Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 395012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr
Ημ/νία : 18/08/23
Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας: ΑΜΕΣΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλες τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμο Αμαρουσίου
Δ/ νση Διο ίκη σης & Ανθρώπινου
Δυναμικού
Υπόψη κ. Παπαδημητρίου apapadimitriou@maroussi.gr
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης βάσει της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3801/2009. Υπενθύμιση οδηγιών.»
ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 608047/22.12.2022 Γενικό Έγγραφό μας.
β) Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 72828/14.08.2023 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου.
Με αφορμή το ως άνω β' σχετικό έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που έχετε λάβει με το ως άνω α' σχετικό Γενικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τους μονίμους υπαλλήλους των ίδιων φορέων οι οποίοι κατά τη μονιμοποίηση τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το οποίο εκδίδετε συνταξιοδοτικές αποφάσεις, θα πρέπει, απαραιτήτως, να κοινοποιείτε τις αποφάσεις αυτές στους φορείς στους οποίους υπηρετούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3801/2009, περί αυτοδίκαιης απόλυσής τους από την υπηρεσία από την πρώτη του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα.
Οι Προϊστάμενοι των Τοπικών Διευθύνσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Συντάξεων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