Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 69129 - 31-07-2023
ΑΔΑ 6ΩΧΟ46ΝΛΣΞ-0ΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Κ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο : 210 3893 576
Email k.triantafillou@mindev.gov.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 31-07-2023
ΠΡΟΣ: Υ.ΓΕ.ΜΗ. Επιμελητηρίων της Επικράτειας
KOIN.: Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης
Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την αναζήτηση τελών Γ.Ε.ΜΗ. και επιμελητηριακών τελών από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.»
Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την αναζήτηση τελών Γ.Ε.ΜΗ. και επιμελητηριακών τελών σε υπόχρεους εγγραφής στο Γ.ΕΜΗ., διευκρινίζουμε τα εξής:
α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (Α’ 240) που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του ν. 4314/2014 (αρ. ΦΕΚ 265/23-12-2014 Τεύχος Α’):
"1. Από την 1η Ιανουάριου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α'154), όπως ισχύει.
Τα μητρώα των Επιμελητηρίων ενημερώνονται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη.
Κάθε μέλος μπορεί να καταβάλει ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ..
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε., ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον καθορισμό ενιαίου ποσού, ως προς τη συνδρομή, τα κριτήρια ανά κατηγορία υπόχρεων ως προς τον κύκλο εργασιών και τη νομική μορφή αυτών, τον καθορισμό ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Επιμελητήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος".
β) O καθορισμός των τελών Γ.Ε.ΜΗ. που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και τρόπος είσπραξης αυτών έχει ορισθεί και με την αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ.
Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, σας διευκρινίζουμε ότι αναδρομική αναζήτηση τελών για υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο Επιμελητήριο που εγγράφονται με καθυστέρηση δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου. Παράλληλα, τονίζεται ότι η δια νόμου αναδρομική αναζήτηση μη βεβαιωμένων τελών δεν επιτρέπεται δυνάμει της πρόβλεψης της παρ. 2 του άρθρου 78 Σ, περί απαγόρευσης αναδρομικής ισχύος νόμων. Αντιστοίχως, και για τον ίδιο λόγο, αναδρομική αναζήτηση μη βεβαιωμένων τελών δεν επιτρέπεται ούτε δια μικρότερης τυπικής ισχύος ρυθμίσεων ή διοικητικών πράξεων, που επιβάλλουν οποιοδήποτε οικονομικό βάρος.
Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίσεων σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:
1. Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούνται σε καταβολή τελών από την ημερομηνία εγγραφής τους σε αυτό και όχι αναδρομικά από την ημερομηνία θέσπισης της υποχρέωσης καταβολής τελών.
2. Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθίστανται αυτόματα μέλη του Επιμελητηρίου από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και καταβάλουν ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο, εφόσον τους παρέχονται ανταποδοτικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι διακριτές από εκείνες που παρέχονται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., και για τις οποίες ήδη καταβάλλονται ξεχωριστά τέλη,
3. Οι μη υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε εκ παραδρομής (κατά τη μετάπτωση των στοιχείων από τα επιμελητηριακά Μητρώα) είτε λόγω μη ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, δεν οφείλουν τέλη Γ.Ε.ΜΗ., ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής τους ή διαγραφής τους από αυτό. Τυχόν καταβολή τελών Γ.Ε.ΜΗ. από μη υπόχρεους εγγραφής επιστρέφονται υποχρεωτικά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, επειδή έχουν παρανόμως εισπραχθεί, αφού δεν έχουν βεβαιωθεί δυνάμει διάταξης νόμου.
Η αρμόδια Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, σε περίπτωση που δεν το έχει πράξει, οφείλει να προσαρμόσει, αμελλητί, το πληροφοριακό σύστημα με τρόπο που να διασφαλίζει την ομοιόμορφη και υποχρεωτική εφαρμογή των ανωτέρω. Επίσης, καλείται να ενημερώσει την αρμόδια Διεύθυνση Εταιριών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την τεχνική υλοποίηση των προβλέψεων της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4919/2022 που αφορούν είτε σε μείωση είτε σε απαλλαγή από το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων που βρίσκονται σε λύση - εκκαθάριση ή σε πτώχευση.
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Σωτήριος Αναγνωστόπουλος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΑΛΒΕΡΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