Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 2/64446/ΔΠΓΚ
ΑΔΑ 6Ψ03Η-ΩΓΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 37,
101 65, Αθήνα
Ηλεκτρ. δ/νση: dpgk@glk.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2023
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η γενική διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία των οικονομικών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εποπτεία στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών όλων των φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, με την υποχρέωση υποβολής στη Βουλή προσχεδίου και σχεδίου του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού καθώς και σύνοψης των προϋπολογισμών των λοιπών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΦΓΚ διέπεται από βασικές αρχές (άρθρα 49, 51 και 62 του ν. 4270/2014, Α' 143), σύμφωνα με τις οποίες τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού κάθε ΦΓΚ αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους (αρχή της ετήσιας διάρκειας), με την εμφάνιση όλων των εσόδων και δαπανών σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό (αρχές της ενότητας και της καθολικότητας). Ειδικότερα, τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν σε κωδικούς/λογαριασμούς εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό τους, ενώ καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για μεν την Κεντρική Διοίκηση και τα ΝΠΔΔ τις εγκεκριμένες πιστώσεις, για δε τα ΝΠΙΔ τον προϋπολογισμό τους.
Η συμμόρφωση με τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας κατά την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων περί μη ειδικού προορισμού των εσόδων και μη συμψηφισμού των δαπανών με έσοδα. Σύμφωνα με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων, τα έσοδα και οι δαπάνες των προϋπολογισμών προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση, ενώ οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014.
Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι.
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι κατευθύνσεις και αποτυπώνονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών ΦΓΚ οικονομικού έτους 2024, με στόχο την ακριβέστερη και σαφέστερη αποτύπωση της πρόβλεψης των μεγεθών των εσόδων και δαπανών, αλλά και του δημοσιονομικού αποτελέσματος.
Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται σύμφωνα με τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως εμφανίζονται στους Πίνακες I έως VII του Παραρτήματος Α, σύμφωνα με το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Σταθερότητας για την περίοδο 2023-2026. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να κατανεμηθούν εντός των ανωτάτων ορίων δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α, ενώ οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη κατ' ελάχιστον του δημοσιονομικού αποτελέσματος που περιγράφεται στους Πίνακες II, III, IV, V, VI και VII του Παραρτήματος Α.
Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβάσεων, καθώς και οι στόχοι δημοσιονομικού αποτελέσματος των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ενδέχεται να αναμορφωθούν, στο διάστημα που ακολουθεί, μέχρι την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024, σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές στις βασικές παραμέτρους εκτιμήσεων ή σε περίπτωση νέων νομοθετικών παρεμβάσεων. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται δαπάνες υψηλής αβεβαιότητας, οι οποίες συναρτώνται με διεθνείς εξελίξεις και θα αντιμετωπιστούν μέσω της χρήσης των αποθεματικών του κρατικού προϋπολογισμού.
1. Κεντρική Διοίκηση - Τακτικός Προϋπολογισμός
Κατ' εφαρμογή του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130) αναμορφώνεται η διοικητική ταξινόμηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση, δυνάμει της οποίας πρόκειται να τροποποιηθούν οι κωδικοί αριθμοί του πρώτου και δευτέρου επιπέδου πληροφοριών των ακόλουθων Υπουργείων, ως εξής:
α/αΟνομασία ΥπουργείουΝέος κωδικός Φορέα
(πρώτο επίπεδο πληροφοριών)
Παλαιός κωδικός Φορέα (πρώτο επίπεδο πληροφοριών)
1Υπουργείο Οικονομικών10241023
2Υπουργείο Ανάπτυξης10361035
3Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης10321033
4Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας1034νέο Υπουργείο
5Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού10201019
6Υπουργείο Πολιτισμού10221021
7Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας10601059
Τα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης περιλαμβάνονται στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α. Εντός των ανωτάτων ορίων δαπανών κάθε φορέας θα πρέπει να προβεί σε προβλέψεις πιστώσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες αστοχίες προβλέψεων, ειδικά στις ανελαστικές δαπάνες, να ελαχιστοποιηθούν οι ανακατανομές πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του και να διασφαλιστεί ότι θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες κατηγορίες υποχρεώσεων του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 (Β' 5881) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Επιπλέον, στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών έχουν προβλεφθεί και πιστώσεις από τις οποίες θα ενισχύονται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οι προϋπολογισμοί των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, για να καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1. μεταναστευτικών ροών (Ε.Φ: 1024-701-0000000 «Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών»),
2. προσλήψεων τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων που πρόκειται να υλοποιηθούν το 2024 (ΕΦ: 1024-711-00000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»),
3. προσλήψεων τακτικού προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ. καθώς και μετατάξεων και αποσπάσεων (ΕΦ: 1024-711-00000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»),
4. προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και βάσει ειδικών διατάξεων (ΕΦ: 1024-711-00000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»),
5. σημαντικών άμεσων αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν είναι εφικτή κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις αυτές προβλέπονται στο τακτικό και ειδικό αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού και διατίθενται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 59 του ν.4270/2014 (ΕΦ: 1024-711-00000000 « Γενικές Κρατικές Δαπάνες»),
Ειδικότερα, για τις εντός των ορίων δαπανών μείζονες κατηγορίες εξόδων, πρέπει να ληφθοΰν υπόψη τα εξής:
1.1. Παροχές σε εργαζόμενους (μείζονα κατηγορία εξόδων 21)
1.1.1. Διαμόρφωση ορίων δαπανών για παροχές σε εργαζόμενους
Στα ανώτατα όρια δαπανών περιλαμβάνονται διακριτά ανά φορέα οι προβλέψεις για δαπάνες που βαρύνουν απευθείας τις πιστώσεις των παροχών σε εργαζόμενους του τακτικού προϋπολογισμού. Οι προβλέψεις έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Διορισμούς και προσλήψεις τακτικού προσωπικού (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και έμμισθη εντολή), αιρετών και οργάνων διοίκησης και μη τακτικού προσωπικού έως 31.12.2022.
2. Αποσπάσεις και μετατάξεις έως 31.12.2022.
3. Εισαγωγές και αποφοιτήσεις από τις παραγωγικές σχολές ένστολων, εισαγωγές στη Διπλωματική Ακαδημία και αποφοιτήσεις από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τα έτη 2022, 2023 και 2024.
4. Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για τα έτη 2023 (εκτιμήσεις) και 2024 (προβλέψεις). Ειδικότερα, στα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχουν περιληφθεί οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα.
5. Για τις προβλέψεις δαπανών για αποδοχές προσωπικού του 2024, λαμβάνονται υπόψη ως βάση υπολογισμού, η εκτίμηση των αποδοχών του 2023 και οι ισχύουσες διατάξεις περί μισθολογικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου, δυνάμει του οποίου πρόκειται να αναπροσαρμοστούν οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και άλλα επιδόματα.
Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς οφείλουν να θέσουν υπόψη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) τυχόν νέα δεδομένα που σχετίζονται με τις προβλέψεις αποδοχών του φορέα τους σε σχέση με αυτές που αποτυπώνονται στον Πίνακα I «Ανώτατα Όρια Δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού 2024» του Παραρτήματος Α, προσκομίζοντας σχετική επαρκή τεκμηρίωση.
1.1.2. Προβλέψεις πιστώσεων για νέες προσλήψεις, διορισμούς, αποσπάσεις και μετατάξεις
Οι σχετικές πιστώσεις, όσον αφορά στο προσωπικό η δαπάνη μισθοδοσίας του οποίου βαρύνει απευθείας τις πιστώσεις των παροχών σε εργαζόμενους του τακτικού προϋπολογισμού, για νέες προσλήψεις, διορισμούς, αποσπάσεις και μετατάξεις, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν προβλεφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» (ΕΦ 1024-711-0000000). Κατά συνέπεια για το έτος 2024, οι προβλέψεις δαπανών για την κάλυψη των περιπτώσεων αυτών δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν τεθεί ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης και έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του Υπουργείου Εσωτερικών για τακτικό και μη τακτικό προσωπικό καθώς και τις εκτιμώμενες ανάγκες για την κάλυψη της δαπάνης για αποσπάσεις και μετατάξεις.
Συγκεκριμένα, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από διορισμούς μονίμων και προσλήψεις ΙΔΑΧ υπαλλήλων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4646/2019 (Α' 201), ενώ για αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/2016 (Α' 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν.4646/2019.
1.1.3. Εξέλιξη πλήθους προσωπικού φορέων της Κεντρικής Διοίκησης - Διαδικασία καταγραφής από τους φορείς
Για την παρακολούθηση των μεταβολών προσωπικού συμπληρώνονται αναλυτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν καθώς και με ειδικότερες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β, οι παρακάτω πίνακες:
✓ Πίνακας 3 «Τακτικό Προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης»
Αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες:
ο Ενότητα 1η: Πλήθος μισθοδοτούμενων στην αρχή του 2023.
