Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43
ΑΔΑ 9ΙΒΠ46ΜΑΠΣ-ΟΝΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αθήνα, 14/08/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 391810
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: Φ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΒΡΟΥΝΤΖΟΥ
Τηλέφωνο: 210 52 85 684, 210 52 85 525
E-mail : tm.asfalisis.eisforondt@efka.aov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής
Ταχ. Διεύθυνση :Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας :10432 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 23 Ν.4997/2022, με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 40 παρ.5 π.δ 169/2007 και 22 παρ.3 Ν.3865/2010.
Αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 9 και 12, 40 και 41 του ΠΔ 169/2007, 8 του Ν. 2084/1992 και 22 παρ.3 Ν.3865/2010».
Σχετ.: Η υπ'αριθμ. 10/2020 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.
Με τις υπ'αριθμ. 29, 30 και 31 ενότητες της ως άνω σχετικής εγκυκλίου δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων (ενότητα 29) και καθορίσθηκαν οι χρόνοι υπηρεσίας που αναγνωρίζονται στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 9 και 12, 40 και 41 του ΠΔ 169/2007 και 8 του Ν. 2084/1992 (ενότητα 30) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 3865/2010 (ενότητα 31).
Με την παρούσα εγκύκλιο:
1) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219/25-11-2022 τ. Α'), με τις οποίες: α) αντικαθίσταται το άρθρο 40 παρ.5 π.δ. 169/2007, Α'210, που προέβλεπε τον αυξημένο υπολογισμό στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, και β) το άρθρο 22 παρ.3 ν.3865/2010, Α'120, που προέβλεπε τη δυνατότητα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος να προβούν σε αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους.
2) Παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την αναγνώριση των χρόνων υπηρεσίας που λογίζονται αυξημένοι στο διπλάσιο, ως χρόνων πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, οι οποίοι αναφέρονται στις με αριθμό 30 και 31 ενότητες της υπ'αριθμ. 10/2020 εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ.
1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 Ν. 4997/2022
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4997/2022 επεκτάθηκε η εφαρμογή της διάταξης για υπολογισμό στο διπλάσιο του διανυθέντος ή διανυόμενου χρόνου υπηρεσίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και στα επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη, καθώς επίσης και στα στελέχη (μόνιμα, επί θητεία ή επί συμβάσει) που υπάγονται στην ασφάλιση και των λοιπών ενταχθέντων στον e- ΕΦΚΑ πρώην φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, και παρέχεται πλέον και στα στελέχη αυτά η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο.
Ειδικότερα:
α) Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.4997/2022 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και καθορίζεται ο διανυόμενος ή διανυθείς χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και συνακόλουθα θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
«1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύετα::
α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων,
β) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας,
γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος,
δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις μονάδες και υπηρεσίες των περ. α) έως δ), καθώς και τα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου υπηρεσίας, στα οποία χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια ή διανύθηκε υπηρεσία σε νοσηλεία, βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου. Για την εφαρμογή της παρούσας, χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι έναν (1) μήνα ανά έτος. Για την εφαρμογή της παρούσας, δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.
Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.
Η παρούσα εφαρμόζεται και στο προσωπικό των περ. α) έως δ) που υπάγεται στην ασφάλιση των λοιπών ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών. Για τους ασφαλισμένους αυτούς ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με την παρούσα, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης.
Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.
Χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διπλάσιος κατ'εφαρμογή άλλων διατάξεων.».
β) Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.4997/2022 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 και καθορίζεται ο διανυόμενος ή διανυθείς χρόνος υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ.
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
«2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α' 120), περί αναγνώρισης για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αναφέρονται οι κατηγορίες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης και αβ) να αναγνωρίζεται ο εν λόγω χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται στο διπλάσιο, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ώστε να διευκρινίζεται ότι η πενταετία της παρακράτησης των εισφορών αντιστοιχεί στον χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο και δ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Προκειμένου για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (Α '43), περί της κύρωσης της υπό στοιχεία 14868. Φ.012.5/58/27.11.1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «Για την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα» και με την περ. Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α' 74), περί της χορήγησης ειδικής αποζημίωσης, και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ' ανώτατο όριο για μία πενταετία, η οποία αντιστοιχεί στον χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο. Για στελέχη του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία δεν λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ' του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και με την περ. Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, οι εισφορές για την αναγνώριση, ως συντάξιμου ή ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που αυτοί θα ελάμβαναν, αν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και με την περ. Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 και παρακρατούνται από τις αποδοχές τους κατά τον χρόνο της εν ενεργεία υπηρεσίας τους, κατ'ανώτατο όριο για μία πενταετία.» .
1.Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 Ν. 4997/2022
Για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο ισχύουν τα κάτωθι:
1. Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο πρέπει να διανύεται ή να έχει διανυθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας ως κατωτέρω:
α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μόνιμους ή επί θητεία στρατιωτικούς.
β) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη.
γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη.
δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη.
Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ο χρόνος των ανωτέρω αναφερόμενων, στις περιπτώσεις α έως δ, υπηρετούντων, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση των λοιπών ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, όπως για παράδειγμα στο τ.ΙΚΑ, τ.ΤΣΜΕΔΕ, τ.ΤΣΑΥ.
2. Να μην πρόκειται για χρονικό διάστημα κατά τον οποίο οι ως άνω υπηρετούντες έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή πρόσκαιρη παύση. Αντίθετα, υπολογίζεται στο διπλάσιο χρόνος κανονικής άδειας, καθώς επίσης και χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι ένα (1) μήνα ανά έτος.
3. Να μην έχει πραγματοποιηθεί έξοδος από την Υπηρεσία, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών.
4. Ο χρόνος υπηρεσίας που λογίζεται στο διπλάσιο να μην υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη.
Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις υπηρετούντων στελεχών στα Σώματα Ασφαλείας επί θητεία, των οποίων ο χρόνος υπηρεσίας είναι δυνατό να υπολογισθεί στο διπλάσιο, εάν συντρέχουν σωρευτικά οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.
α) Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4647/2019, Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου. Τα στελέχη αυτά προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί ετησίως, και δεν μπορούν να παραιτηθούν πριν την ολοκλήρωση της θητείας τους. Επομένως η θητεία των στελεχών αυτών (αρχική ή μετά από ανανέωση), υπολογίζεται στο διπλάσιο μέχρι μια πενταετία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει (με διαδοχικές ανανεώσεις) 25ετή υπηρεσία και δεν έχουν παραιτηθεί πριν από την ολοκλήρωση της θητείας τους.
β) Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998, Συνοριακοί Φύλακες, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Οι ανωτέρω, μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, εφόσον κριθούν ικανοί, και επομένως ο χρόνος της θητείας τους, ή μέρος αυτής, είναι δυνατό να υπολογισθεί στο διπλάσιο, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
γ) Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 Ειδικοί Φρουροί, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία, και ισχύουν για την κατηγορία αυτή τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παρ. β.
1.Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 Ν. 4997/2022
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 Ν.4997/2022 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3865/2010, ως προς την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο:
1. Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), έχουν όλα τα εν ενεργεία μόνιμα, επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επομένως, επεκτείνεται η εφαρμογή του ως άνω άρθρου 40 του π.δ 169/2007 και στα επί θητεία και επί συμβάσει στελέχη των ανωτέρω Σωμάτων.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος ή, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης. δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.
3. Οι εισφορές για την εν λόγω αναγνώριση, οι οποίες, όπως ήδη είναι γνωστό, καταβάλλονται στο σύνολό τους (εργοδότη και ασφαλισμένου) από τους ενδιαφερόμενους και υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ΣΤ του άρθρου 55 του Ν.1249/1982, παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης έως μία πενταετία, η οποία αντιστοιχεί στο χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο. Επομένως, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλουν το σύνολο των διπλών ασφαλιστικών εισφορών, τμηματικά κατά το χρονικό διάστημα καταβολής της αποζημίωσης, προσδιορίζοντας όμως οι ίδιοι το χρονικό διάστημα της πενταετούς υπηρεσίας τους, το οποίο επιθυμούν να υπολογισθεί αυξημένο στο διπλάσιο.
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ, ΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2.1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
1. Ο χρόνος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται ως αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 9 και 12, 40 και 41 του Π.Δ.169/2007 (που αφορά στους παλαιούς ασφαλισμένους) και άρθρου 8 του Ν. 2084/1992 (που αφορά στους νέους ασφαλισμένους), όπως ισχύουν.
Ειδικότερα:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 9 εδ.1 του Π.Δ.169/2007: «Ο χρόνος υπηρεσίας των πολιτικών υπαλλήλων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης που υπηρετούν σε υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, την περισυλλογή, την εξουδετέρωση και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών για καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, κάθως και εκείνων που υπηρετούν σε υπηρεσίες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ή ναρκαλιείας λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ως προς τη σύνταξη τους, εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα ώρες εργασίας μέσα σε χώρους ύποπτους για ύπαρξη βομβών καί εκρηκτικών μηχανισμών ή μέσα σε ναρκοπέδια».
