Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 2311.1-14/55448/2023
ΑΔΑ 9ΓΣΑ4653ΠΩ-ΡΑ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Γ’ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ Τμ. Α’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ/ Τμ. ΣΚ
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας : 185 38, Πειραιάς
Τηλέφωνο : 213 137 1920 - 1878 - 1951
Πληροφορίες : Μιχαήλ Βαλσαμάς
E-mail : dkeo.a@hcg.gr: dmk@ven.gr
Πειραιάς, 01.08.2023
ΠΡΟΣ: ΩΣ Π .Δ.
ΘΕΜΑ: «Παρακολούθηση εργασιών ναυπηγήσεων και μετασκευών πλοίων».
Σχετ.: (α) β.δ. 135/1968 (Α’ 37) «Κανονισμός περί παρακολουθήσεως ναυπηγήσεων, μετασκευών και επισκευών πλοίων», όπως ισχύει.
(β) ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», όπως ισχύει
(γ) υ.α. 4113.297/01/2012 (Β’ 334) «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία», όπως ισχύει.
(δ) υ.α. 4113.311/01/2013 (Β’ 3049) «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών», όπως ισχύει.
(ε) Το με αριθ. πρωτ.: 2324.1/54913/2022/29.07.2022 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΕΠ/ΔΜΚΠ.
1. Όπως είναι γνωστό, με ανωτέρω (ε) σχετικό, παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κλάδου Γ’ (Επιθεώρησης Πλοίων), οδηγίες/ διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία έναρξης και παρακολούθησης εργασιών ναυπήγησης/ μετασκευής πλοίων που διενεργείται εντός της Επικράτειας. Επιπρόσθετα, παρασχέθηκαν και νέα υποδείγματα εντύπων αδειών ναυπήγησης/ μετασκευής.
2. Στο πλαίσιο της εποπτείας των πλοίων υπό Ελληνική σημαία, από λήψεως της παρούσης και εξής, παρακαλούμε όπως:
α. Οι Οργανισμοί που παρακολουθούν εργασίες ναυπήγησης/ μετασκευής πλοίων στην Επικράτεια, να υποβάλλουν αμελλητί αντίγραφο των σχετικών αδειών σε ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dkeo.a@hcg.gr και dmk@yen.gr.
β. Οι Λιμενικές Αρχές υποβάλλουν αυθημερόν αντίγραφο των αδειών που θεωρούν (ανεξάρτητα από το φορέα έκδοσης, Ε.Ο. ή ΔΜΚΠ) στις διευθύνσεις dkeo.a@hcg.gr και dmk@yen.gr.
3. Επιπροσθέτως, έως την Δευτέρα 07.08.2023 να υποβληθούν, στις διευθύνσεις dkeo.a@hcg.gr και dmk@ven.gr. αντίγραφα των σχετικών αδειών από:
α. τους Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς που έχουν εκδώσει άδειες για τις οποίες είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ναυπήγησης/ μετασκευής των πλοίων που αφορούν ή αναμένεται η έναρξή τους, και
β. τις Λιμενικές Αρχές που έχουν προβεί στην θεώρηση των ανωτέρω αδειών (εργασίες ναυπήγησης/ μετασκευής σε εξέλιξη ή αναμένεται η έναρξή τους).
4. Μεριμνήσετε για πιστή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο Διευθυντής
Κλάδου Γ' (Ελέγχου Πλοίων)
Υποναύαρχος Λ.Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γεώργιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ANTONIOS GKANTARAS
01/08/2023 15:16
2. Κεντρικά Λιμεναρχεία & Λιμεναρχεία (μέσω των ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
3. ABS HELLENIC LTD (μέσω e-mail: abspiraeus@eagle.org)
4. BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (μέσω e-mail: GRC cpi@gr.bureauveritas.com)
5. China Classification Society (Ελλάς) Νηογνώμων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (μέσω e-mail: at@ccs-eu.com)
6. Nippon Kaiji Kyokai Greece S.A. (μέσω e-mail: pr@classnk.or.jp)
7. DNV GL Hellas S.A. (μέσω e-mail: piraeus@dnvgl.com)
8. Hellenic Lloyd’s S.A. (μέσω e-mail: piraeus@lr.org)
9. KR Hellas Ltd (μέσω e-mail: athens@krs.co.kr)
10. Πολωνικός Νηογνώμονας Α.Ε. (μέσω e-mail: pir@prs.pl)
11. RINA HELLAS LTD (μέσω e-mail: piraeus.office@rina.org)
12. Διεθνές Γραφείο Επιθεωρήσεων Πλοίων - Νηογνώμων Α.Ε. (μέσω e-mail: insb@insb.gr)
13. Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε. (μέσω e-mail: hellas@phrs.gr)
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. ΥΦΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. ΓΓΛΠΝΕ (υ.τ.α.)
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. Α' Υ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. ΔΚΓ' (υ.τ.α.)
7. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΕΠ - ΔΜΚΠ