Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Εγκυκλίου: 938
ΑΔΑ ΡΔΖΣ46ΜΤΛ6-ΞΨΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ
Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Α.Π.: 71598/31.8.2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των περιφερειών της χώρας θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και οι επαναληπτικές, σε όποιες περιφέρειες απαιτηθεί, την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023. Οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν την 1η Ιανουαρίου 2024 και η πενταετής θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028.
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων λειτουργεί η ηλεκτρονική «Πύλη Υποψηφιοτήτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2023» (εφεξής «Πύλη») (https://mcportal.ypes.gov.gr).
Η ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη στον ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών:
https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kai-leitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges
στον οποίο αναρτάται το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο ιστότοπος ενημερώνεται συνεχώς με πληροφορίες και διευκρινίσεις για τη διενέργεια και διεξαγωγή των περιφερειακών εκλογών.
Σημειώνεται ότι, ήδη, έχουν αναρτηθεί και είναι προσβάσιμα:
Η εγκύκλιος 850/απ.65443/3.8.2023 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
Οδηγοί για τη διευκόλυνση των υποψηφίων:
1. αριθμός σταυρών / εκλογική περιφέρεια
2. βοηθητικοί πίνακες για την κατάρτιση συνδυασμών,
3. κρίσιμες ημερομηνίες,
4. οδηγός για τα ψηφοδέλτια,
5. οδηγός υποψηφίων,
6. ενέργειες εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι Υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες συμπληρώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των περιφερειακών εκλογών, σύμφωνα με το ν.4804/2021:
- η υπ’ αριθμ. 62090/21-7-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ορίζονται οι έδρες των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό
- η υπ’ αριθμ. 65078/2-8-2023 (Β'4880) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ορίζονται οι διαστάσεις, η μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις περιφερειακές εκλογές.
- η υπ’ αριθμ. 64742/ 2.8.2023 (Β’ 4879 και ΑΔΑ: 6ΦΕΙ46ΜΤΛ6-ΓΔΦ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό και κάθε άλλο απαραίτητο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής Πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την πρόσβαση των υποψηφίων και την υποβολή των δηλώσεων.
Επειδή, η διαδικασία υποβολής δήλωσης συνδυασμών λαμβάνει χώρα, για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4804/2021, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με την παρούσα εγκύκλιο επισημαίνονται οι ενδείξεις πιθανών σφαλμάτων που θα σας εμφανιστούν στην «Πύλη» κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων και των συνδυασμών. Προς διευκόλυνσή σας στο Παράρτημα παρατίθεται πρότυπο δικαστικής απόφασης ανακήρυξης των υποψηφίων και των Συνδυασμών.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να επικοινωνείτε:
email : periferiakes.ekloges@ypes.gr
τηλεφωνικό κέντρο: 213 136 1406
Δικαστική απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων και συνδυασμών
Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 γίνεται τη 10η Σεπτεμβρίου 2023 σε δημόσια συνεδρίαση από το οικείο πρωτοδικείο.
Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, τα Πρωτοδικεία κοινοποιούν αμέσως στους οικείους Περιφερειάρχες τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί. Ακολούθως, οι περιφερειάρχες θεωρούν και αποστέλλουν αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί.

Α. Στοιχεία Συνδυασμών και Υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην «Πύλη»

1. Αιρετά αξιώματα
Τα αιρετά αξιώματα για τις περιφερειακές εκλογές είναι:
• περιφερειάρχης,
• περιφερειακοί σύμβουλοι,
2. Υποψηφιότητες
Η υποβολή υποψηφιότητας μέσω της «Πύλης» για το αξίωμα του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συμβούλων γίνεται αποκλειστικά κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
• Τον υποψήφιο περιφερειάρχη
• Τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σε αριθμό ίσο κατ’ ελάχιστον με τον αριθμό των εδρών της εκλογικής περιφέρειας, όπου θέτουν υποψηφιότητα, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) ανά εκλογική περιφέρεια. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται
στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα:
Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου περιφερειάρχη. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Επισημαίνεται ότι ο συνδυασμός κατανέμει στις εκλογικές περιφέρειες τον αριθμό των υποψηφίων που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, όπως επιθυμεί.