ο Ενότητα 2η: Πλήθος μισθοδοτούμενων στο τέλος του α' εξαμήνου του 2023 και
ο Ενότητα 3η: Πλήθος μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους, με βάση το οποίο έχει υπολογιστεί η εκτίμηση του φορέα για το 2023.
Τα απολογιστικά στοιχεία που αφορούν στην 2η Ενότητα θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία προσλήψεων, διορισμών, αποσπάσεων και μετατάξεων, που λαμβάνει η ΔΠΓΚ από τις οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. 2/188030/ΔΠΓΚ/19.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΤΛΤΗ-1Ρ9) εγκύκλιο εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
Τα στοιχεία αποχωρήσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που εμφανίζονται στη βάση της Απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα περιεχόμενα του πίνακα αποτελούν πληροφοριακό στοιχείο για το πλήθος των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του φορέα και δεν σχετίζονται με τις υποθέσεις για τον υπολογισμό του ύψους των δαπανών για παροχές σε εργαζόμενους.
Στην 3η Ενότητα του πίνακα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι εκτιμήσεις για διορισμούς και προσλήψεις που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το 2023 καθώς και η εκτίμηση για τις αποχωρήσεις εντός του ίδιου έτους. Στην εκτίμηση για το έτος 2023 συμπεριλαμβάνονται οι διορισμοί και οι προσλήψεις που είτε εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων είτε όχι (κατ' εξαίρεση προσλήψεις/διορισμοί εκτός ετήσιου προγραμματισμού ή που διέπονται από ειδικές διατάξεις). Ειδικότερα, για τις εισαγωγές σε/αποφοιτήσεις από παραγωγικές σχολές φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ισχύουν τα εξής:
ί. Στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συμπληρωθούν μόνο οι αναμενόμενες εισαγωγές ένστολων στις σχολές για το 2023.
ii. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συμπληρωθούν μόνο οι αποφοιτήσαντες από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
iii. Στο Υπουργείο Εξωτερικών θα συμπληρωθούν οι αναμενόμενες εισαγωγές στη Διπλωματική Ακαδημία.
✓ Πίνακας 3α «Μη τακτικό προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης»
Στον εν λόγω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη του μη τακτικού προσωπικού. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται εποχικοί υπάλληλοι (π.χ. εποχικοί πυροσβέστες), ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) καθώς και γενικότερα το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).
Οι στήλες για τα έτη 2022, 2023 και 2024 συμπληρώνονται με τα επιμέρους στοιχεία του μη τακτικού προσωπικού (πλήθος, διάρκεια απασχόλησης, μισθολογική δαπάνη). Τα στοιχεία αυτά παρέχονται ανά κατηγορία προσωπικού.
1.2. Μεταβιβάσεις (μείζονα κατηγορία εξόδων 23)
Στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται και τα ανώτατα όρια δαπανών για τις μεταβιβάσεις σε εποπτευόμενους φορείς, εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και για τις λοιπές μεταβιβάσεις, ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης. Ο κάθε φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, τηρώντας το ανώτατο όριο μεταβιβάσεων που προσδιορίζεται για αυτόν, δύναται να τροποποιήσει την κατανομή μεταξύ των εποπτευόμενων φορέων (πλην ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ). Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης της κατανομής εντός οποιοσδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες (ήτοι, σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης ή σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) ο φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν επηρεάζεται δυσμενώς το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης και των φορέων που εποπτεύει, όπως αυτό αποτυπώνεται στους σχετικούς Πίνακες II, III, V και VI του Παραρτήματος Α.
Οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μεριμνούν για τον έλεγχο της συμφωνίας του συνόλου των εσόδων από μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των ΦΓΚ εποπτείας τους, με την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης. Τα έσοδα από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις δύναται να είναι μεγαλύτερα από την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, μόνο σε περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται από περισσότερους του ενός φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Οι προβλέψεις πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις των μεγεθών.
Η πρόβλεψη των ανωτέρω πιστώσεων σε κάθε ΦΓΚ πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη:
α. το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων του,
β. το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεών του και
γ. τις κατά σειοά προτεραιότητας ανάγκες λειτουργίας του, όπως αποδοχές, τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων, πάγιες δαπάνες και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
Ειδικότερα, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού συμπληρώνει και τον Πίνακα 15 του Παραρτήματος Β, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4761/2020 (Α' 248), ο προϋπολογισμός του εν λόγω Υπουργείου ενισχύεται, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, από την απόδοση ποσοστού έως 40% των ταμειακών διαθεσίμων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).
1.3. Λοιπές δαπάνες και πιστώσεις υπό κατανομή (μείζονα κατηγορία εξόδων 29)
Στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα ανώτατα όρια δαπανών για τις λοιπές δαπάνες, ανά φορέα.
Στις λοιπές δαπάνες περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες, οι αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή», στην οποία προβλέπονται πιστώσεις για δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευθούν κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις αυτές μεταφέρονται στις λοιπές μείζονες κατηγορίες εξόδων (σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων - ΑΛΕ), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων - έκδοση τίτλων πληρωμής) κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
2. Κεντρική Διοίκηση - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
2.1. Όρια δαπανών ΠΔΕ
Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτείτο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσω του οποίου υλοποιούνται αναπτυξιακές πολιτικές και δράσεις.
Στο πλαίσιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια δαπανών κατά φορέα, όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α, διακριτά για το εθνικό, το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και να κατανείμουν πιστώσεις μέχρι του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί.
2.2. Διαδικασία κατάρτισης
Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2024, βάσει νομοθετικής ρύθμισης, προβλέπεται να κατανέμονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανομή", σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα και ανά σκέλος (εθνικό/συγχρηματοδοτούμενο). Επομένως, έχοντας αυτό υπόψη και επιπλέον ότι οι δαπάνες του ΤΑΑ παρακολουθούνται διακριτά, οι Πίνακες Ιβα «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024» και Ιββ «Δαπάνες ΤΑΑ έτους 2024» του Παραρτήματος Β, συμπληρώνονται ως ακολούθως:
• Με βάση τις προβλέψεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι πιστώσεις κατανέμονται, ανά σκέλος (εθνικό/συγχρηματοδοτούμενο) και κατά ειδικό φορέα στους ακόλουθους ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29:
Άμεσες Πληρωμές
α) 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων»,
β) 2910601061 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από
θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες».
Έμμεσες Πληρωμές
2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων».
• Δαπάνες που αφορούν σε μεταναστευτικές ροές προβλέπονται, με την ίδια ως άνω ανάλυση, στους ειδικούς φορείς "10ΧΧ.701.0000000" κάθε φορέα, πλην του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Το συνολικό ποσό των δαπανών αυτών θα πρέπει να καταγραφεί επιπρόσθετα ως πληροφοριακό στοιχείο στην ειδική γραμμή στο τέλος του Πίνακα Ιβα.
* Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.4772/2021 (Α' 17) οι δαπάνες του ΤΑΑ θα αποτυπωθούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ (στον Πίνακα Ιββ του Παραρτήματος Β) στους προαναφερόμενους ΑΑΕ και στους ειδικούς φορείς κάθε φορέα, που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη διακριτή παρακολούθηση των πιστώσεων αυτών, ως εξής:
ο 10ΧΧ.702.0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκηκότητας του Υπουργείου .../Αποκεντρωμένης Διοίκησης...»
ο 1024.703.0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»
ο 1007.704.0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών»
ο 1007.705.0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)».
Σχετικά με την συμπλήρωση του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024» ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορείς κατά την πρόβλεψη του ύψους των μεταβιβάσεων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν για επενδυτικές δαπάνες τόσο προς τους εποπτευόμενους φορείς (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) όσο και προς εποπτευόμενους από άλλα Υπουργεία φορείς (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης).
Ειδικότερα:
1. Στη γραμμή 2 (κελί Β2) επιλέγεται ο φορέας από τη διαθέσιμη αναπτυσσόμενη λίστα
2. Στην ενότητα «2α. Μεταβιβάσεις σε εποπτευόμενους φορείς» κάθε φορέας καταχωρίζει την πρόβλεψή του για τις μεταβιβάσεις που προτίθεται να διενεργήσει στους εποπτευόμενους φορείς του (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης). Σημειώνεται ότι τα δεδομένα της στήλης Β αντιστοιχίζονται αυτόματα με το κελί Β2, εφόσον αυτό έχει προηγουμένως συμπληρωθεί.