Β) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 12 εδ.1 του Π.Δ.169/2007: «Ο χρόνος υπηρεσίας των ιατρών και διασωστών που απασχολούνται στην αεροδιακομιδή ασθενών του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ως προς τη σύνταξη τους, εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν 30 ώρες πτήσης και καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007».
Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ.169/2007 περ.1 εδ.1: «Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών του άρθρου 25 παρ. 2 και 3, καθώς και των αδελφών νοσοκόμων του άρθρου 27 περ. β' υπολογίζεται διπλάσιος κατά τη διάρκεια της εμπόλεμης κατάστασης του κράτους, εφόσον διανύθηκε στη ζώνη των επιχειρήσεων, όπως αυτή θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ('Αρθρο 40 παρ. 1 εδ. πρώτο Α.Ν. 1854/51.)».
Στη συνέχεια έχουν προστεθεί στο ανωτέρω άρθρο 40 τα εδ 2 έως 4 της περ. 1 και οι περ. 2 έως 7, όπου καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τον υπολογισμό του εν λόγω χρόνου αυξημένου στο διπλάσιο.
Δ) Σύμφωνα με το άρθρο 41 περ.1 του Π.Δ.169/2007: «Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου» και στη συνέχεια ορίζονται οί προϋποθέσεις γία τον εν λόγω υπολογισμό.
Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2084/1992 περ. 2 και 3: «Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, των εν ενεργεία αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων του Πολεμικού Ναυτικού και των ανδρών υποβρυχίων αποστολών του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ο χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε περίοδο ειρήνης και τριπλάσιος σε περίοδο πολέμου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και καταβληθούν διπλάσιες ή τριπλάσιες εισφορές, αντίστοιχα.
3. Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρόνος των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκκαθαρίσεως ξηρός ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, ο χρόνος του αστυνομικού προσωπικού της ΕΛΑΣ, που υπηρετεί σε υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και το προσωπικό των ειδικών κατασταλτικών αντιτρομοκρατικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 955/1979 (ΦΕΚ189 Α) και 20 παρ. 3 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243 Α) αντίστοιχα, και καταβληθούν διπλάσιες εισφορές».
2. Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ Δημοσίου για την αναγνώριση ως συντάξιμου κάθε χρόνου υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας αυξημένου στο διπλάσιο, πρέπει ομοίως να έχουν καταβληθεί αυξημένες στο διπλάσιο.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύει, ορίζεται ότι στους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους που διορίζονται ως τακτικοί υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από 1/10/1990 και εφεξής, επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη, στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους, ίση με το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Δεν πρέπει να έχει υποβληθεί από τον πολιτικό ή στρατιωτικό υπάλληλο δήλωση στην Υπηρεσία του περί της επιθυμίας του για ΜΗ καταβολή αυξημένων στο διπλάσιο ασφαλιστικών εισφορών, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Π.Δ. 169/2007, οπότε στην περίπτωση αυτή, από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης και εφεξής, δεν υπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας αυξημένος στο διπλάσιο.
2.2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Α. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
1. Όπως είναι γνωστό, το ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης στον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται από 1/1/2017 σε 20% και επιμερίζεται σε ποσοστό 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη. Με την υπ'αριθμ. 111482/0092/30.11.2016 (ΦΕΚ Β'4005/2016) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίσθηκαν μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικών εισφορών και συγκεκριμένα, για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31.12. 2016, το ποσοστό εισφοράς εργοδότη ανέρχεται για το έτος 2017 σε 3,33%, για το έτος 2018 σε 6,67%, για το έτος 2019 σε 10% και από το έτος 2020 και εφεξής σε 13,33%.
Επομένως, για τον πολιτικό και στρατιωτικό υπάλληλο που ΔΕΝ έχει υποβάλλει στην Υπηρεσία του την στην παρ. 2.1 περ.3 δήλωση, για να αναγνωρισθεί ο χρόνος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του αυξημένος στο διπλάσιο, πρέπει να καταβληθούν διπλές ασφαλιστικές εισφορές και ειδικότερα για τον ασφαλισμένο σε ποσοστό 13,34% (6,67% Χ 2), για δε τον εργοδότη στα ως άνω αναφερόμενα μεταβατικά ποσοστά στο διπλάσιο, δηλαδή έως το έτος 2016 μηδενικές εργοδοτικές εισφορές, για το έτος 2017 ποσοστό 6,66% (3,33% Χ 2), για το έτος 2018 ποσοστό 13,34% (6,67% Χ 2), για το έτος 2019 ποσοστό 20% (10% Χ 2) και από το έτος 2020 και εφεξής 26,66% (13,33% Χ 2).