3. Στοιχεία Υποψηφίων στην «Πύλη»
Στην «Πύλη» καταχωρούνται για κάθε υποψήφιο:
α) το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο ή μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα, η πλήρης διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου αιρετού (περιφερειάρχη, περιφερειακού συμβούλου),
β) η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος,
γ) το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος ανάλογα το αιρετό αξίωμα έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου το αντίστοιχο ποσό (περιφερειάρχης: 500€, περιφερειακός σύμβουλος: 100€),
δ) η δήλωση παραίτησης (σε ηλεκτρονική μορφή), εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση, από θέση που αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας,
ε) φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας ή διαβατηρίου, μόνο, για τους πολίτες λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η καταχώριση στην Πύλη, της ιθαγένειάς τους, του εκλογικού καταλόγου του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει περίπτωση, στον οποίο είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος-μέλος καταγωγής του, την ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους-μέλους.

Β. Λόγοι μη ανακήρυξης υποψηφίου και συνδυασμού

4. Λόγοι μη ανακήρυξης Υποψηφίου
Οι λόγοι μη ανακήρυξης υποψηφίου ορίζονται περιοριστικά στα άρθρα 52 και 15 παρ. 10 του ν.4804/2021.
Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται στις εξής περιπτώσεις:
1. αν δεν έχει υποβληθεί το προβλεπόμενο, για το αξίωμα στο οποίο θέτει υποψηφιότητα, ηλεκτρονικό παράβολο
2. αν δεν έχουν καταχωριστεί για τον υποψήφιο:
α. Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου περιφερειάρχη, περιφερειακού συμβούλου, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Επισημαίνεται ότι απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον προκύπτουν σαφώς από το «Μητρώο Πολιτών».
β. Η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος.
γ. Αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) δεν βεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων των προσόντων εκλογιμότητας, του υποψηφίου.
3. Επίσης, δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος στην περίπτωση που δεν έχει επικυρώσει την υποψηφιότητά του.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα. Συνεπώς, δεν ανακηρύσσεται σε κανένα από τα δύο αξιώματα.
5. Λόγοι μη ανακήρυξης συνδυασμού
Οι λόγοι για τους οποίους ένας συνδυασμός κρίνεται απαράδεκτος και δεν ανακηρύσσεται, αναφέρονται περιοριστικά, στο άρθρο 15, παρ. 11 του ν.4804/2021. Ειδικότερα, προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να διαπιστώσει αν ο συνδυασμός υποβλήθηκε νόμιμα, εξετάζει:
1. αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική πύλη, δηλ. έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του 2023,με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης υποψήφιου περιφερειάρχη που παραιτήθηκε ή απεβίωσε,
2. αν περιλαμβάνει υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών,
3. αν ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας,
4. αν τηρείται η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστον 40%, ποσόστωση ανά φύλο στο σύνολο των υποψήφιων,
6. αν το όνομα του συνδυασμού είναι έγκυρο.
Αν κάποιος συνδυασμός δεν τηρεί κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν ανακηρύσσεται.
Επισημαίνεται ότι:
• Ειδικά όσον αφορά στο έμβλημα του δηλωθέντος συνδυασμού, αν διαπιστωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι αυτό παραβιάζει τους προβλεπόμενους περιορισμούς, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα.
• Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.

Γ. Στοιχεία ελέγχου συνδυασμών και υποψηφίων από τα Πρωτοδικεία

Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο έχει συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές της «Πύλης», η οποία παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διενέργειας ελέγχων στο σύνολο των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, προς υποβοήθηση, τόσο των υποψηφίων, για την πληρότητα κατάρτισης του συνδυασμού, όσο και των πρωτοδικείων, για τον έλεγχο των δηλωθέντων συνδυασμών. Κατά τον έλεγχο εμφανίζονται οι σχετικές ενδείξεις στις οποίες επισημαίνονται οι διαφορές των δηλωθέντων στοιχείων από τους υποψηφίους και τους συνδυασμούς σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως αυτές αναλύθηκαν ανωτέρω.
Παρακαλούμε όπως κατά τον έλεγχο των υποψηφίων και των συνδυασμών να ληφθούν υπόψιν οι ενδείξεις της πλατφόρμας σε συσχέτιση με τις κείμενες διατάξεις.
