Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 73164 - 11-08-2023
ΑΔΑ ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Αθήνα, 11-08-2023
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Τηλέφωνο : 2103893329
Email : azaras@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Αυγούστου 2023»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α' 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α' 162),
1.3 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38),
1.4 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
1.8 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
1.9 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν.
4412/2016
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023Έτος Υποβολής Προσφοράς
ΚΩΔΙΚΟΣ
COICOP5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ20222021202020192018
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
01111PYZIΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚ
16,23%23,86%24,48%34,85%32,53%
01112ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ5,85%39,08%41,43%49,94%54,59%
01113ΨΩΜΙ8,73%32,07%32,63%32,82%32,05%
01114ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ7,74%18,99%17,99%21,16%10,37%
01115ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ10,93%24,30%26,89%25,94%18,05%
01116ΖΥΜΑΡΙΚΑ1,82%20,83%23,05%24,86%21,42%
01117ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ11,34%14,01%11,37%18,39%12,14%
01118ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ3,26%19,46%21,13%15,83%9,36%
0111ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ8,58%26,69%27,11%29,32%25,48%
01121ΜΟΣΧΑΡΙ12,51%30,06%29,49%32,03%32,09%
01122XOIPINO17,01%30,89%25,97%32,85%34,86%
01123APNI & KATZΙΚΙ7,92%28,63%45,62%49,91%53,29%
01124ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ1,44%29,22%28,25%24,33%27,73%
01125ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ6,23%15,67%20,23%20,29%20,85%
01126ΕΝΤΟΣΘΙΑ5,03%22,91%19,35%23,28%19,82%
01127 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
01128 ΚΡΕΑΣ
12,94%20,14%19,29%26,47%22,17%
19,32%36,09%40,44%45,16%41,84%
0112 KPEATA ΓΕΝΙΚΑ10,92%29,46%29,87%32,57%33,40%
01131 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ
01132 ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ
01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
01135 ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
01136 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
9,02%11,02%18,33%17,05%19,68%
4,75%12,30%14,25%13,31%17,64%
1,49%14,42%20,07%16,71%15,96%
2,56%17,08%15,43%12,76%9,75%
6,25%8,92%6,41%4,41%1,56%
14,10%18,94%16,11%25,20%15,78%
0113 ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ8,26%12,13%17,04%16,26%17,28%
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ
01142 ΛΙΠΑΡΑ
01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ
01144 HAOYPTI
01145 TYPIA
ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
01146 ΠΡΟΪΟΝΤΑ
01147 AY^
9,89%26,50%24,52%33,20%32,47%
10,92%26,50%25,57%31,29%30,42%
19,54%35,69%38,06%45,62%45,46%
11,38%25,01%20,45%27,93%21,83%
16,89%38,91%43,83%46,95%43,30%
10,88%22,12%20,57%17,88%14,89%
17,22%37,55%34,65%32,29%32,49%
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΜ & AY^14,39%33,10%33,89%38,56%35,65%
01151 BOYTYPO
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ
01152 ΛΙΠΗ
01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ
7,39%20,83%21,77%17,90%19,96%
5,90%22,00%25,68%26,25%20,96%
18,89%51,39%55,34%42,35%34,26%
-15,25%21,05%40,83%55,13%37,49%
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ10,57%40,70%46,50%38,30%30,33%
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
01163 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
01164 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
21,75%20,61%26,87%47,78%39,06%
4,28%9,25%8,13%11,84%5,34%
18,15%37,28%39,38%41,94%31,45%
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ19,37%19,18%24,12%42,52%33,91%
01171 ΛAXANIKA ΝΩΠΑ
01172 ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η
01173 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
01174 ΠΑΤΑΤΕΣ
01175 ΤΣΙΠΣ
14,61%33,88%44,61%37,48%53,20%
15,57%24,64%21,90%24,89%21,42%
12,67%21,47%22,40%25,23%20,31%
23,42%46,55%48,32%34,44%42,00%
12,96%20,06%21,63%29,10%19,04%
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ15,47%30,97%36,58%32,39%38,95%
01181 ZAXAPH27,31%62,46%60,01%64,08%43,17%
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-
01182 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ
01183 ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
01184 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01185 ΠΑΓΩΤΑ
01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
10,54%11,21%12,30%14,60%11,14%
8,28%15,12%15,99%17,69%11,00%
9,07%12,36%11,36%11,50%9,45%
14,96%22,47%21,82%24,88%8,06%
2,69%5,90%-2,85%-5,11%-5,48%
ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ -0118 ΠΑΓΩΤΑ11,58%17,17%17,18%18,79%12,49%
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ -
01192 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ 01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
15,80%26,74%29,03%29,99%24,19%
6,58%14,30%13,31%18,06%9,30%
9,48%21,12%23,23%28,18%31,56%
9,68%23,21%15,84%18,71%16,94%
26,45%36,36%39,71%40,03%27,18%
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ13,73%24,28%25,11%27,91%22,62%
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ12,42%27,45%29,66%32,10%30,43%
01211 ΚΑΦΕΣ
01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ
01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
9,80%23,02%24,23%24,13%14,65%
4,56%9,60%14,92%18,55%11,75%
7,23%21,11%19,48%20,96%7,82%
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ9,20%21,64%23,11%23,44%14,06%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ
01221 ΝΕΡΟ
01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