3. Στην ενότητα «2β. Μεταβιβάσεις σε φορείς που εποπτεύονται από άλλο Υπουργείο» κάθε φορέας συμπληρώνει την πρόβλεψη του ύψους των μεταβιβάσεών του προς φορείς που εποπτεύονται από άλλο Υπουργείο (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης). Η καταχώριση του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργείου (στήλη Β) γίνεται μέσω επιλογής από τη διαθέσιμη αναπτυσσόμενη λίστα.
4. Το συνολικό ύψος των μεταβιβάσεων κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης (γραμμή 9, Πίνακας 2), θα πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ύψος που θα προβλεφθεί στους Πίνακες Ιβα και Ιββ στον ΑΛΕ 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων».
5. Οι προβλέψεις ενός εποπτευόμενου φορέα για έσοδα από μεταβιβάσεις του ΠΔΕ, δύναται να υπερβαίνουν το ποσό της αντίστοιχης μεταβίβασης από το εποπτεύον Υπουργείο εάν ο εν λόγω φορέας χρηματοδοτείται/επιχορηγείται και από άλλα Υπουργεία ή περιφερειακά προγράμματα.
6. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει επιπροσθέτως τη συμπλήρωση του Πίνακα 2α «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024 - Περιφερειακό ΠΔΕ», με τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει από τις Περιφέρειες. Τα στοιχεία που θα καταχωριστούν αφορούν στις προβλέψεις ανά Περιφέρεια για μεταβιβάσεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
(Υπουργεία κ.λπ.), φορείς της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης καθώς και σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες θα διενεργηθούν στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - ΠΕΠ (Περιφερειακό ΠΔΕ).
Επισημαίνεται, τέλος, ότι λόγω των πρόσφατων αλλαγών στη Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού, τα όρια του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ενδέχεται να αναθεωρηθούν στους ακόλουθους φορείς:
ο Υπουργείο Οικονομικών ο Υπουργείο Ανάπτυξης
ο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ο Υπουργείο Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού ο Υπουργείο Πολιτισμού
ο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
3. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανώνυμες Εταιρείες του Μέρους Α' του ν.4972/2022 και ΑΔΑ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
3.1. Γενικά
Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014, υποβάλλουν σχέδιο των συνοπτικών προϋπολογισμών τους. Οι προβλέψεις που αποτυπώνονται στον συνοπτικό προϋπολογισμό κάθε φορέα πρέπει να είναι συνεπείς με τους στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτατα όρια του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ.
Εφόσον από το συνοπτικό σχέδιο του προϋπολογισμού προκύπτει συνολική απόκλιση των μεγεθών του φορέα (έσοδα ή δαπάνες) άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα ετήσια οικονομικά στοιχεία της χρήσης έτους 2022, τα συνοπτικά σχέδια προϋπολογισμών πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αιτιολογούνται οι λόγοι της απόκλισης.
Για την κατάρτιση και υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών τους, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης συμπληρώνουν τους Πίνακες του Παραρτήματος Β.
Κατά τη συμπλήρωση των εν λόγω πινάκων, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4484/2017 (Α' 110) περί μη μισθολογικών παροχών, της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015 (Α' 94) περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, όπως πρόκειται να αναμορφωθούν με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου, καθώς και οι διατάξεις του Μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017 (Α' 74) περί μισθολογικών ρυθμίσεων ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι σχετικές εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
Αναφορικά με τη δαπάνη που θα προκύψει από τις μισθολογικές ρυθμίσεις του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου για τα νομικά πρόσωπα και τις ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, θα πρέπει να αποσταλεί στην ΔΠΓΚ ιδιαίτερος πίνακας υπολογισμού της δαπάνης σε μορφή excel, από τον οποίο θα προκύπτει με σαφήνεια η εκτίμηση για την αύξηση της δαπάνης από το νέο μισθολόγιο.
Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε νομικό πρόσωπο και ΑΔΑ.
3.1.1. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ανώνυμες Εταιρείες του Μέρους Α' του ν.4972/2022 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Στον Πίνακα II του Παραρτήματος Α παρατίθεται το κατ' ελάχιστο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των λοιπών ΦΓΚ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών, πλην των ανωνύμων εταιρειών του Μέρους Α' του ν.4972/2022, Α' 181 και των ΑΔΑ), ενώ στον Πίνακα III παρατίθεται το κατ' ελάχιστο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ανωνύμων εταιρειών του Μέρους Α' του ν.4972/2022, που ανήκουν στην αρμοδιότητα κάθε Υπουργείου.
Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των ως άνω εποπτευόμενων ΦΓΚ, όπως διαμορφώνονται ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα με βάση τους Πίνακες II και III του Παραρτήματος Α, είναι δεσμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκησης των φορέων και για το εποπτεύον Υπουργείο, καθώς θα αποτελόσουν τη βάση για την κατάρτιση των αναλυτικών προϋπολογισμών των φορέων.
Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνοπτικού προϋπολογισμού των φορέων, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3, πρέπει, για τεχνικούς λόγους, να μην είναι ακριβώς ίσο με μηδέν (0), προκειμένου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους να είναι εφικτός ο ποσοστιαίος υπολογισμός τυχόν αποκλίσεων έναντι των δημοσιονομικών στόχων.
3.1.2. ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς
Στον Πίνακα IV του Παραρτήματος Α παρατίθεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για τις ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς.
Για τις εν λόγω ΑΔΑ ακολουθούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014 και ιδιαίτερα των παραγράφων 5 και 9. Ειδικότερα, οι εν λόγω ΑΔΑ υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού τους απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και εάν αυτό δεν είναι συμβατό με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας εγκυκλίου, κατ' αρχήν επιδιώκεται συμφωνία με το ΓΛΚ. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μέχρι την 1η.09·2023, ο συνοπτικός προϋπολογισμός των ΑΔΑ διαμορφώνεται από το ΓΛΚ.
Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των εν λόγω ΑΔΑ υιοθετούνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου, μετά από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι συνεπείς με τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.
Για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους οι ανωτέρω ΑΔΑ, εφόσον εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ, ακολουθούν τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.2 της παρούσας εγκυκλίου, ενώ εφόσον τηρούν λογιστική σε δεδουλευμένη βάση ακολουθούν τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.3.
Για τον αριθμό των υπηρετούντων και για τις μεταβολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) του τακτικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή) καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΑ οι Πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Β, ως ακολούθως:
Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό συμπληρώνεται ο Πίνακας 4. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως και την 30η Ιουνίου 2023 με την αριθ. 34/2022 ΠΥΣ (Α' 244) καθώς και οι κατ' εξαίρεση προσλήψεις που έχουν εγκριθεί με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού (άρθρο 51 του ν.4622/2019, Α' 133, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.5027/2023, Α' 48). Δεδομένου ότι οι προγραμματισμένες προσλήψεις του έτους 2024 θα εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού, η δαπάνη που προκύπτει δεν ενσωματώνεται στις προβλέψεις του έτους 2024. Για όποιες από τις ανωτέρω εγκρίσεις πραγματοποιηθούν τελικά προσλήψεις εντός του 2024, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί είτε από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό με ανακατανομή πιστώσεων, εφόσον απαιτείται, είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δαπάνη θα υπολογισθεί λαμβανομένων υπόψη και των προτεινομένων ρυθμίσεων του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου, δυνάμει του οποίου πρόκειται να αναπροσαρμοστούν οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και άλλα επιδόματα. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
Αναφορικά με το μη τακτικό προσωπικό συμπληρώνεται ο Πίνακας 5. Σημειώνεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με επαναλαμβανόμενο εποχικό χαρακτήρα, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους για το 2024, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών. Η δαπάνη θα πρέπει να υπολογισθεί λαμβανομένων υπόψη και των προτεινομένων ρυθμίσεων του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου, δυνάμει του οποίου πρόκειται να αναπροσαρμοστούν οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και άλλα επιδόματα. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
3.2. Κατάρτιση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλην ΟΤΑ
3.2.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί - Προσδιορισμός του δημοσιονομικού αποτελέσματος
Για την κατάρτιση των συνοπτικών προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ αλλά και τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος, δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται τα έσοδα που προέρχονται από δανεισμό, από πώληση μετοχών ή ομολόγων, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους, από πράξεις repos κ.λπ. Τα έσοδα από τόκους ή μερίσματα από τις ανωτέρω πράξεις δεν αποτελούν έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά καταχωρίζονται στις ειδικές για αυτά κατηγορίες εσόδων.
Ως έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται, μεταξύ άλλων, οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ή ομολόγων, οι πράξεις «reverse repos» κ.λπ. Οι πληρωμές για τόκους δεν αποτελούν έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά καταχωρίζονται σε ειδική κατηγορία εξόδων.