6. Στοιχεία υποψηφίων
6. 1. O/H υποψήφιος/α δεν έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο έτος ηλικίας την ημέρα των εκλογών
Είναι παράβαση των προσόντων εκλογιμότητας και πρέπει να γίνει διασταύρωση προς επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού με το Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου.
6. 2 Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι διαφορετικά με τα στοιχεία του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου
Το ΑΦΜ των υποψηφίων είναι απαιτούμενο για να μπορεί η «Πύλη» να επιβεβαιώσει, με τον αντίστοιχο κατάλογο της ΑΑΔΕ, ότι ο υποψήφιος που εισέρχεται στην εφαρμογή ταυτίζεται με τον υποψήφιο που δηλώνει τα σχετικά ονοματεπωνυμικά στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ασυμφωνία με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ και ως εκ τούτου αδυναμία ταυτοποίησης του υποψηφίου στην πλατφόρμα δήλωσης υποψηφιοτήτων.
Στην περίπτωση αυτή θα κρίνεται εάν η αναντιστοιχία των στοιχείων του υποψηφίου μεταξύ του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου και της ΑΑΔΕ οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος ότι πρόκειται για διαφορετικό άτομο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα να ανακηρυχθεί ο υποψήφιος. Η Πύλη θα παρέχει τα στοιχεία της ΑΑΔΕ σε αυτές τις περιπτώσεις για αντιπαραβολή.
Σημειώνεται ότι τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως έχουν καταγραφεί στην «Πύλη», έχουν διασταυρωθεί με τον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο (μέσω της εφαρμογής «Μάθε Που Ψηφίζεις»), ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την οικογενειακή μερίδα των υποψηφίων και εμφανίζεται στο «Μητρώο Πολιτών».
Δεν απαιτείται, επομένως, περαιτέρω ταυτοποίηση των υποψηφίων σύμφωνα με το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
Εάν όμως οι διαφοροποιήσεις των ονοματεπωνυμικών στοιχείων είναι επουσιώδεις, βάσει του οπτικού ελέγχου που διενεργείται, τότε θα ανακηρυχθεί ο υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που υπάρχουν στο μητρώο πολιτών και στον εκλογικό κατάλογο υπερτερούν των στοιχείων που έχει η ΑΑΔΕ και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων αναγραφούν στα ψηφοδέλτια με έναν από τους επιτρεπόμενους στο άρθρο 15, παρ. 8, περ. β) του ν.4804/2021 τρόπους, παρακαλούμε όπως γίνει διασταύρωση των στοιχείων τους με τα δημοτολόγια του οικείου δήμου.
6. 3. O/H υποψήφιος/α έχει επιλέξει επικύρωση με έγγραφη δήλωση και δεν έχει καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση επικύρωσης
Κατ' εξαίρεση, αντί για την ηλεκτρονική επικύρωση από τους ίδιους τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, είτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ), ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).
Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο.
Σημειώνεται ότι η έννοια της «κατ’ εξαίρεση» επικύρωσης της υποψηφιότητας από τον ενδιαφερόμενο τίθεται ως επιλογή για τον βέλτιστο τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί να επικυρώσει την υποψηφιότητά του: είτε με τη χρήση των κωδικών taxisnet είτε με τη χρήση της προαναφερόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης.
Ειδικότερα, το δικαστήριο οφείλει να κάνει δεκτή την κατ’ εξαίρεση υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτήτως αν αυτή αφορά όλους ή ορισμένους (ή το μεγαλύτερο μέρος) των υποψηφίων του συνδυασμού, καθώς ο νόμος δεν θέτει περαιτέρω στοιχεία ελέγχου της κατ’ εξαίρεση επικύρωσης ή δεν προβλέπει αριθμητικούς περιορισμούς στον αριθμό των υποψηφίων που επικυρώνουν την υποψηφιότητά τους με υπεύθυνη δήλωση.
Σε περιπτώσεις που δεν έχει επισυναφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται.
Επιπλέον, αν η διόρθωση των στοιχείων του υποψηφίου στην ΑΑΔΕ δεν κατέστη εφικτή, για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος είχε τη δυνατότητα να παραδώσει στον αρμόδιο εκπρόσωπο του συνδυασμού για την καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων Πύλη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει την υποψηφιότητά του, προκειμένου αυτός να την ψηφιοποιήσει και να την αναρτήσει στην πύλη υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εντοπίζει ως σφάλμα την έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με την ένδειξη «Ασυμφωνία με δεδομένα ΑΑΔΕ», χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την περαιτέρω υποβολή της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.
Τέλος, δεκτές πρέπει να γίνουν και υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα είτε με το πρότυπο που υπάρχει αναρτημένο στην πύλη υποψηφίων είτε με το πρότυπο που υπάρχει στις σχετικές εγκυκλίους των εκλογών ή άλλο παρόμοιο περιεχόμενο.
6.4 O/H υποψήφιος/α έχει Δήμο εγγραφής σε άλλη Περιφέρεια από αυτή που θα είναι υποψήφιος
Η ασυμφωνία αυτή υφίσταται διότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα μεταδημότευσης και μετά το πέρας της τελευταίας αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων της 30ης Ιουνίου 2023 και μέχρι 30 Αυγούστου 2023. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έκαναν μεταδημότευση για λόγους υποψηφιότητας μετά την ημερομηνία αυτή, ο Δήμος στον οποίο μεταδημότευσαν δεν ταυτίζεται με αυτόν που είναι εγγεγραμμένοι στο Βασικό Εκλογικό Κατάλογο.
Στις περιπτώσεις που η διαλειτουργικότητα μεταξύ της «Πύλης» και του Μητρώου Πολιτών (στο οποίο διενεργείται και εμφανίζεται η μεταδημότευση) δεν είναι εφικτή, για διάφορους τεχνικούς λόγους αναδύεται η ένδειξη «O/H υποψήφιος/α ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ έχει Δήμο εγγραφής που δεν ανήκει στην Περιφέρεια στην οποία κατεβαίνει ο συνδυασμός».
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται αναντιστοιχία στις σχετικές ενδείξεις ως προς τη δημοτικότητα του υποψηφίου μπορεί να επέλθει επικοινωνία με το αρμόδιο Δημοτολόγιο του Δήμου (στο Παράρτημα υπάρχει λίστα με τα τηλέφωνα επικοινωνίας) για να γίνει επιβεβαίωση της μεταδημότευσης του υποψηφίου.
6.5 O/H υποψήφιος/α έχει ΑΦΜ/ Ειδικό Εκλογικό Αριθμό που εμφανίζεται και σε άλλους υποψηφίους του συνδυασμού
Όπως έχει αναγραφεί ανωτέρω στο Κεφάλαιο 4 κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα. Συνεπώς, δεν ανακηρύσσεται σε κανένα από τα δύο αξιώματα.
6.6 Τα παράβολα του Συνδυασμού δεν καλύπτουν όλους τους υποψηφίους που έχουν καταχωρηθεί
Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο 4 περίπτωση 1.
6.7 Υπάρχουν υποψήφιοι του συνδυασμού που δεν έχουν κάνει επικύρωση της υποψηφιότητάς τους
Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο 4 περίπτωση 3.
6.8 Υποβολή Συνδυασμού από τον περιφερειάρχη
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος περιφερειάρχης δεν τσεκάρει το πεδίο επικύρωσης της υποψηφιότητάς του, θεωρείται ότι επικύρωσε τα στοιχεία του με την υποβολή του συνδυασμού, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ.7 του ν. 4804/2021 η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης: α) ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 48 του ν.4804/2021.
6.9 «Η υποψήφια Χ έχει δηλώσει ευρωπαίος πολίτης χωρίς να έχει καταθέσει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο Α.3 περίπτωση ε.
7. Στοιχεία Συνδυασμών
7.1 «Ο αριθμός των υποψηφίων ανδρών/γυναικών είναι μικρότερος του 40% του συνόλου των υποψηφίων»
Εάν ο συνδυασμός δεν πληροί την προϋπόθεση της ποσόστωσης φύλου της παρ.2 του άρθρου 52 του ν.4804/2021, παρουσιάζεται η προαναφερόμενη ένδειξη.
Αν ο/η υποψήφιος/α έχει δηλώσει διαφορετικό φύλο από αυτό που είναι δηλωμένο στον εκλογικό κατάλογο, το δικαστήριο θα πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο για την πλήρωση της ελάχιστης ποσόστωσης από τα δύο φύλα.
Σημειώνεται ότι ο απαιτούμενος αριθμός της ποσόστωσης από τα δύο φύλα πρέπει να εμφανίζεται στο σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού και υπολογίζεται στο 40% του συνόλου των υποψηφίων του συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου περιφερειάρχη.
7.2 «Δεν έχουν δηλωθεί υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών της περιφέρειας»
Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται από το δικαστή ο Πίνακας 5.1 της εγκυκλίου 850/2023 με τα εκλογικά στοιχεία που είναι αναρτημένη στη διαδρομή:
https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kai-leitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges/de-egkyklios-dioikitika-engrafa
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θεόδωρος Λιβάνιος
Πίνακας Αποδεκτών
1. Πρωτοδικεία στις έδρες των Περιφερειών
2. Περιφέρειες της Χώρας
(Γραφεία περιφερειαρχών και χωρικών αντιπεριφερειαρχών)
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Γενική Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
6. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Διεύθυνση Εκλογών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Πρότυπο δικαστικής απόφασης ανακήρυξης
2. Τηλέφωνα επικοινωνίας Δημοτολογίων της Χώρας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΗΜΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΑβδήρων2541352503
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΑλεξανδρούπολης2551350099
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΑρριανών2531352800
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΔιδυμοτείχου2553350647
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΔοξάτου2521352421
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΔράμας2521350733
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΘάσου2593350170
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΙάσμου2534350102
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΚαβάλας2513500119
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΚάτω Νευροκοπίου2523350122
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΚομοτηνής2531352461
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΜαρωνείας - Σαπών2532350104
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΜύκης2541352322
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΝέστου2591350163
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΞάνθης2541350810
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΟρεστιάδας2552350315
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΠαγγαίου2592350041
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΠαρανεστίου2521352300
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΠροσοτσάνης2522350143
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΣαμοθράκης2551350801
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΣουφλίου2554350115
Αν. Μακεδονίας & ΘράκηςΤοπείρου2541352605
ΑττικήςΑγίας Βαρβάρας2132019315
ΑττικήςΑγίας Παρασκευής2132004500
ΑττικήςΑγίου Δημητρίου2132007720
ΑττικήςΑγιων Αναργύρων - Καματερού2132039960
ΑττικήςΑγκιστρίου2297091260
ΑττικήςΑθηναίων2103722067
ΑττικήςΑιγάλεω2132044893
ΑττικήςΑίγινας2297320024
ΑττικήςΑλίμου2109824102
ΑττικήςΑμαρουσίου2132038044
ΑττικήςΑσπροπύργου2132006443
ΑττικήςΑχαρνών2132072330
ΑττικήςΒάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης2132020101
ΑττικήςΒριλησσίων2132050502
ΑττικήςΒύρωνος2132008600
ΑττικήςΓαλατσίου2132055320
ΑττικήςΓλυφάδας2132025241
ΑττικήςΔάφνης - Υμηττού2132085518
ΑττικήςΔιονύσου2108004830
ΑττικήςΕλευσίνας2105537100
ΑττικήςΕλληνικού - Αργυρούπολης2132018717
ΑττικήςΖωγράφου2132024185
ΑττικήςΗλιουπόλεως2109970000
ΑττικήςΗρακλείου Αττικής2132000124
ΑττικήςΙλίου2132030115
ΑττικήςΚαισαριανής2132010748
ΑττικήςΚαλλιθέας2132070501
ΑττικήςΚερατσινίου - Δραπετσώνας2132074642
ΑττικήςΚηφισιάς2132007119
ΑττικήςΚορυδαλλού2104990448
ΑττικήςΚρωπίας2132000736
ΑττικήςΚυθήρων2736031213
ΑττικήςΛαυρεωτικής2292320122
ΑττικήςΛυκόβρυσης - Πεύκης2106145121
ΑττικήςΜάνδρας - Ειδυλλίας2132014930
ΑττικήςΜαραθώνος2294320924
ΑττικήςΜαρκοπούλου Μεσογαίας2299020147
ΑττικήςΜεγαρέων2296081050
ΑττικήςΜεταμορφώσεως2132012900
ΑττικήςΜοσχάτου - Ταύρου2132019603
ΑττικήςΝέας Ιωνίας2102716200
ΑττικήςΝέας Σμύρνης2132025712
ΑττικήςΝέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας2132049020
ΑττικήςΝίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη2132075356
ΑττικήςΠαιανίας2132030728
ΑττικήςΠαλαιού Φαλήρου2132020214
ΑττικήςΠαλλήνης2106604628
ΑττικήςΠαπάγου- Χολαργού2132002908
ΑττικήςΠειραιώς2144053355
ΑττικήςΠεντέλης2132050035
ΑττικήςΠεράματος2104411110
ΑττικήςΠεριστερίου2105701052
ΑττικήςΠετρουπόλεως2105064090
ΑττικήςΠόρου2298320513
ΑττικήςΡαφήνας - Πικερμίου2294321025
ΑττικήςΣαλαμίνας2132027309
ΑττικήςΣαρωνικού2299320318
ΑττικήςΣπάτων - Αρτέμιδος2132007359
ΑττικήςΣπετσών2298320024
ΑττικήςΤροιζηνίας - Μεθάνων2298320413
ΑττικήςΥδρας2298320202
ΑττικήςΦιλοθέης - Ψυχικού2132014738
ΑττικήςΦυλής2132042717
ΑττικήςΧαϊδαρίου2132047253
ΑττικήςΧαλανδρίου2132023803
ΑττικήςΩρωπού2295098296
Βορείου ΑιγαίουΑγίου Ευστρατίου2254093210
Βορείου ΑιγαίουΑνατολικής Σάμου2273350129
Βορείου ΑιγαίουΔυτικής Λέσβου2253350211
Βορείου ΑιγαίουΔυτικής Σάμου2273350830
Βορείου ΑιγαίουΗρωικής Νήσου Ψαρών2274350100
Βορείου ΑιγαίουΙκαρίας2275350400
Βορείου ΑιγαίουΛήμνου2254350020
Βορείου ΑιγαίουΜυτιλήνης2251048215
Βορείου ΑιγαίουΟινουσσών2271351313
Βορείου ΑιγαίουΦούρνων Κορσεών2275350600
Βορείου ΑιγαίουΧίου2271350849
Δυτικής ΕλλάδαςΑγρινίου2641360231
Δυτικής ΕλλάδαςΑιγιαλείας2691020020
Δυτικής ΕλλάδαςΑκτιου - Βόνιτσας2643360108
Δυτικής ΕλλάδαςΑμφιλοχίας2642360411
Δυτικής ΕλλάδαςΑνδραβίδας - Κυλλήνης2623360804
Δυτικής ΕλλάδαςΑνδρίτσαινας - Κρεστένων2625022251
Δυτικής ΕλλάδαςΑρχαίας Ολυμπίας2624022549
Δυτικής ΕλλάδαςΔυτικής Αχαϊας2693360123
Δυτικής ΕλλάδαςΕρυμάνθου2694360319
Δυτικής ΕλλάδαςΖαχάρως6946388073
Δυτικής ΕλλάδαςΗλιδας2622360713
Δυτικής ΕλλάδαςΘέρμου2644360125
Δυτικής ΕλλάδαςΙεράς Πόλης Μεσολογγίου2631360980
Δυτικής ΕλλάδαςΚαλαβρύτων2692360428
Δυτικής ΕλλάδαςΝαυπακτίας2634360136
Δυτικής ΕλλάδαςΞηρομέρου2646360527
Δυτικής ΕλλάδαςΠατρέων2613610227
Δυτικής ΕλλάδαςΠηνειού2623360725
Δυτικής ΕλλάδαςΠύργου2621362634
Δυτικής ΜακεδονίαςΑμυνταίου2386350112
Δυτικής ΜακεδονίαςΆργους Ορεστικού2467351310
Δυτικής ΜακεδονίαςΒελβεντού2464350301
Δυτικής ΜακεδονίαςΒοϊου2465350117
Δυτικής ΜακεδονίαςΓρεβενών2462350830
Δυτικής ΜακεδονίαςΔεσκάτης2462351102
Δυτικής ΜακεδονίαςΕορδαίας2463350129
Δυτικής ΜακεδονίαςΚαστοριάς2467351118
Δυτικής ΜακεδονίαςΚοζάνης2461350330
Δυτικής ΜακεδονίαςΝεστορίου2467352313
Δυτικής ΜακεδονίαςΠρεσπών2385351316
Δυτικής ΜακεδονίαςΣερβίων2464350124
Δυτικής ΜακεδονίαςΦλώρινας2385351015
ΗπείρουΑρταίων2681362242
ΗπείρουΒορείων Τζουμέρκων2659360011
ΗπείρουΓεωργίου Καραϊσκάκη2681360813
ΗπείρουΔωδώνης2654360112
ΗπείρουΖαγορίου2653360313
ΗπείρουΖηρού2683360642
ΗπείρουΖίτσας2653360019
ΗπείρουΗγουμενίτσας2665361204
ΗπείρουΙωαννιτών2651361344
ΗπείρουΚεντρικών Τζουμέρκων2685360224
ΗπείρουΚόνιτσας2655360310
ΗπείρουΜετσόβου2656360311
ΗπείρουΝικολάου Σκουφά2681360430
ΗπείρουΠάργας2684360330
ΗπείρουΠρέβεζας2682360633
ΗπείρουΠωγωνίου2653360125
ΗπείρουΣουλίου2666360119
ΗπείρουΦιλιατών2664360110
ΘεσσαλίαςΑγιάς2494350117
ΘεσσαλίαςΑλμυρού2422350253
ΘεσσαλίαςΑλοννήσου2424350213
ΘεσσαλίαςΑργιθέας2445350405
ΘεσσαλίαςΒόλου2421025536
ΘεσσαλίαςΕλασσόνας2493350217
ΘεσσαλίαςΖαγοράς - Μουρεσίου2426350102
ΘεσσαλίαςΚαρδίτσας2441350870
ΘεσσαλίαςΚιλελέρ2413507228
ΘεσσαλίαςΛαρισαίων2410257848
ΘεσσαλίαςΛίμνης Πλαστήρα24413 52200
ΘεσσαλίαςΜετεώρων2432350213
ΘεσσαλίαςΜουζακίου2445350127
ΘεσσαλίαςΝοτίου Πηλίου2423054219
ΘεσσαλίαςΠαλαμά2444350107
ΘεσσαλίαςΠύλης2434350307
ΘεσσαλίαςΡήγα Φεραίου2425350204
ΘεσσαλίαςΣκιάθου2427350120
ΘεσσαλίαςΣκοπέλου2424350110
ΘεσσαλίαςΣοφάδων2443353217
ΘεσσαλίαςΤεμπών2495350409
ΘεσσαλίαςΤρικκαίων2431351163
ΘεσσαλίαςΤυρνάβου2492350192
ΘεσσαλίαςΦαρκαδόνας2433350011
ΘεσσαλίαςΦαρσάλων2491350127
Ιονίων ΝήσωνΑργοστολίου2671361024
Ιονίων ΝήσωνΒόρειας Κέρκυρας2663360100
Ιονίων ΝήσωνΖακύνθου2695361383
Ιονίων ΝήσωνΙθάκης2674033481
Ιονίων ΝήσωνΚεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων2661362735
Ιονίων ΝήσωνΛευκάδας2645360566
