Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ1δ/Γ.Π. οικ. 38752
ΑΔΑ 69ΨΖ465ΦΥΟ-ΥΒΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα 13-7-2023
ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Π.Α.
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδου
Τηλέφωνο : 2132161352
e-mail : ddy@moh.gov.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Θέσπιση υποχρεωτικής πληροφόρησης του κοινού για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. - Εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 17 της Δι(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/15.5.2023 ΚΥΑ
Σχετ: α)Το Π.Δ. 79/2023 (Α'131) «Διορισμός Υπουργών»
β) Η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)
γ) Η με α.π. Δ1(δ)/ Γ.Π. οικ. 27829/15-5-2023 ΚΥΑ με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) (ΦΕΚ Β’ 3525)
δ) Η υπ. αριθμ. Υ14/09-07-2023 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (ΦΕΚ Β'4435).
Με τις διατάξεις της (γ) σχετικής ΚΥΑ εναρμονίσθηκε πλήρως στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Με τη νέα Οδηγία, καθίσταται υποχρεωτική η πληροφόρηση των καταναλωτών με επικαιροποιημένες πληροφορίες για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της Οδηγίας, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι, οι επικαιροποιημένες πληροφορίες είναι προσβάσιμες στους καταναλωτές διαδικτυακά, κατά τρόπο εξατομικευμένο και φιλικό προς τον χρήστη. Οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με άλλα μέσα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.
Σκοπός της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών με σχετικές πληροφορίες και της ενισχυμένης διαφάνειας, θα πρέπει να είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νερό που τους παρέχεται καθώς και στις υπηρεσίες ύδρευσης και θα πρέπει να οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης του νερού της βρύσης ως πόσιμου.
Αναλυτικότερα, σε εφαρμογή των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 της (γ) σχετικής ΚΥΑ σας ενημερώνουμε τα εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης υποχρεούνται να διαθέτουν στους καταναλωτές επαρκείς, επικαιροποιημένες πληροφορίες, τηρουμένης παράλληλα της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης διασφαλίζουν ότι όλα τα άτομα στα οποία παρέχεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες τακτικά, και τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, χωρίς να χρειαστεί να τις ζητήσουν και στην καταλληλότερη και πλέον προσβάσιμη μορφή, π.χ. μαζί με το λογαριασμό τους ή με ψηφιακά μέσα, όπως έξυπνες εφαρμογές:
i. Πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (μικροβιολογικές και χημικές παράμετροι) περιλαμβανομένων των ενδεικτικών παραμέτρων.
ii. Την τιμή του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ανά λίτρο και ανά κυβικό μέτρο
iii. Τον όγκο του νερού που καταναλώνεται από το νοικοκυριό, τουλάχιστον ανά έτος ή ανά περίοδο τιμολόγησης, μαζί με τις ετήσιες τάσεις για την κατανάλωση των νοικοκυριών, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και μόνο αν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στον φορέα ύδρευσης.
iv. Σύγκριση της ετήσιας κατανάλωσης νερού του νοικοκυριού με τη μέση κατανάλωση των νοικοκυριών, κατά περίπτωση σύμφωνα με στοιχεία του ανωτέρω εδαφίου
v. Σύνδεσμο προς τον ιστότοπο που περιέχει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες διαδικτυακά, κατά τρόπο εξατομικευμένο και φιλικό προς τον χρήστη. Οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με άλλα μέσα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και θα αφορούν :
1. Προσδιορισμό του σχετικού υπεύθυνου φορέα ύδρευσης, της περιοχής και του αριθμού των ατόμων στους οποίους παρέχεται το νερό, και της μεθόδου παραγωγής νερού, συμπεριλαμβανομένων γενικών πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους επεξεργασίας και απολύμανσης του νερού που εφαρμόζονται.
2. Τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα παρακολούθησης για τις παραμέτρους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι μέρη:
∙ Α (μικροβιολογικές παράμετροι),
∙ Β (χημικές παράμετροι), και
∙ Γ ( ενδεικτικέ'ς παράμετροι)
συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας παρακολούθησης, μαζί με την παραμετρική τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 (Ποιοτικές προδιαγραφές). Τα αποτελέσματα παρακολούθησης δεν θα είναι παλαιότερα του ενός έτους, εκτός εάν η συχνότητα παρακολούθησης που ορίζεται βάσει της ΚΥΑ το επιτρέπει.
3. Τις κάτωθι παραμέτρους που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι μέρος Γ (ενδεικτικές παράμετροι) και τις σχετικές τιμές τους:
• Σκληρότητα
• Ανόργανα στοιχεία, ανιόντα/κατιόντα διαλυμένα στο νερό :
ασβέστιο Ca
μαγνήσιο Mg
κάλιο K
4. Πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, όπως αυτοί καθορίζονται από τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των οικείων Π.Ε., σε περίπτωση υπέρβασης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, και τις συναφείς συμβουλές για την υγεία και την κατανάλωση ή δημιουργία υπερσύνδεσμου που δίνει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
5. Την εκτίμηση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης
6. Συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με :
∙ τον τρόπο μείωσης της κατανάλωσης νερού (χρήση του νερού κατά τρόπο υπεύθυνο και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες) και
∙ τον τρόπο αποφυγής κινδύνων για την υγεία από στάσιμο νερό
7. Τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης που παρέχουν τουλάχιστον 10.000 cm3 ημερησίως ή εξυπηρετούν τουλάχιστον 50.000 άτομα, ετήσιες πληροφορίες σχετικά με:
I. Τις συνολικές επιδόσεις του συστήματος ύδρευσης όσον αφορά την απόδοση του συστήματος και τα ποσοστά διαρροών, μόλις αυτές είναι διαθέσιμες και το αργότερο ως τις 12 Ιανουαρίου 2026.
II. Την ιδιοκτησιακή δομή του συστήματος υδροδότησης από τον
υπεύθυνο φορέα ύδρευσης.
III. Πληροφορίες για τη δομή του τιμολογίου ανά cm3, όταν γίνεται ανάκτηση κόστους μέσω συστήματος τιμολόγησης, περιλαμβανομένων των παγίων και των μεταβλητών δαπανών και των δαπανών που σχετίζονται με μέτρα για την πρόσβαση όλων των ατόμων και ιδίως των απόρων, αστέγων, πλανόδιων νομάδων και ρομά στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (άρθρο 16), όταν έχουν ληφθεί τέτοιου είδους μέτρα από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης.
IV. Περίληψη και στατιστικά στοιχεία, όταν είναι διαθέσιμα, τα οποία αφορούν τις καταγγελίες των καταναλωτών που έλαβαν οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης σχετικά με ζητήματα όπως ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, παρακολούθησης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, πρόσβασης στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, τιμολόγησης ....)
8. Επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αποκτούν πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα για πληροφορίες που αφορούν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω 2 και 3 παραγράφους, εφόσον είναι διαθέσιμα, σε χρονικό βάθος έως 10 ετών και όχι πριν τις 13 Ιανουαρίου 2023.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας αρμόδιες ενέργειες, προκειμένου η πληροφόρηση των καταναλωτών να παρέχεται ως παραπάνω αναφέρεται.
Τέλος τονίζεται ότι η μη τήρηση των προαναφερόμενων συνιστά παράβαση των διατάξεων της σχετικής (γ) νομοθεσίας.
Η ΑΝΑΠΛΗΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
Π.Α.
1. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους Δήμους αρμοδιότητας τους)
2. ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156
111 46 Γαλάτσι - ΑΤΤΙΚΗ
3. ΕΥΑΘ
Εγνατίας 127
546 35 Θεσσαλονίκη
4. ΕΔΕΥΑ
Παπακυριαζή 37-43
412 21 Λάρισα
5. ΚΕΔΕ
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
106 78 Αθήνα
ΑΤΤΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
3. Γρ. Προιστ. Γεν. Δ/νσης Δ.Υ. & Π.Ζ.
4. Δ1δ(4)