Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 64999
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Δημουλά,
Ε . Δημητριάδου
Τηλέφωνο : 2131361325, -1329
E-mail : b.dimoula@ypes.gr.
e.dimitriadou@ypes.gr
info@ypes.gr
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ημ/νία : 02/08/23
ΠΡΟΣ: Περιφέρειες και Π.Ε.της Χώρας
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 5046/29-07-2023 (Α'137), «Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125) και β) της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α’ 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις.».
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’, άρθρου 23, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μετακίνησης των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών με τροποποίηση του άρθρου 391 του ν. 4957/2022.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν έγγραφο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπαλλήλους σας που ασχολούνται με ζητήματα τόσο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών μεταφοράς μαθητών, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΔΕΔΕΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γρ. Υπουργού
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γρ. Υπουργού
3. Υπουργείο Οικονομικών Γρ. Υπουργού
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Έδρες τους
5. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Ν.Π.Ε.)
Μεσογείων 15
115 26 - ΑΘΗΝΑ
6. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα
11257 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γρ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γρ. Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης
5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
6. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/Τμ. Τεχν. Υπηρεσιών
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)