Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Αριθ. 882
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡ.ΤΑΧ.
Αθήνα, 11 /08 / 2023
Αρ. Πρωτ : 67705
Προς:
Τις Προξενικές αρχές της χώρας Μέσω ΥΠΕΞ
Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων
(email : dh2@mfa.gr)
Θέμα: Εφαρμογή διάταξης άρθρου 26 παρ.1 περ.α) Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Στη συνέχεια ερωτημάτων που έχετε απευθύνει στην υπηρεσία μας αναφορικά με την καταχώριση ή μη στο Μητρώο Πολιτών, ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου που έχει γεννηθεί από γονέα που έχει την ελληνική ιθαγένεια από την γέννησή του, του οποίου όμως η εγγραφή στο δημοτολόγιο πραγματοποιήθηκε μετά την γέννηση αυτού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Κατά την γραμματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 26 παρ.1 περ.α) του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 στο πεδίο εφαρμογής αυτής υπάγεται κάθε περίπτωση τέκνου του οποίου ο γονέας απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια αναδρομικά από γεννήσεως και εγγράφηκε στο δημοτολόγιο μετά την γέννηση του τέκνου του, εφόσον η απόκτηση της ελληνικής του ιθαγένειας επιβεβαιώνεται μετά από έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης στην οποία και μνημονεύεται η νομική βάση απόκτησης αυτής. Κατά συνέπεια η νέα αυτή ρύθμιση δεν επιλαμβάνεται των περιπτώσεων εγγραφής αδήλωτου αλλά αφορά στις περιπτώσεις τέκνου που γεννήθηκε από γονέα α) που δεν ήταν Έλληνας κατά τον χρόνο που γεννήθηκε β) η ελληνική του ιθαγένεια αποκτήθηκε από γεννήσεως μετά τη γέννησή του όπως αυτό αποδεικνύεται με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης που αποτέλεσε και την αιτιολογία εγγραφής του στο δημοτολόγιο και η οποία πρέπει να μνημονεύεται στο σχετικό πεδίο της εγγραφής στο δημοτολόγιο.
Αντιθέτως στην περίπτωση τέκνου, ανήλικου ή ενήλικου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την εγγραφή του, που έχει γεννηθεί εντός υποστατού γάμου από γονέα που ο ίδιος έχει εγγραφεί στο δημοτολόγιο με την διαδικασία του αδήλωτου, με αυτεπάγγελτη δηλαδή διαδικασία, ως τέκνου γεννημένου εντός υποστατού γάμου Ελλήνων γονέων εγγεγραμμένων στο δημοτολόγιο κατά το χρόνο γέννησης του, χωρίς δηλαδή να έχει εκδοθεί απόφαση για καθορισμό της ελληνικής του Ιθαγένειας, τότε η καταχώριση της γέννησης του τέκνου αυτού του αδήλωτου Έλληνα στο Μητρώο Πολιτών διενεργείται άμεσα, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων προϋποθέσεων που ορίζει η ληξιαρχική νομοθεσία και δεν συντρέχει λόγος για έκδοση απόφασης για διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας του τέκνου αυτού, κατά τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη διάταξη.
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείσθε για την εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας ως προς την συνδρομή των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για την ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 26 παρ.1 περ.α) του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας επισημαίνοντας ότι για τον τρόπο εφαρμογής και των λοιπών περιπτώσεων που συμπεριλαμβάνει η ανωτέρω διάταξη, θα ακολουθήσουν ειδικότερες οδηγίες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άγγελος- Παναγιώτης Δημοσθένους
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας (Έδρες και Τμήματα )
Εσωτερική Διανομή:
- Γρ.Υπουργού
- Γρ. Γεν.Γραμματέα Ιθαγένειας
- Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης
- Γρ. Γεν.Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γρ.Γεν.Δ/ντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας (προς ενημέρωση όλων των υπαλλήλων)
- Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση ανάρτησης της παρούσας Εγκυκλίου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας