 41 & Δήμητρας - 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
• Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης Κύπρου 68 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
• Δήμος Κρωπίας - Βας. Κων/νου 80 - 194 00 ΚΟΡΩΠΙ
• Δήμος Κυθήρων 80100 ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
• Δήμος Λαυρεωτικής - Κουντουριώτη 1 - 195 00 ΛΑΥΡΙΟ
• Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας - Βας. Σοφίας 15 - 106 ΜΑΝΔΡΑ
• Δήμος Μαραθώνα - Οινόης 6 - 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑ
• Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας - Κ. Πλ. Δημ. Σωτήριου -19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
• Δήμος Μεγάρων - Χρ. Μωραιτου & Γ. Μαυρουκακη - 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
• Δήμος Παλαιού Φαλήρου - Αγ. Αλεξάνδρου 20 - 175 6ι Π. ΦΑΛΗΡΟ
• Δήμος Πειραιά - Πλ. Κοραή & Δραγάτση - 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• Δήμος Περάματος - Λ. Δημοκρατίας 28 - 188 63 ΠΕΡΑΜΑ
• Δήμος Πόρου 18020 ΠΟΡΟΣ
• Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Αραφηνίδων Αλών 12 - 19009 ΡΑΦΗΝΑ
• Δήμος Σαλαμίνας - Λ. Κων. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
• Δήμος Σαρωνικού - Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
- 190 10 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΩΡΙΚΟΥ
• Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος - Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ - 19004 ΣΠΑΤΑ
• Δήμος Σπετσών 18050 ΣΠΕΤΣΕΣ
• Δήμος Τροιζηνίας- Μεθάνων - 18020 ΓΑΛΑΤΑΣ
• Δήμος Υδρας 18040 ΥΔΡΑ
• Δήμος Ωρωπού - Λ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 ΩΡΩΠΟΣ
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Σταδίου 27 101 83 ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Δ/νση Υδάτων
Δ/νση Προστασίας & Διαχείρισης
Υδάτινου Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119 / 11526 ΑΘΗΝΑ
3. ΕΟΔΥ- Κ.Ε.Δ . Υ
Φλεμινγκ 34
166 72 ΒΑΡΗ
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού
2. Γραφείο Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Ποιότητας Ζωής
3. Δ/νση Δ1δ(4)