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων-εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τις δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μείον (-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους).
Η μεταβολή του ύφους των απλήρωτων υποχρεώσεων ορίζεται ως εξής:
Μεταβολή του ύφους των απλήρωτων υποχρεώσεων =Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου αναφοράς -Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στην αρχή της περιόδου αναφοράς.
Στο πλαίσιο του νέου συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, όπως αυτό αποτυπώθηκε στον ν.4270/2014, και κατ' αναλογία του άρθρου 75 του ίδιου νόμου, το οποίο αναφέρεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ως έσοδα του ετήσιου προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ θεωρούνται τα έσοδα που πρόκειται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους, η πλήρης δε καταγραφή τους πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του Πίνακα 16 του Παραρτήματος Β.
Ο προϋπολογισμός των ΝΠΔΔ στο σκέλος των εξόδων θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών και το σύνολο των νέων υποχρεώσεων που δημιουργούνται εντός του έτους προϋπολογισμού. Συνεπώς, και με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 80/2016 (Α' 145) δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις χωρίς την ύπαρξη πίστωσης, σε επίπεδο κατάρτισης/πρόβλεψης οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του έτους προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι μηδενικές.
Κατά την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού, τα έξοδα του νομικού προσώπου θα πρέπει να καλύπτονται από τα προβλεπόμενο προς είσπραξη έσοδα.
Κατ' εξαίρεση, δύναται να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί ελλειμματικός συνοπτικός (και κατ' επέκταση και αναλυτικός) προϋπολογισμός με προβλεπόμενη κάλυψη του ελλείμματος με ταμειακά διαθέσιμα, εφόσον εντάσσεται και δεν αποκλίνει από το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα που τίθεται με την παρούσα στον φορέα Κεντρικής Διοίκησης εποπτείας του και ισχύουν τα εξής: α) ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και παράλληλα:
β) ενσωμάτωση στο σκέλος των εξόδων των απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών ή των υποχρεώσεων που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του έτους προϋπολογισμού και προβλέπονται στις περιπτώσεις η, ι και ια της παρ. 4 της αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 (Β' 5171) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και
γ) μειωμένη προβλεπόμενη επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό λόγω σώρευσης ταμειακών διαθεσίμων που προέρχονται από προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.
Στην περίπτωση που το ύψος των εσόδων και των ταμειακών διαθεσίμων του φορέα δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των προβλεπόμενων εξόδων, θα πρέπει να προβλέπονται κατά προτεραιότητα οι απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή των απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και στη συνέχεια, των ανελαστικών δαπανών που αναφέρονται σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις, διατάξεις νόμων ή διοικητικών πράξεων (π.χ. μισθοδοσία, μισθώματα, αποδόσεις εσόδων τρίτων κ.λπ.). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μειωθούν τα έξοδα που αναφέρονται στην οικονομική χρήση του έτους προϋπολογισμού μετά και από σχετική αξιολόγηση των αναγκών των φορέων.
Αναφορικά με την πρόβλεψη των εσόδων από μεταβιβάσεις του κρατικού προϋπολογισμού, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Στην υποκατηγορία κωδικών αριθμών εσόδων «Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» καταχωρίζονται οι προβλέψεις για την τακτική επιχορήγηση και οι προβλέψεις για τυχόν αποδόσεις εσόδων προς τον φορέα, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων.
• Στις υποκατηγορίες κωδικών αριθμών εσόδων 9300-9400 «Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις» καταχωρίζονται οι προβλέψεις επιχορηγήσεων είτε από το ΠΔΕ (εθνικό/συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) είτε από το ΤΑΑ. Για τη διακριτή παρακολούθηση των εσόδων από επιχορήγηση του ΠΔΕ ή του ΤΑΑ απαιτείται από τους φορείς περαιτέρω ανάπτυξη των κωδικών αριθμών εσόδων σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης. Ενδεικτικά, ο κωδικός αριθμός εσόδου (ΚΑΕ) 9349 «Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» αναπτύσσεται περαιτέρω από τους φορείς ως εξής: 9349.ΟΧ «Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού από το ΠΔΕ» και 9349.0Χ+1 «Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού από το ΤΑΑ». Αντίστοιχη διακριτή παρακολούθηση απαιτείται και στο σκέλος των εξόδων με περαιτέρω ανάπτυξη των κωδικών αριθμών εξόδων.
• Στις ομάδες κωδικών αριθμών εσόδων 9910-9920 «Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καταχωρίζονται οι προβλέψεις για ποσά που ο φορέας αναμένεται να εισπράξει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα ποσά του συγχρηματοδοτούμενού σκέλους του ΠΔΕ.
Στις προβλέψεις για αμοιβές προσωπικού θα περιληφθούν πιστώσεις για προσλήψεις μόνο για τους μήνες που εκτιμάται από τον φορέα ότι θα υπάρξει επιβάρυνση στο έτος προϋπολογισμού.
Για τον αριθμό των υπηρετούντων και για τις μεταβολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) του τακτικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή) καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), συμπληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτευόμενου νομικού προσώπου οι Πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Β, ως ακολούθως:
Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό φορέων Γενικής Κυβέρνησης συμπληρώνεται ο Πίνακας 4. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως και την 30η Ιουνίου 2023 με την αριθ. 34/2022 ΠΥΣ (Α' 244) καθώς και οι κατ' εξαίρεση προσλήψεις που έχουν εγκριθεί με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού (άρθρο 51 του ν.4622/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.5027/2023). Δεδομένου ότι οι προγραμματισμένες προσλήψεις του έτους 2024 θα εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού, η δαπάνη που προκύπτει δεν ενσωματώνεται στις προβλέψεις του έτους 2024. Για όποιες από τις ανωτέρω εγκρίσεις πραγματοποιηθούν τελικά προσλήψεις εντός του 2024, η σχετική δαπάνη θα καλυψθεί είτε από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό με ανακατανομή πιστώσεων, εψόσον απαιτείται, είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δαπάνη θα υπολογισθεί λαμβανομένων υπόψη και των προτεινομένων ρυθμίσεων του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου, δυνάμει του οποίου πρόκειται να αναπροσαρμοστούν οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και άλλα επιδόματα. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη του οικείου ΓΔΟΥ.
Αναφορικά με το μη τακτικό προσωπικό φορέων Γενικής Κυβέρνησης συμπληρώνεται ο Πίνακας 5. Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με επαναλαμβανόμενο εποχικό χαρακτήρα, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους για το 2024, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών. Η δαπάνη θα πρέπει να υπολογισθεί λαμβανομένων υπόψη και των προτεινομένων ρυθμίσεων του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου, δυνάμει του οποίου πρόκειται να αναπροσαρμοστούν οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και άλλα επιδόματα. Αρμόδια για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου.
Τα ΝΠΔΔ και οι ειδικοί λογαριασμοί συμπληρώνουν επίσης τον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Β «Έσοδα - Έξοδα ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ».
3.2.2. Αναλυτικοί Προϋπολογισμοί ΝΠΔΔ
Αναλυτικός προϋπολογισμός είναι η αναλυτική πρόβλεψη κατά κωδικό αριθμό των εσόδων και δαπανών για το επόμενο οικονομικό έτος, η οποία πρέπει να είναι εντός των δημοσιονομικών στόχων που έχουν προσδιοριστεί. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα έσοδα λειτουργικής, επενδυτικής και χρηματοοικονομικής φύσεως και τα λειτουργικά, επενδυτικά και χρηματοοικονομικά έξοδα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Μέρους Α της εγκυκλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών ΦΓΚ υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, μετά από εισήγηση του οικείου ΓΔΟΥ και είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που έχουν ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.
Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων του και το σύνολο των εξόδων του. Η διαφορά «συνολικά έσοδα μείον συνολικά έξοδα» προσδιορίζει το ταμειακό ισοζύγιο. Παράλληλα, από τα στοιχεία του αναλυτικού προϋπολογισμού προκύπτει και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ενότητα 3.2.1 του Μέρους Β.
Για λόγους επαλήθευσης, κατά την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα για έγκριση, πρέπει να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ιδιαίτερο πίνακα καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του.
Οι φορείς πρέπει να φροντίσουν να συμπίπτει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως προκύπτει κατά την υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών, με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά την κατάρτιση και έγκριση του αναλυτικού τους προϋπολογισμού.
Για την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ταμειακού και δημοσιονομικού αποτελέσματος παρατίθεται το κατωτέρω παράδειγμα.
