Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813
ΑΔΑ 6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Σταδίου 27
Πληροφορίες:
2131313 259 -257, - 282, -270
Για Περιγράμματα Θέσεων: 3227, 3242
Για Κατάσταση Θέσεων Ψηφιακού Οργανογράμματος: 3133, 3147
Για ΟΤΑ: 213136 4335, 4389, 4388 (διευκρινίσεις για συμπλήρωση στοιχείων)
4373 (μόνιμο προσωπικό)
4369 (προσωπικό ιδιωτ. δικαίου)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 1-8- 2023
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024.
1. Α.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α'48) περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα υιοθετήθηκε μια ενιαία και ολοκληρωμένη διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τόσο του τακτικού όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.
1 .Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
o Τακτικό προσωπικό
Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133) ορίζεται «1. Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος η Βουλή των Ελλήνων.»
Με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων υπάγεται πλέον το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και όχι μόνο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
o Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.
Στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 ορίζεται « 9. Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή οριοθετείται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πραγματοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»
Ως εκ τούτου, δεν υποβάλλονται αιτήματα για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
1 .Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’133), όπως ισχύει, περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ρητά περιλαμβάνονται στην υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-4-2023 (Β’ 2614) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (σχετική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/937 /οικ.10223/15-6-2023 (6ΖΑΤ46ΜΤΛ6-12Β).
Ομοίως εξαιρούνται και οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 36 του ν. 5046/2023 (Α’ 137).
2 . ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ο Ετήσιος Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού έτους 2024 θα υποβληθεί από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αναφέρονται ανωτέρω, για το:
Α. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
✓μόνιμο
✓ ΙΔΑΧ
✓ έμμισθη εντολή
Β. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
✓ εποχικό προσωπικό
✓ προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
✓ προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου
✓ προσωπικό ωριαίας αποζημίωσης
✓ προσωπικό επί θητεία (π.χ. Διευθυντές, Καλλιτεχνικοί Διευθυντές, Ιατροί Εργασίας κ.α.)
Η διαδικασία υποβολής του θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και θα διεκπεραιωθεί σε δύο κύκλους:
Α. Κύκλος Προγραμματισμού Τακτικού Προσωπικού 2024
Β. Κύκλος Προγραμματισμού Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού 2024
Έκαστος κύκλος θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:
> 1ο ΣΤΑΔΙΟ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται η πρωτογενής καταχώριση των αιτήσεων προγραμματισμού προσλήψεων από τους φορείς προς τα οικεία Υπουργεία κατά τα αμέσως ακόλουθα. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι υποβάλλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.
α) Ανεξάρτητες Αρχές: οι Ανεξάρτητες Αρχές επιλέγουν το οικείο Υπουργείο, εκτός από τις κάτωθι που υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών:
- Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
- Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
- Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
- Συνήγορος του Πολίτη
β) Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και οι Γενικές Γραμματείες: οι περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων δεν θα υποβάλουν ξεχωριστά αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων, αλλά το αίτημα θα υποβληθεί συγκεντρωτικά από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. Π.χ. για τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το αίτημα θα υποβληθεί από το Υπουργείο, για τα δικαστήρια θα υποβληθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κλπ.
γ) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: υποβάλλουν μεμονωμένα αιτήσεις προγραμματισμού προσλήψεων στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
δ) Δήμοι και Περιφέρειες: θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα προσλήψεων, ως «εποπτεύοντες» αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.
ε) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα οικεία Υπουργεία. Για παράδειγμα, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θα υποβάλλουν αιτήσεις προγραμματισμού προσλήψεων, τις οποίες κατά το δεύτερο στάδιο θα αξιολογήσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας θα υποβάλλουν αιτήσεις προγραμματισμού προσλήψεων, τις οποίες κατά το δεύτερο στάδιο θα αξιολογήσει το Υπουργείο Υγείας, κλπ. Για τα Κέντρα Υγείας η αίτηση θα υποβληθεί από την ΥΠΕ ή το νοσοκομείο που ανήκουν.
> 2ο ΣΤΑΔΙΟ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται έλεγχος των αιτήσεων όλων των φορέων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής τους στην εφαρμογή και να προωθηθούν στο ΥΠ.ΕΣ.
Οι αιτήσεις των εποπτευόμενων ελέγχονται από τα οικεία Υπουργεία, τα οποία και πραγματοποιούν την τελική υποβολή στην εφαρμογή. Κατά το στάδιο αυτό τα Υπουργεία μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις των φορέων, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠ.ΕΣ.
Οι αιτήσεις των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων που υπεβλήθησαν κατά το πρώτο στάδιο, επανελέγχονται από τα ίδια και πραγματοποιείται η τελική υποβολή τους στην εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό οι υπηρεσίες των Υπουργείων που υπέβαλλαν αίτημα κατά το 1ο στάδιο, εισέρχονται εκ νέου στην εφαρμογή κατά το 2ο στάδιο προκειμένου να ελέγξουν, τυχόν τροποποιήσουν το αρχικό αίτημά τους και τελικώς εγκρίνουν ώστε να προωθηθεί στο ΥΠ.ΕΣ.
Οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από κανένα Υπουργείο, για να προωθεί όμως η αίτηση στο ΥΠ.ΕΣ. απαιτείται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία έγκρισης του 2ου σταδίου, από το Υπουργείο που έχουν επιλέξει κατά το α) ανωτέρω.
Για την καλύτερη επισκόπηση των αιτημάτων και για να υποβοηθηθούν στην επεξεργασία τους, οι φορείς ελέγχου θα μπορούν να εξάγουν, μέσω της εφαρμογής, το σύνολο των αιτήσεων που τους έχουν υποβληθεί σε αρχείο excel.
Τέλος, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα Υπουργεία ενώ υποβάλουν αίτημα κατά το 1ο στάδιο, δεν εισέρχονται και κατά το 2ο στάδιο για να πραγματοποιήσουν έλεγχο και έγκριση του αιτήματός τους οπότε το αίτημα ουδέποτε φτάνει στο ΥΠ.ΕΣ., ή αντίστροφα, επιχειρούν να υποβάλουν αίτημα απευθείας κατά το 2ο στάδιο, χωρίς να έχουν περάσει από το 1ο κάτι που είναι αδύνατο οπότε μένουν εκτός της διαδικασίας, επισημαίνεται ότι για την τελική υποβολή των αιτημάτων στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση και των δύο σταδίων και αυτό ισχύει για όλα τα αιτήματα είτε αυτά αφορούν τους ίδιους τους φορείς, είτε εποπτευόμενους αυτών.
2.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων τακτικού προσωπικού, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) να έχει εκδοθεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν την εσωτερική λειτουργία των οργανισμών η σχετική πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022 (Α' 232), β) να έχουν αναπροσαρμοστεί τα ψηφιακά οργανογράμματα βάσει της πράξης της περ. α γ) να έχουν επανεξεταστεί- διορθωθεί και συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α' 232) και των οικείων οργανικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες που δόθηκαν για την ορθή κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.
