Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12952
ΑΔΑ 9ΘΒΞ46ΜΤΛ6-ΞΟ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Κων/νος Βουτσινάς
Τηλέφωνο: 213 1313133
E - mail: k.voutsina@ypes.gov.gr
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2023
Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2023
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.9872/20-6-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΦΤ46ΜΤΛ6-ΡΛ8) εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας επικαιροποίησε εκ νέου το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», εφεξής «Μητρώο».
Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα, όπως ο τομέας αυτός οριοθετείται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α' 50), την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α' 38), το άρθρο 36 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163) και εκάστοτε ισχύουν.
Στο «Μητρώο» περιλαμβάνονται ειδικότερα, α) ανά εποπτεύον υπουργείο και β) ανά ΟΤΑ, με προσδιορισμό της νομικής τους μορφής, όλοι οι φορείς εποπτείας τους διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το Κράτος.
Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του «Μητρώου» έχει δυναμικό χαρακτήρα, η προσπάθεια επικαιροποίησής του είναι μία διαρκής διαδικασία. Σε αυτήν την νεώτερη έκδοση του «Μητρώου» (Αυγούστου 2023), η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη θέση Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα / Μητρώο Δημόσιων Υπηρεσιών, έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει.
Προκειμένου τα στοιχεία να τηρούνται σωστά, παρακαλούνται όλοι οι φορείς να ελέγχουν, κατά το μέρος που τους αφορά (αυτούς και τους εποπτευόμενους φορείς τους), την ορθότητα των εγγραφών καθώς και τυχόν παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν. Τα δε στοιχεία που απαιτούνται για την επικαιροποίηση, παρακαλούμε να περιέλθουν με συστηματικό τρόπο στην υπηρεσία μας μέσω των αρμόδιων οργανικών μονάδων των φορέων, οι οποίες θα φροντίσουν να συγκεντρώσουν και εν συνεχεία να προωθήσουν στην υπηρεσία μας το σύνολο των σχετικών προτάσεων-παρατηρήσεων σας ώστε να αποφεύγονται οι αποσπασματικές απαντήσεις.
Τέλος, σημειώνεται ότι, καθώς ο δημόσιος τομέας είναι μια ευμετάβλητη ομάδα υπηρεσιών και φορέων, οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία νομικών προσώπων παρακαλούμε να ενημερώνουν την υπηρεσία μας οποτεδήποτε μέσα στο χρόνο μεταξύ των επικαιροποιήσεων του Μητρώου προκύψει κάποια αλλαγή αρμοδιότητάς τους.
Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή
σας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
O Προϊστάμενος του Τμήματος
Κ. Βουτσινάς
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1) Προεδρεία της Κυβέρνησης
2) Όλα τα Υπουργεία
α. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
β. Δ/νσεις Διοικητικού
γ. Δ/νσεις επιφορτισμένες με την αρμοδιότητα εποπτείας νομικών προσώπων
3) Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
- Γραφεία Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
4) Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
5) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με την παράκληση να το κοινοποιήσουν και στις Περιφέρειες και Δήμους αρμοδιότητάς τους)
α. Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας
β. Δ/νσεις Διοίκησης
6) Υπουργείο Οικονομικών
α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (dpgk@glk.gr)
β. Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής (madkaes@minfin.gr)
7) Ελληνική Στατιστική Αρχή
- Τμήμα Στατιστικών Δημοσίου Τομέα της Δ/νσης Εθνικών Λογαριασμών της Γεν. Δ/νσης Στατιστικών (a.apostolopoulou@statistics.gr)
Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακής Γραμματέα
4) Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων
5) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης