Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 30062 οικ. Φ.701.1
ΑΔΑ 6Ν0Κ46ΝΠΙΘ-ΕΤΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας
Γραφείο Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών
Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Αντιπύραρχος Νικόλαος Μπόρας
Τηλέφωνα : 213-2157681, 7689
E-mail : aps.dinomyp.pyropr@psnet.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2023
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον Δασικών Εκτάσεων»
ΣΧΕΤ.: α. Η υπ’ αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/24.05.2023 Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (Β' 3475).
β. Η υπ’ αριθ. 35380 Φ.700.5/11-6-2019 εγκύκλιος ΑΠΣ με θέμα: «Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων» (ΑΔΑ: ΩΤΨΖ46ΜΚ6Π-35Ι).
1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 3475, τεύχος Β', της 24.05.2023 δημοσιεύθηκε η (α) σχετική, στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα ακίνητα (οικόπεδο ή γήπεδο μαζί με το εντός αυτού κτίσμα) που βρίσκονται:
α. μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:
- σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.
- σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
- σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.
β. εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.
γ. μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.
δ. εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.
ε. μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.
Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εξαιρούνται, αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021). (άρθρο 2 του Κεφαλαίου Ι).
2. Σκοπός του κανονισμού είναι ο καθορισμός ενιαίας και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της. Παράλληλα, με τα ανωτέρω μέτρα και μέσα προστατεύονται, το φυσικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως η ζωή και υγεία του κοινού.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και συγκροτείται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου. Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές. Τα διοικητικά πρόστιμα αποτελούν έσοδο του οικείου Δήμου. (Κεφάλαιο ΙΙΙ, άρθρο 3).
4. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κεφαλαίου IV, εφαρμόζονται, στα νέα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και για τα οποία υποβάλλεται αίτημα για προέγκριση οικοδομικής άδειας ή για οικοδομική άδεια χωρίς προέγκριση, μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν στα υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται ως εξής:
α. Για τα υφιστάμενα κτίρια, το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως 31/3/2024. Μέχρι τότε και ειδικά για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (του έτους 2023) συστήνεται για όλα τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, η άμεση εφαρμογή τουλάχιστον των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται για τα κτίρια χαμηλής επικινδυνότητας της παρ. 3.1 του άρθρου 3 του Δεύτερου Κεφαλαίου.
β. Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την επόμενη αντιπυρική περίοδο (έτους 2024).
γ. Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.
δ. Το σύνολο των διατάξεων του κανονισμού για τα υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται υποχρεωτικά στην περίπτωση που εντός των προαναφερόμενων χρονικών προθεσμιών προσαρμογής, εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο στο οποίο βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα, ή γίνει αλλαγή της χρήσης του υφιστάμενου κτιρίου, ή γίνει ανακαίνισή του κατά τα οριζόμενα στον παρόντα. Οι εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος συμπεριλαμβάνονται στην προς έκδοση σχετική διοικητική πράξη και αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγησή της.
ε. Για το χρονικό διάστημα προσαρμογής των υφισταμένων κτιρίων στις διατάξεις του παρόντος ως ορίζεται ανωτέρω, δεν επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις του άρθρου 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ.
6. Στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, οι απαιτήσεις του κανονισμού υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικής Άδειας (e-Άδειες) μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη (άρθρο 1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ), χωρίς να απαιτείται η υποβολή στην Υπηρεσία μας για την έκδοση διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β' 5519).
7. Από την δημοσίευση της ανωτέρω (α) σχετικής καταργείται η (β) όμοια.
Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.
Συνημμένα:
- Η (α) σχετική.
212-2023
Με εντολή Αρχηγού
Ο Διευθυντής Νομικής Υποστήριξης Ευάγγελος Αρβυθάς Πύραρχος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γραφείο κ. Υπουργού
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
e-mail: minister@civilprotection.gr
2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
e-mail: generalsecretary@civilprotection.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
- Γραφείο κ. Υπαρχηγού
- Γραφείο κ. Επιτελάρχη
- Γραφείο Προϊστ. Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης