Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός Εγκυκλίου: 850
ΑΔΑ ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ
Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
Αριθμ. Πρωτ.: 65443/3-8-2023
Κεφ. 1: Εισαγωγή- Επεξηγήσεις-Θεσμικό πλαίσιο- Κρίσιμες ημερομηνίες
1 Εισαγωγή
Με το ν.4804/2021 θεσπίζεται ένα πλήρες, συστηματικό και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που επιτρέπει την επιτυχή και παραγωγική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και διασφαλίζει την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 102 του Συντάγματος.
Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν με το νέο εκλογικό νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι οι εξής:
• Αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
• Δημιουργία για πρώτη φορά ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ηλεκτρονική Πύλη Υποβολής Υποψηφιοτήτων», για την καταχώριση των συνδυασμών και των υποψηφίων
• Επαναφορά της 5ετούς διάρκειας της περιφερειακής περιόδου
• Μείωση του αριθμού των εδρών των περιφερειακών συμβουλίων
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών της νέας περιφερειακής περιόδου θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023, ενώ οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.
Με την παρούσα εγκύκλιο, επιχειρείται η άμεση και πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερομένων και όλων των εμπλεκομένων φορέων στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Γκόλια Έφη2131361406periferiakes.ekloges@ypes.gr
Θεοδωρακοπούλου Σοφία
Ποντικάκης Δημήτρης
Γαρυφάλλη - Εξάρχου Σοφία
Μακρίδη Αγγελική - Γεωργία
Χρυσάφης Γιώργος
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοτόπο του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στη διαδρομή εκλογικά/δημοτικές και περιφερειακές εκλογές/ εγκύκλιοι ή στη θέση εγκύκλιοι.
2 Αναγκαίες επεξηγήσεις
Χρόνος διενέργειας εκλογών: Η εκλογή γίνεται την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών. Διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 5ου έτους κάθε περιφερειακής περιόδου (άρθρο 5 ν.4804/2021). Εάν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα. Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών των περιφερειακών αρχών, σε δήμο της περιφέρειας ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματά του, δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόμενη Τετάρτη.
Προεκλογική περίοδος: Αρχίζει τριάντα ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους (άρθρο 42 Π.Δ. 26/2012). Η προεκλογική περίοδος όμως για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3870/2010 (Α' 138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών (άρθρο 1 παρ.6 ν.3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4242/2014 Α' 50).
Προθεσμίες: Στις προθεσμίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, δεν υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας. Η προθεσμία λήγει μόλις παρέλθει και η τελευταία ημέρα της, έστω και αν είναι ημέρα αργίας.
Περιφερειακές αρχές: Οι περιφέρειες διοικούνται από το περιφερειακό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή, την οικονομική επιτροπή, τις αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και τον περιφερειάρχη.
Διάρκεια περιφερειακής περιόδου: Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.
Εκλογικές περιφέρειες: Κάθε περιφερειακή ενότητα του άρθρου 3 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, είναι και εκλογική περιφέρεια (άρθρο 50 ν.4804/2021).
Περιφερειακές ενότητες: Οι περιφερειακές ενότητες ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 18, παρ. 10α του ν. 3870/ 2010 (Α' 138), το άρθρο 130 του ν. 4483/2017 (Α'107) και το άρθρο 94 του ν.4582/2018.
Πληθυσμός: Όπου γίνεται αναφορά στον όρο «πληθυσμός», συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ν.4804/2021, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της αμέσως επόμενης δημοτικής και περιφερειακής περιόδου. (παρ.3, άρθρου 87, ν.4804/2021).
Αριθμός μελών περιφερειακών συμβουλίων: Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από:
α) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό έως τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) κατοίκους,
β) σαράντα πέντε (45) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν έως οκτακόσιες χιλιάδες (300.001-800.000) κατοίκους,
γ) εξήντα ένα (61) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από οκτακόσιες χιλιάδες έναν (800.001) κατοίκους και άνω.
δ) το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) μέλη.
Σταυροί προτίμησης: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του:
• προς έναν (1) υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγεται ένας (1) περιφερειακός σύμβουλος,
• προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από δύο (2) έως και επτά (7) περιφερειακοί σύμβουλοι,
• προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οχτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακοί σύμβουλοι και
• προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα (12) περιφερειακοί σύμβουλοι.
Ηλεκτρονική Πύλη Υποβολής Υποψηφιοτήτων: Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες για πρώτη φορά θα υποβάλουν συνδυασμό ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι, οφείλουν να επικυρώσουν την υποψηφιότητά τους μέσω της ίδιας εφαρμογής.
Αρμόδιο δικαστήριο για την ανακήρυξη των συνδυασμών: είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την Περιφέρεια Αττικής.
Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού είναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, το εφετείο. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επόπτης ΟΤΑ: όπου στη παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται επόπτης ΟΤΑ νοείται ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ.3, του ν.4954/2022: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129, 130 και 131 του ν. 4555/2018 αναφέρεται Συντονιστής ή Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για το Συντονιστή ή το Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που άσκησε ή ασκεί καθήκοντα Επόπτη Ο.Τ.Α. ισχύουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 10 και της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021» (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 Ν.5027/2023).
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: όπου στα άρθρα 62, 64, 65, 66, 67, 68 και 69 του ν.4804/2021(Α'90) αναφέρεται «ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» νοείται «ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (άρθρο 22 ν.5046/2023).
Συνεδριάσεις περιφερειακού συμβουλίου: Επισημαίνουμε ότι ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών δηλαδή από οκτώ (8) Σεπτεμβρίου και μέχρι την εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών, το περιφερειακό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
{Κατά το άρθρο 5 παρ.3 του ν.4623/2019, (Α' 134):
"Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, ισχύουν αναλόγως και για το περιφερειακό συμβούλιο"}.
3 Θεσμικό πλαίσιο
• Ν.4804/2021 (Α'90) «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.»
• Ν.5046/2023 (Α'137) «Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α' 125) και β) της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α' 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
• Π.Δ. 26/2012 (Α'57), «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.»
4 Κρίσιμες ημερομηνίες
Α γύρος εκλογών:
Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023
Β γύρος εκλογών:
Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023
Επαναληπτικές σε περίπτωση ματαίωσης Α' γύρου: Τετάρτη 11/1θ/2023
Προθεσμίες για τη δήλωση των συνδυασμών
Μεταδημότευση υποψηφίωνΑπό 1η Αυγούστου 2023 έως και 30 Αυγούστου 2023
Υποβολή δήλωσης συνδυασμού στην ηλεκτρονική πύληΜέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
Συμπλήρωση δήλωσης ως προς τον αριθμό των υποψηφίωνΜέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
Αντικατάσταση υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου από παραίτηση- θάνατοΜέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
Ανακήρυξη συνδυασμών από το δικαστήριο10 Σεπτεμβρίου 2023
Παραίτηση υποψήφιου περιφερειάρχη μέχρι 20 ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίαςΈως και 18 Σεπτεμβρίου 2023
Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι 10 ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίαςΈως και 28 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακήρυξη νέου υποψήφιου περιφερειάρχη στη θέση του παραιτηθέντα ή αποβιώσαντα μέχρι τη παραμονή της ψηφοφορίαςΈως και 7 Οκτωβρίου 2023
Πρόγραμμα εκλογής
Παράδοση ψηφοδελτίων α' γύρου στον οικείο δήμο μέσω του χωρικού αντιπεριφερειάρχη 10 ημέρες πριν τη ψηφοφορίαΈως και 28 Σεπτεμβρίου 2023
Ανάρτηση προγράμματος εκλογής 3 τουλάχιστον ημέρες πριν τη ψηφοφορίαΈως και 5 Οκτωβρίου 2023
Επαναληπτική ψηφοφορία (β' γύρος)
Παράδοση ψηφοδελτίων β' γύρου στον οικείο δήμοΈως και 11 Οκτωβρίου 2023
μέσω του χωρικού αντιπεριφερειάρχη 4 ημέρες πριν
τη ψηφοφορία
Υποβολή δήλωσης αντικατάστασης υποψήφιου περιφερειάρχη λόγω θανάτου το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορίαΈως και 13 Οκτωβρίου 2023
Ανακήρυξη νέου υποψήφιου περιφερειάρχη μέχρι και την παραμονή της ψηφοφορίαςΈως και 14 Οκτωβρίου 2023
Κεφ.2: Εκλογείς- Δικαίωμα του εκλέγειν
1 Εκλογείς
Δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές έχουν όλοι οι δημότες των δήμων της περιφέρειας εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας.
Ως προς το όριο ηλικίας, δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν όσοι συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους. Σημειώνουμε ότι η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.
Οι εκλογείς με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω ψηφίζουν για περιφερειάρχη και για περιφερειακούς συμβούλους.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική4. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
• Οι κάτοικοι του εξωτερικού
• Όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους
• Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
2 Εκλογικοί κατάλογοι
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4804/2021:
Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για την εκλογή βουλευτών ισχύουν και για τις εκλογές των αιρετών περιφερειακών αρχών. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι του π.δ. 133/1997 (Α'121).
Κεφ.3: Εκλόγιμοι- Δικαίωμα του εκλέγεσθαι
1 Εκλόγιμοι
α. Στο αξίωμα του περιφερειάρχη έχουν δικαίωμα να εκλεγούν δημότες δήμου της οικείας περιφέρειας, οι οποίοι:
έχουν το δικαίωμα του εκλέγεινκαι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
β. Στο αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου έχουν δικαίωμα να εκλεγούν
• δημότες δήμου της οικείας περιφέρειας που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
• πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ 133/1997 και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
γ. Μεταδημότευση για υποβολή υποψηφιότητας στις περιφερειακές εκλογές
Στους υποψήφιους περιφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους που δεν είναι δημότες δήμου της περιφέρειας, όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίδεται η δυνατότητα μεταδημότευσης προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτές, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας.
Επισημαίνουμε ότι:
• Δεν απαιτείται μεταδημότευση για υποψήφιο που είναι δημότης εκλογικής περιφέρειας άλλης από αυτή που θα θέσει υποψηφιότητα ως περιφερειακός σύμβουλος, εφόσον αυτές οι εκλογικές περιφέρειες ανήκουν στην ίδια περιφέρεια π.χ δημότης Πύργου (εκλογική περιφέρεια Ηλείας) μπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια (π.χ. εκλογική περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας) της περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
• Ο υποψήφιος περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος που δεν είναι δημότης δήμου της περιφέρειας όπου ενδιαφέρεται να εκλεγεί, μπορεί να μεταδημοτεύσει σε οποιοδήποτε δήμο αυτής προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα. Π.χ δημότης Πύργου (περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας) ο οποίος επιθυμεί να είναι υποψήφιος στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να μεταδημοτεύσει σε οποιοδήποτε δήμο αυτής.
Το δικαίωμα μεταδημότευσης αυτό μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου 2023 μέχρι και την προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών, δηλαδή, 30 Αυγούστου 2023.
Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή.
Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, δηλαδή, μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2023.
Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται να μεταδημοτεύσουν οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για μεταδημότευση σε δήμο της περιφέρειας στην οποία θα είναι υποψήφιοι από την 1η Αυγούστου 2023 μέχρι και την προηγούμενη της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, δηλαδή, μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 30ης Αυγούστου 2023.
Τα δικαιολογητικά 11που απαιτούνται για τη μεταδημότευση είναι τα εξής:
Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο δήμο όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια στην οποία ανήκει χωρικά ο δήμος αυτός και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου.
Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο από τον οποίο μεταδημοτεύει.
Οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν άμεσα, και πάντως όχι πέραν της 30ης Αυγούστου 2023, στην έκδοση απόφασης μεταδημότευσης. Εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων, δηλαδή, μετά τη 10η Δεκεμβρίου 2023.
2 Κωλύματα εκλογιμότητας - Ασυμβίβαστα
Ως κωλύματα εκλογιμότητας νοούνται ιδιότητες, οι οποίες εάν συντρέχουν στο πρόσωπο ορισμένου ατόμου παρεμποδίζουν την ανάδειξή του ως αιρετού εκπροσώπου των περιφερειακών αρχών. Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των κωλυμάτων είναι η αποτροπή εκμετάλλευσης δημόσιας θέσης για τον επηρεασμό του εκλογικού σώματος και την απόκτηση ιδίων ωφελημάτων.
Ως ασυμβίβαστα νοούνται ιδιότητες ή έργα τα οποία δεν επιτρέπεται να συντρέχουν παράλληλα με την ιδιότητα του αιρετού, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του και η διαφάνεια στο δημόσιο βίο.
Επομένως, τα κωλύματα εκλογιμότητας συντρέχουν πριν την εκλογή και αναδεικνύονται κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, ενώ τα ασυμβίβαστα ανακύπτουν μετά την εκλογή στο αιρετό αξίωμα και την εγκατάσταση των νέων αρχών.
Σχετικά με τη διαπίστωση των κωλυμάτων και ασυμβίβαστων, σημειώνουμε τα εξής:
Η απόλυτη και ρητή διατύπωση των κωλυμάτων εκλογιμότητας και των ασυμβιβάστων υπηρετεί λόγους δημόσιου συμφέροντος, εφόσον αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των Ο.Τ.Α. (βλ., ενδεικτικά, ΣτΕ 3083/2007, 3464/2007). Επειδή η θέσπιση κωλυμάτων και ασυμβιβάστων περιορίζει την άσκηση του παθητικού εκλογικού δικαιώματος, επιβάλλεται στενή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων (βλ. ΣτΕ 349/2020, 661/2015). Τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα αναφέρονται περιοριστικά και συνιστούν μορφή εξαιρετικού δικαίου, ώστε να μην καταλείπεται ευχέρεια στον ερμηνευτή για ανάλογη εφαρμογή ή διασταλτική ερμηνεία».
Σε κάθε περίπτωση, η διαπίστωση της ύπαρξης ασυμβιβάστου ή μη αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσης. Όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν.4804/2021, «το αρμόδιο διοικητικό εφετείο, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, ύστερα από ένσταση που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244-266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α'97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».
Τα κωλύματα των περιφερειακών εκλογών μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 48 του ν.4804/2021 που επήλθαν με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του ν.5027/2023 και των άρθρων 19 και 23 του ν.5043/2023, διαμορφώνονται ως εξής:
Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
2.1. Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί, μέλη ανεξάρτητων αρχών, θρησκευτικοί λειτουργοί
Κωλύματα της παρ. 2α του άρθρου 48 του ν.4804/2021
• Δικαστικοί λειτουργοί
• Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων
• Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείαςκαι του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, με βαθμό ανώτερο του Υπαστυνόμου Α', Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου, αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για όσους εκ του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προάγονται σε αξιωματικούς, με τη συμπλήρωση ετών πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους.
• Θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και
• Μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος, ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση, ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι προϋποθέσεις άρσης κωλύματος.
Προϋποθέσεις για την άρση κωλύματος
Δικαστικοί λειτουργοίμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια στην οποία δεν υπηρετούσαν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και επιπλέον να παραιτηθούν από τη θέση τους* πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η βραδινή της 9ης Σεπτεμβρίου 2023.
Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεωνμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια στην οποία δεν υπηρετούσαν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και επιπλέον να παραιτηθούν από τη θέση τους* πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η βραδινή της 9ης Σεπτεμβρίου 2023.
Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, με βαθμό ανώτερο του Υπαστυνόμου Α', Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου, αντίστοιχαμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια στην οποία δεν υπηρετούσαν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και επιπλέον να παραιτηθούν από τη θέση τους* πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η βραδινή της 9ης Σεπτεμβρίου 2023.
Μέλη ανεξάρτητων αρχώνειδικά για τις εκλογές 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα αν παραιτηθούν από τη θέση τους, το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
*Σημ: παραίτηση σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΠΔ26/2012: « 1. Η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης αυτών. 2. Αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται και στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων. 3. Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της. 4. Εφόσον, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια αρχή οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψή της, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς, τον βαθμό και το όπλο ή την υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκε, καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης.»
2.2. Επόπτης Ο.Τ.Α
Κωλύματα της παρ. 2γ του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των περιφερειών στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
Σημείωση:
Τόσο ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έως τώρα άσκηση των εποπτικών του καθηκόντων, όσο και ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την ημέρα έναρξης άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων, καταλαμβάνονται από απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας στις περιφέρειες στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητά τους, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί με παραίτηση.
2.3. Προϊστάμενοι
Κωλύματα της παρ. 2ε του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ως έχει δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.
Στο παραπάνω κώλυμα υπάγονται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
Ειδικά ως προς τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τον υπεύθυνο συντονιστή της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, το κώλυμα εκτείνεται μόνο στην περιφερειακή ενότητα που έχει την έδρα του ο φορέας
Δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι προϋποθέσεις άρσης κωλύματος.
Προϋποθέσεις για την άρση κωλύματος
Δντές και Γεν. Δντές του δημοσίου και των νομικών προσώπωνμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εκτείνεται χωρικά η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της μονάδας τους) χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσηςειδικά για τις περιφερειακές εκλογές του 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εκτείνεται χωρικά η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων εφόσον παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης μέχρι 31 Μαϊου 2023.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της μονάδας τους) χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείαςειδικά για τις περιφερειακές εκλογές του 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύει ο φορέας εφόσον παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης μέχρι 31 Μαϊου 2023.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα(εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας του φορέα) χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Δ/ντές και Γεν. Δ/ντές των δήμων και των νομικών τους προσώπωνειδικά για τις περιφερειακές εκλογές του 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητα της οργανικής τους μονάδας, αν παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης, μέχρι την 31η Μαΐου 2023.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της μονάδας τους) χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Δ/ντές και Γεν. Δ/ντές των περιφερειών και των νομικών τους προσώπωνειδικά για τις περιφερειακές εκλογές του 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητα της οργανικής τους μονάδας, αν παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης, μέχρι τη 31η Μαΐου 2023. Επισημαίνουμε, ότι μετά την εκλογή τους εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο της παρ. 4 του αρ. 48 του ν. 4804/2021 που αφορά στους υπαλλήλους των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων και θα πρέπει να αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με την παρ.4β του ίδιου άρθρου, (βλ. και περίπτωση 6 Κεφ.Γ: Ασυμβίβαστα της παρ.4 του άρθρου 48 του ν.4804/2021 της παρούσης).
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της μονάδας τους) χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
2.4. Πρόσωπα που συνδέονται με συμβάσεις με την οικεία περιφέρεια
Κωλύματα της παρ. 2στ του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Όποιοι συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ' είδος ή σωρευτικά, κατ' έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης περιφερειακών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
Επομένως, κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο αποτελεί το ποσό άνω των 10.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, κατ' έτος είτε μιας και μόνο σύμβασης (για παράδειγμα προμήθειας), είτε για παράδειγμα δύο διακριτών συμβάσεων προμήθειας που συνολικά ξεπερνούν κατ' έτος το ποσό των 10.000, είτε για παράδειγμα μιας σύμβασης προμήθειας και μιας σύμβασης υπηρεσίας που συνολικά ξεπερνούν κατ' έτος το ως άνω ποσό.
Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο
η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την οικεία περιφέρεια , τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο
η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
2.5. Πρόσωπα κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια
Κωλύματα της παρ. 2ζ του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στ). Αν η οικεία περιφέρεια συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται η ίδια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο
Αν η οικεία περιφέρεια συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται η ίδια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
2.6. Υπάλληλοι περιφερειών και νομικών της προσώπων
Ασυμβίβαστο παρ.4 του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει η περιφέρεια, δεν μπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι. Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με τα κατωτέρω. Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Άρση ασυμβίβαστου
Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, εάν οι υπάλληλοι αιτηθούν την απόσπασή τους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί, μπορούν να αποσπαστούν σε άλλη υπηρεσία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που επιλέγουν με ισχύ της απόσπασης από την ημερομηνία εγκατάστασης και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο.
Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), μη εφαρμοζομένου του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α' 248) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α' 251), και λήγει αυτοδίκαια με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.
Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του.
2.7. Αιρετοί που έχουν εκπέσει- παυθεί
Κωλύματα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει
α) για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:
αα) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α'87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
αβ) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας, αντίστοιχα, ή
β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
γ) όσους έχουν παυθείαπό οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010.»
Τα παραπάνω κωλύματα ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαμβάνουν και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
2.8. Διπλή υποψηφιότητα
Κωλύματα και ασυμβίβαστα των παρ.7 και 8 του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Δεν επιτρέπεται υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου, δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα.
Αν, παρόλα αυτά, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α
2.9. Ασυμβίβαστα
Ασυμβίβαστο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.
Το αρμόδιο διοικητικό εφετείο, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβίβαστου και την έκπτωση από το αξίωμα, ύστερα από ένσταση που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας του (ν. 2717/1999, Α' 97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 του παρόντος και τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), περί της αίτησης αναίρεσης.
Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι που αποκτούν δημοτικότητα σε δήμο εκτός των ορίων της οικείας περιφέρειας εκπίπτουν από το αξίωμά τους αυτοδικαίως. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της απόκτησης νέας δημοτικότητας
2.10. Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των οικείων περιφερειών, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. Αν οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νομικών της προσώπων δημοσίου δικαίου εκλεγεί περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας αυτής, ο περιφερειάρχης και ο περιφερειακός σύμβουλος εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
3. Αν περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος καταστεί μετά από την εκλογή του οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νομικών προσώπων της παρ.1, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της παραπάνω προθεσμίας ο περιφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή της μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
2.11. Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας του περιφερειάρχη
Κατά τη διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη, αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του.
Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτής.
Κεφ.4: Εκλογικές περιφέρειες- Έδρες περιφερειακών συμβούλων
Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.
Υπολογισμός εδρών περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4804/2021
1. Μέτρο για τον υπολογισμό των εδρών των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της περιφέρειας δια του αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου κάθε περιφέρειας.
2. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτουν οι έδρες των περιφερειακών της συμβούλων
3. Οι έδρες των περιφερειακών συμβούλων στο περιφερειακό συμβούλιο που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία (1) στις εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα, εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του περιφερειακού συμβουλίου,
4. Εάν από τη διαδικασία των παρ. 1, 2 και 3 προκύψουν εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών μικρότερο ή ίσο των δύο (2), οι ελλείπουσες συμπληρώνονται με την αφαίρεση μίας (1) από κάθε εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των εδρών. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με τον ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με τον μικρότερο πληθυσμό. Ειδικά, για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής, η διαδικασία της παρούσας εφαρμόζεται αν προκύψουν εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών μικρότερο της μίας (1).
Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια.
Αριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΡΟΔΟΠΗΣ104.2628
ΔΡΑΜΑΣ86.6437
ΕΒΡΟΥ133.80211
ΘΑΣΟΥ13.1041
ΚΑΒΑΛΑΣ116.1959
ΞΑΝΘΗΣ108.1959
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ562.20145
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.092.91936
ΗΜΑΘΙΑΣ131.0015
ΚΙΛΚΙΣ70.4773
ΠΕΛΛΑΣ126.7404
ΠΙΕΡΙΑΣ119.3844
ΣΕΡΡΩΝ151.3175
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ102.0854
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1.795.669*61
*Σημ.: στο σύνολο της περιφέρειας συμπεριλαμβάνεται και το Αγιο Όρος με πληθυσμό 1.746
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ137.21019
ΓΡΕΒΕΝΩΝ26.5764
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ45.9296
ΦΛΩΡΙΝΑΣ44.8806
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ254.59535
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ160.77322
ΑΡΤΑΣ63.7329
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ40.8046
ΠΡΕΒΕΖΑΣ54.6828
ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ319.99145
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ268.96317
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ106.3057
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ177.44812
ΣΠΟΡΑΔΩΝ13.4581
ΤΡΙΚΑΛΩΝ122.0818
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ688.25545
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ137.79312
ΒΟΙΩΤΙΑΣ106.0569
ΕΥΒΟΙΑΣ210.77818
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ17.4283
ΦΩΚΙΔΑΣ36.1993
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ508.25445
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ101.60017
ΖΑΚΥΝΘΟΥ41.1807
ΙΘΑΚΗΣ2.8621
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ36.0646
ΛΕΥΚΑΔΑΣ22.8264
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ204.53235
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΧΑΪΑΣ305.97921
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ192.34513
ΗΛΕΙΑΣ149.89611
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ648.22045
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ77.5926
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ93.2168
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ138.31012
ΛΑΚΩΝΙΑΣ84.3377
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ146.08012
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ539.53545
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.002.21222
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ601.16313
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ478.88311
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ529.45512
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ518.75512
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ165.5404
ΠΕΙΡΑΙΩΣ448.05110
ΝΗΣΩΝ70.0051
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ3.814.06485
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ83.75515
ΙΚΑΡΙΑΣ10.1862
ΛΗΜΝΟΥ16.6683
ΣΑΜΟΥ32.6426
ΧΙΟΥ51.6929
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ194.94335
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΡΟΥ21.1243
ΑΝΔΡΟΥ8.8261
ΘΗΡΑΣ19.0443
ΚΑΛΥΜΝΟΥ31.3834
ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ7.7901
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ3.9031
ΚΩ38.1375
ΜΗΛΟΥ10.1301
ΜΥΚΟΝΟΥ10.7042
ΝΑΞΟΥ22.5393
ΠΑΡΟΥ15.7852
ΡΟΔΟΥ129.52118
ΤΗΝΟΥ8.9341
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ327.82045
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ305.01722
ΛΑΣΙΘΙΟΥ77.8196
ΡΕΘΥΜΝΟΥ84.8666
ΧΑΝΙΩΝ156.70611
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ624.40845
Κεφ.5: Ηλεκτρονική πύλη -Συνδυασμοί & Υποψήφιοι- Δήλωση συνδυασμού
1 Ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων
Στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές, για πρώτη φορά, τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική δήλωση των συνδυασμών μέσω της πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων (εφεξής, «Πύλη»), με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 33 του π.δ. 26/2012 (Α' 57), περί εκλογής βουλευτών, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ). Βασικοί στόχοι του νέου τρόπου υποβολής συνδυασμών και υποψηφιοτήτων αποτελεί η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και η ενίσχυση της διαφάνειας.
Η λειτουργία της Πύλης ορίζεται στην υπ' αριθμ. 64742/1-8-2023 (ΦΕΚ Β' 4879/2-8-2023) κοινή Υπουργική απόφαση και στον «Οδηγό Χρήσης» που διατίθεται στην εφαρμογή.
2 Υποψηφιότητες
Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του περιφερειάρχη και του περιφερειακού συμβούλου γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμού αποκλείονται.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα μόνο για ένα αξίωμα και μόνον σε ένα συνδυασμό:
• Δεν μπορεί κάποιος ταυτόχρονα να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης και περιφερειακός σύμβουλος
• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή υποψηφίου σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς
• Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη υποψηφιότητα σε δήμο και περιφέρεια
3 Συνδυασμοί
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
• Τον υποψήφιο περιφερειάρχη.
• Τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σε αριθμό ίσο κατ' ελάχιστον με τον αριθμό των εδρών της εκλογικής περιφέρειας όπου θέτουν υποψηφιότητα, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) ανά εκλογική περιφέρεια. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα.
Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου περιφερειάρχη. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Επισημαίνεται ότι ο συνδυασμός κατανέμει στις εκλογικές περιφέρειες τον αριθμό των υποψηφίων που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, όπως επιθυμεί.
Πίνακας 5.1 Ελάχιστος και μέγιστος αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια
Στους παρακάτω πίνακες δίδεται για κάθε περιφέρεια, ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός υποψηφίων:
• Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για κάθε εκλογική περιφέρεια ταυτίζεται με τον αριθμό εδρών των περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια
• Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων κάθε εκλογικής περιφέρειας προκύπτει από τη προσαύξηση του ελάχιστου αριθμού υποψηφίων κατά 150% και στρογγυλοποίηση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια
ΡΟΔΟΠΗΣ820
ΔΡΑΜΑΣ718
ΕΒΡΟΥ1128
ΘΑΣΟΥ13
ΚΑΒΑΛΑΣ923
ΞΑΝΘΗΣ923
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ45115
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3690
ΗΜΑΘΙΑΣ513
ΚΙΛΚΙΣ38
ΠΕΛΛΑΣ410
ΠΙΕΡΙΑΣ410
ΣΕΡΡΩΝ513
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ410
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ61154
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
*Σημ.: στο σύνολο της περιφέρειας συμπεριλαμβάνεται και το Άγιο Όρος με πληθυσμό 1.746
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων
ανά εκλογική περιφέρεια
ΚΟΖΑΝΗΣ1948
ΓΡΕΒΕΝΩΝ410
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ615
ΦΛΩΡΙΝΑΣ615
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ3588
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2255
ΑΡΤΑΣ923
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ615
ΠΡΕΒΕΖΑΣ820
ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ45113
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια
ΛΑΡΙΣΑΣ1743
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ718
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1230
ΣΠΟΡΑΔΩΝ13
ΤΡΙΚΑΛΩΝ820
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ45114
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων
ανά εκλογική περιφέρεια
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ1230
ΒΟΙΩΤΙΑΣ923
ΕΥΒΟΙΑΣ1845
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ38
ΦΩΚΙΔΑΣ38
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ45114
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων
ανά εκλογική περιφέρεια
ΚΕΡΚΥΡΑΣ1743
ΖΑΚΥΝΘΟΥ718
ΙΘΑΚΗΣ13
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ615
ΛΕΥΚΑΔΑΣ410
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ3589
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων
ανά εκλογική περιφέρεια
ΑΧΑΪΑΣ2153
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1333
ΗΛΕΙΑΣ1128
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ45114
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων
ανά εκλογική περιφέρεια
ΑΡΚΑΔΙΑΣ615
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ820
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ1230
ΛΑΚΩΝΙΑΣ718
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ1230
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ45113
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων
ανά εκλογική περιφέρεια
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2255
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1333
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1128
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1230
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ1230
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ410
ΠΕΙΡΑΙΩΣ1025
ΝΗΣΩΝ13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ85214
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων
ανά εκλογική περιφέρεια
ΛΕΣΒΟΥ1538
ΙΚΑΡΙΑΣ25
ΛΗΜΝΟΥ38
ΣΑΜΟΥ615
ΧΙΟΥ923
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ3589
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων
ανά εκλογική περιφέρεια
ΣΥΡΟΥ38
ΑΝΔΡΟΥ13
ΘΗΡΑΣ38
ΚΑΛΥΜΝΟΥ410
ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ13
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ13
ΚΩ513
ΜΗΛΟΥ13
ΜΥΚΟΝΟΥ25
ΝΑΞΟΥ38
ΠΑΡΟΥ25
ΡΟΔΟΥ1845
ΤΗΝΟΥ13
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ45117
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2255
ΛΑΣΙΘΙΟΥ615
ΡΕΘΥΜΝΟΥ615
ΧΑΝΙΩΝ1128
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ45113
Πίνακας 5.2 Ποσόστωση φύλου στους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους
ΠεριφέρειαΠοσόστωση φύλου στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίωνΠοσόστωση φύλου στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης1846
Κεντρικής Μακεδονίας2562
Δυτικής Μακεδονίας1436
Ηπείρου1846
Θεσσαλίας1846
Στερεάς Ελλάδας1846
Ιονίων Νήσων1436
Δυτικής Ελλάδας1846
Πελοποννήσου1846
Αττικής3486
Βορείου Αιγαίου1436
Νοτίου Αιγαίου1847
Κρήτης1846
Σημ.: (αριθμός υποψηφίων +υπ. Περιφερειάρχης)*40% και στρογγυλοποίηση
4 Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων
1. Η ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων (εφεξής «πύλη») είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ). Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής παρέχεται σε:
α) όλους τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους περιφερειάρχες για την υποβολή υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4804/2021.
β) όλους του υποψηφίους για την επικύρωση της υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 52 του ν.4804/2021.
γ) όλους τους αρμόδιους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Πρωτοδικείων για τον έλεγχο υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των συνδυασμών,
δ) ένα διαχειριστή ανά συνδυασμό, που μπορεί να υποδεικνύεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού, με δικαίωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι τελικής υποβολής του συνδυασμού.
2. α) Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται στους υποψηφίους με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184).
β) Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται στους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των οικείων αρμοδίων δικαστηρίων, με χρήση προσωπικών Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργούν στην αντίστοιχη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5 Δήλωση Συνδυασμού
Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους περιφερειάρχες, το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους 2023.
Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψηφίου περιφερειάρχη.
Μετά από τη λήξη της προθεσμίας καμία μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν.
Διαδικασία καταχώρισης συνδυασμών και υποψηφίων από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους περιφερειάρχες
1. Α) Οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιοι περιφερειάρχες εισέρχονται στην πύλη και αφού επιλέξουν «Περιφερειακές Εκλογές» και την περιφέρεια όπου επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, εισάγουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού παραβόλου που τους αντιστοιχεί.
Β) Κατόπιν, καταχωρίζουν τα στοιχεία του συνδυασμού και των υποψηφίων και συνυποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ως ακολούθως :
α) όνομα και, τυχόν, έμβλημα(περιγραφή και ηλεκτρονικό αρχείο) του συνδυασμού. Σχετικά με το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού ισχύουν τα εξής:
Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α'139).
Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος.
β) για κάθε υποψήφιο για τις περιφερειακές εκλογές: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο ή μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό (για τους Έλληνες πολίτες και για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ιδιότητα, στοιχεία διεύθυνσης, αξίωμα στο οποίο είναι υποψήφιος (περιφερειάρχης, περιφερειακός σύμβουλος), εκλογική περιφέρεια (στην οποία είναι υποψήφιος), υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, όνομα συζύγου/συμβιούντος ή συμβιούσης.
Σχετικά με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ισχύουν τα εξής:
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του ονόματος ή του επωνύμου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου, όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του ή της συζύγου, του συμβιούντος ή της συμβιούσης. Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό, είτε του συζύγου, είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή, συντετμημένα, «συζ.».
γ) τα προβλεπόμενα στην παρ.6β του άρθρου 52 του ν.4804/2021 ηλεκτρονικά παράβολα. Τα ηλεκτρονικά παράβολα μπορεί να είναι είτε ατομικά, είτε ένα ή περισσότερα συγκεντρωτικά παράβολα που καλύπτουν το συνολικό ποσό του συνδυασμού.
