Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 2070.0 /48973 /2023
ΑΔΑ ΨΒΠΒ4653ΠΩ-Ν73
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ' (ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας : 185 38, Πειραιάς
Πληροφορίες : Αντ/ρχος Λ.Σ. (Τ) ΑΛΕΞΙΟΥ Αικατερίνη
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΡΟΔΙΤΗΣ Ευάγγελος ΜΠΥ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ Αγάθη
Τηλέφωνο : 213137 -1955-1823-1841
E-mail : dkeo@hcg.gr, dep@hcg.gr, dmk@yen.gr
Πειραιάς, 05.07.2023
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Εποπτεία της αγοράς προϊόντων θαλάσσιου εξοπλισμού της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ».
ΣΧΕΤ: (α) Η Κ.Υ.Α. αριθμ.2222.1-1.2/90149/2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου.(Β' 3454)».
(β) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/24/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011».
(γ) Η αριθμ. πρωτ. 2070.0/29755/2022/29-04-2022 εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Κλάδος Γ' «Εποπτεία της αγοράς προϊόντων θαλάσσιου εξοπλισμού της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ».
1. Γνωρίζεται ότι με την (α) σχετική καταργήθηκε η Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου και έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων.
2. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται τα πρότυπα απόδοσης και δοκιμών του εξοπλισμού που εγκαθίσταται σε πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 2 της (α) σχετικής.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της (α) σχετικής, αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς του εξοπλισμού πλοίων ορίζονται κατά περίπτωση: α) η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατά την διάθεση και την διαθεσιμότητα του εν λόγω εξοπλισμού στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του Ν.4072/2012 για την εποπτεία αγοράς βιομηχανικών και β) ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) και οι Λιμενικές Αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του εξοπλισμού πλοίων προς τις διατάξεις της απόφασης κατά την τοποθέτηση, εγκατάσταση και την θέση του σε λειτουργία επί πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία.
4. Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης περιγράφει τις ενότητες (modules) που αφορούν στις διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης του θαλάσσιου εξοπλισμού όπως συνοπτικά περιγράφονται κατωτέρω:
(i) Ενότητα Β (Module B)
Εξέταση τύπου ΕΕ. Αφορά τον σχεδιασμό. Ακολουθείται πάντοτε από άλλες ενότητες μέσω των οποίων αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προϊόντων προς τον εγκεκριμένο τύπο ΕΕ. Κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό σχεδιασμό και/ή το δείγμα ενός τύπου και επαληθεύει ότι πληροί τις απαιτήσεις της νομοθετικής πράξης που εφαρμόζεται σε αυτό εκδίδοντας Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου Ε^ (EC Type Examination Certificate).
(ii) Ενότητα Δ (Module D)
Συμμόρφωση προς τον τύπο ΕΕ με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγικής διεργασίας. Αφορά την παραγωγή και έπεται της ενότητας Β. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγής (κατασκευαστικό μέρος και επιθεώρηση τελικού προϊόντος), προκειμένου να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τον τύπο ΕΕ. Κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί και εγκρίνει το σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή.
(iii) Ενότητα Ε (Module E)
Συμμόρφωση προς τον τύπο ΕΕ με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Αφορά την παραγωγή και έπεται της ενότητας Β. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος (= ποιότητα παραγωγής χωρίς το κατασκευαστικό μέρος) για την επιθεώρηση και τη δοκιμή του τελικού προϊόντος, προκειμένου να διασφαλίζεται συμμόρφωση με τον τύπο ΕΕ. Κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί και εγκρίνει το σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή.
(iv) Ενότητα ΣΤ (Module F)
Συμμόρφωση προς τον τύπο ΕΕ με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων. Αφορά την παραγωγή και έπεται της ενότητας Β. Ο κατασκευαστής διασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων προϊόντων με τον εγκεκριμένο τύπο ΕΕ. Κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί εξετάσεις προϊόντων (δοκιμή κάθε προϊόντος ή στατιστικοί έλεγχοι) με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων προς τον τύπο ΕΕ. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certificate of Conformity) ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί.
(v) Ενότητα Z (Module G)
Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα. Αφορά τόσο τον σχεδιασμό όσο και την παραγωγή. Ο κατασκευαστής διασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων προϊόντων με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί έλεγχο κάθε μεμονωμένου προϊόντος, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνεται με τις νομοθετικές απαιτήσεις (απουσία τύπου ΕΕ). Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certificate of Conformity) ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί.
5. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα B) πριν από τη διάθεση του εξοπλισμού πλοίων στην αγορά, ο εξοπλισμός πλοίων υπόκειται σε:
διασφάλιση ποιότητας παραγωγής (ενότητα Δ) ή
διασφάλιση ποιότητας προϊόντων (ενότητα Ε) ή
εξακρίβωση επί προϊόντων (ενότητα ΣΤ)
όσον αφορά εξοπλισμό πλοίων που παράγεται μεμονωμένα ή σε μικρές ποσότητες και όχι εν σειρά ή μαζικά, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης επιτρέπεται να συνίσταται στην εξακρίβωση ΕE ανά μονάδα (ενότητα Ζ).
6. Όταν η συμμόρφωση εξοπλισμού πλοίων με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις έχει αποδειχθεί με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (EU Declaration of Conformity) και τοποθετούν στον εξοπλισμό το πηδαλιόσχημο σήμα (Wheelmark).
(α) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πιστοποιεί ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις κατά την τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισμού στο πλοίο. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ακολουθεί τη δομή του υποδείγματος που περιέχεται στο παράρτημα III της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιλαμβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στις σχετικές ενότητες του παραρτήματος II της (β) σχετικής και επικαιροποιείται. Η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Όταν o εξοπλισμός τοποθετείται σε πλοίο που φέρει την ελληνική σημαία, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ που καλύπτει τον εν λόγω εξοπλισμό παρέχεται στο πλοίο και φυλάσσεται σε αυτό έως ότου ο εν λόγω εξοπλισμός αφαιρεθεί από το πλοίο.
(β) Το πηδαλιόσχημο σήμα τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στην πινακίδα με τα δεδομένα του προϊόντος και, εφόσον ενδείκνυται, ενσωματώνεται στο λογισμικό του. Όταν η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, το πηδαλιόσχημο σήμα τοποθετείται στη συσκευασία του προϊόντος και στα συνοδευτικά έγγραφα. Το πηδαλιόσχημο σήμα ακολουθεί ο αριθμός Μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, εάν ο οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, και από το έτος κατά το οποίο τοποθετήθηκε το σήμα.
(γ) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς ή μοντέλου ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την αναγνώρισή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν ή και στα δύο, κατά περίπτωση.
(δ) Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομά τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση στην οποία είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτούς, επί του προϊόντος ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, επί της συσκευασίας του προϊόντος ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν ή και στα δύο, κατά περίπτωση. Στη διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνεται ένα μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.
(ε) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή εγκατάσταση στο πλοίο και την ασφαλή χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων περιορισμών χρήσης, κατανοητών από τους χρήστες, μαζί με οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση η οποία απαιτείται από τις διεθνείς νομικές πράξεις ή τα πρότυπα δοκιμών.
7. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδεικνύει, μέσω εκτελεστικών πράξεων (Εκτελεστικοί Κανονισμοί), τις σχετικές απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και τα πρότυπα δοκιμών που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού πλοίων για το οποίο απαιτείται έγκριση της αρχής του κράτους της σημαίας σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. Οι εκτελεστικοί κανονισμοί αναφέρουν ρητά τις ημερομηνίες από τις οποίες πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι απαιτήσεις και τα πρότυπα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών για τη διάθεση στην αγορά και την τοποθέτηση σε πλοίο, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.
8. Ειδικότερα τα είδη εξοπλισμού, για τα οποία οι εκτελεστικοί κανονισμοί παρέχουν απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και τα πρότυπα δοκιμών είναι τα ακόλουθα:
i) Σωστικά Μέσα,
ii) Πρόληψη Θαλάσσιας Ρύπανσης
iii) Εξοπλισμός Πυροπροστασίας
iv) Εξοπλισμός Ναυσιπλοΐας
ν) Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας
vi) Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων
vii) Άλλος εξοπλισμός ασφαλείας
viii) Εξοπλισμός βάσει του κεφαλαίου ΙΙ-1 της σύμβασης SOLAS
ix) Εξοπλισμός για τον οποίο δεν είναι πλήρες το σύνολο προτύπων για πιστοποίηση MED.