Έστω ότι ένα ΝΠΔΔ υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπολογισμό με τα εξής οικονομικά στοιχεία:
Οικονομικά στοιχεία
Σύνολο εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) 1.500
εκ των οποίων έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 200
Σύνολο εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) 1.550
εκ των οποίων έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 300
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης:
στην αρχή του έτους 2024 (31.12.2023) 250
προβλεπόμενες στο τέλος του έτους 2024 (31.12.2024) 0
Ο υπολογισμός του ταμειακού και του δημοσιονομικού αποτελέσματος προκύπτει ως εξής:
Προσδιορισμός του ταμειακού ισοζυγίου
Σύνολο εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) Μείον1.500
Σύνολο εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)1.550
Ταμειακό ισοζύγιο χρήσης (έλλειμμα)-50
Προσδιορισμός του δημοσιονομικού αποτελέσματος
Σύνολο εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)1.500
ιιείον
Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές
-200
Σύνολο εσόδων χωρίς έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές1.300
Σύνολο εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) Μείον1.550
Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές-300
Σύνολο εξόδων χωρίς τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές1.250
Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων χωρίς χρηματοοικονομικά)50
Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους του έτους 2024 (31.12.2024)0
μείον
Απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής του έτους 2024 (31.12.2023)
Μεταβολή του ύφους των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης
250-250
Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές50
μείον
Μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων-250
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα χρήσης50 - (-250) =300
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράδειγμα ισχύει και για τους ΟΤΑ.
3.3. Κατάρτιση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) - Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ)
3.3.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) - Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ)
Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των ΝΠΙΔ και των ΑΕ που τηρούν τη λογιστική δεδουλευμένης βάσης καταρτίζονται σύμφωνα με τον πίνακα 7 «Έσοδα-Έξοδα Ανωνύμων Εταιρειών, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο» του Παραρτήματος Β.
Ειδικότερα:
• Οι προβλέψεις των ιδίων εσόδων πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν τα εκτιμώμενα δεδουλευμένα έσοδα.
• Στην κατηγορία λογαριασμών «επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» καταχωρίζονται οι προβλέψεις για την τακτική επιχορήγηση και οι προβλέψεις για τυχόν αποδόσεις εσόδων προς τον φορέα, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων. Τέλος, στην ίδια κατηγορία καταχωρίζονται από τον φορέα και οι προβλέψεις για ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν μέσω του τακτικού προϋπολογισμού ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία αναγράφονται επίσης και στα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (γραμμή 10) στον πίνακα του προϋπολογισμού.
• Στην κατηγορία λογαριασμών «επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» καταχωρίζονται οι προβλέψεις επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ, είτε από το εθνικό σκέλος είτε από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος είτε από το ΤΑΑ, ανεξάρτητα αν στα βιβλία του φορέα λογιστικοποιούνται ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή όχι.
• Στην κατηγορία λογαριασμών «επιχορηγήσεις από ΕΕ» καταχωρίζονται οι προβλέψεις για ποσά που ο φορέας αναμένεται να εισπράξει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα ποσά του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ.
• Στην κατηγορία λογαριασμών «λοιπές επιχορηγήσεις» καταχωρίζονται οι προβλέψεις για ποσά από τυχόν επιχορηγήσεις από άλλα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης που δεν προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ καθώς και τυχόν άλλες επιχορηγήσεις ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που, ομοίως, δεν προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ.
Επίσης, στην παραπάνω κατηγορία καταχωρίζονται και τυχόν προβλέψεις πληρωμών τοκοχρεολυσίων (σε ακαθάριστη βάση) από το κράτος για λογαριασμό του φορέα λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων, αναλήψεις δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων από το κράτος.
Από το ποσό των καταπτώσεων, οι προβλέψεις για τους τόκους καταχωρίζονται στα έξοδα του Πίνακα 7 του Παραρτήματος Β, ενώ για τις αποπληρωμές χρεολυσίων καταχωρίζονται μόνο στα «πρόσθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία» του Πίνακα 7 του Παραρτήματος Β. Ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ οφείλει να επιβεβαιώσει με την αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του ΓΛΚ, ότι τα εν λόγω αναφερόμενα ποσά (απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία), έχουν αποτυπωθεί ορθά στις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό του οικείου έτους.
• Οι προβλεπόμενες μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να λογίζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες επιχορηγήσεων του πίνακα και όχι σε άλλη κατηγορία εσόδου (π.χ. λοιπά έσοδα), ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο δίνονται, ώστε να μπορεί να γίνει αξιόπιστα η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, διαφορετικά θα προκύπτουν σημαντικές διαφορές.
• Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους και δύναται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ/27.03.2018 (Β' 1288) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου περί φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (Α' 314) και την αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 (Β' 5171) όμοια απόφαση, προκειμένου περί λοιπών ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων του ν.4972/2022. Η πλήρης καταγραφή των ταμειακών διαθεσίμων πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του Πίνακα 16 του Παραρτήματος Β.
• Τα ΝΠΙΔ δεν προβλέπουν στις δαπάνες του προϋπολογισμού τους τις απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί στο οικονομικό έτος που δημιουργήθηκαν.
• Οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες πρέπει να προβλέπονται στο έτος, κατά το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Επίσης, στις προβλεπόμενες δαπάνες πρέπει να περιληφθούν και τυχόν αποδιδόμενα μερίσματα.
• Στις δαπάνες για αμοιβές προσωπικού θα περιληφθούν και προβλέψεις δαπανών που θα προκύψουν από προσλήψεις μόνο για τους μήνες που προβλέπεται από τον φορέα ότι θα υπάρξει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό τους.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου ΓΔΟΥ και πρέπει να είναι συνεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.
Ειδικά, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, εφόσον υπερβαίνουν το όριο των 10 εκατ. ευρώ, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού και είναι συνεπείς με το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.
Για τον αριθμό των υπηρετούντων και για τις μεταβολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) του τακτικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή) καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), συμπληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτευόμενου νομικού προσώπου οι πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Β, ως ακολούθως:
Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό φορέων Γενικής Κυβέρνησης συμπληρώνεται ο Πίνακας 4. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθουν και οι προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), η ισχύς της οποίας παρατήθηκε έως και την 30η Ιουνίου 2023 με την αριθ. 34/2022 ΠΥΣ (Α' 244) καθώς και οι κατ' εξαίρεση προσλήψεις που έχουν εγκριθεί με κοινή απόψαση των αρμοδίων Υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού (άρθρο 51 του ν.4622/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.5027/2023). Δεδομένου ότι οι προγραμματισμένες προσλήψεις του έτους 2024 θα εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού, η δαπάνη που προκύπτει δεν ενσωματώνεται στις προβλέψεις του έτους 2024. Για όποιες από τις ανωτέρω εγκρίσεις πραγματοποιηθούν τελικά προσλήψεις εντός του 2024, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί είτε από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό με ανακατανομή δαπανών, εφόσον απαιτείται, είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δαπάνη θα υπολογισθεί λαμβανομένων υπόψη και των προτεινομένων ρυθμίσεων του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου, δυνάμει του οποίου πρόκειται να αναπροσαρμοστούν οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και άλλα επιδόματα. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
Όσον αφορά στο μη τακτικό προσωπικό φορέων Γενικής Κυβέρνησης συμπληρώνεται ο Πίνακας 5.
Σημειώνεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με επαναλαμβανόμενο εποχικό χαρακτήρα, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους για το 2024, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών. Η δαπάνη θα πρέπει να υπολογισθεί λαμβανομένων υπόψη και των προτεινομένων ρυθμίσεων του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου, δυνάμει του οποίου πρόκειται να αναπροσαρμοστούν οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και άλλα επιδόματα. Αρμόδιος για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης
1.1. Συμπλήρωση πινάκων του Παραρτήματος Β
Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, αφού λάβουν υπόφη τους τα ανώτατα όρια δαπανών για το οικονομικό έτος 2024, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α, κατανέμουν τα επιμέρους ποσά στους οικείους ειδικούς φορείς και αναλυτικούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους με βάση την οικονομική και διοικητική ταξινόμηση.
Οι ΓΔΟΥ οφείλουν να κατανείμουν στους φορείς εποπτείας τους τα ποσά των επιχορηγήσεων και αποδόσεων που προβλέπονται στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α, λαμβάνοντας υπόφη τα αναφερόμενα στην παρ. Β.1.2 της παρούσας. Στη συνέχεια, πρέπει να γνωστοποιήσουν τα ποσά αυτά στους φορείς εγκαίρως και το αργότερο μέχρι τις 27.07.2023, ώστε να συντάξουν τους δικούς τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Η εν λόγω κατανομή κοινοποιείται και στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ.
