Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 2/63437/ΔΠΓΚ
ΑΔΑ: Ψ3ΝΜΗ-8ΥΘ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B' Προϋπολογισμού Εσόδων
Ταχ.Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 6-10
106 79 Αθήνα
Πληροφορίες : Αγγ. Καραπατής
Μ. Νικολάρου Α. Φουτούλη Τηλέφωνα : 210 3338383
210 3338370 210 3338369 Fax: 210 3338206
e-mail: revenues-dbgg@glk.gr
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2023
ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024».
Εν όψει της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σας αποστέλλουμε την παρούσα εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του ιδίου έτους και παρακαλούμε για την υποβολή των σχετικών προτάσεών σας έως τη Δευτέρα 4.9.2023, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι κατευθύνσεις, για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού εσόδων του έτους 2024.
Η κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, μέρος του οποίου αποτελεί ο προϋπολογισμός εσόδων, γίνεται σύμφωνα με τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος, βάσει του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προγράμματος Σταθερότητας 2023 - 2026 και των πιθανών δημοσιονομικών παρεμβάσεων που νομοθετήθηκαν στη συνέχεια.
Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού εσόδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη πρόβλεψη των δημοσίων εσόδων.
Ως εκ τούτου, οι προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων θα πρέπει να έχουν στόχο την κατά το δυνατό ακριβέστερη και σαφέστερη απεικόνιση των εσόδων, με τον προσδιορισμό του ύψους και της προέλευσής τους, με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση, ιδιαίτερα για τα έτη 2023 και 2024, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των γενικότερων στόχων του προϋπολογισμού.
Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2024, καθώς και για τη διενέργεια προβλέψεων για τα επόμενα έτη 2025-2027, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:
α. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού καθορίστηκε με την Υ.Α. 2/181061/ΔΠΓΚ/17.11.2022 (ΑΔΑ 9Σ1ΨΗ-ΡΟ2) όπως αποτυπώθηκε στο σχετικό παράρτημα αυτής. Η ταξινόμηση αυτή, που δύναται να μεταβάλλεται με την προσθήκη ή τροποποίηση λογαριασμών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). Ως εκ τούτου, οι σχετικές προβλέψεις θα ενσωματωθούν στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό (6ος βαθμός) της οικονομικής ταξινόμησης.
β. Οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις (ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση, απασχόληση κ.λπ.) της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 2021-2026, όπως θα επικοινωνηθούν στους φορείς σε επαρκή χρόνο πριν την υποβολή των προβλέψεων.
γ. Οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις αποδόσεις των νομοθετικών παρεμβάσεων στο σκέλος των εσόδων. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις είναι αυτές που έχουν θεσπισθεί ή εφαρμοσθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση της απόδοσης συγκεκριμένης παρέμβασης από την αρχικώς εκτιμηθείσα, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρέχουν πληροφορίες για τα αίτια της απόκλισης (π.χ. καθυστέρηση στην έκδοση κανονιστικών πράξεων απαραίτητων για την εφαρμογή του μέτρου, μεταβολή της βάσης υπολογισμού κ.λπ.).
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι εκτιμήσεις των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα ακόλουθα: Φορολογικά έσοδα
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), θα πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις για τις διάφορες κατηγορίες των φορολογικών εσόδων.
Μη φορολογικά έσοδα
• Οι υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων θα πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις των μη φορολογικών εσόδων, σε συνεργασία με το Β' Τμήμα Προϋπολογισμού Εσόδων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
• Οι προτάσεις για τα έσοδα από μερίσματα κερδών ή προσόδων υπέρ του Δημοσίου, επιχειρήσεων και οργανισμών, θα υποβληθούν από τις οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων
που τα εποπτεύουν, καθώς επίσης και από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Μ.Α.Δ.Κ.Α.Ε.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
• Οι προτάσεις για τα έσοδα από προμήθειες εγγυήσεων που παρέχει το Δημόσιο για την παροχή δανείων σε διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τα έσοδα από την έκδοση και κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων θα υποβληθούν από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
• Οι προτάσεις για τα πιστωτικά έσοδα θα υποβληθούν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
• Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων (Τμήμα Β' Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης) της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών θα αποστείλει προτάσεις αναφορικά με τις χρηματοροές Ελλάδας - Ε.Ε.
• Οι προτάσεις για τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων θα υποβληθούν από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) Α.Ε.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Οι προτάσεις για τα πάσης φύσεως έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) θα υποβληθούν από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με την εξής διαδικασία: Συμπλήρωση και αποστολή των εντύπων Π1 και Π2 (επισυνάπτονται στο Παράρτημα).