Υπενθυμίζεται ότι αν πρόκειται για πολιτικούς ή στρατιωτικούς υπαλλήλους διορισμένους έως 30/9/1990, η αναγνώριση του χρόνου της υπηρεσίας τους στο διπλάσιο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών.
2. Ειδικά για τους χρόνους υπηρεσίας που αναγνωρίζονται ως αυξημένοι στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3865/2010, δηλαδή όλων των εν ενεργεία μόνιμων, επί θητεία ή επί συμβάσει στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καταβάλλεται το σύνολο των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένο) από τους ασφαλισμένους.
Β. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1. Ως βάση υπολογισμού εισφορών ορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο.
2. Στην περίπτωση όμως που ο πολιτικός ή στρατιωτικός υπάλληλος είχε αρχικά υποβάλλει στην Υπηρεσία του δήλωση να ΜΗΝ παρακρατούνται διπλές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και στη συνέχεια άλλαξε γνώμη, και ζήτησε (είτε κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του, είτε κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής του) την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου, τότε οι εισφορές, στο ποσοστό που του αναλογεί, υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών του όπως ισχύουν (ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του.
3. Ειδικά για τους χρόνους υπηρεσίας που αναγνωρίζονται ως αυξημένοι στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3865/2010, δηλαδή όλων των εν ενεργεία μόνιμων, επί θητεία ή επί συμβάσει στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ·
Ειδικότερα οι εισφορές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρετούντες για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ΣΤ' του άρθρου 55 του Ν.1249/1982, ενώ, στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται αποζημίωση, οι εισφορές για την αναγνώριση υπολογίζονται επί της αποζημιώσεως που αυτοί θα ελάμβαναν εάν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.
2.3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο χρόνος υπηρεσίας που αναγνωρίζεται αυξημένος στο διπλάσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη.
Ο χρόνος υπηρεσίας που αναγνωρίζεται, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ως αυξημένος στο διπλάσιο θεωρείται χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Ειδικά για τον χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται ως αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3865/2010, δηλαδή όλων των εν ενεργεία μόνιμων, επί θητεία ή επί συμβάσει στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος ή, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης. δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.
2.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με την οποία θα ζητείται η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, έως και μία πενταετία, αυξημένου στο διπλάσιο, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου.
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλλει δήλωση στην Υπηρεσία του περί ΜΗ καταβολής αυξημένων εισφορών στο διπλάσιο.
4. Βεβαίωση καταβολής εισφορών αυξημένων στο διπλάσιο κατά την αιτούμενη χρονική περίοδο, η οποία θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τον εργοδότη.
Υπενθυμίζεται ότι για τα στελέχη τα οποία είναι ασφαλισμένα στο πρώην Δημόσιο οι μηνιαίες κρατήσεις για την εν λόγω αναγνώριση θα αποδίδονται στον κωδικό ΕΑΠ 4064907 (ΕΦΚΑ - Αναγνώριση προϋπηρεσίας Δημοσίου).
Για τα στελέχη που ασφαλίζονται στο πρώην ΙΚΑ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ΕΑΠ 4028500 (ΕΦΚΑ - πρώην ΙΚΑ Αναγνώριση προϋπηρεσίας).
Για τα στελέχη που ασφαλίζονται στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ΕΑΠ 4074900 (e-ΕΦΚΑ - Αναγνώριση Προϋπηρεσίας πρώην ΤΣΜΕΔΕ).
Για τα στελέχη που ασφαλίζονται στο πρώην ΤΣΑΥ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ΕΑΠ 4075000 (e-ΕΦΚΑ - Αναγνώριση Προϋπηρεσίας πρώην ΤΣΑΥ).
Στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί διπλές εισφορές, επειδή ο υπάλληλος είχε αρχικά υποβάλλει στην Υπηρεσία του δήλωση να ΜΗΝ παρακρατούνται διπλές εισφορές για κύρια σύνταξη και στη συνέχεια, κατά το χρόνο συνταξιοδότησής του, άλλαξε γνώμη και ζήτησε, με αίτησή του, την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου, τότε είναι εφικτό το ποσό των εισφορών της μάχιμης πενταετίας να αποδοθεί εφάπαξ μέσω της μισθοδοσίας του.
