Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 38653
ΑΔΑ ΨΡΟΘ465ΦΥΟ-ΡΞ7
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Όλγα Ουρλόγλου
Τηλέφωνο : 2132161334
e-mail : ddy@moh.gov.gr
Αθήνα 13-07-2023
ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9, 10 της υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ
Σχετ: α) Το Π.Δ. 79/2023 (Α'131) «Διορισμός Υπουργών»
β) Η με α.π. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) (ΦΕΚ Β’ 3525).
γ) Η υπ. αριθμ. Υ14/09-07-2023 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (ΦΕΚ Β'4435).
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2.4 του άρθρου 19 της (β) σχετ. ΚΥΑ, η Υπηρεσία μας κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10 αυτής.
Αναλυτικότερα:
A. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 της (β) σχετ., η υδροδότηση, η επεξεργασία και η διανομή του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης υπόκεινται σε προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, η οποία περιλαμβάνει:
α)Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής των σημείων υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.Διενεργείται για πρώτη φορά έως τις 12 Ιουλίου 2027.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 της (β) σχετ. ΚΥΑ:
• οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης διενεργούν εκτίμηση κινδύνου των λεκανών απορροής των σημείων υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
• οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης διενεργούν διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής των σημείων υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
β)Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου για κάθε σύστημα υδροδότησης που περιλαμβάνει την
υδροληψία, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης έως το σημείο παροχής, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.
Διενεργείται για πρώτη φορά έως τις 12 Ιανουαρίου 2029.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της (β) σχετ. οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης διενεργούν την εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης.
γ)Εκτίμηση κινδύνου για τα εσωτερικά (οικιακά) συστήματα διανομής των εγκαταστάσεων προτεραιότητας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 της (β) σχετ. ΚΥΑ, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.Διενεργείται για πρώτη φορά έως τις 12 Ιανουαρίου 2029.
B. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 της (β) σχετ. ΚΥΑ, όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί λόγω γεωγραφικών συνθηκών, όπως ο απομακρυσμένος χαρακτήρας ή η περιορισμένη προσπελασιμότητα της ζώνης υδροδότησης νερού, η εφαρμογή της προσέγγισης βάσει κινδύνου, δύναται να προσαρμόζεται, ανάλογα με την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος της (γ) σχετ. ΚΥΑ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την υγεία των καταναλωτών.
Γ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές του αρμόδιες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 και τη σχετική ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 18 της (β) σχετ. «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί, έως τις 12 Ιουλίου 2027, και επικαιροποιεί ανά εξαετία στη συνέχεια, ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου και τη διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής των σημείων υδροληψίας σύμφωνα με το άρθρο 8».
Δ. Για την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει κινδύνου για την ασφάλεια του νερού που διενεργείται βάσει των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 της (β) σχετ. ΚΥΑ (σημεία β, γ του παρόντος), θα ακολουθήσουν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Υδάτων
Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων
Μεσογείων 119
115 26 Αθήνα
2) Όλοι οι Δήμοι και ΔΕΥΑ της χώρας
(μέσω των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων )
3) Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
α) Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλων των ΠΕ Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
β) Γραφεία Γεν. Δ/ντών Δημόσιας Υγείας
4) ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156
111 46 Γαλάτσι
ΑΤΤΙΚΗ
5) ΕΥΑΘ
Εγνατίας 127
546 35 Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6) ΕΔΕΥΑ
Παπακυριαζή 37-43
412 21 Λάρισα
ΛΑΡΙΣΑ
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α)Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων
γ) Γραφείο Γεν. Δ/ντη Υδάτων
Μεσογείων 119
115 26 Αθήνα
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
4. Δ1 (δ) (4)