Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 223779
ΑΔΑ 9ΠΨ7465ΧΘΞ-Ο4Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες : Μ. Καρατζά
Τηλέφωνο : 210 650 8005, -8123, -8557
E-mail : dem@vme.gov.gr
Παπάγου, 18 Ιουλίου 2023
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας γραπτών εξετάσεων για Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Σχετ.: Η κ.υ.α. οικ. Γ5/145078/2021 (ΦΕΚ Β' 3202/2021, ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 200035/2023 (ΦΕΚΒ' 4101/2023, ΑΔΑ: 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ)
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 της σχετικής κ.υ.α., διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για την αρχική χορήγηση, ανανέωση και επέκταση ισχύος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές (ADR), την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10 π.μ.
1. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου-Χολαργού) από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
(1) Ευαγγελάτου Ευδοκία, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως πρόεδρο,
(2) Γούλα Γεώργιο, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως μέλος και,
(3) Καρατζά Μαρίνα, Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε), ως μέλος, με αναπληρωτές αυτών τους:
(1) Κολοβού Βασιλική, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως αναπληρώτρια πρόεδρο,
(2) Φούκα Γεώργιο, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως αναπληρωματικό μέλος και,
(3) Ζενάκου Χρυσάνθη, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως αναπληρωματικό μέλος.
Ως γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Καντούτσης Κωνσταντίνος, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), με αναπληρώτρια αυτού την υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, Ψυχογιού Χρυσάνθη, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε).
2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο e-mail: dem@yme.gov.gr το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, ήτοι έως 15 Σεπτεμβρίου 2023. Επισημαίνεται ότι για την συμμετοχή σε εξετάσεις αρχικής χορήγησης και επέκτασης πιστοποιητικού οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους τους υποψήφιους και όχι από τους φορείς κατάρτισης όπως ίσχυε με την προγενέστερη απόφαση. Σε κάθε υποψήφιο χορηγείται μοναδικός αριθμός εξεταζόμενου από το Υπουργείο, ο οποίος χορηγείται στους υποψήφιους μετά την αίτησή τους με απαντητικό email.
3. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της σχετικής κ.υ.α. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΕνότηταΕξετάσειςΔιάρκεια
(λεπτά)
Ερωτήσεις
Μέρος 1Αρχική
Ανανέωση
Επέκταση
18050 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προσαρμοσμένες στο είδος του πιστοποιητικού
Διάλειμμα30
Μέρος 2Αρχική90Μία μελέτη περίπτωσης (Περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις ανάπτυξης)
Σύνολο300
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. Είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους σε έντυπη μορφή το ΦΕΚ της κ.υ.α με αριθμ. 200035/2023 (Β' 4101) (ADR 2023) καθώς και από το ΦΕΚ της κ.υ.α. οικ. Γ5/145078/2021 (Β' 3202) (ADR 2021) τα άρθρα 1 έως 6 (σελ. 40980 - 40981) και το άρθρο 9 (σελ. 43777) τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν. Επιπλέον, επιτρέπεται οποιαδήποτε έντυπη έκδοση της ADR 2023 σε άλλη γλώσσα. Δεν επιτρέπονται χειρόγραφες σημειώσεις και ηλεκτρονικά μέσα εκτός αριθμομηχανών χειρός για την εκτέλεση υπολογισμών.
5. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από την εξεταστική επιτροπή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εξέταση και τα αποτελέσματα επιτυχόντων-αποτυχόντων ανακοινώνονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον ιστότοπο του Υπουργείου με αναφορά μόνο των μοναδικών αριθμών εξεταζόμενων και χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους. Με τα αποτελέσματα αναρτώνται και οδηγίες για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ από τους επιτυχόντες σύμφωνα με το άρθρο 14 της σχετικής κυα.
6. Οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις έχουν δικαίωμα εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να δουν το γραπτό τους και να ζητήσουν επανεξέταση αυτού μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου. Για το σκοπό της επανεξέτασης συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών ως πρόεδρο, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, η οποία επανεξετάζει τα γραπτά για τα οποία υπεβλήθη σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και στέλνει τεκμηριωμένη απάντηση στον αιτούντα με κοινοποίηση στη Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.
7. Οι επόμενες εξετάσεις ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές ADR θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του 2024.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΞΙΦΑΡΑΣ
Επισυνάπτεται: αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Γρ. Υφυπουργού ΥΠ&ΜΕ αρμόδιο για θέματα Μεταφορών
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Εργαστήριο Οχημάτων, Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, dgsaedu@mail.ntua.gr (με την παράκληση να ενημερώσουν τους υποψήφιους)
2. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, mlulas@eng.auth.gr , gsavaidis@meng.auth.gr (με την παράκληση να ενημερώσουν τους υποψήφιους)
3. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, info@eeae.gr , anna.dalles@eeae.gr (με την παράκληση να ενημερώσουν τους υποψήφιους)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γεν Δ/ντή Μεταφορών ΥΠΥΜΕ
2. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), info@pssamee.gr
3. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead.gr
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Τμήμα Γ'