Διοικητικό Έγγραφο

Ε.2048
ΑΔΑ: ΨΗΨ846ΜΠ3Ζ-ΥΞΙ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α Φ.Π.Α.
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 , Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
E-Mail : deef.a@aade.gr
Url : www.aade.gr
Αθήνα, 6.7.2023
ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής
Θέμα: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248) στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2023 της Α.Α.Δ.Ε.
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα κοινοποιείται η διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με αναφορά στις κυριότερες εν ισχύ συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους και οδηγίες, ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση και την διευκόλυνση των πολιτών.
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εγκύκλιος αφορά όσους εμπλέκονται στην τήρηση και εφαρμογή των περί Φ.Π.Α. διατάξεων (Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε, υποκείμενοι στον φόρο, λογιστές κλπ).
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2023 της Α.Α.Δ.Ε. (Ε.Σ. ΣΜ.3.1.199) και προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κοινοποιούμε Διοικητική Κωδικοποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α. όπως ισχύει έως και την 1η Ιανουαρίου 2023 (ενημερωμένη μέχρι και τον ν. 5000/2022, Α΄226), με παράθεση ανά άρθρο των εν ισχύ συναφών κανονιστικών αποφάσεων και των σημαντικότερων ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών που έχουν εκδοθεί από την έναρξη ισχύος αυτού έως 31/12/2022, αλλά και με τον προϊσχύοντα ν. 1642/1986.
Προκειμένου η κωδικοποίηση αυτή να είναι εύχρηστη και αποτελεσματική, παρατίθενται υπό μορφή υποσημειώσεων και οι αλλαγές που έχουν γίνει στη σχετική νομοθεσία, με αναφορά στο περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων των νόμων καθώς και στην ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.
Επιπλέον, ως προς το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. σημειώνεται ότι κωδικοποιημένο κείμενο αυτού υπάρχει διαθέσιμο με επιμέλεια του Τμήματος Ε’ ΦΠΑ Εισαγωγών - Εξαγωγών της Διεύθυνσης ΕΦΚ και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., στον σύνδεσμο https://www.aade.gr/anakoinoseis/parartima-iii-n-28592000.
Για την ευχερέστερη ανάγνωση σημειώνεται ότι πίνακας αντιστοίχισης των άρθρων του ν. 1642/1986 και του Κώδικα Φ.Π.Α. έχει κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο Ε. 2044/2022.
Συν/να
1 Αρχείο με Διοικητική Κωδικοποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες Πίνακα Γ πλην των αριθ. 2 και 3
2. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
3. Διεύθυνση Επικοινωνίας
4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πίνακα Α μόνο οι αριθ. 1 και 4
2. Αποδέκτες Πίνακα Β
3. Αποδέκτες Πίνακα Γ, μόνο οι αριθ. 2 και 3
4. Αποδέκτες Πίνακα Δ,
5. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄πλην των αριθ. 2, 5 και 6
6. Αποδέκτες Πίνακα Η, πλην των 4, 10 και 11
7. Αποδέκτες Πίνακα Θ, μόνο οι αριθ. 10, 17 και 18
8. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ
9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΓ΄
10. Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ
11. Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄
12. Αποδέκτες Πίνακα ΙΘ΄
13. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Κ. Χατζηδάκη
14. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Χ. Θεοχάρη
15. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Μαστρομανώλη
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογίας
3. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε
4. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμήμα Α΄