8,60%15,07%14,44%15,15%14,96%
14,06%17,99%18,88%11,79%12,80%
15,00%17,40%16,94%20,31%13,25%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 0122 - ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ13,31%17,23%17,21%15,84%13,34%
ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ 012 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)11,19%19,39%20,04%19,43%13,78%
ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 01 ΠΟΤΑ12,35%27,00%29,12%31,39%29,49%
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ4,91%5,41%5,40%6,83%7,40%
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ4,91%5,41%5,40%6,83%7,40%
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ9,79%16,14%14,15%13,31%9,64%
0212 ΚΡΑΣΙΑ9,79%16,14%14,15%13,31%9,64%
02131 ΜΠΥΡΕΣ10,38%14,80%15,91%15,71%15,84%
0213 ΜΠΥΡΕΣ10,38%14,80%15,91%15,71%15,84%
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ 021 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)8,10%11,71%11,21%11,41%10,36%
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ
02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ
02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
0,00%0,06%0,13%0,08%0,87%
1,69%8,50%8,75%10,12%11,60%
0,54%0,54%0,54%0,76%2,13%
022 ΚΑΠΝΟΣ0,14%0,22%0,28%0,30%1,19%
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ3,45%4,96%4,96%5,05%5,49%
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ7,31%15,96%13,06%11,87%14,40%
03121 ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03122 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03123 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
3,27%7,32%9,45%12,35%10,27%
2,62%6,98%1,65%10,73%13,67%
7,61%15,25%10,23%12,32%12,32%
0312 ΕΝΔΥΜΑΤΑ3,96%8,58%5,67%11,71%12,64%
03131 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03132 ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
7,97%8,44%14,57%14,66%11,03%
2,78%9,20%9,86%10,09%12,42%
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 0313 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ1,79%7,41%9,73%8,00%9,29%
03141 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
03142 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
5,13%6,17%6,04%6,17%6,62%
4,10%5,99%5,55%5,04%5,70%
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0314 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ4,96%6,22%5,97%5,89%6,44%
031 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ4,67%8,43%6,00%11,65%12,11%
03211 ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03212 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03213 ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
10,61%14,60%14,71%16,13%14,98%
2,61%1,11%3,06%2,66%2,26%
8,79%11,31%14,81%10,97%10,72%
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 0321 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ6,74%7,90%9,49%9,10%8,50%
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 0322 ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ3,51%5,94%6,28%6,67%6,11%
032 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ6,75%7,88%9,44%9,02%8,43%
03 ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ5,19%8,73%7,21%11,60%11,94%
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
0411 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ5,57%6,49%6,57%6,57%6,57%
041 ENOIKIA5,57%6,49%6,57%6,57%6,57%
ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0431 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ6,53%11,06%12,17%14,01%14,69%
04321 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
04322 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 04324 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
2,19%5,10%5,30%5,85%6,89%
4,14%4,47%5,53%4,48%5,61%
1,22%2,90%3,61%3,10%4,53%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 0432 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ1,82%3,65%4,28%4,03%5,32%
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 043 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ3,76%6,58%7,37%7,70%8,84%
0441 ΥΔΡΕΥΣΗ
0442 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
0443 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
0,50%0,48%0,49%0,48%1,33%
-0,81%-1,36%-1,37%-0,50%-1,31%
0,50%0,48%0,49%0,48%1,33%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 04441 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ2,13%2,59%3,28%3,60%3,70%
0444 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ2,13%2,59%3,28%3,60%3,70%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 044 ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ0,59%0,55%0,75%1,11%1,24%
0451 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-16,24%30,49%31,36%37,29%28,79%
04521 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
04522 ΥΓΡΑΕΡΙΟ
-68,89%-13,24%49,51%-0,49%-11,01%
9,02%20,90%22,64%23,28%23,91%
0452 ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-62,28%-8,09%34,94%2,47%-5,70%
0453 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-20,66%30,97%68,82%17,16%23,99%
04549 ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ26,64%38,00%37,11%34,74%34,17%
0454 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ26,64%38,00%37,11%34,74%34,17%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ 045 ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-21,66%28,63%40,20%27,32%24,92%
04 ΣΤΕΓΑΣΗ-11,84%15,35%20,15%14,77%13,77%
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05111 ΕΠΙΠΛΑ
05112 ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ
05113 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
1,10%8,96%10,48%11,03%8,51%
3,58%10,17%15,00%11,92%4,40%
0,03%7,57%9,37%9,06%8,21%
ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 05119 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ8,78%12,59%11,78%9,17%4,07%
0511 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ2,08%9,41%10,86%10,81%7,94%
