Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 236/οικ.13929
ΑΔΑ ΨΜΦ046ΜΤΛ6-ΗΜΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 24/8/2023
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 213131-3337,-3340, -3250, -3378
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό), 2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου), 2131364-029,-030
Email: info@ypes.gr
ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας υπαλλήλων του Δημοσίου για λόγους υγείας
Σχετ.: 1. Η αρ. Δ1 (δ) /ΓΠ οικ. 44300/ 23-8-2023, ΑΔΑ: 99ΟΗ465ΦΥΟ-ΟΕ7 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
2. Η αρ. ΔΥΓ2/ΓΠ οικ. 3191/14-1-2014, ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1, εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
Σε συνέχεια της αριθ. 1 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, σας γνωρίζουμε τα εξής κατά λόγο αρμοδιότητας:
Όπως αναφέρεται στις ως άνω σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, κατά την εκδήλωση δασικών και άλλων πυρκαγιών, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα διάφοροι ρυπαντές, καθώς και άλλες ουσίες, η προσωρινή υπερσυγκέντρωση των οποίων, καθώς και η μεταφορά τους με τη βοήθεια του ανέμου σε γειτνιάζουσες περιοχές ενδέχεται να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα ή/και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας στο γενικό πληθυσμό και ιδίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Οι ομάδες υψηλού κινδύνου από έκθεση σε καπνό είναι άτομα με άσθμα ή άλλα αναπνευστικά νοσήματα, άτομα με καρδιοαγγειακές παθήσεις, οι χρονίως πάσχοντες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυοι και οι καπνιστές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού φορέων που εδρεύουν σε περιοχές πλησίον των εν εξελίξει πυρκαγιών ή σε περιοχές, όπου η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη λόγω του καπνού και της αυξημένης συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, σύμφωνα με την αρ. 2 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, να μεριμνήσουν για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των αναλυτικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας (αρ. 1 και 2 σχετικές εγκύκλιοι) όσον αφορά τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και ιδίως όσον αφορά τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως προσδιορίζονται στις εν λόγω εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.
Ενδεικτικά, για την προστασία από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια λόγω των πυρκαγιών (σε περιπτώσεις όπου οι εικοσιτετράωρες συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10) κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα (>150 μg/m3)) προβλέπεται η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και ειδικότερα οι εργαζόμενοι με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς και άνω των 65 ετών θα πρέπει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, να αποφύγουν την εργασία σε εξωτερικούς χώρους.
Για τους υπαλλήλους αυτούς θα κριθεί επιπλέον, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, η δυνατότητα χρήσης ευέλικτου ωραρίου εργασίας που θα προσδιοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση και την εξέλιξη των φαινομένων.
Εξυπακούεται ότι οι ως άνω οδηγίες δεν δύνανται να τύχουν ευθέως εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στις οποίες υπηρετούν, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.
Τυχόν οδηγίες ή απαντήσεις που αφορούν ειδικότερα υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού θα δίνονται αρμοδίως από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Επιπλέον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β' βαθμού αρμοδιότητάς τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Γενικών
- Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».