Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ ΦΑΥ4,6 (2023) / Γ. Π. 32794
ΑΔΑ: 9ΤΑΗ465ΦΥΟ-144
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΤΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 8/8 /2023
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Χατζηχαραλάμπους
Τηλέφωνο : 2132161623
E-mail : pfy3@moh.gov.gr
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΘΕΜΑ : «Ανάπτυξη - υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2023 - 2024»
Σχετ.: 1 Το υπ’αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΕΧΛ50156/124677/Δ7/Π.10.2022 (εισ. ΠΦΥ 57605/11-10-22), έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) με θέμα «Έγκριση αιτήματος των σχετικών προγραμμάτων».
2· H υπ’ αρ. πρωτ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ,ΦΑΥ4,6(2022)/ Γ.Π. 57605/1-11-2022 με θέμα «Ανάπτυξη - υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2022 -2023», ΑΔΑ: ΨΨ87465ΦΥΟ-ΟΗ1 εγκύκλιο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υ.Υ.
3 Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 66694/Δ7/14-06-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023 - 2024»
4 Τον «Οδηγό για την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών», Μάιος 2023 (Ενότητα Α) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
5 Την από 22 - 28/6/2023 κατάθεση αιτημάτων στην ειδική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. για συνέχιση υλοποίησης για δεύτερο σχολικό έτος (2023 - 2024) των 33 θεματικών αξόνων / παρεμβάσεων - εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναπτύσσει το Υπουργείο Υγείας και έχουν λάβει αρχική έγκριση για το σχολ. έτος 2022 - 2023.
6 Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΜΓ/65007/37106/Δ7/30-3-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για το σχολικό έτος 2022-2023.
7- Το υπ'αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΜΓ/82015/20776/Δ7/23-02-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα : «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2022 - 2023».
Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ' Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη :
Α. Τα σχετικά (3) και (4) έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α./ΙΕΠ, σύμφωνα με τα οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δεύτερο σχολικό έτος, εφόσον αυτά έχουν λάβει σχετική έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για ανάπτυξη κατά το σχολικό έτος 2022 - 2023
Β. Το σχετικό (1) εγκριτικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την υλοποίηση των θεματικών αξόνων / παρεμβάσεων στο πλαίσιο αγωγής υγείας του Υπουργείου Υγείας για το σχολ. έτος 2022 - 2023
Γ. Την κατάθεση σχετικών αιτημάτων προς το ΙΕΠ για υλοποίηση των εν λόγων θεματικών αξόνων / παρεμβάσεων - εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δεύτερο σχολικό έτος 2023 -2024, σας ενημερώνει για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης και υλοποίησης των δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2023-2024.
Οι εν λόγω δράσεις και παρεμβάσεις περιέχουν παρουσιάσεις, έντυπο και οπτικοακουστικό παιδαγωγικό υλικό, υλοποιούνται δε με την ίδια μεθοδολογία και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο σχετικό (2) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.
Σημειώνεται ότι, λόγω της υγειονομικής κρίσης για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν ήταν δυνατή η απρόσκοπτη και για ικανό χρονικό διάστημα υλοποίηση των παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας στο μαθητικό πληθυσμό, ιδιαίτερα για τα σχολικά έτη 2020 - 2021 και 2021-2022, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων και του αυξημένου φόρτου εργασίας στις Μονάδες Υγείας.
Το σχολικό έτος 2022 - 2023, ως στόχος τέθηκε η ενίσχυση της υλοποίησης των παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες με καθολικότερο και συστηματικότερο τρόπο, παρόλο που η περίοδος ανάπτυξης αυτών περιορίστηκε στο Α' εξάμηνο του 2023.
Οι θεματικοί άξονες και παρεμβάσεις που αναπτύσσονται και υλοποιούνται είναι :
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Α. E-BUG (Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας/ Παν/μιο Δυτικής Αττικής/πρώην Ε.Σ.Δ.Υ.), με θέμα :
i. «Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων»
ii. «Γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια»
Β. Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία, για γενικό μαθητικό πληθυσμό και για παιδιά και εφήβους με αναπηρία (Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού/Υπουργείο Υγείας)
i. ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ii. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Γ. Προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-Ε.Κ.Ε.Α.)
Δ. Αγωγή Στοματικής Υγείας (Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία)
Παρέμβαση Δ.1 : «Δόντια Γερά - Στοματική Υγεία για Παιδιά»
Παρέμβαση Δ.2 : «Στοματική Υγεία και Διατροφή»
Ε. Πρόληψη και διαχείριση της χρήσης καπνού στα σχολεία
Παρέμβαση Ε.1: «Ελλάδα Ελεύθερη Καπνού - smoke free greece » (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία)
Παρέμβαση Ε.2 : «Κάπνισμα ; Όχι Εμείς!» (ΟΚΑΝΑ)
Παρέμβαση Ε.3 : «Τα Δυνατά Όχι» (4η Υ.Πε. Θεαγένειο Α.Ν.Θ.)
Παρέμβαση Ε.4: «Ανασαίνω Ελεύθερα - Ζώ Ελεύθερα» (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος).
ΣΤ. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου
Παρέμβαση ΣΤ.1: «Αλκοόλ και Νέοι» (7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με την συνεργασία του ΚΕΘΕΑ)
Παρέμβαση ΣΤ.2 : «Η Διαφορετικότητα στη Σχολική Κοινότητα ως ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη» (Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας/ 1η Υ.Πε. Αττικής).
Παρέμβαση ΣΤ.3 : «Τεχνικές Χαλάρωσης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο του στρες» - (Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας/ Παν/μιο Δυτικής Αττικής/πρώην Ε.Σ.Δ.Υ.)
Παρέμβαση ΣΤ.4. : «Βιώνω τα Συναισθήματα μου» (Τμήμα Δημόσιας και Κοινωτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).
Ζ. Ηλιακή Ακτινοβολία - Προστασία (Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρία)
Η. Υγιεινή και Προστασία των Ματιών και της Όρασης - Σ’ αγαπώ.,.σαν τα μάτια μου (Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας/ Παν/μιο Δυτικής Αττικής/πρώην Ε.Σ.Δ.Υ.)
Θ. Η Αξία της Τρίτης Ηλικίας - Κατανοώντας και Φροντίζοντας τον Παππού και τη Γιαγιά (Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία).
Ι. Πρόληψη Ατυχημάτων
Παρέμβαση Ι.1 : «Ασφαλής κολύμβηση για Πρόληψη Ατυχημάτων στο νερό» (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού).
Παρέμβαση Ι.2. : «Πρόληψη Ατυχημάτων» (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού).
Παρέμβαση Ι.3. : «Ασφαλείς Διαδρομές προς και από το Σχολείο» (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας).
Παρέμβαση Ι.4. : «Οι Νέοι στην Κυκλοφορία» (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας).
Παρέμβαση Ι.5 : «Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά» (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού).
ΙΑ. Πρόληψη Λοιμώξεων HIV/AIDS, Ηπατίτιδες (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας / πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ).
ΙΒ. Υγιής Στάση Σώματος - Βάδιση (6η Υ.Πε. - Γ.Ν.Π.Π. Καραμανδάνειο).
ΙΓ. «Υγιής Αναπνοή, Πρόληψη Αλλεργιών στη Παιδική Ηλικία»
Παρέμβαση ΙΓ.1.: «Αναπνέω Καθαρό Αέρα» (Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία).
Παρέμβαση ΙΓ.2. : «Αλλεργίες στα Παιδιά» (Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας).
ΙΔ. «Περιβάλλον και Υγεία» (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού).
ΙΕ. «Υγιής Ύπνος: Η Σημασία, Ασφάλεια Απόλαυση» (Ελληνική Εταιρία Υπνολογίας).
ΙΣΤ. «Διατροφική Αγωγή» (Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων και Ένωση Διαιτολόγων -Διατροφολόγων Ελλάδας).
ΙΖ. «Τεχνολογία - Διαδίκτυο και Εφηβεία» (Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής).
ΙΗ. «Ενδυνάμωση Υγείας Εφήβων» (Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής).
Παρέμβαση ΙΗ.1. : «Εθισμός και Διαδίκτυο - Παρέμβαση»
Παρέμβαση ΙΗ.2. : «Εκφοβισμός στον Φυσικό και Διαδικτυακό Χώρο».
ΙΘ. «Προαγωγή της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων σε Παιδιά και Εφήβους»
(Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων/Ε.Ο.Μ. -Ίδρυμα « Onassis Foundation»)
K. «ΑΣΚΗΣΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ»
(Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας - ΕΟΔΥ)
Ιδιαίτερα αναφέρονται τα ακόλουθα :
Α. Η αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου, των σκοπών, της μεθοδολογίας, του εποπτικού - παιδαγωγικού υλικού, των ιατρών και επαγγελματιών υγείας, των εκπαιδευτικών ή άλλων στελεχών που μετέχουν στην υλοποίηση, ειδικότερα για την ανάπτυξη κάθε επιμέρους θεματικού άξονα και παρέμβασης, καθώς και η διαδικασία οργάνωσης, υλοποίησης, συλλογής δεδομένων και προσδιορισμού συμμετοχής των επιμέρους φορέων, αναφέρεται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υπ’ αρ. πρωτ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ,ΦΑΥ4,6(2022)/ Γ.Π. 57605/1-11-2022 εγγράφου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υ.Υ., με θέμα «Ανάπτυξη - υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2022 - 2023», ΑΔΑ: ΨΨ87465ΦΥΟ-ΟΗ1, και είναι :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.
Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς υγείας, το ανθρώπινο δυναμικό που μετέχει στην υλοποίηση, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία οργάνωσης για την ανάπτυξη των κατά περίπτωση θεματικών αξόνων και παρεμβάσεων, καλούνται να μεριμνήσουν για την τήρηση της μεθοδολογίας και των όσων ειδικότερα περιγράφονται για την ανάπτυξη αυτών στις σχολικές μονάδες και για την τήρηση των διαδικασιών οργάνωσης και υλοποίησης ώστε να είναι εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική η ολοκλήρωση αυτών για το σχολικό έτος 2023 - 2024.
Β. Στο παρόν έγγραφο, κατατίθεται Παράρτημα με τους Πίνακες 1, Α & Β και τα Έντυπα Α & Β, τα οποία είναι προσαρμοσμένα για χρήση στο σχολικό έτος 2023 -2024.
Αναφορικά με την συμπλήρωση των σχετικών πινάκων και την αξιοποίηση των εντύπων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του προαναφερόμενου εγγράφου, ειδικότερα επισημαίνεται :
* Στις ενότητες 1.ε)., 3.α).ν. και 3.γ). του εν λόγω Παραρτήματος, καθορίζονται θέματα χορήγησης αδειών εισόδου των στελεχών των Μονάδων Υγείας στα σχολεία, κατόπιν κατάθεσης των σχετικών Αποφάσεων των Υ.Πε. στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες (η 1η και η 7η Υ.Πε. στις αντίστοιχες Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι 2η, 3η, 4η, 5η και 6η Υ.Πε. στην αρμόδια Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία).
* Στην ενότητα 3.α).ΙΙ. καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης από τις Υ.Πε., των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ. και των Τ.ΟΜ.Υ αρμοδιότητάς τους, καθώς και των εποπτευομένων Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, αποστέλλοντας το σχετικό έγγραφο, καλώντας για την συμπλήρωση από τα στελέχη των Μονάδων Υγείας του Πίνακα 1: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΤΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023.
* Στην ενότητα 3.β). γίνεται αναφορά για την ενημέρωση από τις Υ.Πε. των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών που είναι στη χωρική τους αρμοδιότητα, ώστε να συμπληρωθεί ο Πίνακας 1 ανά Περιφερειακή Ενότητα και να αποσταλεί συγκεντρωτικά στις οικείες Υ.Πε. έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023.
* Στην ενότητα 3.α). IV. γίνεται αναφορά στις Αποφάσεις που εκδίδουν οι Υ.Πε. και στον τρόπο σύνταξής τους, συγκεντρώνοντας τους Πίνακες 1 από τις επιμέρους Μονάδες Υγείας και τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας. Η προθεσμία που τίθεται για την έκδοση αυτών είναι έως 10 Οκτωβρίου 2023, ώστε με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων εισόδου στα σχολεία από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να ξεκινήσει η υλοποίηση των παρεμβάσεων τον Νοέμβριο του 2023, διευρύνοντας την περίοδο ανάπτυξης αυτών.
* Στην ενότητα 3.α). VL περιγράφεται η αξιοποίηση των εντύπων Α. Ενημερωτική Επιστολή και Β. Έντυπο Συγκατάθεσης από τις Μονάδες Υγείας με την συνεργασία των σχολείων, ώστε να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός και προετοιμασία έναρξης των παρεμβάσεων (Οκτώβριος -Νοέμβριος 2023).
Γ. Αναφορικά με τη διαδικασία συλλογής των σχετικών στοιχείων, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ, ενότητα 3.δ). τονίζεται ότι :
* Ο Πίνακας Α Απολογισμού Παρεμβάσεων και Δράσεων Αγωγής Υγείας σε μαθητικό πληθυσμό (τηρείται στην Υ.Πε. για σύνταξη του Πίνακα Β) συμπληρώνεται από τις Δημόσιες Δομές Υγείας για τις δράσεις/παρεμβάσεις που υλοποιούν ανά θεματικό άξονα και τον αποστέλλουν στις οικείες Υ.Πε. έως 30 Ιουνίου 2024. Τον ίδιο Πίνακα δύνανται να συμπληρώνουν οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. που τον αποστέλλουν στις οικείες Γεν. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας έως 30 Ιουνίου 2024 (ανάλογα με την κατά περίπτωση συμμετοχή τους). Αντίστοιχα, χρήση του πίνακα Α δύνανται να κάνουν και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ (στο πλαίσιο σχετικής εγκυκλίου τους).
* Ο Πίνακας Β Συνολικού Απολογισμού Παρεμβάσεων και Δράσεων Αγωγής Υγείας σε μαθητικό πληθυσμό (αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας), εφόσον συλλεχθούν τα στοιχεία με τη κατάθεση των Πινάκων Α, συμπληρώνεται ανά θεματικό άξονα και αθροιστικά από τους Περιφερειακούς και Εθνικούς φορείς που εποπτεύουν την ανάπτυξη και υλοποίηση των παρεμβάσεων και τον οποίο αποστέλλουν στο Υπουργείο Υγείας, στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο έως 10 Σεπτεμβρίου 2024 (Υ.Πε., ΕΚΕΑ, ΕΚΑΒ, ΙΥΠ, ΕΟΔΥ, ΕΟΜ, Γ.Δ.Δ.Υ. Κ.Μ., ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ).
Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των προαναφερομένων πινάκων κρίνεται απαραίτητη από όλους τους φορείς και σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να συλλέγονται κοινά στοιχεία και δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα σύγκρισης αυτών, διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης των παρεμβάσεων και αξιολόγησης αυτών.
Τέλος, η αποστολή των απολογιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανάπτυξης - υλοποίησης των δράσεων / παρεμβάσεων για το επόμενο σχολικό έτος.
Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας / Τμήμα Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, είναι στη διάθεση κάθε φορέα για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Πίνακες 1, Α, Β και Έντυπα Α & Β)
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
α) Γ ενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
γ) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
δ) Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ε) Δ/νση Ειδικής Αγωγής
στ) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
2. Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας (με την παράκληση να ενημερωθούν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Τοπικές Ομάδες Υγείας)
3. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα
4. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1, 115 27 Αθήνα
Δ/νση Κοινωνικής - Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
5. Ο.Κ.Α.Ν.Α., Αβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα
Δ/νση Εφαρμογής Προγραμμάτων, Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης
6. Ε.Ο.Δ.Υ, Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Αττικής
Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα, Γραφείο Αγωγής Υγείας & Ενημέρωσης Κοινού
7. Ε.ΚΑ.Β. Τέρμα Οδού Υγείας, 11527 Αθήνα Τομέας Πρόληψης Ατυχημάτων
8. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, 136 71 Αττική Γραφείο Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών
9. Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Περιφ. Οδός Θεσ/νίκης 56429 Θεσσαλονίκη
10. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Θεραπείας, Σορβόλου 24, 116 36
11. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Ολυμπιακό Χωριό 136 73
12. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) Τσόχα 5, 115 21 Αθήνα
13. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ),
Σωρανού του Εφεσίου 2, 115 27 Αθήνα
14. Ε.Ο.Φ., Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός
15. ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Συγγρού 356, 176 74 Αθήνα
16. Ελληνικό Κέντρο Ψυχ. Υγιεινής και Ερευνών, Νοταρά 58, 106 83 Αθήνα
17. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεμιστοκλέους 38, 106 78 Αθήνα (ενημέρωση Μελών)
18. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 115 25 Αθήνα (Ενημέρωση
Επιστημονικών Εταιρειών)
19. Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, Πανόρμου 23, 115 22
Αθήνα
20. Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος, Λεβιδίου 23, Αθήνα 10442
21. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, 3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32, Αθήνα
(ενημέρωση Μελών)
22. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας, Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα
23. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα
24. Κέντρον Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα 17675
25. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Λ. Μεσογείων 152, Αθήνα 11527
26. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, Ηπίτου 17Β, Πλάκα 10557
27. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας, Ηπείρου 17, Αθήνα 10433
28. Ένωση Νοσηλευτών-τριων Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), Β. Σοφίας 47, Αθήνα 10676
29. Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, Κερασούντος 24 - Ζωγράφου, 15771 Αθήνα
30. Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, Κάνιγγος 23, Αθήνα 10677
31. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ),
Κηφισίας 39 - Αμπελόκηποι, 11523 Αθήνα
32. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, Μιχαλακοπούλου 155, Αθήνα 11527
33. Ελληνική Εταιρεία Υπνολογίας, Αιγινήτου 6, Αθήνα 11528
34. Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής, Εριφύλης 2, 11634 Παγκράτι
35. Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Καυκάσου 8, Αθήνα 11362
36. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Λεωφ. Αλεξάνδρας 34, Αθήνα 11473
37. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας (για ενημέρωση των Διευθ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων).
38. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Κορνάρου 2 & Ερμού, Αθήνα 10563
39. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), Ξενοφώντος 15Α , Αθήνα 10557
40. Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), Βερανζέρου 22, Αθήνα 10432
41. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 215, 11523 Αθήνα
42. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Π.Φ.Υ., Αριστοτέλους 28, 10433 Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΤΚΗ ΑΤΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονική αλληλογραφία):
1 Γραφ. Υπουργού Υγείας
2· Γραφ. Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
3· Γραφ. Υφυπουργών Υγείας (2)
4 Γραφ. Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
5· Γραφ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
6· Γραφ. Υπηρεσιακού Γραμματέα
7 Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
8· Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
9· Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος (Τμήματα Α’, Β’, ΣΤ’)
10· Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων (Τμήμα Γ’)
11· Δ/νση Ψυχικής Υγείας (Τμήμα Β’)
12· Δ/νση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Τμήματα Α’, Β’)
13· Δ/νση Διεθνών Σχέσεων
14 Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης των Υ.Πε.
15· Δ/νση Π.Φ.Υ (όλα τα τμήματα, Τμήμα Γ') (10)