Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός Πρωτ: 22517
ΑΔΑ 951Ψ465ΧΘΞ-ΣΗΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Β. Κολοβού
Τηλέφωνο : 210 6508633
Email : v.kolovou@vme.gov.gr
Παπάγου, 17 /7/2023
Αριθμός φακέλου :Φ.447
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΣ :- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών dtd@aade.gr
ΚΟΙΝ : - Γραφείο Υπουργού (Ιδίου Υπουργείου)
- Γραφείο Υφυπουργού Μεταφορών(Ιδίου Υπουργείου)
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
- Γενικό Δ/ντή Μεταφορών
ΘΕΜΑ: Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές Ελλάδας - Αλβανίας
ΣΧΕΤ : Πρωτόκολλο της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας - Αλβανίας (Τίρανα 10- 11/5/2023)
Σας γνωρίζουμε ότι στις 9-10 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε, στα Τίρανα, συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας - Αλβανίας, στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
Α. Η ποσόστωση των αδειών διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, διαμορφώθηκε ως εξής:
• 1.500 άδειες πολλαπλών διαδρομών
• 1.200 άδειες μονής διαδρομής
Β. Διευκρινίστηκε ότι η απελευθέρωση των υπό διαμετακόμιση (τράνζιτ) μεταφορών, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης Σταθεροποίησης μεταξύ της Ε.Ε. και το Πρωτόκολλο 5 αυτής σχετικά με τις χερσαίες μεταφορές και της Αλβανίας, ισχύει ως εξής:
• για τις μεταφορές από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Αλβανία, εμπορευμάτων υπό καθεστώς διαμετακόμισης, από την Αλβανία μέσω του εδάφους της Κοινότητας, με προορισμό τρίτη χώρα ή εμπορευμάτων από τρίτη χώρα με προορισμό την Αλβανία· και
• για τις μεταφορές, από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Κοινότητα, εμπορευμάτων υπό καθεστώς διαμετακόμισης μέσω του εδάφους της Αλβανίας από ή προς κράτος μέλος της Κοινότητας
Οι ανωτέρω μεταφορές διενεργούνται χωρίς έντυπο άδειας.
Γ. Τα έντυπα αδειών πολλαπλών διαδρομών για τα ΦΔΧ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με τα στοιχεία των οχημάτων του συνδυασμού της μεταφοράς δηλαδή του μηχανοκίνητου οχήματος και του ρυμουλκούμενου. Επειδή οι επιχειρήσεις μπορεί να διαθέτουν περισσότερα του ενός ρυμουλκούμενα οχήματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καταγράφονται στο έντυπο της άδειας, σε περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται ρυμουλκούμενο όχημα άλλο από αυτό που αναφέρεται στο έντυπο της άδειας, τότε το εν λόγω όχημα θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε
υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο φορέα έγγραφο, το οποίο υποχρεούται να φέρει η επιχείρηση και στο οποίο αναγράφονται όλα τα ρυμουλκούμενα οχήματα που ανήκουν στην επιχείρηση.
Η ρύθμιση στοχεύει στην αποφυγή ενδεχόμενων παραβάσεων κατά τη συμπλήρωση των εντύπων και στη διευκόλυνση του ελέγχου αυτών.
Επισυνάπτουμε δείγμα του εντύπου - καταλόγου των ρυμουλκούμενων οχημάτων, το οποίο αποτελεί και Παράρτημα του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να ενημερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Α. ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ
Συνημμένο Παράρτημα: δείγμα εντύπου (1σελ)
ΑΔΑ: 951Ψ465ΧΘΞ-ΣΗΒ