Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/75100/4522
ΑΔΑ ΨΧΩΟ4653Π8-Λ6Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Χατζοπούλου Ι. - Καραμέτος Ν.
Τηλέφωνο : 213 1512101, 161
Ημ/νία: 11/07/2023
ΠΡΟΣ :
• Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
• Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
(για την άμεση ενημέρωση των Δασικών
Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους)
Έδρες τους
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή οδηγιών / εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας.
Με αφορμή κάποια προφορικά ερωτήματα σε ότι αφορά την υποχρέωση απαρέγκλιτης υλοποίησης του περιεχομένου εγγράφων οδηγιών και απαντήσεων, επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, από τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του υπουργείου μας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Το άρθρο 27 παρ. 1 περ. ι) του π.δ. 32/2017 (Α’ ) ορίζει ως στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος μεταξύ άλλων την ενιαία, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ασκούμενης δασικής πολιτικής και της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση διαμέσου του συντονισμού, της καθοδήγησης για την άρτια εφαρμογή και του ελέγχου των έργων και εργασιών, δράσεων και προγραμμάτων που εκτελούν οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας και με αφορμή ερωτήματα διαφόρων υπηρεσιών εκδίδουμε κατά καιρούς οδηγίες και απαντήσεις, καθώς και εγκυκλίους για την ενιαία και ομοιόμορφη κατά το δυνατόν εφαρμογή των διατάξεων και των πολιτικών που αφορούν σε θέματα Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος αρμοδιότητάς μας (των οποίων η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων των υπαλλήλων, στους οποίους απευθύνονται).
Η έκδοση των οδηγιών αυτών εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ήτοι ενδεικτικά την ασφάλεια δικαίου, την ενιαία εφαρμογή της σχεδιαζόμενης πολιτικής κάθετα και οριζόντια από τις αρμόδιες κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, καθώς και την αποτροπή φαινομένων άνισης μεταχείρισης διοικουμένων από διαφορετικές ερμηνείες της σχετικής νομοθεσίας από κάθε περιφερειακή υπηρεσία, σκοπούς που εξυπηρετεί και η πρόσφατη επιλογή του νομοθέτη για την μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μέσω της κάθετης υπαγωγής των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ και τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δασών.
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση και υλοποίηση των εκδιδόμενων οδηγιών και απαντήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και των εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Δασών, τυχόν δε ερωτήματα ή διευκρινίσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δέον όπως μας υποβάλλονται εγγράφως και ιεραρχικά, εκφράζοντας το κάθε επίπεδο διοίκησης τις απόψεις του.
Ο Γενικός Γραμματέας Δασών
Δρ. Κων/νος Αραβώσης
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου Θ. Σκυλακάκη
2. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ
3. Διευθύνσεις της ΓΔΔΔΠ