δ) οι αιτούμενες θέσεις να είναι χαρακτηρισμένες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα ως Κενές.
Επισημαίνεται ότι για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού, απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α'133), η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4440/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.4795/2021 υποχρέωση Ψηφιακού Οργανογράμματος έχουν όλοι οι φορείς που το προσωπικό τους απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Α' Κύκλου Κινητικότητας 2023 (Μάρτιος) έχουν αποδεσμευτεί με ενέργειες της Υπηρεσίας μας και οι υπηρεσίες δύνανται να τις συμπεριλάβουν στο αίτημα του Κύκλου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:
Δεδομένης της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την διάρκεια των προεκλογικών περιόδων που προηγήθηκαν και ενόψει της νέας αναστολής λόγω των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν καθίσταται δυνατή στον παρόντα χρόνο η διεξαγωγή του Α' κύκλου κινητικότητας 2023. Ωστόσο αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και ειδικότερα την έγκριση των αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού έτους 2024, θα εκκινήσει νέος κύκλος κινητικότητας έτους 2023 με προθεσμία ολοκλήρωσης αυτού έως τον Φεβρουάριο 2024 κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 6 του ν. 4440/2016. Ως εκ τούτου, οι φορείς κατά την υποβολή των αιτημάτων τους για πρόσληψη προσωπικού έτους 2024 παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους και τον κύκλο κινητικότητας που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, προκειμένου να σταθμιστεί ποια αιτήματα θα υποβληθούν στον προγραμματισμό των προσλήψεων και ποια στον κύκλο κινητικότητας.
3. Α' ΣΤΑΔΙΟ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
3.1 ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ
α) Απόδοση του ρόλου «Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων»: Ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του κάθε φορέα που θα υποβάλει αίτημα, και έχει ήδη πιστοποιηθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, ορίζει με απόφασή του υπάλληλο με τον ρόλο: Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού θα μπορεί να αποδώσει ρόλους σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, ή και στον ίδιο.
Η απόδοση του ρόλου υλοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :
1. Είσοδος στην εφαρμογή (https://hr.apografi.gov.gr) του χρήστη με τον ρόλο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού».
2. Επιλογή της μικροεφαρμογής «Διαχείριση Προσωπικού».
3. Εντοπισμός του υπαλλήλου στον οποίο θα πρέπει να αποδοθεί ο ρόλος και επιλογή του συνδέσμου «Ρόλοι» στην εγγραφή του υπαλλήλου.
4. Στην οθόνη που μεταφέρεται ο χρήστης («Ρόλοι Υπαλλήλου») και στην ενότητα «Προσθήκη νέου ρόλου», επιλέγει τον ρόλο «Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων» από τη σχετική λίστα, και πατά το κουμπί «Προσθήκη».
Οι χρήστες με ρόλο «Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων» αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν, επεξεργαστούν και υποβάλλουν τις αιτήσεις ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για τον φορέα τους και τους υποκείμενους φορείς / νομικά πρόσωπα. Όσο ο κύκλος βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβολή Αιτήσεων» και εντός του αντίστοιχου εύρους ημερομηνιών, η αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά με αυτόματο τρόπο, και πριν την υποβολή της μπορεί να τύχει επεξεργασίας ή ακύρωσης. Μετά την υποβολή της αίτησης και εντός της τασσόμενης προθεσμίας μπορεί να γίνει τροποποίησή της.
β) Σύνδεση υπαλλήλου με το ρόλο «Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων» στην εφαρμογή και υποβολή της αίτησης.
Ο αρμόδιος υπάλληλος (χρήστης) για την καταχώριση των αιτημάτων πρόσληψης, εισέρχεται στην εφαρμογή της Απογραφής (hr.apografi.gov.gr) με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών Δημόσιας Διοίκησης ή κωδικών TAXISNET. Στη σελίδα «Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε» επιλέγεται ο ρόλος «Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων».
γ) Είσοδος στην εφαρμογή «Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων»
Στην επόμενη σελίδα επιλέγεται η μικροεφαρμογή «Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων», μέσω της οποίας οι αρμόδιοι υπάλληλοι του εκάστοτε φορέα μπορούν να δημιουργήσουν / επεξεργαστούν / ακυρώσουν Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων.
3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στη σελίδα «Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων» ο χρήστης επιλέγει αρχικά τον σωστό Κύκλο: «ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2024» και:
- εάν θέλει να καταχωρίσει εξαρχής αιτήματα προσλήψεων, επιλέγει: Νέα Αίτηση
- εάν θέλει να συνεχίσει την καταχώριση αιτημάτων που έχει ξεκινήσει, έχει αποθηκεύσει, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει, επιλέγει Εύρεση και συνεχίζει την επεξεργασία της αντίστοιχης αίτησης.
- εάν θέλει να εντοπίσει μία ήδη υποβληθείσα αίτηση για να την τροποποιήσει ή να την ακυρώσει, επιλέγει Εύρεση και τροποποιεί την υποβληθείσα αίτηση.
Για κάθε μία από τις παραπάνω ενέργειες απαιτείται η επιλογή ορθού «Κύκλου Προγραμματισμού Προσλήψεων» μέσω του αντίστοιχου «καταρράκτη» (drop down menu).
Με την επιλογή Νέα Αίτηση, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα Αίτηση Προγραμματισμού Προσλήψεων.
Κάθε αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων αποτελείται από:
- Στοιχεία αίτησης
- Βασικά στοιχεία, και
- Αναλυτικά
(α) Στοιχεία αίτησης:
Στο πλαίσιο Στοιχεία Αίτησης ο χρήστης δεν συμπληρώνει τη φόρμα. Εδώ θα εμφανιστεί ο Κωδικός (Αίτησης) και ο Κωδικός Υποβολής όταν αποθηκευτεί προσωρινά ή υποβληθεί ολοκληρωμένη η αίτηση αντίστοιχα.
- Κωδικός: Εμφανίζεται όταν αποθηκευτεί προσωρινά η αίτηση.
- Κατάσταση: Προσωρινά αποθηκευμένη / Υποβλήθηκε
- Κωδικός Υποβολής: Εμφανίζεται όταν υποβληθεί ολοκληρωμένη η αίτηση.
- Ημερομηνία Υποβολής: Αναλόγως της ημερομηνίας υποβολής
- Κύκλος Προγραμματισμού Προσλήψεων: Ανάλογα με τον επιλεγμένο Κύκλο.
- Φορέας Υποβολής: Ο φορέας του χρήστη που δημιούργησε την αίτηση.
- «Διεύθυνση Προσωπικού που υποβάλλει το αίτημα»: Αυτό το πεδίο εμφανίζεται μόνο στις αιτήσεις των Υπουργείων που διαθέτουν παραπάνω από μία (1) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού και συμπληρώνεται με την ονομασία της Διεύθυνσης που υποβάλλει το αίτημα.
