Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Γ9/225300
ΑΔΑ Ψ9ΓΖ465ΧΘΞ-3ΦΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες X. Πασχάλη
Τηλέφωνο :2106508783
Σύζευξις : 2131308783
E-mail : dem@yme.gov.gr
Παπάγου, 19 Ιουλίου 2023
Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Θέση σε κυκλοφορία και έλξη ρυμουλκουμένων για μεταφορά εμπορευμάτων από ΦΔΧ και ΦΙΧ
Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. Β1/110704/7-4-2023 (ΑΔΑ: 6Φ9Δ465ΧΘΞ-Ζ9Φ) εγκύκλιος
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία κοινοποιήθηκαν διατάξεις του ν.5039/2023 (Α’ 83) που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την μεταβίβαση οχημάτων κατηγορίας Ο, και κατόπιν ερωτημάτων περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών και πολιτών, συνοψίζουμε τα ακόλουθα σημεία της ισχύουσας νομοθεσίας μεταφορών που αφορούν το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία και έλξης ρυμουλκουμένων από ΦΙΧ και ΦΔΧ για πραγματοποίηση μεταφορών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το άρθρο 6 της υ.α. αριθμ. 2805/2021 (Β’ 99).
1. Για τη θέση σε κυκλοφορία ανεξάρτητου ρυμουλκουμένου για μεταφορά εμπορευμάτων από ΦΙΧ ή ΦΔΧ οποιασδήποτε ΜΑΜΦΟ, ο κάτοχος πρέπει να έχει στο όνομά του ρυμουλκό ΦΙΧ ή ΦΔΧ αντίστοιχα, κατάλληλο για την έλξη του ρυμουλκουμένου (άρθρο 6 παρ. 1 υ.α. 2805/2021). Η προϋπόθεση της ‘καταλληλότητας’ στην ανωτέρω διάταξη είναι τεχνική. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ρυμουλκουμένων που μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία βάσει ενός ΦΙΧ ή ΦΔΧ, εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις.
2. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκουμένου, στη θέση των παρατηρήσεων, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του ρυμουλκού βάσει του οποίου τίθεται σε κυκλοφορία. Η αναγραφή γίνεται μόνο στην άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκουμένου. Η άδεια του ρυμουλκουμένου επανεκδίδεται σε περίπτωση αντικατάστασης του ρυμουλκού βάσει του οποίου τέθηκε σε κυκλοφορία (άρθρο 6 παρ. 3 υ.α. 2805/2021).
3. Πέραν της ανωτέρω προϋπόθεσης (αρ. 1), για την θέση σε κυκλοφορία ανεξάρτητου ρυμουλκουμένου ΙΧ μεταφοράς εμπορευμάτων με βάση ρυμουλκό ΦΙΧ ισχύουν οι διατάξεις του β.δ. 281/1973 (Α’ 84) και της υ.α. αρ. Α2/29542/5347/1991 όπως ισχύει (βλ. και άρθρο 6 παρ. 2 και 4 υ.α. 2805/2021). Για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυμουλκουμένου πέραν του πρώτου, με το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυμουλκό, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 2 του β.δ. 281/1973, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 ν.4784/2021 (Α’ 40).
4. Έλξη ρυμουλκουμένων από ΦΙΧ. Η διάταξη της παρ. 8 κεφ. Ε’ της υ.α. Α2/29542/5347/1991, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 της υ.α. 2805/2021 ρυθμίζει τις προϋποθέσεις για την έλξη ρυμουλκουμένου ΙΧ με ανεξάρτητη άδεια από ΦΙΧ. Όπως προκύπτει από την διάταξη, είναι δυνατή η έλξη του ρυμουλκουμένου με ανεξάρτητη άδεια ΙΧ και από τα άλλα ΦΙΧ της ίδιας επιχείρησης και όχι μόνο από το ΦΙΧ βάσει του οποίου τέθηκε σε κυκλοφορία (το οποίο αναγράφεται στην άδειά του σύμφωνα με το 6 παρ. 2 της υ.α. 2805/2021), εφ’ όσον είναι τεχνικά εφικτό.
5. Ειδικές περιπτώσεις έλξης από ΦΙΧ προβλέπονται στην παρ. 8 κεφ. Ε’ της υ.α. Α2/29542/5347/1991 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 της υ.α. 2805/2021. Σε αυτές τις περιπτώσεις (ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1, μεταξύ των οποίων και τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο2 για μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για μη εμπορική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου αυτού και τροχόσπιτα) ομοίως ισχύει η προϋπόθεση (ανωτέρω αρ. 1) ότι για την θέση σε κυκλοφορία του ρυμουλκουμένου πρέπει να υπάρχει ρυμουλκό στο όνομα του ιδιοκτήτη του ρυμουλκουμένου.
6. Ανεξάρτητο ρυμουλκό ΦΙΧ. Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ σε ρυμουλκό (τράκτορα) χωρίς να τίθεται σε κυκλοφορία βάσει αυτού ημιρυμουλκούμενο όχημα, διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το β.δ. 281/1973, άρθρο 1, ‘στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο και τετράκυκλο [...]’, και δεν περιλαμβάνεται ο ελκυστήρας που δεν διαθέτει ημιρυμουλκούμενο. Επομένως, για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ σε ελκυστήρα πρέπει να υπάρχει ημιρυμουλκούμενο που τίθεται σε κυκλοφορία βάσει αυτού. Ο ΦΙΧ ελκυστήρας μπορεί στη συνέχεια να έλκει και τα άλλα ημιρυμουλκούμενα της ίδιας επιχείρησης, ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
7. Ανεξάρτητο ρυμουλκό ΦΔΧ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 περ. ε’) οι μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται είτε με μηχανοκίνητα οχήματα είτε με συνδυασμούς οχημάτων. Με την εγκύκλιο αριθμ. Β1/οικ.47358/1433/31-7-2020 (ΩΘΟΩ465ΧΘΞ-32Η), που εκδόθηκε σε συνέχεια της εγκυκλίου αριθμ. Β1/οικ.41605/3825/2013 (ΒΛΩ51-ΗΥΒ), διευκρινίστηκε ότι η δυνατότητα των μεταφορικών επιχειρήσεων να θέτουν σε κυκλοφορία ανεξάρτητο ρυμουλκό ΔΧ χωρίς να τίθεται σε κυκλοφορία ρυμουλκούμενο ΔΧ του ιδίου κατόχου θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος της υα Γ9/46447/2397/2019 (Β’ 2303) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο», η οποία πλέον έχει αντικατασταθεί από την υα. 2805/2021 (Β’ 99).
8. Ταχογράφος. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση τοποθέτησης και χρήσης ταχογράφου σε συνδυασμούς οχημάτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 165/2014 και (ΕΚ) 561/2006, με επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 3 Κανονισμού 561/2006.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ασπασία Γκουρβέλου
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
- Γ ραφεία Περιφερειαρχών
- Γ ενικούς Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις, Τμήματα, Γ ραφεία Μεταφορών και Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ) περιοχής αρμοδιότητάς τους.
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων
Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead. gr
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
3. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Γ ενική Διεύθυνση Φορολογίας e-mail gdtax@aade. gr
- Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας email: deaf@aade.gr
- Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας email: deef@aade.gr
ΙΙΙ. Αποδέκτες προς ενημέρωση
1. ΟΦΑΕ Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) Πατησίων 351, 11144 Αθήνα
2. ΠΣΧΕΜ Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ)
Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
3. Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος, E-mail: keeuhcci@uhc. gr
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Δ9, Δ31, Δ32, Δ34 Διευθύνσεις