Για την έκδοση του ηλεκτρονικού παράβολου, στην εφαρμογή e-paravolo της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων επιλέγεται:
«χορήγηση παραβόλου» και στη συνέχεια:
• Στο πεδίο «Φορέας δημοσίου» επιλέγουμε: «Δικαιοσύνης»
• Στο πεδίο «Κατηγορία παραβόλου» επιλέγουμε: «Υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογές»
• Στο πεδίο «Τύπος παραβόλου» επιλέγουμε: «[3301] Υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειάρχη» ή «[3302] Υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου» ή/και [3303] Υποψηφιότητα συνόλου ή μέρους συνδυασμού στις περιφερειακές εκλογές.
δ) δήλωση παραίτησης (σε ηλεκτρονική μορφή) από θέση που αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012.
ε) Επιπλέον των ανωτέρω, για τους πολίτες λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρίζεται φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ηλεκτρονική μορφή).
2. Για την καταχώριση των στοιχείων του συνδυασμού και των υποψηφίων, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να ορίζει έναν διαχειριστή ανά συνδυασμό, με δικαίωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι οριστικής υποβολής του συνδυασμού. Ο επικεφαλής του συνδυασμού και ο διαχειριστής, μπορούν να ορίζουν επίσης εντός της πύλης και άλλους βοηθητικούς χρήστες. Η πρόσβαση του διαχειριστή και των βοηθητικών χρηστών, θα γίνεται με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184).
3. Είναι δυνατή η προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης μέχρι την οριστική υποβολή της κατά το άρθρο 4.
4. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πύλη δεν είναι διαθέσιμα προς περαιτέρω επεξεργασία μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.
Διαδικασία επικύρωσης υποψηφιότητας από τους υποψήφιους
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης συνδυασμών και υποψηφίων από τους επικεφαλής των συνδυασμών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της προθεσμίας (31-8-2023 και ώρα 23:59), του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α., οι λοιποί υποψήφιοι εισέρχονται στην πύλη για να επικυρώσουν την υποψηφιότητά τους. Κατ' εξαίρεση η επικύρωση της υποψηφιότητας υποψηφίου μπορεί να γίνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του, με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην πύλη.
2. Η επικύρωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 7 των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 για τους Έλληνες πολίτες και για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Έλεγχος καταχωρίσεων - Οριστική υποβολή συνδυασμών
Η πύλη εκτελεί αυτόματους ελέγχους των καταχωρισμένων στοιχείων όλων των υποψηφίων για τυχόν προβλήματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες.
Ο επικεφαλής των συνδυασμού δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των υποψηφίων του συνδυασμού ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, να πληροφορείται τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες πριν την οριστική υποβολή.
Μετά την οριστική υποβολή ο συνδυασμός λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία υποβολής.
Συμπληρωματική Δήλωση Συνδυασμού - Αντικατάσταση υποψηφίου
1. α) Μέχρι την 31η Αυγούστου και ώρα 23:59 δύναται να συμπληρωθεί ο συνδυασμός, ακόμα κι αν έχει ήδη υποβληθεί από τον επικεφαλής του συνδυασμού, έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψηφίων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του επικεφαλής του συνδυασμού, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρo 2 της ΚΥΑ διαδικασία.
β) Μέχρι την 31η Αυγούστου και ώρα 23:59 δύναται να καταχωρηθεί νέος υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος προς αντικατάσταση υποψηφίου που παραιτήθηκε ή απεβίωσε, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 2 της ΚΥΑ διαδικασία.
2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας των περ. α) και β) της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή δήλωσης, εκτός από την αντικατάσταση των επικεφαλής των συνδυασμών που παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4804/2021.
3. Η πύλη παραμένει επίσης ανοιχτή μετά την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου αποκλειστικά για την υποβολή της δήλωσης παραίτησης κατ' εφαρμογή του εδαφίου β των παρ. 2α του άρθρου 48 του ν. 4804/2021.
4. Κάθε συμπληρωματική δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία υποβολής.
Διαδικασία ελέγχου των συνδυασμών από τους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των δικαστηρίων
1. Μετά την οριστική υποβολή των συνδυασμών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμπληρωματικών δηλώσεων, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, συνδέονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης υποψηφιοτήτων προκειμένου να ελέγξουν τη νομιμότητα των συνδυασμών που έχουν υποβληθεί.
2. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αφορούν στις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 15 και 52 του ν. 4804/2021. Επίσης ελέγχονται υποχρεωτικά όλες οι περιπτώσεις σφαλμάτων που διαπιστώνονται από το σύστημα κατά το στάδιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων και εμφανίζονται στους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Πρωτοδικείων κατά τη διαδικασία του ελέγχου των υποψηφιοτήτων.
3. Αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α' 107) δεν βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 47 του ν. 4804/2021, καθώς και εάν δεν επικυρωθεί η υποψηφιότητα και δεν καταβληθεί το ηλεκτρονικό παράβολο που εκδίδεται ατομικά, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται.
4. Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από το «Μητρώο Πολιτών».
5. Την 10η Σεπτεμβρίου το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων νόμιμα.
Χρόνος λειτουργίας ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων
Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται , η Τρίτη, 8 Αυγούστου, 2023.
Η δήλωση του συνδυασμού είναι απαράδεκτη, αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι
α) δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των παρ. 1 και 4 έως 7 του άρθρου 52 ν.4804/2021
β) δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 15 ν.4804/2021 ή
γ) υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή
δ) περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 52, λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παρ. 2 ή
ε) δεν περιλαμβάνει υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή
ζ) δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παρ.2 του άρθρου 52
η) δεν έχει καταβληθεί το παράβολο που προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 52.
Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την Περιφέρειας Αττικής.
6 Αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν
Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη που παραιτήθηκε ή απεβίωσε
1. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του πριν από τις εκλογές. Η παραίτηση υποβάλλεται με γραπτή δήλωση, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών την εικοστή (20ή) ημέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας δηλαδή μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2023. 35 36 37
2. Αν υποψήφιος περιφερειάρχης παραιτηθεί ή αποβιώσει, τη θέση του στον συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος, είτε ένας από τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από γραπτή δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του συνδυασμού, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας δηλαδή μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2023.
Στη δήλωση καταχωρίζονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 52 και επισυνάπτεται το παράβολο.
Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι και την παραμονή της διενέργειας των εκλογών δηλαδή μέχρι 7 Οκτωβρίου 2023.
Αν υποψήφιος περιφερειάρχης που παραιτήθηκε ή απεβίωσε, δεν αντικατασταθεί, τη θέση του καταλαμβάνει ο περιφερειακός σύμβουλος του συνδυασμού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην περιφέρεια.
Αντικατάσταση περιφερειακού συμβούλου που παραιτήθηκε ή απεβίωσε
Αν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος παραιτηθεί ή αποβιώσει, αυτός δεν αναπληρώνεται, εκτός αν η παραίτηση ή ο θάνατος επέλθουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασμού, σύμφωνα με το άρθρο 52, οπότε εφαρμόζονται οι παρ.6 και 7 του ίδιου άρθρου.
Θεωρείται νόμιμος ο συνδυασμός που περιέχει αριθμό υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων μικρότερο από το ελάχιστο όριο της παρ.2 του άρθρου 52, περιλαμβανομένων και των ποσοστών από κάθε φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων που περιέχονται σε αυτόν, μετά από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασμού.
Πίνακας 5.3 Προθεσμίες για τη δήλωση των συνδυασμών και την ανακήρυξη υποψήφιου περιφερειάρχη
Υποβολή δήλωσης συνδυασμούΜέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
Παραίτηση υποψήφιου περιφερειάρχη μέχρι 20 ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίαςΜέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2023
Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι 10 ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίαςΜέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακήρυξη νέου υποψήφιου περιφερειάρχη στη θέση του παραιτηθέντα ή αποβιώσαντα μέχρι τη παραμονή της ψηφοφορίαςΜέχρι 7 Οκτωβρίου 2023
7 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
Από το άρθρο 53 του ν.4804/2021 συνάγεται ότι η ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια, ως αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του Συντάγματος, και οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, που ανακηρύσσουν τους υποψήφιους συνδυασμούς, έχουν τον χαρακτήρα διοικητικών πράξεων.
1. Τη 10η Σεπτεμβρίου 2023, το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών κοινοποιεί αμέσως τις σχετικές αποφάσεις στον περιφερειάρχη.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αμέσως σε κάθε δήμο της οικείας περιφέρειας πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί.
8 Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων
1. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν (1) αντιπρόσωπο και έως (2) δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη. Με την ίδια δήλωση μπορεί να ορισθεί, επιπλέον, ένας (1) γενικός αντιπρόσωπος και έως δύο (2) αναπληρωτές του για συγκεκριμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων.
2. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν (1) πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει ο επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιος περιφερειάρχης κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, κατ' αναλογία του π.δ. 26/2012 (Α'57), περί εκλογής βουλευτών, και ιδίως των άρθρων 40 και 88 (στο τέλος της παραγράφου παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις).
3. Αν ο επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιος περιφερειάρχης έχει παραιτηθεί ή αποβιώσει, χωρίς να έχει αντικατασταθεί, ο διορισμός των αντιπροσώπων, του γενικού αντιπροσώπου, των αναπληρωτών τους και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων του οικείου συνδυασμού, που έχουν ανακηρυχθεί.
4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι, οι γενικοί αντιπρόσωποι, οι αναπληρωτές τους και οι πληρεξούσιοι των συνδυασμών έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες και να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια των εκλογών, εωσότου σφραγιστούν οι εκλογικοί σάκοι.
5. Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, γενικοί αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συνδυασμών οι εν ενεργεία περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, καθώς και όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

Σχετικά με τους αντιπροσώπους και πληρεξούσιους υποψηφίων ισχύουν τα εξής

Αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 40 του ΠΔ 26/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 Ν.4648/2019

1. Κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμός κομμάτων ή ανεξαρτήτων και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος έχουν το δικαίωμα να διορίσουν από έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή τους σε κάθε εκλογικό τμήμα.

2. Εάν οι προτεινόμενοι αντιπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων είναι περισσότεροι από τρεις, (3) η εφορευτική επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ενεργεί μεταξύ αυτών κλήρωση για τον καθορισμό τριών από αυτούς, που μόνο αυτοί ή οι αναπληρωτές τους παραμένουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας.

3. Για τα ανωτέρω, γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής.

Ο διορισμός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών τους γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν υποψήφιου του οικείου συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου.

Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους, κατά τα ανωτέρω, δύνανται να εισέλθουν ανά πάσα στιγμή της ημέρας της ψηφοφορίας, στον χώρο του εκλογικού τμήματος όπου θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

4. Ο διορισμός των αντιπροσώπων κόμματος γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής, είτε απευθείας στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου είτε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει τον διορισμό στους Προέδρους των Πρωτοδικών.

Ο διορισμός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών κάθε συνδυασμού γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν υποψηφίων του οικείου συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου.

5. Εκτός από τους αντιπροσώπους, κάθε υποψήφιος μπορεί να διορίσει με συμβολαιογραφική πράξη έναν πληρεξούσιο, που θα ενεργεί αντί για αυτόν τα σχετικά με την εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Και τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν από έναν (1) πληρεξούσιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια.»