(β) Βασικά στοιχεία:
Η κάθε αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων περιλαμβάνει τα εξής κοινά πεδία, που μένουν ίδια για όλα τα συγκεκριμένα αιτήματα:
- Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση: Μπορεί να ταυτίζεται με τον φορέα υποβολής, αλλά μπορεί και να αφορά σε φορέα που εποπτεύεται από τον φορέα υποβολής (όπως π.χ. στην περίπτωση των Ο.Τ.Α.). Επιλογή από λίστα και Εύρεση.
- Υπουργείο: Το Υπουργείο που εποπτεύει το φορέα και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο
της αίτησης. Το πεδίο εμφανίζεται συμπληρωμένο, εκτός από τις Ανεξάρτητες Αρχές που επιλέγουν το οικείο Υπουργείο.
- Γενική Κυβέρνηση:Το πεδίο εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.
- Περίοδος Αναφοράς: Απενεργοποιημένο, με προεπιλεγμένη την τιμή «Επόμενο Έτος».
- Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού τρέχοντος έτους: Συμπληρώνεται το άθροισμα των εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, όλων των κλάδων του φορέα (δηλαδή των αποχωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων που εκτιμάται ότι θα υπάρξουν έως το τέλος του έτους 2023, συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων υπαλλήλων που κατέχουν προσωποπαγή θέση).
- Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού τρέχοντος έτους ανά κατηγορία εκπαίδευσης:
Συμπληρώνεται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, το σύνολο των εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, όλων των κλάδων του φορέα (δηλαδή των αποχωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων που εκτιμάται ότι θα υπάρξουν έως το τέλος του έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων υπαλλήλων που κατέχουν προσωποπαγή θέση). Για το προσωπικό που δεν εντάσσεται σε κατηγορία εκπαίδευσης ο αριθμός των αποχωρήσεων θα καταχωρηθεί στην επιλογή «ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ».
- 'Έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις;: Τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα με το εάν ο φορέας έχει πραγματοποιήσει προσλήψεις σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις την τελευταία πενταετία (2019-2023) Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ αναδύονται δύο πίνακες:
- Σύνολο προσλήψεων σε συμμόρφωση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης 2019-2023:
Συμπληρώνεται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ο αριθμός των προσλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα τόσο σε συμμόρφωση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή, των δικαστικών αποφάσεων που δεν επιδέχονται άσκηση ένδικων μέσων, όσο και των δικαστικών αποφάσεων που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες αλλά είναι άμεσα εκτελεστές και ενόψει της υποχρέωσης της Διοίκησης για συμμόρφωση, οι φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται άμεσα με το διατακτικό αυτών και να απασχολούν τους δικαιωθέντες διάδικους, κατά την τελευταία πενταετία (2019-2023).
- Σύνολο προσλήψεων σε συμμόρφωση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ανά κατηγορία εκπαίδευσης 2019-2023
- Συμπληρώνεται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ο αριθμός των προσλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα σε συμμόρφωση ασφαλιστικών μέτρων κατά την τελευταία πενταετία (2019-2023) και μόνο στην περίπτωση που οι απασχολούμενοι με ασφαλιστικά μέτρα εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες στο φορέα έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
- Παρατηρήσεις (πεδίο κειμένου): Προαιρετική χρήση
Αφού συμπληρώσουμε τα πεδία επιλέγουμε «Αποθήκευση βασικών στοιχείων» ώστε να προχωρήσουμε.
(γ) Αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων:
Στο πλαίσιο Αναλυτικά εμφανίζονται οι εγγραφές τις οποίες ο χρήστης δημιουργεί επιλέγοντας Εισαγωγή οπότε και εμφανίζονται οι δυνατότητες καταχώρισης:
Αρχικά επιλέγεται Σχέση Εργασίας (μία τιμή από το αντίστοιχο λεξικό): Μόνιμος - ΙΔΑΧ -Έμμισθη εντολή.
Στη συνέχεια ο χρήστης δηλώνει αν το αίτημα που πρόκειται να καταχωρηθεί αποτελεί Ειδική Περίπτωση. Η ειδική περίπτωση αφορά θέσεις που δεν είναι αναρτημένες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του φορέα όπως: Κληρικοί, Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Εκπαιδευτικό Προσωπικό Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής, Κύριο Προσωπικό Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών Δημοσίου κ.α.. Αφορά επίσης θέσεις μη αναρτημένες σε Ψηφιακό Οργανόγραμμα από τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς του άρθρου 2 του ν.4674/2020 καθώς και από νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν απογράφουν το προσωπικό τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης.
Στις ως άνω περιπτώσεις επιλέγεται το λεκτικό της κατάλληλης Ειδικής Περίπτωσης, όπως εμφανίζεται στη σχετική αναπτυσσόμενη λίστα.
Αν το αίτημα δεν αφορά σε ειδική περίπτωση επιλέγεται ΟΧΙ προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση θέσεων που είναι αναρτημένες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του φορέα.
1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ο συνδυασμός επιλογών Μόνιμος ή ΙΔΑΧ και Ειδικής περίπτωσης οδηγεί στη συμπλήρωση των πεδίων: α) Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης (αριθμητικό πεδίο), β) Κατηγορία Εκπαίδευσης (επιλογή από αντίστοιχο λεξικό), γ) Κλάδος μόνο για τις τιμές Ειδικής Περίπτωσης «ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ», «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ του άρθρου 2 ν.4674/2020» και «Ν.Π. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Μ.Α.Δ.Ε.Δ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ» κ.α.
2. OXI ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
- Ο συνδυασμός επιλογών Μόνιμος ή ΙΔΑΧ ή Έμμισθη Εντολή και ΟΧΙ οδηγεί στη συμπλήρωση των πεδίων: α) Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης (αριθμητικό πεδίο), β) Κατηγορία Εκπαίδευσης (επιλογή από αντίστοιχο λεξικό) και στη συνέχεια γ) Κλάδος. Οι τιμές που εμφανίζονται στο πεδίο Κλάδος ταυτίζονται με τις αντίστοιχες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του φορέα.
Τα προαναφερθέντα πεδία συμπληρώνονται ως εξής:
- Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης: (αριθμητικό πεδίο): Ο αριθμός του αιτούμενου προσωπικού της συγκεκριμένης Κατηγορίας, Κλάδου και Εργασιακής σχέσης. Το πλήθος των αιτημάτων πρέπει να είναι μικρότερο ή, το πολύ, ίσο με το πλήθος των υφιστάμενων κενών θέσεων, εάν πρόκειται για τακτικό προσωπικό.
- Κατηγορία Εκπαίδευσης: Επιλογή τιμής από το αντίστοιχο λεξικό (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΕΕΠ, ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ).
- Κλάδος: Επιλογή τιμής από το αντίστοιχο λεξικό.
Ο χρήστης επιλέγει Συνέχεια για την περαιτέρω συμπλήρωση των Αναλυτικών στοιχείων.
Το κάθε αναλυτικό αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων περιλαμβάνει τα εξής πεδία:
- Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης (αριθμητικό πεδίο): Εμφανίζεται εδώ
προσυμπληρωμένο αλλά μπορεί να τροποποιηθεί.
- Τα πεδία Ειδική Περίπτωση, Κατηγορία Εκπαίδευσης, Σχέση Εργασίας και Κλάδος εμφανίζονται επίσης προσυμπληρωμένα αλλά μη τροποποιήσιμα (τροποποίησή τους επιτρέπεται στο προηγούμενο στάδιο).
- ΠΡΟΣΟΧΗ, το πεδίο «Τεκμηρίωση υπαγωγής του Φορέα σε Ειδική Περίπτωση -
Μόνο για φορείς Τ.Α.» που ακολουθεί, συμπληρώνεται μόνο από τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς του άρθρου 2 του ν.4674/2020 καθώς και από νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν απογράφουν το προσωπικό τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης.
- 'Έχει υποβληθεί αντίστοιχο σχέδιο τον Πολυετή Προγραμματισμό 2024-2027: Επιλογή μίας τιμής από το αντίστοιχο λεξικό: «Ναι»/«Όχι»/«Δεν υποβλήθηκε καθόλου σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού από τον φορέα». Στην περίπτωση που ο φορέας έχει υποβάλει σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού 2024-2027 επιλέγεται η τιμή "ναι", όταν έχει συμπεριλάβει την αντίστοιχη κατηγορία και κλάδο ενώ η τιμή "όχι" όταν η αντίστοιχη κατηγορία και κλάδος δεν έχει συμπεριληφθεί. Η τιμή "δεν υποβλήθηκε καθόλου σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού 2024-2027" επιλέγεται για κάθε εγγραφή του αιτήματος από τους φορείς που, για διάφορους λόγους, δεν υπέβαλαν καθόλου πολυετή προγραμματισμό.
- Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας: Επιλογή μίας τιμής από το αντίστοιχο λεξικό, ιεραρχώντας την πιο σημαντική αιτιολογία από τις εξής διαθέσιμες: 1) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, 2) Έλλειψη προσωπικού λόγω κινητικότητας, 3) Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων, 4) Οργανωτική αναδιάρθρωση, 5) Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες.
- Ύψος Ετήσιας Προκαλούμενης Δαπάνης (ποσό σε ευρώ): Αποτύπωση της δαπάνης των προσλήψεων του αιτούμενου προσωπικού της συγκεκριμένης Κατηγορίας, Κλάδου και Εργασιακής σχέσης. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του ύψους των ανωτέρω προκαλούμενων δαπανών, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού και των Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων προκειμένου το προκαλούμενο κόστος να υπολογιστεί κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο ακριβή και ορθολογικό, κατά κατηγορία και βαθμίδα, εντός του πλαισίου πάντα των κειμένων μισθολογικών διατάξεων στις οποίες εμπίπτει το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό.
- Μηνιαίος Βασικός Μισθός (αριθμητικό πεδίο)
- Μηνιαίες Εργοδοτικές Εισφορές (αριθμητικό πεδίο)
- Υποχρεωτικά Επιδόματα (ελεύθερο κείμενο): Στο εν λόγω πεδίο καταχωρούνται τα τυχόν υποχρεωτικά επιδόματα που δικαιούται ο νεοπροσλαμβανόμενος ανάλογα με τη θέση και τον βαθμό όπως τα γνωρίζει ο εκκαθαριστής (π.χ. ανθυγιεινό, παραμεθορίου) και όχι αυτά που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει η υπηρεσία (π.χ. τέκνου).
- Τρόπος Κάλυψης/Πηγή Χρηματοδότησης: Αποτύπωση του τρόπου κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης. Επιλογή τιμής από το αντίστοιχο λεξικό.
Για την επιλογή της τιμής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πηγή κάλυψης της δαπάνης, είτε εν όλω, είτε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της.
- Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: Με βάση την αμεσότητα της ανάγκης πλήρωσης των αιτούμενων θέσεων, συμπληρώνεται ο μήνας που ο φορέας εκτιμά ότι η ανάγκη θα πρέπει να έχει καλυφθεί,
- Πλήθος Εκτιμώμενων Αποχωρήσεων Τακτικού Προσωπικού αιτούμενου Κλάδου (της αιτούμενης κατηγορίας και κλάδου): Δεδομένου ότι πρόκειται για προγραμματισμό προσλήψεων του 2024 απαιτείται καταγραφή των αποχωρήσεων του 2023, (δηλαδή των αποχωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. συνταξιοδότηση, μετάταξη κ.α.) έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων που εκτιμάται ότι θα υπάρξουν έως το τέλος του έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων υπαλλήλων που κατέχουν προσωποπαγή θέση.
- Πλήθος Υφιστάμενων Κενών Θέσεων αιτούμενου Κλάδου: Το πλήθος των υφιστάμενων κενών της συγκεκριμένης Κατηγορίας και Κλάδου (καταγραφή των κενών θέσεων όπως προβλέπονται στον Οργανισμό/Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, αφού έχουν αφαιρεθεί οι δεσμευμένες θέσεις. Δεν θεωρούνται κενές οι θέσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση για πρόσληψη από τα αρμόδια όργανα και επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσής τους, π.χ. έκδοση προκήρυξης, αποτελεσμάτων κλπ. Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή συνδέεται με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα, όπου έχουν αποτυπωθεί από το φορέα οι κενές θέσεις του Οργανισμού/Κανονισμού του, συνεπώς ο αριθμός που θα συμπληρωθεί στο πεδίο αυτό δεν μπορεί να παρεκκλίνει του αριθμού που προκύπτει από το Ψηφιακό Οργανόγραμμά του.
- Σύνολο προσλήψεων αιτούμενου Κλάδου σε συμμόρφωση προς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις 2019-2023: Συμπληρώνεται, ο αριθμός των προσλήψεων του συγκεκριμένου κλάδου, που έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα τόσο σε συμμόρφωση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή, των δικαστικών αποφάσεων που δεν επιδέχονται άσκηση ένδικων μέσων, όσο και των δικαστικών αποφάσεων που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες αλλά είναι άμεσα εκτελεστές και ενόψει της υποχρέωσης της Διοίκησης για συμμόρφωση, οι φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται άμεσα με το διατακτικό αυτών και να απασχολούν τους δικαιωθέντες διάδικους κατά την τελευταία πενταετία (2019-2023).