05121 ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ4,56%7,82%9,56%10,56%11,24%
ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 0512 ΔΑΠΕΔΟΥ4,56%7,82%9,56%10,56%11,24%
ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 051 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ2,28%9,27%10,75%10,82%8,25%
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
05201 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
05202 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ
05203 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 05209 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
-2,56%4,72%0,84%1,93%-1,82%
-2,87%-2,70%-6,90%-12,19%-18,27%
3,10%4,10%0,87%-1,31%-3,37%
9,72%-2,18%-1,78%-7,93%-12,46%
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 052 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ0,11%0,17%-2,99%-5,57%-9,64%
ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ
05311 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
05312 ΡΟΥΧΩΝ
05313 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -
05314 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
05315 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1,47%8,22%3,28%3,27%3,32%
2,89%9,43%4,17%-3,06%-7,75%
5,03%10,27%6,91%9,75%2,65%
4,22%12,28%9,04%7,70%5,01%
5,08%8,40%5,91%-1,07%-10,04%
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 0531 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ3,64%10,27%6,21%4,62%1,10%
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
05321 ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ
05322 ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
05323 ΣΙΔΕΡΑ
05324 ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ ΜΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
05329 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
0,97%2,97%-4,71%-10,70%-10,75%
0,85%1,28%0,84%-4,69%-8,45%
6,11%8,79%4,53%-0,28%-3,73%
5,56%1,56%-0,37%-6,00%-9,38%
-3,82%-2,90%-3,21%-9,26%-13,63%
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑ^Σ 0532 ΣΥΣΚΕΥΕΣ1,87%2,71%-0,81%-6,33%-9,20%
0533 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ1,34%1,42%1,51%2,15%2,01%
OIKIA^ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 053 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ3,25%8,70%5,16%3,37%0,34%
05401 ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ,11,50%17,06%9,76%11,19%7,70%
ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
05402 MAXAIPOnHPOYNA
05403 ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
7,00%15,47%9,53%8,79%8,49%
7,69%14,68%14,08%12,21%10,01%
ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 054 ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ8,73%16,57%13,14%12,55%10,23%
ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ 05511 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1,83%3,32%6,10%4,02%0,09%
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 0551 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1,83%3,32%6,10%4,02%0,09%
05521 ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
05522 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
3,38%9,88%10,07%10,64%8,88%
5,75%11,51%10,46%7,33%6,20%
ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 0552 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ5,34%11,10%10,30%7,95%6,56%
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 055 ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ5,33%10,77%10,22%7,90%6,25%
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
05611 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
05612 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
9,76%18,65%19,07%17,03%12,92%
3,37%21,68%21,27%20,40%22,31%
E^ AMEΣΗΣ ^ΑΝΑΛΩΣΗΣ 0561 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ7,86%19,68%19,78%18,15%15,85%
05621 ΟΙΚΙΑΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ
05622 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
7,91%13,03%14,07%15,16%15,29%
8,28%9,88%9,91%10,20%11,69%
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0562 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ7,94%12,76%13,71%14,71%15,00%
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 056 ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ7,93%17,71%18,16%17,56%16,19%
ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ 05 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ6,42%15,09%14,24%13,25%10,92%
ΟΜΑΔΑ 6: ΥΓΕΙΑ
0611 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ18,75%18,16%14,95%12,61%20,45%
ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
06121 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 06129 ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
4,33%8,46%9,26%10,26%11,19%
-1,30%2,42%2,75%2,66%0,13%
0612 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-0,17%3,48%3,86%3,88%1,92%
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ
06131 ΕΠΑΦΗΣ
06132 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
1,47%2,30%3,14%0,65%0,11%
0,53%1,72%1,62%1,62%1,38%
ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 06139 ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ2,37%2,87%2,58%2,92%3,18%
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KAI 0613 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1,53%2,33%2,84%1,25%1,03%
ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 061 ΣΥΣΚΕΥΕΣ14,52%14,60%11,80%9,67%16,51%
06211 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
06212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
6,96%11,21%13,42%13,42%13,75%
4,52%6,17%6,14%7,30%7,28%
0621 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5,06%7,38%7,89%8,77%8,85%
0622 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7,37%9,23%9,86%9,63%9,88%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 06231 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 06239 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,53%2,13%1,96%0,71%-0,22%
2,69%4,50%3,55%7,28%7,78%
0623 ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,54%2,87%2,44%2,75%2,07%
ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ & 062 ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5,48%7,23%7,59%7,89%7,90%
06301 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ
06302 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
1,48%1,90%1,89%1,89%1,83%
0,00%9,70%9,70%9,70%9,70%
063 NOΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ1,46%1,99%1,98%1,98%1,92%
06 ΥΓΕΙΑ7,85%8,58%7,70%7,03%9,51%
ΟΜΑΔΑ 7: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07111 AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
07112 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
4,19%17,06%23,28%22,86%23,16%
8,98%26,32%26,32%26,32%26,32%
0711 ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ6,10%20,69%24,38%24,13%24,27%
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ -
0712 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
0713 ΠΟΔΗΛΑΤΑ
5,15%10,64%13,68%13,06%12,89%
4,13%9,62%14,87%12,56%13,35%
071 ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ5,99%19,74%23,38%23,07%23,19%
07211 ΕΛΑΣΤΙΚΑ
07212 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
07213 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
16,06%22,66%23,34%24,02%24,17%
6,18%11,56%11,83%13,15%13,53%
5,59%6,92%2,48%1,76%-1,88%
ANTAΛΛΑΚΤΙKA ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 0721 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ11,47%17,42%17,82%18,79%19,02%
07221 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
07222 ΒΕΝΖΙΝΗ
07223 ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
07224 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
-19,62%15,62%39,05%16,21%13,57%
-15,25%12,93%31,92%16,62%15,16%
-22,55%-4,04%11,62%2,54%-3,24%
8,56%11,17%11,40%9,92%10,35%
0722 KAYΣIMA ΚΑΙ ΛΙΠANTIKA-15,65%12,19%30,76%15,51%13,80%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 0723 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ5,02%7,28%7,35%6,80%6,42%
ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
07241 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ
07242 ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
07243 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
5,95%3,25%7,33%8,25%8,82%
0,01%0,05%0,01%0,02%0,04%
2,74%3,58%6,02%5,02%6,01%
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ 0724 ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ0,66%0,60%0,96%0,94%1,07%
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 072 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Μ ΕΤΑΦΟΡΑΣ-11,13%9,82%20,51%10,69%9,51%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ
07311 ΤΡΕΝΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ
07312 ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜ
0,00%0,00%0,00%-12,11%-12,11%
0,00%0,00%0,00%-12,35%-12,35%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ 0731 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ0,00%0,00%0,00%-12,30%-12,30%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ
07321 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ
07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
0,03%0,19%0,17%-9,35%-9,73%
0,00%32,92%32,92%22,63%22,63%
0732 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,01%15,98%15,97%5,75%5,47%
07331 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
07332 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,22%21,13%54,34%39,36%87,33%
12,22%105,30%115,82%50,11%87,86%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ 0733 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ11,55%81,03%101,61%49,51%92,13%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ 07342 ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-2,31%22,48%27,22%31,63%25,01%
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ 0734 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-2,31%22,48%27,22%31,63%25,01%
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0735 ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,00%0,00%0,00%-12,35%-12,35%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 07362 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ0,93%1,72%1,72%4,19%4,51%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 0736 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ0,93%1,72%1,72%4,19%4,51%
073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ9,41%44,55%43,32%15,07%33,46%
07 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-3,73%16,10%22,89%11,70%14,50%
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 08101 ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ0,00%0,00%0,00%35,09%35,24%
081 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,00%0,00%0,00%35,09%35,24%
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
08201 ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
08202 ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
5,16%10,55%12,62%11,93%11,47%
-1,19%-12,28%-19,69%-25,52%-35,05%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 082 ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ-0,90%-11,11%-18,12%-23,76%-33,01%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ
08301 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ
08302 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
08303 ΣΤΟ INTERNET
ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
08304 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-1,82%-2,44%-4,50%-4,71%-2,49%
-2,21%-4,03%-5,20%-8,42%-3,40%
-5,91%-7,89%-13,28%-14,39%-12,08%
-4,66%-8,48%-12,98%-14,51%--
083 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-2,94%-4,79%-7,25%-9,21%-5,64%
08 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-2,84%-4,90%-7,42%-9,08%-5,78%
ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
09111 ΗΧΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
09112 ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
09113 ΕΙΚΟΝΑΣ
6,69%5,61%1,24%6,00%-1,44%
-4,67%-13,78%-15,73%-20,33%-30,32%
0,08%3,77%4,42%6,15%-1,85%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 0911 ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-4,35%-13,03%-14,95%-19,43%-29,43%
09121 ΚΑΜΕΡΕΣ3,05%-1,77%-0,79%-4,30%-8,93%
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ
0912 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
3,05%-1,77%-0,79%-4,30%-8,93%
09131 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ0,30%-2,69%-1,92%-6,85%-17,03%
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
09132 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
09133 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
-4,10%-7,18%-12,83%-15,35%-21,07%
-3,07%-4,82%-10,84%-14,12%-19,23%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 0913 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-0,04%-2,95%-2,51%-7,30%-17,26%
ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 09141 ΕΓΓΡΑΦΗΣ 09149 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-0,06%-0,69%-3,48%-3,62%-3,98%
0,41%3,78%-0,11%-2,93%-18,07%
0914 ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ0,33%1,14%-2,56%-3,39%-8,00%
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 0915 ΣΥΣΚΕΥΩΝ0,20%0,92%0,95%0,12%0,03%
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-091 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1,38%-5,97%-6,76%-10,98%-20,20%
ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ 09213 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 09215 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
4,13%9,18%6,49%7,39%8,56%
6,06%6,06%6,06%6,06%6,72%
0921 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ4,14%9,08%6,45%7,27%8,40%
09221 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-7,73%-3,03%-2,44%-4,05%-4,25%
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 0922 ΧΩΡΩΝ-7,73%-3,03%-2,44%-4,05%-4,25%
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 0923 ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1,77%1,77%1,77%1,77%1,77%
ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 092 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2,34%7,10%5,02%5,18%6,00%
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
09311 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
09312 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
0,60%-4,82%-8,16%-15,65%-17,95%
3,03%4,72%3,12%1,60%0,51%
0931 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ2,16%1,39%-0,67%-4,27%-5,90%
09321 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ
09322 ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
2,57%3,18%-0,62%-1,94%-1,48%
2,29%4,87%4,48%2,60%0,99%
0932 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ2,56%3,19%-0,54%-1,87%-1,44%
09331 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ
09332 ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ
9,27%10,04%10,68%8,59%9,82%
12,41%15,66%20,24%19,78%19,12%
0933 ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ11,46%13,91%17,17%16,15%16,12%
09341 ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
09342 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
-2,82%6,34%6,64%3,35%4,13%
16,22%25,52%26,09%24,74%24,26%
ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 0934 ΠΡΟΙΟΝΤΑ14,37%24,45%24,97%23,32%22,99%
0935 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,71%3,21%2,94%5,07%4,65%
ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ -093 ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ6,63%8,62%8,33%6,85%6,37%
09411 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
09412 ΧΡΟΝΟΥ
3,92%4,44%4,44%2,53%3,56%
2,36%5,64%3,47%3,57%2,86%
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & 0941 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ2,59%4,99%3,53%2,76%2,79%
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-
09421 ΚΟΝΣΕΡΤΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-
09422 ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
ΕΙΣΦΟPA ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
09423 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09424 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10,92%26,30%26,30%25,06%22,94%
1,10%2,12%3,13%4,16%19,12%
0,00%-1,40%-1,40%-1,40%-1,40%
-2,27%-2,06%-1,69%-2,96%-2,87%
8,55%8,85%8,99%9,89%9,85%
0942 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ3,91%7,83%7,71%7,10%6,22%
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 094 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ3,56%7,14%6,68%6,01%5,43%
09511 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
09512 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
09513 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ
1,06%-4,74%-4,84%-5,80%-5,75%
1,75%3,57%4,17%3,05%3,80%
1,93%2,55%1,36%-1,17%-0,82%
0951 ΒΙΒΛΙΑ1,46%-0,66%-0,86%-2,24%-1,91%
09521 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
09522 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
4,69%4,69%4,69%4,69%4,69%
0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
0952 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ3,18%3,18%3,18%3,18%3,18%
0953 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ2,70%3,91%4,21%3,97%4,38%
09541 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 09549 ΣΧΕΔΙΟΥ
8,88%27,30%27,98%28,50%29,59%
3,59%7,39%7,12%7,82%8,82%
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 0954 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ5,35%13,42%13,39%14,07%15,15%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 095 ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ3,20%4,56%4,49%4,14%4,51%