Παρουσία υποψηφίων και αντιπροσώπων τους σύμφωνα με το άρθρο 88 του ΠΔ 26/2012

1. Οι υποψήφιοι ή, όταν λείπουν, οι αντιπρόσωποί τους, ή, όταν λείπουν και αυτοί, οι αναπληρωτές τους, έχουν το δικαίωμα να παραβρίσκονται στην ψηφοφορία, να προτείνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να βάζουν τη σφραγίδα τους στην κάλπη, να παραβρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από το νόμο.

2. Η απουσία μερικών υποψηφίων ή και όλων των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν ανακηρυχθεί, στο οποίο βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας.

Κεφ.6: Ψηφοδέλτια- Σταυροί προτίμησης - Πρόγραμμα εκλογών
1 Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήμα ορθογώνιο. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων είναι με μαύρη απόχρωση.
3. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω μέρος του οποίου σημειώνονται το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
4. Στο ψηφοδέλτιο, μετά από το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α) το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη, σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης. Δίπλα ή κάτω από τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του υποψηφίου περιφερειάρχη τίθεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ», εντός ή εκτός παρένθεσης, και
β) το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, με αλφαβητική σειρά.
Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας (2ος γύρος), χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια στο επάνω μέρος των οποίων αναγράφονται το όνομα και, εφόσον υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού και ακολουθούν το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη, εντός ή εκτός παρένθεσης. Ωστόσο δε θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική ψηφοφορία.
Παρατίθεται υπόδειγμα ψηφοδελτίου για τον α' και β' γύρο των εκλογών. Επισημαίνουμε ότι το υπόδειγμα ψηφοδελτίου είναι ενδεικτικό και οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτό, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4804/2021, περί της μορφής και του περιεχομένου των ψηφοδελτίων, δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας αυτών που θα εκτυπωθούν από τους συνδυασμούς. Οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται στο άρθρο 56 του ν. 4804/2021.
Ενδεικτικό παράδειγμα ψηφοδελτίου α' γύρου
Έμβλημα Συνδυασμού
Όνομα Συνδυασμού
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή της ΜΑΡΙΑΣ
Υποψήφιος περιφερειάρχης ... (πχ Δυτικής Ελλάδας)
Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας... (πχ. Αιτωλοακ“ρν“νί“ς) ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ή της ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή της ΜΑΡΙΑΣ
Ενδεικτικό παράδειγμα ψηφοδελτίου β' γύρου45
Έμβλημα Συνδυασμού
Όνομα Συνδυασμού
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή της ΜΑΡΙΑΣ υποψήφιος περιφερειάρχης.... (πχ Δυτικής Ελλάδας)
ή
εναλλακτικά στο β' γύρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ψηφοδέλτιο του α' γύρου
2 Εκτύπωση & διανομή ψηφοδελτίων
Για την εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων ισχύουν τα εξής:
1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού και παραδίδονται στον κατά τόπον αρμόδιο χωρικό αντιπεριφερειάρχη με απόδειξη, ο οποίος τα διανέμει αμελλητί στους οικείους δήμους. Τα ψηφοδέλτια οφείλουν να παραδοθούν στο δήμαρχο του οικείου δήμου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία δηλαδή μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, με δυνατότητα προσαύξησης έως και είκοσι τοις εκατό (20%).
Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας (2ος γύρος), τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δηλαδή μέχρι 11 Οκτωβρίου 2023.
2. Ο δήμαρχος του οικείου δήμου οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων.
Πιν.6.1. Προθεσμίες για τη παράδοση των ψηφοδελτίων
Παράδοση ψηφοδελτίων α' γύρου στον οικείο δήμο μέσω του χωρικού αντιπεριφερειάρχη 10 ημέρες πριν τη ψηφοφορία28 Σεπτεμβρίου 2023
Παράδοση ψηφοδελτίων β' γύρου στον οικείο δήμο μέσω του χωρικού αντιπεριφερειάρχη 4 ημέρες πριν τη ψηφοφορία11 Οκτωβρίου 2023
3 Άκυρα ψηφοδέλτια
Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
α) δεν είναι έντυπο, έστω και μερικά, ή
β) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από αυτό που ορίζεται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4804/2021, δηλαδή, δεν είναι από λευκό χαρτί και η εκτύπωση του δεν είναι με μαύρη απόχρωση ή
γ) έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζουν η παρ.2 του άρθρου 54 του ν.4804/2021, δηλαδή, το σχήμα δεν είναι ορθογώνιο και δεν έχει τις διατάσεις που καθορίζονται στην απόφαση αρ.65078/2-8-2023 (ΦΕΚ Β'4880/2-8-2023/ΑΔΑ: Ψ1Π746ΜΤΛ6-5ΔΗ) του Υπουργού Εσωτερικών ή
δ) έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα διαφορετικό από μπλε ή μαύρο ή
ε) έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας, ή
στ) χρησιμοποιηθεί σε εκλογικό τμήμα άλλης εκλογικής περιφέρειας και όχι αυτής που αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή
ζ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά ψηφοδέλτια,
η) βρεθεί σε φάκελο που δεν έχει τη μονογραφή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου ή
θ) φέρει εγγραφές και διαγραφές, με την επιφύλαξη του άρθρου 74 του π.δ. 26/2012, περί εκλογής βουλευτών, σχετικά με τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω μη επάρκειας των εντύπων.
2. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας (2ος γύρος), δεν θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική ψηφοφορία, εφόσον ο συνδυασμός αυτός μετέχει στην επαναληπτική ψηφοφορία. Σταυροί προτίμησης που έχουν τεθεί δεν λαμβάνονται υπόψη.
4 Σταυροί προτίμησης
Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε υποψήφιο συνδυασμού σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου του, με μαύρο ή μπλε στυλό. Εάν ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο, ερευνάται η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας (2ος γύρος), δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Ο αριθμός των σταυρών εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών των περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. Συγκεκριμένα
Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειαςΜέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης
11
2-72
8-123
13 και άνω4
Παρατίθεται πίνακας με το μέγιστο αριθμό σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
Πιν.6.2. Μέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΡΟΔΟΠΗΣ83
ΔΡΑΜΑΣ72
ΕΒΡΟΥ113
ΘΑΣΟΥ11
ΚΑΒΑΛΑΣ93
ΞΑΝΘΗΣ93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ364
ΗΜΑΘΙΑΣ52
ΚΙΛΚΙΣ32
ΠΕΛΛΑΣ42
ΠΙΕΡΙΑΣ42
ΣΕΡΡΩΝ52
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ61
*Σημ.: στο σύνολο της περιφέρειας συμπεριλαμβάνεται και το Αγιο Όρος με πληθυσμό 1.746
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακά συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΚΟΖΑΝΗΣ194
ΓΡΕΒΕΝΩΝ42
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ62
ΦΛΩΡΙΝΑΣ62
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ35
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ224
ΑΡΤΑΣ93
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ62
ΠΡΕΒΕΖΑΣ83
ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΛΑΡΙΣΑΣ174
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ72
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ123
ΣΠΟΡΑΔΩΝ11
ΤΡΙΚΑΛΩΝ83
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ123
ΒΟΙΩΤΙΑΣ93
ΕΥΒΟΙΑΣ184
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ32
ΦΩΚΙΔΑΣ32
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΚΕΡΚΥΡΑΣ174
ΖΑΚΥΝΘΟΥ72
ΙΘΑΚΗΣ11
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ62
ΛΕΥΚΑΔΑΣ42
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ35
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΑΧΑΪΑΣ214
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ134
ΗΛΕΙΑΣ113
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΑΡΚΑΔΙΑΣ62
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ83
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ123
ΛΑΚΩΝΙΑΣ72
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ123
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ224
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ134
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ113
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ123
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ123
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ103
ΝΗΣΩΝ11
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ85
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΛΕΣΒΟΥ154
ΙΚΑΡΙΑΣ22
ΛΗΜΝΟΥ32
ΣΑΜΟΥ62
ΧΙΟΥ93
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 35
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΣΥΡΟΥ32
ΑΝΔΡΟΥ11
ΘΗΡΑΣ32
ΚΑΛΥΜΝΟΥ42
ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ11
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ11
ΚΩ52
ΜΗΛΟΥ11
ΜΥΚΟΝΟΥ22
ΝΑΞΟΥ32
ΠΑΡΟΥ22
ΡΟΔΟΥ184
ΤΗΝΟΥ11
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρειαΜέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ224
ΛΑΣΙΘΙΟΥ62
ΡΕΘΥΜΝΟΥ62
ΧΑΝΙΩΝ113
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ45
5 Εκλογικοί φάκελοι- Λευκά ψηφοδέλτια- Κάλπες ψηφοφορίας
1. Οι φάκελοι στους οποίους εσωκλείονται τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται για όλη την Επικράτεια με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από χαρτί αδιαφανές και έχουν στην εμπρός πλευρά έντυπο γνώρισμα.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει να αποστέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής αριθμός φακέλων. Οι περιφερειάρχες φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι αυτοί στις δημοτικές αρχές, οι οποίες εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
3. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή πιστοποιεί την έλλειψη και προμηθεύεται από τον δήμο άλλους ομοιόμορφους φακέλους.
4. Εκτός από το έντυπο γνώρισμα, τίποτε άλλο δεν αναγράφεται πάνω στον φάκελο. Αν σημειωθούν πάνω στον φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, μπορούν να θεωρηθούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
5. Τα λευκά ψηφοδέλτια κατασκευάζονται για όλη την Επικράτεια με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από λευκό χαρτί. Το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει να αποστέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. Οι περιφερειάρχες φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, τα ψηφοδέλτια αυτά στις δημοτικές αρχές, που εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές εκλογικού τμήματος της χωρικής αρμοδιότητάς τους
Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Κατά την ψηφοφορία χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες κάλπες που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα.
6 Πρόγραμμα εκλογών
Η έκδοση του προγράμματος εκλογών γίνεται από την αρμόδια για τη διεξαγωγή υπηρεσία του δήμου.
Συγκεκριμένα
1. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης του δήμου που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών, εκδίδει, δημοσιεύει με τοιχοκόλληση σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία δηλαδή μέχρι 5 Οκτωβρίου 2023, το πρόγραμμα της εκλογής, στο οποίο αναφέρονται ακριβώς η ημέρα της ψηφοφορίας, οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ο τόπος και το κατάστημα της ψηφοφορίας, οι έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και οι συνδυασμοί μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων που συγκροτούν κάθε συνδυασμό, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.
Κεφ.7: Αποτέλεσμα ψηφοφορίας
1 Επιτυχών συνδυασμός περιφερειάρχη και επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου- Εκλογή περιφερειάρχη
Στις εκλογές των περιφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων,
επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με την κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου
Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.
2 Επαναληπτική ψηφοφορία
Αν κατά τη ψηφοφορία της 8ης Οκτωβρίου 2023 (α' γύρος) κανένας συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β' γύρος) δηλ. στις 15 Οκτωβρίου 2023 μεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών των δύο (2) συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Περιφερειάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος περιφερειάρχης, επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Η επαναληπτική ψηφοφορία (β' γύρος) διεξάγεται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την αρχική ψηφοφορία (α' γύρος) σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτήν.
Περιπτώσεις ισοψηφίας
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο (2) συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.
Αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α' γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β' γύρος) μετέχουν μόνο οι υποψήφιοι περιφερειάρχες όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Το ίδιο ισχύει και αν στην αρχική ψηφοφορία μετείχαν δύο (2) μόνο συνδυασμοί που ισοψήφησαν. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος περιφερειάρχης του συνδυασμού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν στην πρώτη θέση δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι περιφερειάρχες, το αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του περιφερειάρχη
Αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α' γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β' γύρος) μετέχουν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος περιφερειάρχης του συνδυασμού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν στην πρώτη θέση δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι περιφερειάρχες, το αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του περιφερειάρχη.
