Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: Γ4α/Γ.Π. οικ.43801
ΑΔΑ: Ψ7ΕΤ465ΦΥΟ-19Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 10433, Αθήνα
Πληροφορίες: Μαριάνθη Κατσάνη
Τηλέφωνο: 213 216 1224
Email: dpnp_a@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 18/08/2023
Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής
Θέμα: Σχετικά με τη λειτουργία συλλογικών οργάνων
Μετά από ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και αφορούσαν στον τρόπο συνεδρίασης των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., σας ενημερώνουμε ότι αυτό διέπεται από τις γενικές διατάξεις περί λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων (ν.2690/1999 ΦΕΚ 45Α). Ειδικότερα, για τον τρόπο συνεδρίασης ενός συλλογικού οργάνου, δύναται να εφαρμοστεί η Κ.Υ.Α. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β/13.03.2020) «Συνεδρίαση Συλλογικών Οργάνων με τηλεδιάσκεψη) και αυτό για την διευκόλυνση τόσο των μελών του συμβουλίου, όσο και των υποψηφίων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Γραμματείες Συμβουλίων όλων των Υγειονομικών Περιφερειών
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.