09601 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
09602 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11,02%24,34%26,14%26,32%26,09%
9,11%21,10%21,51%20,91%23,02%
096 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ9,92%22,51%23,65%23,51%24,33%
ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 09 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ3,51%5,53%4,71%3,53%1,81%
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10101 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10102 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2,78%3,39%3,06%6,27%5,86%
2,59%3,38%3,62%5,63%5,32%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 1010 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,64%3,38%3,46%5,76%5,43%
1020 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,68%4,08%4,52%4,66%3,40%
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ 1030 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-0,20%-1,21%-4,26%-4,62%-4,79%
1040 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,17%3,09%3,11%3,68%2,84%
ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ
- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ
11111 ΧΟΡΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ
11112 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)
6,92%10,81%11,12%11,05%11,36%
8,64%17,34%17,71%19,51%20,29%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -1111 ΚΑΦΕΝΕΙΑ7,29%12,18%12,50%12,64%13,01%
1112 ΚΥΛΙΚΕΙΑ3,80%4,18%4,09%5,72%6,72%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -111 ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ7,09%11,57%11,86%12,10%12,51%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-
11201 ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ
ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ
11202 ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
6,52%27,81%30,40%15,24%18,92%
5,67%31,84%20,04%27,21%43,63%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 112 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ6,50%27,74%30,14%16,02%19,78%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ -11 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ6,23%13,03%12,72%12,06%12,49%
ΟΜΑΔΑ 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ
12111 ΠΑΙΔΙΑ
12112 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
12113 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
5,01%6,59%7,68%7,11%7,80%
5,33%6,01%6,84%6,48%7,47%
0,82%0,41%0,61%0,45%0,35%
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 1211 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ4,44%5,12%5,91%5,52%6,33%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ 12121 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ6,45%-5,68%-5,26%-10,66%-16,50%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1212 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ6,45%-5,68%-5,26%-10,66%-16,50%
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
12131 (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
12132 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
4,09%6,36%5,62%2,48%1,83%
4,01%10,12%7,33%4,66%-0,34%
ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 1213 ΦPONTΙΔΑΣ4,02%9,87%7,23%4,53%-0,20%
ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ 121 ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ4,19%8,64%6,94%4,82%1,30%
12311 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
12312 ΡΟΛΟΓΙΑ
7,48%11,79%15,12%24,83%27,34%
9,68%7,88%4,93%5,11%3,52%
1231 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ8,70%9,87%11,80%19,47%21,11%
12321 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
12322 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ
12329 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
0,53%-2,17%-3,11%-5,62%-9,72%
6,13%7,99%6,49%5,46%2,49%
3,90%4,11%2,16%0,57%-0,55%
1232 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ3,53%3,38%1,59%-0,35%-1,68%
123 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ3,85%3,76%2,51%2,67%1,60%
12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
12402 ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
12403 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
1,90%2,99%2,86%3,93%4,28%
6,37%11,11%11,11%14,71%13,32%
4,84%10,16%10,73%10,73%10,73%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 124 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ3,60%7,38%7,65%8,85%8,73%
1252 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12532 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
1253 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
12541 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ2,13%2,46%0,50%1,68%2,15%
12542 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ1,51%2,51%3,09%2,92%3,12%
1254 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ2,12%2,46%0,54%1,69%2,16%
125 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ3,01%3,25%1,86%2,73%3,08%
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ 12621 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 12622 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ0,67%0,51%0,36%0,58%0,18%
1262 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,44%0,30%0,18%0,30%0,08%
126 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,44%0,30%0,18%0,30%0,08%
12701 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 12702 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,49%0,60%0,60%0,60%0,60%
12703 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ1,13%0,51%0,06%-0,68%0,11%
12704 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,08%5,93%6,05%5,44%5,82%
127 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,83%2,48%2,47%2,03%2,35%
12 ΑΛΛΑ AΓΑΘA & YΠΗΡEΣΙΕΣ3,57%6,16%4,85%4,01%2,24%
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
κ.α.α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης