Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 38651
ΑΔΑ ΨΥΠΦ465ΦΥΟ-154
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Ιορδανίδης Ηλίας Τηλέφωνο : 2132161344
e-mail : ddy@moh.gov.gr
Αθήνα 13 -07-2023
ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/15-05-2023 ΚΥΑ περί διενέργειας εκτίμησης επιπέδων διαρροής νερού
Σχετ: α) Το Π.Δ. 79/2023 (Α'131) «Διορισμός Υπουργών»
β) Η με α.π. Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/15-5-2023 ΚΥΑ με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) (ΦΕΚ Β’ 3525)
γ) Η υπ. αριθμ. Υ14/09-07-2023 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (ΦΕΚ Β'4435).
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2.4 του άρθρου 19 της (β) σχετ. ΚΥΑ, κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 4 αυτής σύμφωνα με τις οποίες:
«[...]οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης διενεργούν εκτίμηση των επιπέδων διαρροής νερού και της δυνατότητας βελτιώσεων στη μείωση των διαρροών νερού, με τη χρήση της μεθόδου αξιολόγησης του δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) ή άλλης κατάλληλης μεθόδου που καθορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές υγειονομικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και οικονομικές πτυχές και καλύπτει τουλάχιστον τους υπευθύνους φορείς ύδρευσης που παρέχουν κατ’ ελάχιστον 10. 000 m3 ανά ημέρα ή εξυπηρετούν τουλάχιστον 50.000 άτομα.
Οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης κοινοποιούν τις εκτιμήσεις των επιπέδων διαρροής νερού και της δυνατότητας βελτιώσεων στη μείωση των διαρροών νερού που διενεργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί τα αποτελέσματα της ως άνω εκτίμησης στην Επιτροπή ως τις 12 Ιανουαρίου 2026. Εφόσον το ποσοστό διαρροών υπερβαίνει το κατώφλι που καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 Πράξη που θα εκδοθεί από την Επιτροπή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει, εντός δύο ετών από την έκδοση της ως άνω Πράξης, στην Επιτροπή σχέδιο δράσης περιγράφοντας δέσμη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση του ποσοστού διαρροών.»
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ως ανωτέρω καθορίζονται.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ Τμήμα Επιφανειακών και υπογείων υδάτων
β) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος/ Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος
Μεσογείων 119
115 26 Αθήνα
ΑΤΤΙΚΗ
2) Όλοι οι Δήμοι και ΔΕΥΑ της χώρας (μέσω των οικείων
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων )
3)ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156
111 46 Γαλάτσι
ΑΤΤΙΚΗ
4)ΕΥΑΘ
Εγνατίας 127
546 35 Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5)ΕΔΕΥΑ
Παπακυριαζή 37-43
412 21 Λάρισα
ΛΑΡΙΣΑ
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Γραφείο κ. Υπουργού
Μεσογείων 119
115 26 Αθήνα
ΑΤΤΙΚΗ
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
3. Δ1(δ) (5)