Με βάση όσα αναφέρονται στην Ενότητα 1 του Μέρους Β, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους Πίνακες 1 «Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία έτους 2024», Ια «Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία έτους 2024», Ιβα «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024» και Ιββ «Δαπάνες ΤΑΑ έτους 2024» του Παραρτήματος Β, κατανέμοντας κατά περίπτωση, τα όρια για τις αμοιβές προσωπικού, τις μεταβιβάσεις και τις λοιπές δαπάνες του Πίνακα I του Παραρτήματος Α, στις μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανά ειδικό φορέα και συνολικά για τον φορέα.
Ο Πίνακας 1γ του Παραρτήματος Β έχει μετονομασθεί σε «Εκτιμήσεις πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία έτους 2023» και έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, προκειμένου να απλοποιηθεί και να καταστεί εφικτή η συμπλήρωσή του από τους φορείς μετά την αλλαγή της δομής των Υπουργείων με το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών -Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
Αναλυτικότερα, ζητείται η συμπλήρωση των στηλών (1) και (2) με τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου την 31η.07.2023 και την εκτίμηση πληρωμών του Υπουργείου στις 31.12.2023 με τη δομή του Υπουργείου προ π.δ. 77/2023, ενώ στις στήλες (3) έως και (8) οι φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου την 31η.07.2023 και την εκτίμηση πληρωμών του Υπουργείου στις 31.12.2023 για τις υπηρεσίες που μεταφέρονται σε άλλα Υπουργεία. Με τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων στηλών παρέχονται στοιχεία στη ΔΠΓΚ για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες βάσει του π.δ. 77/2023, ώστε μετά την επεξεργασία τους από τη ΔΠΓΚ να προκύφουν οι εκτιμήσεις των πληρωμών στις 31.12.2023 με τη νέα δομή των Υπουργείων. Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί ανά ειδικό φορέα και συνολικά για τον φορέα.
Ο Πίνακας 2 «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024» του Παραρτήματος Β αφορά στην ανάλυση της κατανομής των πιστώσεων του ΠΔΕ μεταξύ επιχορηγήσεων σε φορείς εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης και λοιπών δαπανών και συμπληρώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 2 του Μέρους Β.
Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους Πίνακες 3 και 3α του Παραρτήματος Β.
1.2. Καταχώριση κατανομής πιστώσεων σε αναλυτικό επίπεδο
Οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού (αναλυτικά κατά ειδικό φορέα και ΑΛΕ) θα καταχωριστούν μέσω e-portal. Ειδικότερα, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα υποβάλουν τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό τους, κάνοντας χρήση της λειτουργικότητας που παρέχεται στο e-portal του ΓΛΚ (https://portal-md.glk.gr). Οι υπεύθυνοι των ΓΔΟΥ των φορέων πρέπει - σε περίπτωση αντικατάστασης των αρμοδίων υπαλλήλων - να αποστείλουν άμεσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση opsdp-gdoy@gsis.gr, τα επικαιροποιημένα στοιχεία των αρμοδίων για την καταχώριση των προτάσεων. Τα στοιχεία των υπαλλήλων πρέπει να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τον φορέα και τον ειδικό φορέα για τον οποίο εξουσιοδοτούνται να καταχωρίσουν προτάσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΓΔΟΥ πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι οι ανωτέρω πίνακες του Παραρτήματος Β (1, 2 και 3) και να αποσταλούν στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr μέχρι την 31Τ07.2023.
2. Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανώνυμες Εταιρείες του Μέρους Α' του ν.4972/2022, ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς)
Οι εποπτευόμενοι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024, το οποίο θα υποβάλουν στις ΓΔΟΥ των αρμόδιων Υπουργείων μέχρι την 31Τ07.2023.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΓΔΟΥ συγκεντρώνονται οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος Β και ελέγχονται ως προς τη συμβατότητά τους με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά τίθενται με την παρούσα εγκύκλιο και σε περίπτωση μη συμβατότητας, επιστρέφονται στους φορείς, με την παροχή οδηγιών για τη διόρθωσή τους.
Επισημαίνεται ότι στους Πίνακες 6 και 7 του Παραρτήματος Β, πέραν της στήλης στην οποία αποτυπώνονται συνολικά οι εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων δωδεκαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους (2023), συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες στήλες εκτιμήσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.
Κατόπιν, οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, ενώ για τις εντός Γενικής Κυβέρνησης ανώνυμες εταιρείες του Μέρους Α' του ν.4972/2022 και τους φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση deko@glk.gr, μέχρι την 1η.09.2023.
Οι ΑΔΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2024, το οποίο θα υποβάλουν, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος Β, στη ΔΠΓΚ σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, το αρνότερο μέχρι την 31η.07.2023.
Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι εποπτευόμενοι φορείς και οι ΑΔΑ να συμπληρώσουν τους Πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Β.
3. Συγκέντρωση και ομαδοποίηση προϋπολογισμών νομικών προσώπων
3.1. ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
Η ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, εμφανίζοντας διακριτά τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και τα λοιπά ΝΠΙΔ.
Στον Πίνακα II του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2024, κατά Υπουργείο και για το σύνολο των εποπτευόμενων από αυτό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην των ανωνύμων εταιρειών του Μέρους Α' του ν.4972/2022 και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
3.2. Ανώνυμες Εταιρείες του Μέρους Α' του ν.4972/2022 - φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Η ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς (Πίνακας 7 του Παραρτήματος Β) των εντός Γενικής Κυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών του Μέρους Α' του ν.4972/2022 εποπτείας του, εμφανίζοντας αυτές διακριτά.
Στον Πίνακα III του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2024, κατά εποπτεύον Υπουργείο, για τις ανώνυμες εταιρείες του Μέρους Α' του ν.4972/2022, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Πλήρης κατάλογος των εντός Γενικής Κυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών του Μέρους Α' του ν.4972/2022 και των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, κατά Υπουργείο, παρατίθεται στους Πίνακες I και III του Παραρτήματος Γ.
3.3. ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς
Οι ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού τους απευθείας στο ΓΛΚ.
Στον Πίνακα IV του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2024, κατά ΑΔΑ, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Από τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς που καταρτίζονται και υποβάλλονται από τους φορείς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 3.1 έως 3.3, θα πρέπει να προκύπτει το κατ' ελάχιστο προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
4. Κοινωνικός προϋπολογισμός (ΟΚΑ) - Νοσοκομεία και Φορείς ΠΦΥ
Για την κατάρτιση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων και των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ισχύουν οι γενικές οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αναφέρονται στην ενότητα 3 του Μέρους Β καθώς και στην ενότητα 2 του Μέρους Γ.
Τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αμυνας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και τη Βουλή των Ελλήνων, θα προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
Θα συγκεντρώσουν μέχρι την 31η.07.2023 τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς όλων των νομικών προσώπων, τα οποία ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ή είναι δημόσια νοσοκομεία ή ανήκουν στους φορείς ΠΦΥ, σύμφωνα με το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ), του ΕΟΠΥΥ, του ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το Υπουργείο που τα εποπτεύει καθώς και των Φορέων ΠΦΥ [Πίνακες 8 «Έσοδα - Έξοδα ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.ΥΠ.Α., ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ)», 9 «Έσοδα - Έξοδα Νοσοκομείων που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ» και 10 «Έσοδα - Έξοδα φορέων ΠΦΥ που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ» του Παραρτήματος Β],
Αφού επεξεργαστούν τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των ανωτέρω νομικών προσώπων, οι οποίοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπονται για το έτος 2024, αποστέλλουν:
1. Τους συγκεντρωτικούς Πίνακες 8, 9 και 10 του Παραρτήματος Β που αφορούν στους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των εν λόγω νομικών προσώπων.
Επισημαίνεται ότι στους Πίνακες 9 (Νοσοκομεία) και 10 (ΠΦΥ), στη στήλη «Προϋπολογισμός 2024», στο σκέλος των εξόδων θα αποτυπωθεί το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πληρωμών (για νέες και παρελθούσες υποχρεώσεις) του οικονομικού έτους 2024, ενώ στη στήλη «2024: Όρια νέων αγορών» θα εμφανιστούν αποκλειστικά τα όρια νέων αγορών για τα Νοσοκομεία και τους φορείς ΠΦΥ, αντίστοιχα.
2. Τους συγκεντρωτικούς Πίνακες 11 «Κοινωνικός Προϋπολογισμός» και 12 «Νοσοκομεία και Φορείς ΠΦΥ» του Παραρτήματος Β. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι οι ως άνω πίνακες πρέπει να συμφωνούν με τους επιμέρους συγκεντρωτικούς πίνακες των συνοπτικών προϋπολογισμών των ΟΚΑ καθώς και των Νοσοκομείων - φορέων ΠΦΥ, αντίστοιχα.