Παρακαλούμε, με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων, να ενημερωθεί το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.aov.ar
2.Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr ypod3@efka.gov.gr ypod4@efka.gov.gr
3.Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
ad.eisforon@efka.aov.ar, ad.dioik.oikon@efka.aov.ar
4.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,. ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
5.Υπουργείο Εσωτερικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 27, 10110 Αθήνα info@ypes.ar
6.Υπουργείο Οικονομικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 10180 Αθήνα press@minfin.ar
7.Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Φραγκούδη 11 & ΑΛ. Πάντου, 10163 Αθήνα
8.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός aa ypetha@mod.mil.ar
9.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι protocol@minedu.aov.ar
10.Υπουργείο Εξωτερικών
Βασιλίσσης Σοφίας 1, 10671 Αθήνα
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
11.Υπουργείο Δικαιοσύνης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών
(Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια), ΝΠΔΔ,, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
12.Υπουργείο Υγείας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Νοσοκομείων, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα
13.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα arplk@culture.ar
14.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
15.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 Παπάγος yme@yme.aov.ar
16.Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα secretariat@immiaration.aov.ar
17.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (για την άμεση ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών)
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 185 10 Πειραιάς info@yna.aov.ar, ddy.b@yna.aov.ar
18.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα info@minaaric.ar
19.Υπουργείο Τουρισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Αμαλίας 12,105 57, Αθήνα mailbox@mintour.ar
20.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
pressoffice@yptp.ar
21Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
h7@nis.ar
22.Βουλή των Ελλήνων
infopar@parliament.ar
23.Η Εκκλησία της Ελλάδος
Ιασίου 1, 11521 Αθήνα contact@ecclesia.ar
24.Ελληνική Αστυνομία
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα kepik@astynomia.ar
25.Πυροσβεστικό Σώμα
Μουρούζη 4, 10172 Κολωνάκι
26.Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 18510 Πειραιάς contact@yna.aov.ar
27.Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)
Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός str-aes-dmp@army.ar. aesdendhs@army.ar
28.Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Λεωφ. Μεσογείων 229,15561 Χολαργός aen pro@navy.mil.ar
29.Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός aek.athens@mod.mil.ar
30.Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα ad.sintaxeondt@efka.aov.ar
31.Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι ad1@eopyy.aov.ar
32.ΕΤΕΑΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα t.aram@eteaep.aov.ar
33.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα contact@dpa.ar
34.Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
Ιερού Λόχου 3, 15124 Μαρούσι info@adae.ar
35.Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Πουλίου 6, 11523 Αθήνα
enimerosi@asep.ar
36.Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αμερικής 5, 10564 Αθήνα ncrtv@otenet.ar
37.Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα press@syniaoros.ar
38.Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κότσικα 1Α , 10434 Αθήνα contact@epant.ar
39.Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι info@eett.ar
40.Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα info@rae.ar
41.Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
42.Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, 10438 Αθήνα info@aaminacommission.aov.ar
43.Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα arammateia@syniaoroskatanaloti.ar
44.Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Πλουτάρχου 3, 11521 Αθήνα secretarv@eaiya.aov.ar
45.Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα secretariat@ethaae.ar
46.Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
Βυτίνης 14-18, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια monada@aaiasb.ar
47.Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς aeniko.protokolo@statistics.ar & l.stamou@statistics.ar
48.Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, 11257 Αθήνα eaadhsy@eaadhsy.ar
49.Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
Σταδίου 33, 10559 Αθήνα info@ras-el.ar
50.Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
51.Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.)
Παπαδημητρίου 33 , 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας slot@hsca.ar
52.Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι eoe@minedu.ar
53.Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Αμερικής 11, 10672 Αθήνα
54.Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς info@raports.ar
55.Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης aepp@aepp-procurement.ar
56.Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Πύργος Ελέγχου Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου YPA@HCAA.GR
57.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
58.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
59.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα do@apdthest.aov.ar
60.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα aa@apdhp-dm.aov.ar
61.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
Νέο Πατρών - Αθηνών 158, 26442 Πάτρα
62.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8,18538 Πειραιάς aa@apdaiaaiou.aov.ar
63.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
64.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Καθ.Ρωσσίδη 11, 54655 Θεσσαλονίκη do@damt.aov.ar
65.Κ.Ε.Δ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. Α'& Β'Βαθμού)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα info@kedke.gr
66.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα keeuhcci@uhc.ar
67.Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α 10672 Αθήνα hba@hba.ar
68.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα oee@oe-e.ar
69.Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69 και Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα info@asee.ar
70.Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής
Ιουλιανού 42-46, 10433 Αθήνα efeea@otenet.ar
71.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα info@acci.ar
72.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Γεωργίου Κασιμάτη 1 (τ.Λουδοβίκου) Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς evep@pcci.ar
73.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου & Χαριλάου Τρικούπη, 10679 Αθήνα eea@eea.ar
74.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς eepir@otenet.ar
75.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη
arammateia@epepthe.ar
76.Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα pol@otenet.ar
77.Ανάδοχος Ο.Π.Σ.^-ΕΦΚΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Ζωγράφου
78.Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) teka-info@yeka.gr