9. Με στόχο την πληρέστερη εφαρμογή των διατάξεων και την αναβάθμιση των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας της αγοράς , η Υπηρεσία μας ως Αρχή εποπτείας των προϊόντων της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ επί των πλοίων, με την παρούσα καταργεί την (γ) όμοια αναφορικά με την παροχή οδηγιών, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των σχετικών ελέγχων για το έτος 2023. Οι έλεγχοι διενεονούνται από τις Λιμενικές Αρχές και τους Ναυτιλιακούς Ακολούθους και αφορούν εξοπλισμό ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε πλοίο που φέρει την ελληνική σημαία και για τον οποίο σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού απαιτείται έγκριση του Κράτους Σημαίας. Ειδικότερα τα είδη του θαλάσσιου προϊόντος προς έλεγχο (Σωστικά Μέσα, Εξοπλισμός πυροπροστασίας, Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας) παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
10. Οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι μεριμνούν νια τον έλεγχο θαλάσσιου εξοπλισμού τουλάχιστον τεσσάρων (04) πλοίων υπό Ελληνική σημαία που διαθέτουν πιστοποιητικά που προβλέπονται στις συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία είδη εξοπλισμού του Παραρτήματος Ι. Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι που μετατίθενται σε Ε.Ν.Α. κατά το τρέχον έτος, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, θα προβαίνουν σε έλεγχο θαλάσσιου εξοπλισμού σε τουλάχιστον δύο πλοία (02) υπό Ελληνική σημαία που διαθέτουν πιστοποιητικά που προβλέπονται στις συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και ο έλενyοc να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο είδη εξοπλισμού του Παραρτήματος Ι.
11. Οι Λιμενικές Αρχές μεριμνούν για τον έλεγχο θαλάσσιου εξοπλισμού , κατά το δυνατόν, δυο (02) πλοίων υπό ελληνική σημαία που διαθέτουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τις συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία είδη εξοπλισμού του Παραρτήματος Ι.
12. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο έντυπο "Φύλλο Ελέγχου" του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Οι ελεγκτές συμπληρώνουν με την απαιτούμενη επιμέλεια και σαφήνεια όλα τα πεδία του εντύπου. Αντίγραφο του εντύπου παραδίδεται στον πλοίαρχο του πλοίου. Διευκρινίζεται ότι πλοίο που έχει ελεγχθεί κατά το προηγούμενο έτος δεν είναι επιλέξιμο προς επανέλεγχο για το έτος 2023.
13. Επισημαίνεται ότι οι Λιμενικές Αρχές /Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι προβαίνουν στην καταγραφή των δεδομένων του Φύλλου Ελέγχου με την απαιτούμενη επιμέλεια και σαφήνεια και το διαβιβάζουν συμπληρωμένο στις Υπηρεσίες του ΚΕΠ (dmk@yen.gr, dkeo@hcg.gr, dep@hcg.gr) μαζί με τα συναφή έγγραφα (Δήλωση Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικά φορέα αξιολόγησης συμμόρφωσης, καθώς και φωτογραφικό υλικό στο οποίο να φαίνεται ευδιάκριτα η σήμανση με το πηδαλιόσχημο και το S.N. ή το L.O.T. Number του υπό επιθεώρηση προϊόντος).
14. Η διαχείριση: α) των μη συμμορφούμενων προϊόντων για τα οποία μπορεί να απαιτείται είτε η αντικατάσταση, είτε η απόσυρση, είτε η ανάκληση τους, β) των τυπικών μη συμμορφώσεων, καθώς και η χορήγηση εξαιρέσεων διενεργείται από τον ΚΕΠ, και σε συνεργασία όπου απαιτείται με τις συναρμόδιες αρχές εποπτείας αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 5 της (α) σχετικής καθώς και του Κανονισμού [(β) σχετικό].
15. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση και τις ενέργειες σας.
Ο Διευθυντής
Κλάδου Γ' (Ελέγχου Πλοίων)
Υποναύαρχος Λ.Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γεώργιος
Επισυνάπτονται:
Παραρτήματα Ι,
ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Λιμενικές Αρχές
2. Έδρες ναυτιλιακών Ακολούθων
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (email: ggb1@gge.gr)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Υ.Ν.Α.Ν.Π. / Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α.)
2. Υ.Ν.Α.Ν.Π. / Γρ. κ. Υφυπουργού (υ.τ.α.)
3. Υ.Ν.Α.Ν.Π. /Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
4. Υ.Ν.Α.Ν.Π. /Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. Α' Υ/Λ.Σ. -Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
5. Υ.Ν.Α.Ν.Π. /Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. ΔΚΒ' -ΔΚΔ'
6. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
7. Υ.Ν.Α.Ν.Π. /Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ-ΔΙΠΘΑΠ- ΔΕΠ-ΔΠΝ-ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ-ΔΙΜΕΚΑΠ