3. Όλους τους προαναφερόμενους Πίνακες (8, 9,10, 11 και 12), αναλυτικά και συγκεντρωτικά, όπως περιγράφεται παραπάνω, για όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Νοσοκομεία καθώς και τους φορείς ΠΦΥ, που ελήφθησαν υπόφη για την κατάρτιση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ως άνω φορέων.
4. Τον Πίνακα 13 «Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΥΠΑ, ΕΟΠΥΥ)» του Παραρτήματος Β που αφορά στις εκτιμήσεις για τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), αναλυτικά ανά ταμείο και συγκεντρωτικά ανά Υπουργείο και υποτομέα ΟΚΑ.
Τα ως άνω στοιχεία, τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα μενέθη των συγκεντρωτικών Πινάκων V και VI του Παραρτήματος Α και των συνοπτικών προϋπολογισμών, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης έως 01.09.2023.
Τέλος, σημειώνεται ότι: α) οι Αναλυτικοί Πίνακες 8 και 13 του Παραρτήματος Β ανά ασφαλιστικό ταμείο καθώς και οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες 8, 11 και 13 του Παραρτήματος Β ανά Υπουργείο, αποστέλλονται από τα εποπτεύοντα Υπουργεία στη ΔΠΓΚ και β) το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αποστέλλει τον Συνκεντρωτικό Πίνακα 11 για το σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων, ανεξαρτήτως εποπτεύοντος Υπουργείου.
Τα όρια των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων και των φορέων ΠΦΥ περιλαμβάνονται στον πίνακα V του Παραρτήματος Α, ενώ τα όρια του κοινωνικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται στον πίνακα VI του ίδιου ως άνω Παραρτήματος.
5. ΟΤΑ
Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α' 167), προωθεί την έκδοση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών.
Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ (Πίνακες 14α «Έσοδα-Έξοδα Δήμων» , 14β «Έσοδα - Έξοδα Περιφερειών» και 14γ «Έσοδα - Έξοδα Νομικών Προσώπων ΟΤΑ» του Παραρτήματος Β) καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ [Πίνακας 14 « Έσοδα - Έξοδα ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες και ΝΠ)» του Παραρτήματος Β], πρέπει να αποσταλούν το αργότερο ιιέγρι 01.09.2023 στη ΔΠΓΚ.
Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω πίνακες, πέραν της στήλης στην οποία αποτυπώνονται συνολικά οι εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων δωδεκαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους (2023), συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες στήλες εκτιμήσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.
Στον πίνακα VII του Παραρτήματος Α προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2024 του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ.
6. Επισκόπηση δαπανών και εσόδων
Η επισκόπηση δαπανών και εσόδων ΦΓΚ συνεχίζεται το τρέχον έτος. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόφη το νέο δημοσιονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί συνεπεία της αύξησης του κόστους ενέργειας, η ενίσχυση των επισκοπήσεων είναι καίριας σημασίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οριζόντια δράση εξοικονόμησης στον τομέα της ενέργειας μέσα από δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των φορέων και περιορισμού της κατανάλωσης, ενώ παράλληλα, συνεχίζεται εντατικά η στόχευση δημιουργίας δημοσιονομικού χώρου μέσα από λοιπές δράσεις περιορισμού των δαπανών, ενίσχυσης των εσόδων ή αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων.
Η αποτύπωση των δράσεων αυτών για το 2024 και η ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων αποδόσεων, είτε αφορούν στο σκέλος των δαπανών είτε σε αυτό των εσόδων, θα συμπληρωθούν στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ε.
Ο Πίνακας 1 για τις δράσεις των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτούς ΦΓΚ κατά τα ανωτέρω θα υποβληθεί από τους Προϊσταμένους των ΓΔΟΥ με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση dadgk@glk.gr έως την 31η.08·2023.
Ως προς την επισκόπηση δαπανών και εσόδων οι ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, θα υποβάλλουν ομοίως κατά τα ανωτέρω τον Πίνακα 1 για τις δράσεις επισκόπησης που τις αφορούν, απευθείας στη Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης (ΔΑΔΓΚ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr επίσης έως 31.08.2023.
7. Προϋπολογισμός Επιδόσεων
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης εισαγωγής προϋπολογισμού επιδόσεων, όπως αυτή υλοποιείται από το 2022 (presentational performance budgeting), ο προϋπολογισμός έτους 2024 θα παρουσιασθεί και με δομή Προγραμμάτων, συνοδευόμενος από στοιχεία επίδοσης για το σύνολο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης. Παράλληλα, θα παρέχονται στοιχεία για τη χρηματοδότηση ανά Πρόγραμμα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.
Η διαμόρφωση των πινάκων του προϋπολογισμού με ταξινόμηση κατά Πρόγραμμα καθώς και των σχετικών συνοδευτικών κειμένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια της ΔΑΔΓΚ σε βάση συνεργασίας με τους φορείς.
Τα κείμενα των Ετήσιων Σχεδίων Προγραμμάτων (ΕΣΠ) θα υποβληθούν κατάλληλα επικαιροποιημένα βάσει του συνημμένου Υποδείγματος 1 του Παραρτήματος Ε όσον αφορά στα ΕΣΠ για τα Προγράμματα Επιτελικού Συντονισμού και του Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος Ε όσον αφορά στα ΕΣΠ για τα λοιπά τομεακά Προγράμματα.
Η διαμόρφωση του πίνακα με τα οικονομικά δεδομένα του προϋπολογισμού θα καταρτιστεί κατά Υπουργείο / Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα / Υποπρόγραμμα με βάση τον συνημμένο Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ε. Αντίστοιχα, η διαμόρφωση του πίνακα για την ενσωμάτωση της δαπάνης σε επίπεδο Νομικών Προσώπων Γενικής Κυβέρνησης κατά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα / Υποπρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με βάση τον συνημμένο Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ε. Οι πίνακες αυτοί θα αποτελέσουν τη βάση και για την παρουσίαση του β' βαθμού της λειτουργικής ταξινόμησης σύμφωνα με το πρότυπο CoFoG.
Τα επικαιροποιημένα ΕΣΠ και οι Πίνακες 2 (Α-Δ) και 3 θα υποβληθούν από τις ΓΔΟΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως τις 10.09.2023.
8. Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό επιδόσεων - Πράσινος Προϋπολογισμός (Green Budgeting)
Το Υπουργείο Οικονομικών από το 2020 εργάζεται για την αποτελεσματική συμπερίληψη της πράσινης διάστασης στη δημοσιονομική διαχείριση σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα, συνδέοντας αυτή τόσο με τις επισκοπήσεις δαπανών όσο και με τον προϋπολογισμό επιδόσεων.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της πιλοτικής εφαρμογής της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό επιδόσεων 2023 από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για τον προϋπολογισμό έτους 2024, όλα τα Υπουργεία και οι λοιποί ΦΚΔ πλην των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θα εργαστούν για την αποτύπωση της περιβαλλοντικής διάστασης (Green Budgeting) για το σύνολο των Προγραμμάτων για τα οποία υποβάλουν ΕΣΠ.
Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πολιτικών γίνεται αναλύοντας τις ειδικότερες δράσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε Πρόγραμμα ως προς την επίπτωσή τους στο περιβάλλον. Διευρύνοντας τη μεθοδολογία που εισήχθη κατά το προηγούμενο έτος, κάθε Πρόγραμμα αξιολογείται καταρχήν, σύμφωνα με τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, ως προς τη θετική, αρνητική, ουδέτερη ή μεικτή συμβολή του σε κάθε έναν από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση τα ανωτέρω, τα Υπουργεία και οι λοιποί ΦΚΔ πλην των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θα συμπληρώσουν ανάλογα τον σχετικό Πίνακα 4 του Παραρτήματος Ε, υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια της ΔΑΔΓΚ, λαμβάνοντας υπόφη και τα αναφερόμενα στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος Ε «Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες».
Ο συμπληρωμένος κατάλληλα πίνακας θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr από τις ΓΔΟΥ ή τις διοικητικές δομές που ασκούν καθήκοντα ΓΔΟΥ για τους ΦΚΔ (πλην των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς έως τις 31.07.2023.
Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
1. Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς
Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, αφού λάβουν υπόφη τους τα ανώτατα όρια του Πίνακα I του Παραρτήματος Α, οφείλουν να:
α) κατανείμουν τα ανώτατα όρια δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού κατά ειδικό φορέα και αναλυτικό λογαριασμό εξόδων του προϋπολογισμού, β) κατανείμουν αναλυτικά τα ποσά των επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων, τόσο για τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ανά φορέα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
γ) γνωστοποιήσουν μέχρι τις 27.07.2023 τα προβλεπόμενα παραπάνω ποσά επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων στους εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να τα εντάξουν στους προϋπολογισμούς τους,
δ) συμπληρώσουν τους Πίνακες του Παραρτήματος Β μαζί με σχετική εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών τους μεγεθών για το έτος 2024 και να τους αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr μέχρι την 31η.07.2023. ε) συμπληρώσουν τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ε αναφορικά με τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της επισκόπησης δαπανών και εσόδων τόσο για τις Υπηρεσίες τους όσο και για τους φορείς εποπτείας τους και να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 31.08.2023. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία του πίνακα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα για την κατάλληλη αξιοποίησή τους, στ) επικαιροποιήσουν τα ΕΣΠ με τα Υποδείγματα 1 και 2 του Παραρτήματος Ε καθώς και να συμπληρώσουν τους Πίνακες 2 (Α-Δ) και 3 στο πλαίσιο της παρουσίασης του Προϋπολογισμού Επιδόσεων και να αποστείλουν τα σχετικά αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 10.09.2023.
ζ) συμπληρώσουν τον Πίνακα 4 του Παραρτήματος Ε αναφορικά με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων και να τον αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 31.07.2023 (όλοι πλην των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).
Στο πλαίσιο αναλυτικής αξιολόγησης των προϋπολογισμών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (εκτιμήσεις 2023 - προβλέψεις 2024) και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των ΓΔΟΥ των οικείων φορέων και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΓΛΚ, οι οποίες θα λάβουν χώρα τον μήνα Σεπτέμβριο στο ΓΛΚ. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα συναντήσεων ανά φορέα αποτυπώνεται στο Παράρτημα Δ της εγκυκλίου.
2. ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς
Οι ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, οφείλουν να καταρτίσουν συνοπτικούς προϋπολογισμούς για το έτος 2024, αφού λάβουν υπόφη τους τον πίνακα IV του Παραρτήματος Α και να τους διαβιβάσουν, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος Β, στη ΔΠΓΚ, μέχρι την 31Λ07.2023.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην επισκόπηση δαπανών και εσόδων οι εν λόγω φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ε αναφορικά με τις σχετικές προτάσεις τους και να αποστείλουν τα σχετικά αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έωτ και 31.08.2023.
Όσον αφορά στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων και για όσες ΑΔΑ έχουν αναπτυχθεί διακριτά ΕΣΠ, αφού λάβουν υπόψη τους το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε, θα αποστείλουν τα σχετικά επικαιροποιημένα για το έτος 2024 ΕΣΠ απευθείας στη ΔΑΔΓΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 10.09.2023.
Στο πλαίσιο αναλυτικής αξιολόγησης των συνοπτικών προϋπολογισμών των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς (εκτιμήσεις 2023 - προβλέψεις 2024) θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των οικονομικών υπηρεσιών των οικείων φορέων και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΓΛΚ, οι οποίες θα λάβουν χώρα τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στο ΓΛΚ. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα συναντήσεων ανά φορέα αποτυπώνεται στο Παράρτημα Δ της εγκυκλίου.
3. Λοιποί φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εκτός των ΟΤΑ
Οι λοιποί φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εκτός των ΟΤΑ για τους οποίους ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 5 του Μέρους Γ', οφείλουν να καταρτίσουν συνοπτικούς προϋπολογισμούς για το έτος 2024, αφού λάβουν υπόψη τους τα προβλεπόμενα ποσά επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων, όπως αυτά κατανεμηθούν και τους κοινοποιηθούν από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, και να τους διαβιβάσουν στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέχρι 31.07.2023.
Στο πλαίσιο αναλυτικής αξιολόγησης των συνοπτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (εκτιμήσεις 2023 - προβλέψεις 2024) θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των ΓΔΟΥ των οικείων φορέων και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΓΛΚ, οι οποίες θα λάβουν χώρα τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στο ΓΛΚ. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα συναντήσεων ανά φορέα αποτυπώνεται στο Παράρτημα Δ της εγκυκλίου.
Οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ πρέπει να συγκεντρώσουν όλους τους Πίνακες (1 έως και 14 και 14α, 14β,
14γ) του Παραρτήματος Β που αφορούν στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 και τις σχετικές εκθέσεις τεκμηρίωσης, από τους φορείς εποπτείας τους.
Σε περίπτωση μη συμβατότητας των υποβληθέντων από τους φορείς συνοπτικών προϋπολογισμών με τα καθοριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο δημοσιονομικά αποτελέσματα, με ευθύνη των Προϊσταμένων των αρμόδιων ΓΔΟΥ, τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών επιστρέφονται, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, στους φορείς με την παροχή οδηγιών για τη διόρθωσή τους.
Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί, μαζί με τους πίνακες και τις εκθέσεις τεκμηρίωσης ως ανωτέρω, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ μέχρι την 1η.09.2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση deko@glk.gr για τις εντός Γενικής Κυβέρνησης ανώνυμες εταιρείες του
Μέρους Α' του ν.4972/2022 και τους φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΥΕΕ.
Οι πίνακες με τα οικονομικά μεγέθη κάθε νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να καταγραφούν σε διακριτό φύλλο εργασίας του αρχείου excel. Το ίδιο ισχύει και για τα αθροίσματα της κάθε κατηγορίας νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.).
Επιπλέον, για τις εντός Γενικής Κυβέρνησης ανώνυμες εταιρείες του Μέρους Α' του ν.4972/2022 και τους εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 συμπληρώνονται οι Πίνακες 7α και 7β του Παραρτήματος Β, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του ΓΛΚ, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες ως προς την εφαρμογή της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, όπως πρόκειται να αναμορφωθούν με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου και του άρθρου 43 του ν.4484/2017 περί μη μισθολογικών παροχών, αντίστοιχα, ενώ αποστέλλονται και τα ισοζύγια γενικής λογιστικής του έτους 2022, εφόσον αυτά δεν έχουν αποσταλεί, καθώς και του 1ου εξαμήνου του έτους 2023.
Για τα Υπουργεία τα οποία διέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.4270/2014, τα σχέδια των προϋπολογισμών τους και οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητάς τους, συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στο ΓΛΚ από την Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.
4. Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση
Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ και τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Ειδικότερα:
• Οι εκτός Γενικής Κυβέρνησης ανώνυμες εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4972/2022 (Πίνακας II του Παραρτήματος Γ), υποβάλλουν στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου το
σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού τους έτους 2024 καθώς και την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών (περ. γα' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4972/2022),
• όσον αφορά στους φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την υποβολή των στοιχείων τους, ισχύουν αντίστοιχα τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.3 του Μέρους Β και την ενότητα 2 του Μέρους Γ της παρούσας εγκυκλίου.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ, όπως προβούν στις ανωτέρω περιγραφείσες ενέργειες των παραγράφων Δ.1, Δ.3 και Δ.4 και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους φορείς τους που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4972/2022 καθώς και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
Η άμεση και αποτελεσματική συνεργασία των αρμοδίων φορέων και η σύμπραξη για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, δυνάμει της παρούσας εγκυκλίου, κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ορθή κατάρτιση των προϋπολογισμών, τη διαμόρφωση τουλάχιστον των καθοριζόμενων
δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση των υποβαλλόμενων προτάσεων.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr Νομικό Πλαίσιο -> Εγκύκλιοι).
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Αθανάσιος Πετραλιάς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Συνημμένα:
• Παράρτημα Α (Πίνακες I έως και VII)
• Παράρτημα Β (Πίνακες 1 έως 16)
• Παράρτημα Γ (Πίνακες I έως IV)
• Παράρτημα Δ (Πίνακες 1 έως 3)
• Παράρτημα Ε (Πίνακες 1 έως 3 και Υποδείγματα 1-2)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Προεδρία Δημοκρατίας
Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2. Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Προεδρία της Κυβέρνησης
Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
4. Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργών
β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών γ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων δ) Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
ε) Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών/Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς αρμοδιότητας/εποπτείας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές)
5. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΑΣ α) Γραφεία Αρχηγών
β) ΓΔΟΣΥ, ΓΔΟΕΣ, Διευθύνσεις Οικονομικού
6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α) Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων β) Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας
(με την παράκληση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους)
7. Υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνση ΠΔΕ
8. Ελεγκτικό Συνέδριο
9. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
10. Επιτροπή Ανταγωνισμού
11. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
12. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
13. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
14. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
15. Ελληνική Στατιστική Αρχή
16. Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
17. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
18. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Οικονομικών
4. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης/Όλα τα Τμήματα
5. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων
6. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
7. Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης
8. Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
9. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων
10. Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
11. Όλες τις ΔΥΕΕ