Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 242993
ΑΔΑ: 6Δ6Ρ465ΧΘΞ-95Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 8 / 08 / 2023
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληρ. : Κ. Τέζας
Τηλ. : 210 650 8520
Email : k.tezas@vme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση των μητρώων εξουσιοδοτήσεων δεύτερης (2ης) περιόδου 2023, για την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. 28366/2098/11-04-2006 (Β' 441) υπουργικής απόφασης.
ΣΧΕΤ:: α. Η με αριθμ. πρωτ. 28366/2098/11-04-2006, απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», (Β' 441).
β. Η με αριθμ. πρωτ. 9527/535/2009 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/11-04-2006 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».
Σύμφωνα με την (α) σχετική απόφαση και για την εφαρμογή της (β) σχετικής εγκυκλίου και ειδικότερα των παραγράφων Β.3.5 και Β.4.3 αυτής, παρατίθενται στους συνημμένους Πίνακες τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των εταιρειών κατασκευής Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.), όπως προκύπτουν από τις έγγραφες επιστολές των κατασκευαστών Σ.Α.Π, καθώς και τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων - από τους αντιπροσώπους - συνεργείων, τεχνιτών εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων (Α. και Β. Μητρώα, αντίστοιχα) και των επιθεωρητών (Γ. Μητρώο), που κοινοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων.
1. Για κάθε αλλαγή, μετακίνηση και γενικότερα οποιαδήποτε μεταβολή των Πινάκων της παρούσας.
2. Όταν δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια συνεργεία, τεχνίτες, επιθεωρητές στους παρατιθέμενους Πίνακες.
Στους συνημμένους Πίνακες οι διορθώσεις, αν υφίστανται, επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά και οι νέες εισαγωγές με έντονη γραμματοσειρά και σκούρο πλαίσιο, ενώ συμπληρώσεις - τροποποιήσεις του παρόντος θα εκδίδονται από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων κάθε τετράμηνο και θα αναρτώνται στον
ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στους εξής δύο (2) υπερσυνδέσμους (links):
1) www.vme.gr ή www.vme.gov.gr » Μεταφορές » Τεχνολογία Οχημάτων » Προδιαγραφές Οχημάτων » ΣύστημαΑντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)
http://www.yme.gov.gr/metafores/texnologia-oximaton/prodiagrafes-oximaton/item/6962-systima-antiemplokis-kata-tin-pedisi-abs
ή
2) www.yme.gr ή www.yme.gov.gr » Μεταφορές » Τεχνολογία Οχημάτων » Προδιαγραφές Οχημάτων » Πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο.
http://www.yme.gov.gr/metafores/texnologia-oximaton/prodiagrafes-oximaton/item/6960-prosf- 769792
Οι επισυναπτόμενοι Πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, περιλαμβάνουν συνεργεία, τεχνίτες και επιθεωρητές που δηλώθηκαν από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ότι έχουν την επάρκεια εγκατάστασης και ελέγχου Σ.Α.Π. και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στην ισχύ και νομιμότητα της αδειοδότησής τους.
Τέλος, συνιστάται προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς υφίστανται τεχνίτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί και ως επιθεωρητές και δεδομένου ότι δεν δύναται το ίδιο άτομο να κάνει χρήση και των δύο ιδιοτήτων στην ίδια εγκατάσταση, οι εκ των υστέρων εγκαταστάσεις συστημάτων Σ.Α.Π. που έγιναν και ελέγθηκαν από το ίδιο άτομο δεν γίνονται δεκτές.
Η παρούσα αντικαθιστά τη με αρ. πρωτ.: 23952/25-01-2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ6ΚΣ465ΧΘΞ-Ε00) καθώς και όλες τις προγενέστερες εγκυκλίους που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδ. Γραφείο. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδ. Γραφείο. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
2.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
3.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
4.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
5.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 2emetaforon@Damth.2ov.2r και
texarchou@Damth.gov.gr )
6.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@Dkm.gov.gr ,
k.petridou@Dkm.gov.gr , s.toutounopoulou@Dkm.gov.gr και metaforon@Dieria.Dkm.gov.gr
7.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@Ddm.gov.gr και
v.chatziaDostolou@Ddm.gov.gr )
8.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με email: s.drougkas@DhD.gov.gr )
9.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με email: gd metaforon@Din.gov.gr , gdel@Din.gov.gr , kskordilis@gmail.com
10.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με email: gd.meteD@Dde.gov.gr , i.megas@Dde.gov.gr , imegkas@gmail.com )
11.Γ ενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με email: gdme@Dste.gov.gr , d.rittas@fth.Dste.gov.gr )
Ι2.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με email: gendief@cvcl.Dnai.gov.gr , evmorfia.aristeidov@cvcl.Dnai.gov.gr)
13.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με email: mraDtaki@crete.gov.gr )
β. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α Γ ραφείο Γ ενικού Γ ραμματέα Μεταφορών
β. Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ μέσω email) γ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
3. Σ.Ε.Α.Α.
Κηφισίας 294,
ΤΚ 15232, Χαλάνδρι email: info@seaa.gr
4. Σ.Ε.Ε.Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 248, ΤΚ 176 74, Καλλιθέα email: info@seeae.gr
5. Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.
Καποδιστρίου 24,
ΤΚ 106 82, Αθήνα email: eoveamm@acsmi.gr
6. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Φρένων Αυτοκινήτων
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 183 -185,
ΤΚ 104 44, Αθήνα email: info@frena.info
7. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων
Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου ΤΚ 104 42 - Αθήνα
email: grammateia@aead.gr
Συνημμένα: Πίνακες εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και μητρώα εξουσιοδοτημένων συνεργείων, τεχνιτών και επιθεωρητών
Εσωτερική Διανομή
α) Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
β) Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Τμήμα Α’)