Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 1032 / οικ.14048
ΑΔΑ 92ΖΣ46ΜΤΛ6-ΡΣ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ο.Π.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Για την χρήση του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 213 1313383
Αθήνα, 3 / 8 / 2023
ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»
Ενημερώνουμε ότι με την υπ'αριθμ. 19821 ΕΞ 2023/20-4-2023 (Β'2690) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας θεσπίστηκε η «Υπηρεσία εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Πληροφορίες για τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν ενταχθεί, τους φορείς που αφορούν, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους για το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα μπορείτε να αναζητήσετε εδώ:
https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/exoysiodotisi-hriston-orizontion-pliroforiakon-systimaton-dimosias.
Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης υπηρεσίας, έχουν προστεθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ρόλοι και διαδικασίες εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Η εξουσιοδότηση συνίσταται στην απόδοση σε υπάλληλους των ρόλων:
✓ «Υπεύθυνος Διαχειριστών Χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΥΔΧ)», ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης ΚΥΑ είναι «Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που ανήκει σε συγκεκριμένη μονάδα προσωπικού και αναθέτει στους υπαλλήλους ευθύνης της ίδιας μονάδας, ρόλους διαχειριστών χρηστών σε ΟΠΣΔΔ»,
✓ «Διαχειριστής Χρηστών Οριζόντιου Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Διοίκησης (ΔΧ)», ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου είναι «Υπάλληλος που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ΔΠ ή τον ΥΔΧ και δύναται να αναθέτει/αφαιρεί ρόλους και κατ’ επέκταση να εκ χωρεί/ανακαλεί δικαιώματα χρηστών, σε υπαλλήλους που ανήκουν στον ίδιο φορέα που είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ή/και σε ιδιώτες που συνεργάζονται με τον φορέα στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων ή βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για τα ΟΠΣΔΔ που έχει οριστεί Διαχειριστής Χρηστών.»
Η απόδοση των ανωτέρω ρόλων/εξουσιοδοτήσεων γίνεται με δύο τρόπους, ως εξής:
1ο τρόπος:
1. Στην λειτουργία «Διαχείριση Προσωπικού», ο Διευθυντής Προσωπικού, μέσω της λειτουργίας «Ρόλοι», αναθέτει σε κάποιον υπάλληλο του φορέα του τον ρόλο «Υπεύθυνος Διαχειριστών Χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης». Για την αφαίρεση του εν λόγω ρόλου ο Διευθυντής Προσωπικού μεταβαίνει στη λειτουργία «Ρόλοι» και επιλέγει «Διαγραφή» στον σχετικό ρόλο.
2. Κατόπιν, ο «Υπεύθυνος Διαχειριστών Χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» αποδίδει σε συγκριμένους υπαλλήλους τον ρόλο «Διαχειριστής Χρηστών Οριζόντιου Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Διοίκησης» για συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα, ως εξής:
> εισέρχεται στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
> μεταβαίνει στη «Διαχείριση Προσωπικού»
> μεταβαίνει στο σημείο «Πρόσβαση σε ΠΣ της ΔΔ» στον υπάλληλο που επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει,
> πατάει «Προσθήκη»
> στην οθόνη «Προσθήκη Πληροφοριακού Συστήματος» πατάει «Επιλογή από Λίστα» και αναζητά το πληροφοριακό σύστημα με λέξη κλειδί, ή πατάει «Εύρεση» και η εφαρμογή του εμφανίζει όλα τα πληροφοριακά συστήματα, από τα οποία επιλέγει ένα και
> πατάει «Αποθήκευση».
2ος τρόπος:
Εναλλακτικά, ο Διευθυντής Προσωπικού μπορεί να αποδώσει απευθείας σε συγκεκριμένους υπαλλήλους τον ρόλο «Διαχειριστής Χρηστών Οριζόντιου Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Διοίκησης» για συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα, (δηλαδή χωρίς να μεσολαβήσει ο «Υπεύθυνος Διαχειριστών Χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»), ως εξής: Στη λειτουργία «Διαχείριση Υπαλλήλων», έχει προστεθεί δίπλα σε κάθε υπάλληλο η επιλογή «Πρόσβαση σε ΠΣ της ΔΔ»
> μεταβαίνει στο σημείο «Πρόσβαση σε ΠΣ της ΔΔ» στον υπάλληλο που θα εξουσιοδοτήσει
> πατάει «Προσθήκη»
> στην οθόνη «Προσθήκη Πληροφοριακού Συστήματος» πατάει «Επιλογή από Λίστα» και αναζητά το πληροφοριακό σύστημα με λέξη κλειδί, ή πατάει «Εύρεση» και η εφαρμογή του εμφανίζει όλα τα πληροφοριακά συστήματα, από τα οποία επιλέγει ένα και
> πατάει «Αποθήκευση».
Στην περίπτωση που χρειάζεται αφαίρεση της πρόσβασης του υπαλλήλου, μεταβαίνει στο σημείο «Πρόσβαση σε ΠΣ της ΔΔ», και επιλέγει «Διαγραφή» στο συγκεκριμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
Ο ρόλος «Διαχειριστής Χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» μπορεί να αποδοθεί σε δύο (2) κατ’ ανώτατον υπαλλήλους για κάθε Οριζόντιο Πληροφοριακό Σύστημα και ανά Διεύθυνση Προσωπικού Φορέα. Εάν υπάρχει ανάγκη για περισσότερους Διαχειριστές Χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων, για συγκεκριμένο Πληροφοριακό Σύστημα και συγκεκριμένη Διεύθυνση Προσωπικού, θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο για αύξηση του αριθμού τους στο Τμήμα Ο.Π.Σ. Ανθρώπινου και Στατιστικών Αναλύσεων στο e-mail «grammateia@ypes.gov.gr».
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της εποπτείας τους.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη
του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους)
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)
4. Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Βουλή των Ελλήνων - Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστηρίξεως
7. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας ΠΣ Οικονομικού Τομέα και
Δημόσιας Διοίκησης, Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα
5. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
6. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
7. helpesk@ypes.gov.gr (για ανάρτηση στο www.apografi.gov.gr, στη διαδρομή Μητρώο, Θεσμικό Πλαίσιο/Εγκύκλιοι ως «22η Εγκύκλιος: Υπηρεσία εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»).