• 'Εντυπο προτάσεων εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (Π1)
Στο έντυπο αυτό, θα πρέπει να περιέχονται τα εξής δεδομένα:
α) Στοιχεία φορέα: Θα αναγραφεί ο τίτλος του φορέα που υποβάλλει την πρόταση και θα συμπληρωθούν απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων υπαλλήλων. β) Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδου (6ος βαθμός): Θα αναγραφεί ο εκτοβάθμιος (10 ψηφία) λογαριασμός, μέσω του οποίου εισάγονται από 1.1.2019 τα έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισμό. γ) Περιγραφή εσόδου: Θα αναγραφεί η ονομασία του εκτοβάθμιου λογαριασμού όπως περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση της νέας οικονομικής ταξινόμησης. δ) Θεσμικό πλαίσιο: Θα αναγραφεί το θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συμβάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ.) που ισχύει για κάθε αναλυτικό λογαριασμό εσόδου. ε) Σύντομη περιγραφή του εσόδου: Θα αναγραφεί το αντικείμενο του εσόδου, οι σχετικοί συντελεστές φορολόγησης, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης (προβλεπόμενες δόσεις και χρόνος καταβολής), καθώς και κάθε άλλο σχετικό διαθέσιμο στοιχείο.
στ) Εκτίμηση/Πρόβλεψη εσόδων: Ο προσδιορισμός του ύψους των προβλεπόμενων εσόδων σε κάθε αναλυτικό λογαριασμό θα αναφέρεται στις προσδοκώμενες εισπράξεις και όχι στις βεβαιώσεις των εσόδων. Το στοιχείο της βεβαίωσης, σε συνδυασμό με το ποσοστό εισπραξιμότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως βάση υπολογισμού των εισπράξεων.
Επισημαίνεται ότι, στις προτάσεις των εσόδων θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι εκτιμήσεις ως προς το ύψος των επιστροφών, με σχετική τεκμηρίωση.
ζ) Εκτιμήσεις εσόδων οικονομικού έτους 2023: Θα περιληφθούν οι εκτιμήσεις των φορέων ως προς τη διαμόρφωση του ύψους του εσόδου για το έτος 2023 (εισπράξεις, επιστροφές και καθαρά έσοδα), οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη και τυχόν νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν θεσπιστεί και ισχύουν μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, εφόσον αυτές επηρεάζουν τον συγκεκριμένο αναλυτικό λογαριασμό εσόδου.
η) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2024: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το επόμενο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία (μακροοικονομικές προβλέψεις, εκτιμώμενη απόδοση παρεμβάσεων που συνδέονται με τον αναλυτικό λογαριασμό εσόδου κ.λ.π) που είναι αναγκαία για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους του. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ακριβής προσδιορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν τα έσοδα δεν είναι εφικτός, παρακαλούνται οι καθ' ύλην αρμόδιοι φορείς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των εσόδων οικονομικού έτους 2024 και να συμπληρώσουν ανάλογα το έντυπο Π1.
θ) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2025: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το έτος αυτό.
ι) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2026: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το έτος αυτό.
ια) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2027: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το έτος αυτό.
Οι παραπάνω προτάσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες και ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν με
κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο υπολογισμού του προβλεπόμενου εσόδου.
Ειδικότερα να αναφέρονται:
> οι συγκεκριμένες παραδοχές που έγιναν για τον προσδιορισμό των εισπράξεων από κάθε κατηγορία εσόδου
> οι τυχόν μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου ή άλλες ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν την απόδοση του εσόδου
> οι σημαντικές αυξήσεις ή μειώσεις.
• Έντυπο προτάσεων μηνιαίων εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (Π2)
Στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2024, θα περιλαμβάνεται και πίνακας με ενδεικτική μηνιαία κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία εσόδου. Για τον λόγο αυτό, οι προβλέψεις των φορέων για το 2024 είναι αναγκαίο να υποβληθούν και με ανάλυση σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, την
εποχικότητα ή γεγονότα που επηρεάζουν τη μηνιαία κατανομή εκάστου εσόδου. Τονίζεται η αναγκαιότητα της τεκμηριωμένης μηνιαίας κατανομής, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των μηνιαίων στόχων του προϋπολογισμού, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων, αναφορικά με τις δανειακές ανάγκες κ.λπ.
Στο έντυπο Π2 θα πρέπει να κατανεμηθούν οι προβλέψεις εσόδων προ μείωσης επιστροφών, μόνο για το οικονομικό έτος 2024, κατά μήνα και ανά εκτοβάθμιο λογαριασμό ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευση των προβλεπόμενων μηνιαίων εσόδων ανά κατηγορία.
Το έντυπο Π2 συμπληρώνεται μόνο για λογαριασμούς με ετήσια προβλεπόμενα έσοδα άνω των 5 εκατ. ευρώ.
Παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς να αποστείλουν τα έντυπα Π1 και Π2 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: revenues-dbgg@glk.gr και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr -> Νομικό Πλαίσιο -> Εγκύκλιοι).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) :
1. Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών
(με την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου τους)
2. Υπουργείο Οικονομικών
α) Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων β) Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων γ) Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
i. Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
ii. Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού α) Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
β) Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης - Όλα τα τμήματα
2. Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
δ) Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής
ε) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
3. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού
4. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)
Γραφείο Διοικητή ΑΠΑ
5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων α) Γραφείο κ. Διοικητή
β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γ) Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
δ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ε) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους στ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
6. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ)
7. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
8. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
9. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
10. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
11. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
12. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
13. Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.)
14. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
Εσωτερική διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έντυπο Π1 : Έντυπο προτάσεων εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
Έντυπο Π2 : Έντυπο προτάσεων μηνιαίων εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024