Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42
ΑΔΑ 9ΚΩΜ46ΜΑΠΣ-4ΑΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Κορνηλία Κόγκου
Παναγιώτα Προκόπη
Τηλέφωνα: 2105285567 - 577
e-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr
Ap. Πρωτ. : 347719
Ημ/νία : 13/07/23
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α’
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. - π. Ο.Γ.Α., αγροτών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια kW (500 kW)»
ΣΧΕΤ.: Οι διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 5036/2023 (Α' 77)
Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 5036/2023 τροποποιείται η περ. δ' της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/16 (Α’ 85) περί των ασφαλιστικών εισφορών στον π. Ο.Γ.Α. και ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των αγροτών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα.
ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 40 «εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ» του ν. 4387/2016 όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 36 του ν. 4670/2020, οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kW, είχαν υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παρ. 1 έως 3 του άρθρου αυτού.
Συνεπώς, για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα που εγκαθιστούσαν ή επέκτειναν υπάρχον φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 100 KW, η υπαγωγή στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΑΕΕ (παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010) καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4387/2016 περί παράλληλης απασχόλησης, όπως ισχύουν.
Τα ανωτέρω πρόσωπα, για τις ασκούμενες δραστηριότητες τους (αγρότες και εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων ονομαστικής ισχύος άνω των 100 KW) κατέβαλαν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1. β. του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 και των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν.
ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι στην περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/16, η φράση «φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι εκατό (100 kW)» αντικαθίσταται από τη φράση «φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια (500 kW)», και πλέον στον π. Ο.Γ.Α. ασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, «οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια kW (500 kW)».
Οι νέες διατάξεις εναρμονίζονται με αυτές του άρθρου 56 του ν. 4811/2021 (Α' 108), σύμφωνα με τις οποίες αυξάνεται το όριο της συνολικής ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σε μικρότερο των 500 kW (από μικρότερο των 100 kW, που ήταν μέχρι τότε).
Για την ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων υπάγονται όσοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια kW (500 kW) εφόσον:
Α. είναι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε) ή
Β. είναι φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Εκτός από τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις που ασφαλίζονται στον π. Ο.Γ.Α., εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. Ο.Α.Ε.Ε. όλα τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιριών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw.
ΙΣΧΥΣ
Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από 01.01.2023.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση της παρούσας το προσωπικό των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