Επιτυχών συνδυασμός θεωρείται ο συνδυασμός του υποψηφίου περιφερειάρχη που εκλέχθηκε, και επιλαχόντες συνδυασμοί οι λοιποί συνδυασμοί.
Περίπτωση θανάτου υποψήφιου περιφερειάρχη κατά την επαναληπτική ψηφοφορία
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης δεν μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση θανάτου του υποψήφιου περιφερειάρχη κατά την επαναληπτική ψηφοφορία ισχύουν τα εξής:
Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία, αν υποψήφιος περιφερειάρχης αποβιώσει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού του επιλέγει άλλον υποψήφιο περιφερειάρχη μεταξύ των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων.
Η δήλωση της επιλογής για τον νέο υποψήφιο περιφερειάρχη επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία δηλαδή μέχρι 12 Οκτωβρίου 2023.
Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον νέο υποψήφιο περιφερειάρχη σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι και την παραμονή της ψηφοφορίας δηλ. μέχρι 14 Οκτωβρίου 2023. Αν υποβληθεί η δήλωση, αυτός που εκλέγεται ως υποψήφιος περιφερειάρχης, αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν, ενώ, αν δεν εκλεγεί περιφερειάρχης, θεωρείται ότι έλαβε το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού και προτάσσεται των συμβούλων της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος.
Αν δεν υποβληθεί η δήλωση, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος περιφερειάρχης και περιφερειάρχης εκλέγεται ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του συνδυασμού στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό εκλογική περιφέρεια, εφόσον ο συνδυασμός του αναδειχθεί επιτυχών.
Προθεσμίες επαναληπτικής ψηφοφορίας
Επαναληπτική ψηφοφορία (β' γύρος)Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023
Υποβολή δήλωσης αντικατάστασης υποψήφιου περιφερειάρχη λόγω θανάτου το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορίαΈως και 13 Οκτωβρίου 2023
Ανακήρυξη νέου υποψήφιου περιφερειάρχη μέχρι και την παραμονή της ψηφοφορίαςΈως και 14 Οκτωβρίου 2023
3 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου
Ο τρόπος κατανομής των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου εξαρτάται από το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός κατά τον α' γύρο και συγκεκριμένα εάν έλαβε ποσοστό μικρότερο ή μεγαλύτερο του 60%.
Α. Διαδικασία κατανομής των εδρών εάν ο επιτυχών έλαβε ποσοστό έως και 60%
Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου.
Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου που αναλογούν στον επιτυχόντα συνδυασμό (3/5) και στο σύνολο των επιλαχόντων συνδυασμών (2/5) ανάλογα με τον αριθμό των εδρών των περιφερειακών συμβουλίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τις έδρες που δικαιούται.
ΠεριφέρειαΠεριφερειακό συμβούλιο μεΑριθμός εδρών επιτυχόντος συνδυασμούΑριθμός εδρών του συνόλου των επιλαχόντων συνδυασμών
Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων, Βορείου Αιγαίου35 μέλη2114
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης45 μέλη2718
Κεντρικής Μακεδονίας61 μέλη3724
Αττικής85 μέλη5134
Επομένως εξαρχής προκύπτουν οι έδρες του επιτυχόντα συνδυασμού δηλ. είναι τα 3/5 των μελών του κάθε περιφερειακού συμβουλίου.
Στη συνέχεια υπολογίζεται ο αριθμός των εδρών του κάθε επιλαχόντα συνδυασμού που δικαιούται έδρα με την εξής διαδικασία.
Υπολογισμός εδρών των υπόλοιπων συνδυασμών
Για τον υπολογισμό των εδρών των υπόλοιπων συνδυασμών υπάρχουν τα εξής δεδομένα:
• Στη διαδικασία υπολογισμού των εδρών συμμετέχουν οι συνδυασμοί που κατά την αρχική ψηφοφορία (α' γύρος) συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Εάν ουδείς από τους λοιπούς, πλέον του επιτυχόντος, συνδυασμούς που συμμετείχαν στην εκλογή υπερβαίνει το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων, το σύνολο των αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον επιτυχόντα συνδυασμό.
• Υπολογισμός εκλογικού μέτρου: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφορίας των υπόλοιπων συνδυασμών που δικαιούνται έδρα (εκτός του επιτυχόντα) αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που απομένουν αδιάθετες και τους αντιστοιχούν σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Στη συνέχεια τα βήματα είναι τα εξής:
• Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (1η κατανομή με βάση το εκλογικό μέτρο).
Στη περίπτωση που οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με το εκλογικό μέτρο είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, τότε
• όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά την 1η κατανομή εδρών είτε όχι, κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί, ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο (2η κατανομή με βάση τα υπόλοιπα).
• αν μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού (3η κατανομή με βάση τον αριθμό έγκυρων ψηφοδέλτιων).
Στη περίπτωση που οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με βάση το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε
• οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Β. Διαδικασία κατανομής των εδρών εάν ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός είναι μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέμονται αναλόγως.
Τα δεδομένα για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού εδρών κάθε συνδυασμού είναι τα εξής:
• Δικαίωμα εκλογής περιφερειακού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
• Υπολογισμός εκλογικού μέτρου: Το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που δικαιούνται εκλογή περιφερειακού συμβούλου αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Υπολογισμός εδρών των συνδυασμών:
κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο (1η κατανομή με βάση το εκλογικό μέτρο).
Αν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή, σύμφωνα με την κατανομή με το εκλογικό μέτρο, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση τότε
• όσες απομένουν κατανέμονται, ανά μία (1) μεταξύ των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα στην κατανομή με το εκλογικό μέτρο είτε όχι ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. (2η κατανομή με αχρησιμοποίητα υπόλοιπα). Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
• αν μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έχουν συγκεντρώσει (3η κατανομή με βάση τον αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων).
Αν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή, σύμφωνα με την κατανομή με το εκλογικό μέτρο, είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Γ. Ανακήρυξη ενός μόνο συνδυασμού υποψηφίων
Στη περίπτωση που ανακηρύχθηκε ένας μόνο συνδυασμός, τότε ο περιφερειάρχης εκλέγεται από τον μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι
2.Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, με βάση το αποτέλεσμα της αρχικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με τις έδρες που δικαιούται ο συνδυασμός στη περιφέρεια.
Τα δεδομένα για τον υπολογισμό των εδρών είναι τα εξής:
• Στον επιτυχόντα συνδυασμό κατανέμεται μία (1) έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
• Η κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών ξεκινάει από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό και συνεχίζεται στους επόμενους κατά αύξουσα σειρά συνδυασμούς
• Οι έδρες που κατανεμήθηκαν αρχικά στον επιτυχόντα και στη συνέχεια στους επιλαχόντες συνδυασμούς αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας.
• Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά από την ολοκλήρωση των κατανομών και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό.
Κατανομή εδρών ανά συνδυασμό
Κατανομή εδρών στο μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό
• Υπολογισμός εκλογικού μέτρου: Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στην περιφέρεια ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός που δικαιούται έδρα διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία (1) μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
• Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού αυτού σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (1η κατανομή με βάση το εκλογικό μέτρο).
• Αν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο περιφερειακό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας (1) από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. (2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο)
• Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνο οι διαθέσιμες έδρες.
• Εάν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για τον συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
• Σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπόλοιπου ψηφοδελτίων σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες τότε η έδρα απονέμεται σε αυτή με τον μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοίκων.
Κατανομή εδρών για τους υπόλοιπους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής
Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς.
Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου παρατίθενται παραδείγματα κατανομής εδρών:
Παράδειγμα 1: Ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε άνω του 60% στο α' γύρο των εκλογών Παράδειγμα 2: Ανάδειξη επιτυχόντα συνδυασμού στο β' γύρο των εκλογών Παράδειγμα 3: Ανάδειξη επιτυχόντα συνδυασμού στο β' γύρο των εκλογών
3. Τακτικοί- αναπληρωματικοί σύμβουλοι- ισοψηφία
Τακτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς που εκλέγουν περιφερειακό σύμβουλο, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί ή αποβιώσει.
Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.
Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση κατά την ανακήρυξη των περιφερειακών συμβούλων.
Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια και λαμβάνουν έδρα ως εξής:
• Αν ο επιλαχών συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος περιφερειάρχης επιλέγει, με δήλωσή του προς τον πρόεδρο πρωτοδικών, την εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να είναι περιφερειακός σύμβουλος. Η δήλωση υποβάλλεται έως και τέσσερις (4) ημέρες μετά από την αρχική ή την επαναληπτική ψηφοφορία.
• Αν δεν υποβληθεί δήλωση εντός της προθεσμίας αυτής, ο υποψήφιος περιφερειάρχης λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες.
• Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Αν σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, προτάσσεται η εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.
4 Παραδείγματα εκλογικού
Παράδειγμα 1: Ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε άνω του 60% στο α' γύρο των εκλογών
Δεδομένα παραδείγματος
Περιφέρεια με περιφερειακό συμβούλιο 45 εδρών
Αποτελείται από 4 Περιφερειακές Ενότητες/ Εκλογικές Περιφέρειες
Ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε άνω του 60% στο α' γύρο των εκλογών
Ο αριθμός εδρών ανά εκλογική περιφέρεια έχει ως εξής:
Εκλογική περιφέρειαΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά ΕΠ
Ε122
Ε26
Ε36
Ε411
Στο α' γύρο των εκλογών συμμετείχαν 6 Συνδυασμοί και έλαβαν τα εξής ποσοστά και ψήφους στο σύνολο της περιφέρειας.
ΣυνδυασμόςΠοσοστόΨηφοδέλτιαΠαρατηρήσεις
Σ160,82202.802Επιτυχών συνδυασμός εφόσον κατά τον α' γύρο έλαβε άνω του 43%
Σ226,5288.448
Σ36,3521.164
Σύνολο ψηφοδελτίων των συνδυασμών που έλαβαν άνω του 3%312.414
Σ42,21Οι συνδυασμοί Σ4, Σ5 & Σ6 αποκλείονται από την κατανομή των εδρών επειδή έλαβαν ποσοστό μικρότερο του 3%
Σ52,08
Σ62,02
Α. Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου
Η κατανομή των εδρών θα γίνει σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 59 εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός Σ1 έχει λάβει ποσοστό άνω του 60%
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου (ΕΜ)
Στήλη ΑΣτήλη ΒΣτήλη ΓΣτήλη Δ
Σύνολο ψηφοδελτίων των συνδυασμών που έλαβαν άνω του 3%Αρ. εδρών περιφερειακού συμβουλίου(Α)/(Β+1)Εκλογικό Μέτρο (ΕΜ)= ακέραιο μέρος στήλης Γ
312.414456791,6096791
Υπολογισμός εδρών συνδυασμών (1η κατανομή με εκλογικό μέτρο)
ΣυνδυασμοίΨηφοδέλτιαΑριθμός ψηφοδελτίων/ ΕΜΈδρες
Ακέραιο μέρος προηγούμενης στήλης
Σ1202.80229,8633529
Σ288.44813,024313
Σ321.1643,1164783
Σύνολο εδρών45
Κατανεμήθηκαν όλες οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου
Β. Κατανομή εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Βήμα 1ο: Ο επιτυχών συνδυασμός Σ1 λαμβάνει από 1 έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια
Εκλογική περιφέρεια (ΕΠ)Αριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά ΕΠ (Α)Σ1
(Β)
Διαθέσιμες έδρες που απομένουν
(Α)-(Β)
ΕΠ122121
ΕΠ2615
ΕΠ3615
ΕΠ411110
Σύνολο45441
Βήμα 2ο: Κατανομή εδρών του μικρότερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού (Σ3)
Συνδυασμός Σ3:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
21.16437054,6677055
ΕΠΔιαθέσιμες έδρες (μετά το 1ο βήμα)ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ3 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση υπόλοιπων 2 εδρών ανά μία στις ΕΠ που έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα2Σύνολο εδρών του Σ3 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ3
Ε12110.5871,50063811219
Ε252.0920,29652705
Ε352.1850,30970905
Ε4106.3000,8929840119
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Βήμα 3ο: Κατανομή εδρών του επόμενου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού (Σ2)
Συνδυασμός Σ2:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
88.448136803,6926804
ΕΠΔιαθέσιμες έδρες(μετά και το 2ο βήμα)ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός
ψηφοδελτίων Σ2 ανά ΕΠ
(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση υπόλοιπων 2 εδρών ανά μία στις ΕΠ που έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα2Σύνολο εδρών του Σ2 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την
απόδοση εδρών στο Σ2
Ε119338394,973341514
Ε25131191,92811123
Ε35136312,0033223
Ε49278594,0945445
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Βήμα 4ο: Απόδοση των αδιάθετων εδρών ανά ΕΠ στον επιτυχόντα συνδυασμό Σ1
ΕΠΔιαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ3Έδρες που έλαβε ο συνδυασμός με το 1ο βήμαΣύνολο εδρών του Σ1
Ε114115
Ε2314
Ε3314
Ε4516
Συγκεντρωτικός πίνακας με τις έδρες του κάθε συνδυασμού ανά ΕΠ
ΕΠΣ1Σ2Σ3
Ε11552
Ε2420
Ε3420
Ε4641
Σύνολο29133
Παράδειγμα 2: Ανάδειξη επιτυχόντα συνδυασμού στο β' γύρο των εκλογών
Δεδομένα παραδείγματος
Περιφέρεια με περιφερειακό συμβούλιο 35 εδρών
Αποτελείται από 5 Περιφερειακές Ενότητες/ Εκλογικές Περιφέρειες
Ο επιτυχών συνδυασμός αναδείχθηκε στο β' γύρο.
Ο αριθμός εδρών ανά εκλογική περιφέρεια έχει ως εξής:
Εκλογική περιφέρειαΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά ΕΠ
Ε17
Ε21
Ε317
Ε46
Ε54
Στο α' γύρο των εκλογών συμμετείχαν 8 Συνδυασμοί και έλαβαν τα εξής ποσοστά και ψήφους στο σύνολο της περιφέρειας.
ΣυνδυασμόςΠοσοστόΨηφοδέλτιαΠαρατηρήσεις
Σ129,5532.543Επιτυχών συνδυασμός
Σ222,1324.369
Σ318,4120.269
Σ411,9213.125
Σ58,799.674
Σ64,084.495
Σ73,23.525
Σύνολο ψηφοδελτίων των συνδυασμών που έλαβαν άνω του 3% (χωρίς τον επιτυχόντα)75.457
Σ81,92Ο συνδυασμός Σ8 αποκλείεται από την κατανομή των εδρών επειδή έλαβε ποσοστό μικρότερο του 3%
Α. Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου
Η κατανομή των εδρών θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 59 εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός Σ1 έχει λάβει ποσοστό μικρότερο του 60% και επομένως ο Σ1 λαμβάνει 21 έδρες στο σύνολο της περιφέρειας και οι υπόλοιποι συνδυασμοί που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην κατανομή των υπόλοιπων εδρών 14 έδρες.
Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών (Σ1-Σ7)
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου (ΕΜ)
Στήλη ΑΣτήλη ΒΣτήλη ΓΣτήλη Δ
Σύνολο ψηφοδελτίων των συνδυασμών που έλαβαν άνω του 3% (πλην του επιτυχόντα)Αρ. εδρών περιφερειακού συμβουλίου που παραμένουν αδιάθετες(Α)/(Β+1)Εκλογικό Μέτρο (ΕΜ)= ακέραιο μέρος στήλης Γ
75.457145030,4675030
Υπολογισμός εδρών επιλαχόντων συνδυασμών στο σύνολο της Περιφέρειας
ΣυνδυασμοίΨηφοδέλτιαΑριθμός
ψηφοδελτίων/
ΕΜ
Έδρες
Ακέραιο μέρος προηγούμενης στήλης1
Απόδοση υπόλοιπων διαθέσιμων εδρών βάσει υπολοίπων2Συνολικές
έδρες
συνδυασμών
στη
περιφέρεια
Σ224.3694,8447415
Σ320.2694,029644
Σ413.1252,609322
Σ59.6741,9233112
Σ64.4950,8936011
Σ73.5250,70080
Σύνολο εδρών11314
Σημ.1: 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο, Σημ. 2: 2η κατανομή με αχρησιμοποίητα υπόλοιπα
Ο Συνδυασμός Σ7 παρόλο που συμμετείχε στην κατανομή επειδή είχε λάβει άνω του 3% στο α' γύρο δεν λαμβάνει έδρα. Επομένως στο περιφερειακό συμβούλιο συμμετέχουν οι συνδυασμοί Σ1-Σ6.
Β. Κατανομή εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Βήμα 1ο: Ο επιτυχών συνδυασμός Σ1 λαμβάνει από 1 έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια
Εκλογική περιφέρεια (ΕΠ)Αριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά ΕΠ (Α)Σ1
(Β)
Διαθέσιμες έδρες που απομένουν
(Α)-(Β)
ΕΠ1716
ΕΠ2110
ΕΠ317116
ΕΠ4615
ΕΠ5413
Σύνολο35530
Βήμα 2ο: Κατανομή εδρών του μικρότερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού (Σ6)
Συνδυασμός Σ6:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
4.49514.4954.496
ΕΠΔιαθέσιμες έδρες (μετά το 1ο βήμα)ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ6 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ6 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ6
Ε167050,15680606
Ε20300,00667300
Ε31626790,59586301115
Ε457150,15903005
Ε533660,08140603
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Συνδυασμός Σ5:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
9.67424.8374.838
ΕΠΔιαθέσιμες
έδρες
ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ5 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ5 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ5
Ε161.1850,24493606
Ε201420,02935100
Ε3154.9031,0134351114
Ε451.9060,3939640114
Ε531.5370,31769303
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο, Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Συνδυασμός Σ4:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στη περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
13.12526562,56563
ΕΠΔιαθέσιμες
έδρες
ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ4 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ4 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ4
Ε1625140,3830570115
Ε202880,04388200
Ε31464560,98369601113
Ε4422890,34877304
Ε5315780,24043903
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Συνδυασμός Σ3:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
20.26945067,255068
ΕΠΔιαθέσιμες
έδρες
ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ3 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ3 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ3
Ε1528390,5601820114
Ε20440,00868200
Ε313139802,75848521310
Ε4415350,30288104
Ε5318710,36917903
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Συνδυασμός Σ2:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
24.369548744875
ΕΠΔιαθέσιμες
έδρες
ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ2 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ2 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ2
Ε1451901,064615113
Ε205650,11589700
Ε31080291,6469741128
Ε4472561,488410113
Ε5333290,6828720112
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό Σ1
Συγκεντρωτικός πίνακας με τις έδρες του κάθε συνδυασμού ανά ΕΠ
ΕΠΣ1Σ2Σ3Σ4Σ5Σ6
Ε1411100
Ε2100000
Ε3923111
Ε4410010
Ε5310000
Σύνολο2154221
Παράδειγμα 3: Ανάδειξη επιτυχόντα συνδυασμού στο β' γύρο των εκλογών
Δεδομένα παραδείγματος
Περιφέρεια με περιφερειακό συμβούλιο 35 εδρών
Αποτελείται από 5 Περιφερειακές Ενότητες/ Εκλογικές Περιφέρειες
Ο επιτυχών συνδυασμός αναδείχθηκε στο β' γύρο και είναι ο 2ος σε ψήφους συνδυασμός.
Ο αριθμός εδρών ανά εκλογική περιφέρεια έχει ως εξής:
Εκλογική περιφέρειαΑριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά ΕΠ
Ε12
Ε215
Ε33
Ε46
Ε59
Στο α' γύρο των εκλογών συμμετείχαν 7 Συνδυασμοί και έλαβαν τα εξής ποσοστά και ψήφους στο σύνολο της περιφέρειας.
ΣυνδυασμόςΠοσοστόΨηφοδέλτιαΠαρατηρήσεις
Σ130,6130.808
Σ224,3524.515Επιτυχών συνδυασμός στο β' γύρο των εκλογών
Σ319,4619.768
Σ410,5310.597
Σ510,3710.436
Σύνολο ψηφοδελτίων των συνδυασμών που έλαβαν άνω του 3% (χωρίς τον επιτυχόντα συνδυασμό)71.609
Σ62,88Οι συνδυασμοί Σ6 και Σ7 αποκλείονται από την κατανομή των εδρών επειδή έλαβαν ποσοστό μικρότερο του 3%
Σ71,62
Α. Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου
Η κατανομή των εδρών θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 59 εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός Σ2 έχει λάβει ποσοστό μικρότερο του 60% και επομένως ο Σ2 λαμβάνει 21 έδρες στο σύνολο της περιφέρειας και οι υπόλοιποι συνδυασμοί που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην κατανομή των υπόλοιπων εδρών 14 έδρες.
Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών (Σ1, Σ3-Σ5)
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου (ΕΜ)
Στήλη ΑΣτήλη ΒΣτήλη ΓΣτήλη Δ
Σύνολο ψηφοδελτίων των συνδυασμών που έλαβαν άνω του 3% (πλην του επιτυχόντα)Αρ. εδρών περιφερειακού συμβουλίου που παραμένουν αδιάθετες(Α)/(Β+1)Εκλογικό Μέτρο (ΕΜ)= ακέραιο μέρος στήλης Γ
71.609144773,9334773
Υπολογισμός εδρών επιλαχόντων συνδυασμών στο σύνολο της Περιφέρειας
ΣυνδυασμοίΨηφοδέλτιαΑριθμός ψηφοδελτίων/ ΕΜΈδρες
Ακέραιο μέρος προηγούμενης στήλης1
Σ130.8086,4546416
Σ319.7684,141634
Σ410.5972,2201972
Σ510.4362,1864662
Σύνολο εδρών14
Σημ.1: 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο
Β. Κατανομή εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Βήμα 1ο: Ο επιτυχών συνδυασμός Σ2 λαμβάνει από 1 έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια
Εκλογική περιφέρεια (ΕΠ)Αριθμός εδρών περιφερειακών συμβούλων ανά ΕΠ (Α)Σ1
(Β)
Διαθέσιμες έδρες που απομένουν
(Α)-(Β)
ΕΠ1211
ΕΠ215114
ΕΠ3312
ΕΠ4615
ΕΠ5918
Σύνολο35530
Βήμα 2ο: Κατανομή εδρών στους επιλαχόντες συνδυασμούς ξεκινώντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμού (Σ5) και συνεχίζοντας κατά αύξουσα σειρά
Συνδυασμός Σ5:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
10.436252185219
ΕΠΔιαθέσιμες έδρες (μετά το 1ο βήμα)ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ5 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ5 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ5
Ε118710,16689001
Ε21441340,79210601113
Ε326530,12512002
Ε4519500,373635005
Ε5828280,5418660117
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο, Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Συνδυασμός Σ4:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
10.59725298,55299
ΕΠΔιαθέσιμες
έδρες
ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ4 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ4 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ4
Ε1119320,3645970110
Ε21342550,80298201112
Ε327180,135497002
Ε4518350,346292005
Ε5718570,350443007
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Συνδυασμός Σ3:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
19.768449424943
ΕΠΔιαθέσιμες
έδρες
ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ3 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ3 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ3
Ε102690,05442000
Ε212103132,0863852210
Ε3212840,259761002
Ε4527000,5462270114
Ε5752021,052397116
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Συνδυασμός Σ1:
Υπολογισμός εκλογικού μέτρου
ΑΒΓΔ
Σύνολο ψηφοδελτίων στην ΠεριφέρειαΈδρες που δικαιούται στην Περιφέρεια(Α)/(Β)ΕΜ= ακέραιο μέρος της στήλης (Γ) +1
30.80865134,6675135
ΕΠΔιαθέσιμες
έδρες
ΑΒΓΔΕΖ
Αριθμός ψηφοδελτίων Σ1 ανά ΕΠ(Α)/ΕΜΑκέραιο μέρος Β1Απόδοση της έδρας που δικαιούται στη ΕΠ που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο2Σύνολο εδρών του Σ1 (Γ+Δ)Διαθέσιμες έδρες μετά την απόδοση εδρών στο Σ1
Ε1021990,428238000
Ε210105262,049854228
Ε3239480,7688410111
Ε4455741,085492113
Ε5685611,6671861124
Σημ. (1): 1η κατανομή με εκλογικό μέτρο Σημ. (2): 2η κατανομή με μεγαλύτερο υπόλοιπο
Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό Σ2
Συγκεντρωτικός πίνακας με τις έδρες του κάθε συνδυασμού ανά ΕΠ
ΕΠΣ2Σ1Σ3Σ4Σ5
Ε110010
Ε292211
Ε321000
Ε441100
Ε552101
Σύνολο216422
Κεφ.8: Μετάδοση & Δημοσίευση αποτελεσμάτων
1 Μετάδοση, εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων
1. Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α' και β' γύρου) των εκλογών των περιφερειακών αρχών στο Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 περί εκλογής βουλευτών. Κατά την καταχώριση των δεδομένων μπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα αποτελέσματα που έχουν καταχωρισθεί.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ως πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών αποστέλλουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο πρωτοδικών και στον οικείο περιφερειάρχη. Μετά από τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων της Περιφέρειας, ο πρόεδρος πρωτοδικών εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου και το γνωστοποιεί ομοίως στον οικείο Περιφερειάρχη και στο Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Η εξαγωγή του γενικού αποτελέσματος δύναται να διενεργείται με χρήση των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στο ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων.
4. Η τοιχοκόλληση και η δημοσίευση της εξαγωγής του γενικού αποτελέσματος περιλαμβάνουν πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών και περιέχει:
α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων,
β) τον αριθμό των ψηφισάντων,
γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε και
ζ) τον αριθμό των σταυρών, ανά συνδυασμό, που έλαβε κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης.
Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα (των περ. α) έως και ζ)) για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών.
Κατά την κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.
2 Έκθεση πρακτικών
1. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο μέλος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέματα των ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής και τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κατάστημα του αρμοδίου πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτήν πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα.
3. Η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται με ανακοίνωση, που εκδίδει ο πρόεδρος πρωτοδικών, η οποία τοιχοκολλάται στο κατάστημα της οικείας περιφέρειας, καθώς και στο δικαστικό κατάστημα.
Κεφ.9: Ανακήρυξη επιτυχόντος & επιλαχόντων συνδυασμών- Επικύρωση εκλογής
1. Το αρμόδιο δικαστήριο μετά από την πάροδο των πέντε (5) ημερών έκθεσης των πρακτικών ανακηρύσσει, με απόφασή του, τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς του περιφερειακού συμβουλίου, τον περιφερειάρχη, καθώς και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους κάθε συνδυασμού.
Αν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού απεβίωσε ή παραιτήθηκε πριν από την εκλογή και δεν έγινε αντικατάστασή του, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 52 και του άρθρου 16 του ν.4804/2021, περιφερειάρχης ανακηρύσσεται ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό εκλογική περιφέρεια.
2. Με την απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
3. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι μόνο κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει.
4. Ο πρόεδρος πρωτοδικών αναρτά αντίγραφο της απόφασης στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό της στον οικείο περιφερειάρχη και στο Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του αρμοδίου δικαστηρίου και στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας.
Κεφ.10: Διαδικασία εκλογικών διαφορών- Επανάληψη εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
1 Εκλογικές διαφορές
Οι διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών εκδικάζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97).
Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού είναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, το εφετείο. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
2 Ένσταση- Προσβαλλόμενη πράξη
1. Για την σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό επίλυση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου ασκείται ένσταση.
2. Για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών, η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός και οι επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτήν.
3 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση για την άσκηση της ένστασης
Ένσταση μπορεί να ασκήσει
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της οικείας περιφέρειας για τις εκλογές περιφερειακών αρχών, και
β) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία περιφέρεια
Στη δίκη που ανοίγεται με την άσκηση της ένστασης αυτής νομιμοποιούνται παθητικώς οι συνδυασμοί και τα πρόσωπα των οποίων αμφισβητείται η ανακήρυξη ή η εκλογή. Δεν νομιμοποιείται παθητικώς η περιφέρεια ούτε το Δημόσιο.
4 Προθεσμία για την άσκηση της ένστασης
Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί,
καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί. Η προθεσμία αυτή δεν παρεκτείνεται σε καμία περίπτωση.
Κατ' εξαίρεση, αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων ή κώλυμα εκλογιμότητας που υπήρχε, στο πρόσωπο του υποψηφίου, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ή ασυμβίβαστο, η ένσταση μπορεί να ασκηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας των 7 ημερών
5 Λόγοι ένστασης
Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν στις εκλογές των περιφερειακών αρχών,
α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων ή η συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,
β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής, ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος, ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών, ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού και των επιλαχόντων συνδυασμών του περιφερειακού συμβουλίου,
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.
Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφοφορία, οι προβαλλόμενοι λόγοι μπορούν να αφορούν και την αρχική ψηφοφορία, αλλά μόνο εφόσον δεν έχει ασκηθεί, ως προς αυτήν, ιδιαίτερη ένσταση.
6 Άσκηση ένστασης
Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται, μαζί με τρία (3) αντίγραφα, στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.
7 Διαβίβαση της ένστασης
Το δικαστήριο που εξέδωσε τη προσβαλλόμενη πράξη μετά τη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της ένστασης, υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να διαβιβάζει τις ενστάσεις, χωριστά για κάθε περιφέρεια, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία, στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο.
Τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής στο δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα.
8 Παρεμπίπτων έλεγχος
Κατά την εκδίκαση της ένστασης, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει παρεμπιπτόντως ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα των προηγούμενων της προσβαλλόμενης πράξης πράξεων, καθώς και των προπαρασκευαστικών της εκλογής πράξεων (εγγραφή, μετεγγραφή ή διαγραφή εκλογέα στους, ή από τους, εκλογικούς καταλόγους, διόρθωση στοιχείων του που περιλαμβάνονται σε αυτούς κ.τ.τ.), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα αυτή δεν έχει κριθεί με δύναμη δεδικασμένου.
Ο παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής, μετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου χωρεί κατά των πράξεων αυτών μόνον αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας των περιφερειακών εκλογών.
9 Εξουσία του δικαστηρίου- Απόφαση
Αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση του νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες κατά τη διεξαγωγή της εκλογής, ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος, ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών, ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού και των επιλαχόντων συνδυασμών και μελών του περιφερειακού συμβουλίου, ακυρώνει ή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την προσβαλλόμενη πράξη.
Στην ακύρωση της πράξης προβαίνει το δικαστήριο μόνο αν η νομική ή ουσιαστική πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να ασκήσει επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η ακύρωση μπορεί να αφορά ολόκληρη την εκλογή ή μόνο την αρχική ή μόνο την επαναληπτική εκλογή, στα εκλογικά τμήματα τα οποία αφορά το αντικείμενο της ένστασης. Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της ένστασης διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι στην προσβαλλόμενη πράξη δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή ότι συνέτρεχε σε αυτούς νόμιμο κώλυμα για την εκλογή τους ή ασυμβίβαστο, ακυρώνει, ως προς τούτους, την προσβαλλόμενη πράξη και ορίζει, ως εκλεγόμενους, τους επόμενους κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης υποψηφίους.
Αν διαπιστώσει ακυρότητα ή εσφαλμένη αρίθμηση των ψήφων, καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και της ορθής αρίθμησής τους, εκείνους που εκλέγονται.
Μετά την έκδοση όλων των οριστικών αποφάσεων που αφορούν τη κάθε περιφέρεια και εν όψει του εκλογικού αποτελέσματος του συγκεκριμένου οργανισμού, όπως διαμορφώνεται με τις αποφάσεις αυτές, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης.
Στην περίπτωση που η ένσταση αφορά σε έλλειψη προσόντων ή κώλυμα εκλογιμότητας που υπήρχε, στο πρόσωπο του υποψηφίου, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ή ασυμβίβαστο, και η ένσταση κριθεί βάσιμη, το δικαστήριο διαπιστώνει την έλλειψη προσόντων ή το κώλυμα εκλογιμότητας ή το ασυμβίβαστο στο συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο και εκπίπτει αυτοδικαίως από το σχετικό αξίωμα.
Οι οριστικές αποφάσεις του δικαστηρίου πρέπει να δημοσιεύονται το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία συζήτηση. Οι οριστικές αποφάσεις, με τις οποίες γίνεται ολικώς ή μερικώς δεκτή η ένσταση, ισχύουν έναντι όλων.
10 Αίτηση αναίρεσης
Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα διοικητικά εφετεία περί των εκλογικών διαφορών, χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 260 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Όταν ασκείται αίτηση αναίρεσης δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) το αργότερο μηνών από την περιέλευση της αίτησης αναιρέσεως σε αυτό.
Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας μεταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο η αρχική εγκατάσταση περιφερειακών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ' ουσίαν η διαφορά από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, όσοι ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες μετά από την απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδρομικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο στο άρθρο 43 για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών. Η αναδρομική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν ή δημοσιεύθηκαν από τις αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
11 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόμου ή για οποιαδήποτε πλημμέλεια, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των ίδιων υποψηφίων που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα.
Στην περίπτωση αυτή, έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ο πρόεδρος του οικείου πρωτοδικείου της έδρας της Περιφέρειας. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Το άρθρο 68 του π.δ. 26/2012, περί εκλογής βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως.
Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται εκείνοι που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου πρωτοδικείου, κατά προτεραιότητα δε εκείνοι που αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν επαρκούν, ο έφορος διορίζει αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και πρόσωπα εκτός της περιφέρειας του οικείου πρωτοδικείου. Για τη διενέργεια των διορισμών, ο έφορος μπορεί να ζητήσει από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να του διαβιβάσει, από τα συγκεντρωθέντα για την ακυρωθείσα εκλογή στοιχεία που προβλέπονται στις περ. β' έως στ' της παρ.6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, όσα κρίνει ο ίδιος αναγκαία. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει να του αποσταλούν από τις αρχές που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις επικαιροποιημένα τα σχετικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη για ηλεκτρονική επεξεργασία, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του αιτήματος.
2. Ο δήμαρχος εκδίδει αμελλητί πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους δημότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόμενο χρόνο περιφερειακής περιόδου, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.