- Σύνολο προσλήψεων αιτούμενου Κλάδου σε συμμόρφωση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων 2019-2023: Συμπληρώνεται, ο αριθμός των προσλήψεων του συγκεκριμένου κλάδου, που έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα σε συμμόρφωση ασφαλιστικών μέτρων κατά την τελευταία πενταετία (2019-2023) και μόνο στην περίπτωση που οι απασχολούμενοι με ασφαλιστικά μέτρα εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες στο φορέα έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
- Πλήθος θέσεων αιτούμενου κλάδου που έχει καλυφθεί μέσω Κινητικότητας: Στο πεδίο αυτό καταχωρίζεται μηδέν (0) δεδομένου ότι δεν έχουν καλυφθεί θέσεις στο πλαίσιο του Α' Κύκλου Κινητικότητας 2023.
- Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη: Αναφέρονται οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα διενεργηθεί η πρόσληψη των αιτούμενων θέσεων.
Αφού εισάγει τα παραπάνω στοιχεία ο χρήστης επιλέγει Αποθήκευση.
Κάθε αίτημα μετά την επιλογή Αποθήκευση εμφανίζεται ως εγγραφή στο πλαίσιο Αναλυτικά.
Κάθε εγγραφή μπορεί να υποστεί Διαγραφή και Επεξεργασία.
Ο χρήστης στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει στο δεξί άκρο της εγγραφής την επιλογή Θέσεις ώστε να διεκπεραιώσει την ενέργεια Προσθήκη Θέσεων και αφού επιλέξει συγκεκριμένη εγγραφή Κωδικού Θέσης - Μονάδας - Ειδικού περιγράμματος να επιλέξει Προσθήκη. Αφού ο χρήστης βεβαιωθεί ότι προσέθεσε τη σωστή εγγραφή, κλείνει το πλαίσιο «Διαχείριση Θέσεων» και τώρα στα Αναλυτικά στο δεξί άκρο δίπλα στις Θέσεις εμφανίζεται εντός παρενθέσεως ο αριθμός των θέσεων. Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει προσθήκη θέσεων που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως εντός ή εκτός προσοντολογίου.
Ο χρήστης επιλέγει στη συνέχεια ξανά την Εισαγωγή όσες φορές χρειαστεί για να καταχωρήσει όλα τα αιτήματα.
Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση, ο χρήστης επιλέγει Προτεραιότητα Θέσεων μέσω της οποίας δύναται να ιεραρχηθούν όλα ή μέρος των αιτημάτων, τοποθετώντας στο σχετικό αναδυόμενο πλαίσιο τον αριθμό 1 (ένα) στο πεδίο της «Προτεραιότητας», στο δεξί άκρο της εγγραφής της θέσης η κάλυψη της οποίας προηγείται σε σπουδαιότητα. Αφού ολοκληρωθεί η ιεράρχηση μέρους ή όλων των θέσεων, επιλέγεται Αποθήκευση και κλείνει το αναδυόμενο πλαίσιο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής των αιτημάτων, η αίτηση αποθηκεύεται αυτόματα ώστε ο χρήστης να μπορεί με τον Κωδικό Αίτησης (που εμφανίζεται όταν αποθηκεύεται προσωρινά η αίτησή μας στο πλαίσιο Στοιχεία Αίτησης) να ανακτήσει την αίτησή του με τον τρόπο που προαναφέρθηκε (στη σελίδα «Αιτήσεις Προγραμματισμού Προσλήψεων»).
Όταν ολοκληρώσει τις εγγραφές και ορίσει την προτεραιότητά τους ο χρήστης επιλέγει Υποβολή. Μετά την Υποβολή, και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων, υπάρχει δυνατότητα Τροποποίησης και επανυποβολής της Αίτησης.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα για τη Διαγραφή Αίτησης που έχει ήδη καταχωριστεί.
Στη σελίδα «Αιτήσεις Προγραμματισμού Προσλήψεων» ο χρήστης μπορεί επίσης να βλέπει συγκεντρωμένα όλα τα αιτήματα που έχει υποβάλει, μαζί με τους κωδικούς αίτησης και υποβολής, καθώς και τη δυνατότητα Προβολής τους (για πιθανό έλεγχο, τροποποίηση ή ακύρωση).
Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να εξάγουν όλα τα αιτήματα σε μορφή αρχείου excel ώστε να κάνουν έναν τελικό έλεγχο πριν τα υποβάλουν.
3.3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τα αιτήματα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου, ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης και προσωπικού επί θητεία, θα υποβληθούν στον ξεχωριστό «ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2024», που πρόκειται να ακολουθήσει άμεσα. Ειδικότερες οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο του εν λόγω κύκλου, θα παρασχεθούν με νεότερη εγκύκλιο.
4. Β' ΣΤΑΔΙΟ - ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
4.1 ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ
Στο δεύτερο στάδιο - 'Έλεγχος Αιτήσεων - τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις των εποπτευόμενων φορέων τους, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων (τροποποίηση ή ακύρωση), και να τις προωθήσουν στο ΥΠ.ΕΣ. (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών).
α) Απόδοση του ρόλου «Διαχειριστής Ελέγχου Προγραμματισμού Προσλήψεων»: Ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του κάθε φορέα που θα υποβάλει αίτημα, και έχει ήδη πιστοποιηθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, ορίζει με απόφασή του υπάλληλο με τον ρόλο: «Διαχειριστής Ελέγχου Προγραμματισμού Προσλήψεων». Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού θα μπορεί να αποδώσει ρόλους σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, ή και στον ίδιο.
Η απόδοση του ρόλου υλοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :
1. Είσοδος στην εφαρμογή (https://hr.apografi.gov.gr) του χρήστη με τον ρόλο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού».
2. Επιλογή της μικροεφαρμογής «Διαχείριση Προσωπικού».
3. Εντοπισμός του υπαλλήλου στον οποίο θα πρέπει να αποδοθεί ο ρόλος και επιλογή του συνδέσμου «Ρόλοι» στην εγγραφή του υπαλλήλου.
4. Στην οθόνη που μεταφέρεται ο χρήστης («Ρόλοι Υπαλλήλου») και στην ενότητα «Προσθήκη νέου ρόλου», επιλέγει τον ρόλο «Διαχειριστής Ελέγχου Προγραμματισμού Προσλήψεων» από τη σχετική λίστα, και πατά το κουμπί «Προσθήκη».
β) Σύνδεση υπαλλήλου με το ρόλο «Διαχειριστής Ελέγχου Προγραμματισμού Προσλήψεων» στην εφαρμογή και υποβολή της αίτησης.
Ο αρμόδιος υπάλληλος (χρήστης), εισέρχεται στην εφαρμογή της Απογραφής (hr.apografi.gov.gr) με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISNET. Στη σελίδα «Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε» επιλέγεται ο ρόλος «Διαχειριστής Ελέγχου Προγραμματισμού Προσλήψεων».
γ) Είσοδος στην εφαρμογή «Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων»
Στην επόμενη σελίδα επιλέγεται η μικροεφαρμογή «Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων», μέσω της οποίας οι αρμόδιοι υπάλληλοι του εκάστοτε Υπουργείου μπορούν να ελέγξουν Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων που έχουν υποβληθεί από το οικείο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του.
4.2 ΟΔΗΓΙΕΣ Β'ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Στο στάδιο Ελέγχου Αιτήσεων ο Διαχειριστής Ελέγχου του αρμόδιου Υπουργείου μπορεί να εγκρίνει, απορρίψει ή επεξεργαστεί την κάθε αίτηση ξεχωριστά. Η Έγκριση και η Απόρριψη λειτουργούν υποβάλλοντας την αίτηση και χαρακτηρίζοντάς την ως «Εγκεκριμένη» (άρα προωθείται προς αξιολόγηση από το ΥΠΕΣ) ή «Απορριφθείσα».
Στην περίπτωση που επιλεγεί «Επεξεργασία», ο Διαχειριστής Ελέγχου έχει δυνατότητα επεξεργασίας για όλα τα πεδία της αίτησης όπως είχαν οι χρήστες με ρόλο «Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων» στο στάδιο «Υποβολή Αιτήσεων». Συγκεκριμένα οι δυνατές ενέργειες είναι:
- Επεξεργασία των Βασικών Στοιχείων της Αίτησης (πλην του Φορέα)
- Εισαγωγή Αναλυτικών
- Διαγραφή Αναλυτικών
- Επεξεργασία Αναλυτικών
- Επαναφορά Αναλυτικών
- Προσθήκη/Αφαίρεση Θέσεων στα Αναλυτικά
- Προβολή Αρχικής Αίτησης Φορέα
- Προσωρινή Αποθήκευση
- Έγκριση
- Απόρριψη
Όπως και στην δημιουργία αιτήσεων ο χρήστης θα μπορεί μέσω της οθόνης διαχείρισης θέσεων να διαγράψει ή να προσθέσει θέσεις στο αναλυτικό αίτημα. Επιπλέον, από την οθόνη διαχείρισης προτεραιότητας θέσεων θα μπορεί να αλλάξει και την προτεραιότητα των θέσεων (νέων ή υφιστάμενων).
Στη νέα οθόνη επιλέγει τον σωστό «Κύκλο Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024» ανάλογα με το εάν ελέγχει αιτήματα τακτικού ή ορισμένου χρόνου προσωπικό και πατάει «Εύρεση». Εμφανίζονται όλα τα αιτήματα ανάλογα με τον επιλεγμένο κύκλο, τα οποία μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο excel πατώντας «Εξαγωγή Αναλυτικών σε excel». Στο excel εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία όλων των αιτήσεων. Οι εξαγόμενες εγγραφές στο excel περιλαμβάνουν όλες τις εγγραφές που εμφανίζονται και στον πίνακα, βάσει των κριτηρίων αναζήτησης που έχουν επιλεγεί. Αν ο χρήστης θέλει να εκτυπωθούν όλα τα αιτήματα αναλυτικά, ανεξαρτήτως κατάστασης ελέγχου, μπορεί να αφήσει την κατάσταση ελέγχου κενή και θα συμπεριληφθούν όλα.
Επιλέγοντας «Προβολή» ανά γραμμή ο χρήστης μπορεί να δει σε νέα οθόνη τα σχετικά αιτήματα.
Η τροποποίηση και έγκριση ή απόρριψη των αιτημάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Πάνω από τα Αναλυτικά στοιχεία δίνεται η δυνατότητα επιλογής «Επεξεργασία των βασικών στοιχείων».
Κάτω από τα Αναλυτικά στοιχεία εμφανίζονται αναλυτικά ως εγγραφές όλα τα αναλυτικά αιτήματα.
Στο κάτω μέρος της οθόνης, δίπλα στις επιλογές «Προβολή Αρχικής Αίτησης Φορέα» και «Προτεραιότητα Θέσεων», βρίσκονται οι επιλογές:
• «Έγκριση»: με την απευθείας επιλογή της Έγκρισης ολόκληρη η αίτηση υποβάλλεται εξ ολοκλήρου χωρίς καμία αλλαγή.
• «Απόρριψη»: με την απευθείας επιλογή αυτή η αίτηση απορρίπτεται εξ ολοκλήρου.
Η τροποποίηση της αίτησης μπορεί να γίνει ως εξής:
Σε κάθε συγκεκριμένη εγγραφή αναλυτικού αιτήματος δίνονται στο δεξί άκρο οι επιλογές:
• Διαγραφή (όταν θέλουμε να διαγράψουμε το συγκεκριμένο αίτημα)
• Επεξεργασία (όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε τα αναλυτικά στοιχεία του συγκεκριμένου αιτήματος)
• Θέσεις (όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε τη σύνδεση των αιτούμενων θέσεων με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα, π.χ. με διαγραφή ή προσθήκη θέσης)
Αμέσως κάτω από τον πίνακα Αναλυτικά δίνονται οι επιλογές:
• Εισαγωγή (εάν θέλουμε να προσθέσουμε νέο αίτημα)
• Επαναφορά Αναλυτικών (εάν θέλουμε να αναιρέσουμε τις ενέργειες που κάναμε στα Αναλυτικά και να επανέλθουν όλα τα αιτήματα ακριβώς έτσι όπως τα υπέβαλε αρχικά ο φορέας)
Η επιλογή «Προβολή Αρχικής Αίτησης Φορέα» εμφανίζει σε νέο παράθυρο την αρχική αίτηση του φορέα σε περίπτωση που χρειαστεί να τη συμβουλευτεί ο Διαχειριστής Ελέγχου.
Η επιλογή «Προτεραιότητα Θέσεων» επιτρέπει σε αναδυόμενο πλαίσιο να τροποποιηθεί η προτεραιοποίηση των θέσεων που είχε επιλέξει ο φορέας. Κάθε αλλαγή εδώ πρέπει να συνοδευτεί από την επιλογή «Αποθήκευση» που δίνεται εντός του πλαισίου.
Μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις πρέπει να επιλεχθεί οπωσδήποτε η «Έγκριση» ώστε η αίτηση να προωθηθεί προς εξέταση για συμπερίληψη στον προγραμματισμό προσλήψεων.
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
5.1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εντάσσονται οι αναγκαίες θέσεις τακτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι περιπτώσεων:
α) οι θέσεις που έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών του «βοήθεια στο σπίτι» σε δήμους που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Π. 22899/10.4.2020 (ΑΔΑ: 64ΝΛ46ΜΤΛΕ-Κ7Π) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, β) οι θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, ανεξαρτήτως αν είχαν ή όχι υποβληθεί σχετικά αιτήματα παλαιότερα από τους φορείς.
γ) οι θέσεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής.
Ειδικά για την κάλυψη θέσης προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας (εφόσον υφίσταται στον οικείο ΟΕΥ), θα πρέπει να υποβληθεί διακριτό αίτημα.
Πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων στην εφαρμογή, απαιτείται να ελέγξετε την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων των θέσεων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ως προς την κατηγορία και τον κλάδο/ειδικότητα κάθε θέσης, δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει ταύτιση της λεκτικής τους ονομασίας, με την αναγραφόμενη στους οικείους ΟΕΥ ή Κανονισμούς Λειτουργίας. Όπως προαναφέρθηκε η εφαρμογή συνδέεται με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και ως εκ τούτου η λανθασμένη αναγραφή σε αυτό των στοιχείων των θέσεων συνεπάγεται, σε μεταγενέστερο στάδιο, απόρριψη εγκριθεισών, προς πλήρωση, θέσεων του φορέα.
Τα καταχωρούμενα στην εφαρμογή στοιχεία (σχέση εργασίας, πλήθος αιτημάτων πρόσληψης, κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδος/ειδικότητα) θα πρέπει να συμπίπτουν με τα προβλεπόμενα στους οικείους ΟΕΥ / Κανονισμούς, με τα οριζόμενα στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, καθώς και με τα στοιχεία στα Ψηφιακά Οργανογράμματα.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι, για τους φορείς, που έχουν ήδη προβεί στην αναπροσαρμογή των ψηφιακών τους οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων, κατόπιν δημοσίευσης της πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του ΠΔ. 85/2022, δεν θα υπάρχει ταύτιση λεκτικής ονομασίας της αιτούμενης θέσης του Ψηφιακού Οργανογράμματος, ως προς τον κλάδο / ειδικότητα, με την αναγραφόμενη στον οικείο ΟΕΥ ή Κανονισμό Λειτουργίας, γεγονός το οποίο δεν επηρεάζει την προαναφερόμενη διαδικασία.
Αποφάσεις συλλογικών οργάνων
Πριν την υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο/Περιφέρεια στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα:
- για τις θέσεις των Περιφερειών: απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,
- για θέσεις των Δήμων: απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
- για θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ., Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου,
- για θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ.: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής («Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων», χωρίς ωστόσο να απαιτείται η αποστολή των αποφάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην παρούσα φάση.
Τέλος, εννοείται ότι για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των προς πλήρωση θέσεων.
5.2. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη των αποφάσεων, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα:
- για τις θέσεις των Περιφερειών: απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,
- για θέσεις των Δήμων: απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
- για θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ., Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου,
- για θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ.: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εντάσσονται οι αναγκαίες θέσεις έκτακτου προσωπικού, των φορέων που ανήκουν στο μητρώο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών:
- Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρ.57 του ν. 4821/2021 για το διδακτικό έτος 2024-2025
- Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου άλλων κλάδων από ΚΑΠ των ΟΤΑ ή από ιδίους πόρους για τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων και των Διευθυντικών στελεχών επί θητεία.
Ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών κρίνεται σκόπιμο οι φορείς να λάβουν αποφάσεις του οικείου Συμβουλίου και για το τακτικό και για το έκτακτο προσωπικό από κοινού ή χωριστά.
5.3. ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ
Οι φορείς Τ.Α δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι με ειδικές διατάξεις το συγκεκριμένο προσωπικό έχει εξαιρεθεί και είτε η πρόσληψή του δεν εγκρίνεται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων αρθ. 36 ν. 5046/2023), είτε εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές κλπ).
5.4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση των κάτωθι πεδίων με τα ζητούμενα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να συνάδουν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να προκύπτουν από τις οικείες οργανικές διατάξεις, σε ταύτιση με τις αντίστοιχες εγγραφές του Ψηφιακού Οργανογράμματος, διότι θα ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο της β' φάσης.
• Κατηγορία Εκπαίδευσης
- Σε περίπτωση που στο πεδίο επιλεγεί ΕΕΠ, τότε στο πεδίο «Σχέση Εργασίας» θα πρέπει να επιλεγεί «ΙΔΑΧ».
- Η τιμή «άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης» δεν πρέπει να επιλεγεί, καθώς αφορά απογεγραμμένους που δεν αποτελούν προσωπικό (π.χ πρόεδροι, μέλη Δ.Σ) καθώς και συμβασιούχους έργου και απασχολούμενους με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για τους φορείς Τ.Α
• Η τιμή «ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ» αφορά θέσεις που προβλέπονται διακριτά στον Υπαλληλικό Κώδικα (ειδικώς για τους ΟΤΑ α’ βαθμού στα άρθρα 161-165 ν.3584/2007). Λαμβάνοντας επομένως υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, η συγκεκριμένη τιμή θα επιλέγεται από τους ΟΤΑ μόνο όταν πρόκειται για «Δικηγόρους / Νομικούς Συμβούλους με έμμισθη εντολή», και στην περίπτωση αυτή στο πεδίο «σχέση εργασίας» θα πρέπει να έχει επιλεγεί η τιμή «Έμμισθη εντολή» και στο πεδίο «Κλάδος / Ειδικότητα», η ένδειξη δικηγόρος / νομικός σύμβουλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο ΟΕΥ.
• Κατά το σκέλος που αφορά στον καθορισμό αναγκών πρόσληψης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού προσωπικού ΙΔΑΧ, υπενθυμίζεται ότι βάσει του ν.3584/2007 όπως ισχύει, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ μπορούν να έχουν κενές θέσεις ΙΔΑΧ μόνο της ειδικότητας των μουσικών, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό (άρθρο 168 ΚΚΔΥ). Επομένως, οι ανάγκες για προσωπικό ΙΔΑΧ θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις και τούτο να προκύπτει από τις σχετικές καταχωρήσεις των πεδίων «Κατηγορία Εκπαίδευσης» (τιμή ΕΕΠ), «Κλάδος / Ειδικότητα» και «Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη» .
• Στο πεδίο «Τρόπος Κάλυψης/Πηγή Χρηματοδότησης», στην περίπτωση που οι πηγές χρηματοδότησης είναι περισσότερες της μιας, θα επιλεγεί αυτή που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της δαπάνης.
Για τους φορείς Τ.Α προκρίνεται ιδιαιτέρως από το Υπουργείο η συμπλήρωση του αριθμού της προτεραιότητας για το σύνολο των αιτούμενων προς πλήρωση θέσεων, καθώς, εφόσον έχει συμπληρωθεί με συνέπεια, συνιστά δείκτη των άμεσων αναγκών τους και εργαλείο αξιολόγησης του συνόλου των αιτημάτων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσης Εγκυκλίου.
• Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης
Οι ενδεδειγμένες τιμές για τους ΟΤΑ είναι :
- ν. 4765/2021
- π.δ 524/1980 (για Μουσικούς)
- άρθρο 43 ν.4194/2013 (για έμμισθη εντολή)
5.5. ΦΟΡΕΙΣ Τ.Α ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ «ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»
Όπως προαναφέρθηκε, οι μόνοι φορείς που υπάγονται σε ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και δύνανται να μην εμφανίζουν τις θέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας τους σε Ψηφιακό Οργανόγραμμα είναι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και τα νομικά πρόσωπα της Τ.Α που δεν απογράφουν το προσωπικό τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης.
'Όλοι οι υπόλοιποι φορείς Τ.Α υποχρεούνται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 16, παρ.1 ν.4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4795/2021) να έχουν αναρτήσει τις θέσεις του Οργανισμού / Κανονισμού Λειτουργίας τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Προκειμένου οι προαναφερθέντες φορείς να τεκμηριώσουν την υπαγωγή τους σε ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, καλούνται να συμπληρώσουν το πεδίο «Τεκμηρίωση υπαγωγής του Φορέα σε Ειδική Περίπτωση - Μόνο για φορείς Τ.Α.», οι μεν Αναπτυξιακοί Οργανισμοί με τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ, Επωνυμία, Έδρα, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας), τον Αριθμό του Καταστατικού τους και την ημερομηνία σύστασής τους, τα δε νομικά πρόσωπα, πέραν των στοιχείων του φορέα τους, με τα στοιχεία της εκδοθείσας τελεσίδικης/αμετάκλητης δικαστικής απόφασης κατ'εφαρμογή της οποίας δεν απογράφουν το προσωπικό τους στο Μητρώο (αριθμός / ημερομηνία απόφασης, δικαστήριο).
Τα προαναφερθέντα στοιχεία (καταστατικό, εκδοθείσα δικαστική απόφαση) θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr προς επιβεβαίωση της υπαγωγής του φορέα σε ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
Η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στο πεδίο της τεκμηρίωσης και η αποστολή τους στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι υποχρεωτική για τους προαναφερθέντες φορείς, συνιστά δε, βασικό στοιχείο ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος και ελέγχου αυτού κατά τη 2η φάση.
5.6. ΦΟΡΕΙΣ Τ.Α ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα προσλήψεων, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσμους ΟΤΑ, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για εποπτευόμενο από αυτή νομικό πρόσωπο.
Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις περιφερειακές ενότητες της (καθώς και για τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα).
Στο αρχείο xls που επισυνάπτεται ως Παράρτημα της παρούσης αποτυπώνεται το σύνολο των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ, με ένδειξη ως προς το φορέα που θα έχει την αρμοδιότητα καταχώρησης του αιτήματός τους στην εφαρμογή.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ : από 1-8-2023 έως 23-8-2023
Β' ΣΤΑΔΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ: από 24-8-2023 έως 30-8-2023
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο κατά την υποβολή των αιτημάτων εκ μέρους όλων των φορέων και υπηρεσιών, να ληφθούν υπόψη :
• η προσπάθεια που καταβάλλεται για την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου μία (1) αποχώρηση/μία (1) πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό,
• οι εγκρίσεις των ετήσιων προγραμματισμών των προηγούμενων ετών προς αποφυγήν υποβολής αιτημάτων ομοίων κλάδων, εφόσον ικανοποιήθηκε επαρκώς το υποβληθέν αίτημα, έτσι ώστε να πραγματοποιείται συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις άμεσες προτεραιότητες, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις του φορέα και τις επείγουσες ανάγκες προς κάλυψη που θα προκύψουν από αυτές τα επόμενα έτη, προκειμένου η προσπάθεια αυτή να οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο.
7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4210/2013 (Α'254)
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.12/ 100 /οικ. 18686/08-07-2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου.» (Β'2198), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/111/οικ.25209/28-07-2017 όμοια πράξη (Β’ 2873), η τοποθέτηση των διακριθέντων αθλητών/τριών που έχουν καταθέσει αίτηση για διορισμό δυνάμει των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως ισχύει, πραγματοποιείται σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο εμφανίζεται ο αριθμός των θέσεων που αναζητούνται κατά κατηγορία εκπαίδευσης, στους νομούς που έχουν δηλώσει οι διακριθέντες αθλητές.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Υπουργείο μας για τις κενές οργανικές θέσεις που διαθέτει ο φορέας σας, αναγράφοντας τον ακριβή τίτλο κλάδου και ειδικότητας (π.χ. όσες υπηρεσίες προτίθενται να διαθέσουν κενές θέσεις ΠΕ για διοριστέους με πτυχίο ιατρικής σχολής θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο τίτλος του κλάδου είναι ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ καθώς οι θέσεις προς κάλυψη δεν αφορούν θέσεις κλάδου Ιατρών ΕΣΥ).
Τα προσόντα διορισμού προβλέπονται από το Π.Δ. 85/2022, όπως ισχύει, ενώ εάν από τον οργανισμό της Υπηρεσίας σας τίθενται πρόσθετα προσόντα για το διορισμό σε κλάδο και ειδικότητα από τις αναγραφόμενες στον πίνακα (π.χ. εμπειρία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση ξένης γλώσσας), θα πρέπει αυτά να αναφερθούν στο σχετικό απαντητικό έγγραφο.
Επισημαίνεται ότι:
> Οι φορείς οι οποίοι έχουν κενές θέσεις τις οποίες θα διαθέσουν για το διορισμό των διακριθέντων αθλητών/τριών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4210/2013, δεν θα πρέπει να τις υποβάλλουν προς έγκριση στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μέσω της σχετικής εφαρμογής που λειτουργεί στο πλαίσιο του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα ή να τις προκηρύξουν προς πλήρωση με άλλο τρόπο (μετάταξη κ.λ.π.) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των εν λόγω δικαιούχων.
> Οι εν λόγω θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων αντίστοιχων των τυπικών τους προσόντων των διακριθέντων αθλητών/τριών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα της παρούσας, θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας εκτός της διαδικασίας του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων το αργότερο μέχρι και την 23η-8-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipp@ydmed.gov.gr
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και προκειμένου να καταστεί λυσιτελής η εξυπηρέτηση των φορέων, παρακαλείσθε για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dipp@ydmed.gov.gr και για τους ΟΤΑ στο info@ypes.gr.
Κατόπιν των προεκτεθέντων παρακαλούνται όλοι οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου για τις αναγκαίες και εμπρόθεσμες ενέργειές τους.
Ειδικότερα οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους ΟΤΑ Α' και Β' της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ypes.gr/, στη διαδρομή: Ανθρώπινο Δυναμικό- Προσωπικό - Προσλήψεις.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
Πίνακας αποδεκτών :
1) Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού-Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους)
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(για τις δικές τους ενέργειες με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α' και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)
3) Ανεξάρτητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
5) Προεδρία της Κυβέρνησης
6) Γενική Γραμματεία Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Κτίριο Βουλής, e-mail: gge@ggk.gr
ΚΟΙΝ.:
1) Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γραφεία Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- Γραφεία Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας
Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gr
- web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό- Προσωπικό - Προσλήψεις