Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38628
ΑΔΑ 9Λ8Θ465ΦΥΟ-ΠΗΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Σ. Βασσάλου
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Τηλέφωνο: 2132161138
Email: ddy@moh. gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 13/7/2023
1 .”Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Υπόψη: Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
2 .”Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Κοινοποίηση:
1. Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ
Υπόψη Προέδρου
Λεωφ. Β. Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21-Αθήνα
2.ΕΟΔΥ
Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή τιμής διάθεσης του εμβολίου έναντι του τυφοειδούς πυρετού και του εμβολίου έναντι της λύσσας στο πλαίσιο εφαρμογής εγκυκλίων περί ταξιδιωτικής ιατρικής».
Σχετικά: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ14 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη», (ΦΕΚ 4435/10-7-2023,τεύχος Β').
2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118886/12-12-2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ιατρικής & Δαπάνες για εμβολιασμό ταξιδιωτών έναντι νοσημάτων ενδημικών στη χώρα προορισμού» (ΑΔΑ: Β4ΜΨΘ-ΧΣΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.74195/26-8-2014 εγκύκλιος περί συμπλήρωσης της ανωτέρω εγκυκλίου.
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3608/30-6-2023 έγγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με θέμα: «Αναπροσαρμογή τελικής τιμής διάθεσης εμβολίων στο πλαίσιο εφαρμογής εγκυκλίων περί ταξιδιωτικής ιατρικής».
Στο πλαίσιο εφαρμογής των εγκυκλίων ταξιδιωτικής ιατρικής της Υπηρεσίας μας, σας γνωστοποιούμε το σχετικό (4) έγγραφο του Ε.Ι. Παστέρ αναφορικά με την αναπροσαρμογή της τιμής διάθεσης των εμβολίων έναντι του τυφοειδούς πυρετού και έναντι της λύσσας, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
1. Εμβόλιο έναντι τυφοειδούς πυρετού: 27,30 € / δόση (25,75 € + 6% Φ.Π.Α.)
2. Εμβόλιο έναντι της λύσσας: 30,40 € / δόση (28,68 € + 6% Φ.Π.Α.)
Οι τιμές των υπολοίπων εμβολίων Ταξιδιωτικής Ιατρικής που διακινούνται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ παραμένουν ως έχουν.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Ποιότητας Ζωής
4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος
ΑΔΑ: 9Λ8Θ465ΦΥΟ-ΠΗΨ