Ιονίων ΝήσωνΛηξουρίου2671091018
Ιονίων ΝήσωνΜεγανησίου2645361315
Ιονίων ΝήσωνΝότιας Κέρκυρας2661360332
Ιονίων ΝήσωνΠαξών2662032100
Ιονίων ΝήσωνΣάμης2674360523
Κεντρικής ΜακεδονίαςΑλεξάνδρειας2333350150
Κεντρικής ΜακεδονίαςΑλμωπίας2384350266
Κεντρικής ΜακεδονίαςΑμπελοκήπων - Μενεμένης2313305607
Κεντρικής ΜακεδονίαςΑμφίπολης2324350100
Κεντρικής ΜακεδονίαςΑριστοτέλη2377350006
Κεντρικής ΜακεδονίαςΒέροιας2331350547
Κεντρικής ΜακεδονίαςΒισαλτίας2322020300
Κεντρικής ΜακεδονίαςΒόλβης2397027535
Κεντρικής ΜακεδονίαςΔέλτα2313300500
Κεντρικής ΜακεδονίαςΔίου - Ολύμπου2352350209
Κεντρικής ΜακεδονίαςΕδεσσας2381350780
Κεντρικής ΜακεδονίαςΕμμανουήλ Παππά2321352625
Κεντρικής ΜακεδονίαςΗρακλείας2325350120
Κεντρικής ΜακεδονίαςΗρωικής Πόλεως Νάουσας233250323
Κεντρικής ΜακεδονίαςΘερμαϊκού2392330040
Κεντρικής ΜακεδονίαςΘέρμης2313300750
Κεντρικής ΜακεδονίαςΘεσσαλονίκης2313317442
Κεντρικής ΜακεδονίαςΚαλαμαριάς2313314210
Κεντρικής ΜακεδονίαςΚασσάνδρας2374350135
Κεντρικής ΜακεδονίαςΚατερίνης2351350413
Κεντρικής ΜακεδονίαςΚιλκίς2341352125
Κεντρικής ΜακεδονίαςΚορδελιού - Ευόσμου2313302147
Κεντρικής ΜακεδονίαςΛαγκαδά2394330244
Κεντρικής ΜακεδονίαςΝεάπολης -Συκεών2313313135
Κεντρικής ΜακεδονίαςΝέας Ζίχνης2324350619
Κεντρικής ΜακεδονίαςΝέας Προποντίδας2373350230
Κεντρικής ΜακεδονίαςΠαιονίας2343350168
Κεντρικής ΜακεδονίαςΠαύλου Μελά2313302861
Κεντρικής ΜακεδονίαςΠέλλας2382350826
Κεντρικής ΜακεδονίαςΠολυγύρου2371350719
Κεντρικής ΜακεδονίαςΠύδνας - Κολινδρού2353350105
Κεντρικής ΜακεδονίαςΠυλαίας - Χορτιάτη2313301036
Κεντρικής ΜακεδονίαςΣερρών2321350143
Κεντρικής ΜακεδονίαςΣιθωνίας2375350105
Κεντρικής ΜακεδονίαςΣιντικής2323350232
Κεντρικής ΜακεδονίαςΣκύδρας2381351802
Κεντρικής ΜακεδονίαςΧαλκηδόνος2391330149
Κεντρικής ΜακεδονίαςΩραιοκάστρου2313304050
ΚρήτηςΑγίου Βασιλείου2832340219
ΚρήτηςΑγίου Νικολάου2841340118
ΚρήτηςΑμαρίου2833340203
ΚρήτηςΑνωγείων2834032506
ΚρήτηςΑποκορώνου2825340333
ΚρήτηςΑρχανών - Αστερουσίων2813401125
ΚρήτηςΒιάννου2895340130
ΚρήτηςΓαύδου2823043031
ΚρήτηςΓόρτυνας2892340335
ΚρήτηςΗρακλείου2813409300
ΚρήτηςΙεράπετρας2842340369
ΚρήτηςΚαντάνου - Σελίνου2823340309
ΚρήτηςΚισσάμου2822340223
ΚρήτηςΜαλεβιζίου2813400628
ΚρήτηςΜινώα Πεδιάδας2891340300
ΚρήτηςΜυλοποτάμου2834340304
ΚρήτηςΟροπεδίου Λασιθίου2844340140
ΚρήτηςΠλατανιά2821340013
ΚρήτηςΡεθύμνης2831341223
ΚρήτηςΣητείας2843340706
ΚρήτηςΣφακίων2825340018
ΚρήτηςΦαιστού2892340212
ΚρήτηςΧανίων2821341791
ΚρήτηςΧερσονήσου2897340025
Νοτίου ΑιγαίουΑγαθονησίου2247029009
Νοτίου ΑιγαίουΑμοργού2285360223
Νοτίου ΑιγαίουΑνάφης2286061390
Νοτίου ΑιγαίουΑνδρου2282360204
Νοτίου ΑιγαίουΑντιπάρου2284061570
Νοτίου ΑιγαίουΑστυπάλαιας2243360017
Νοτίου ΑιγαίουΗρωικής Νήσου Κάσου2245041400
Νοτίου ΑιγαίουΘήρας2286360180
Νοτίου ΑιγαίουΙητών2286360415
Νοτίου ΑιγαίουΚαλυμνίων2243360118
Νοτίου ΑιγαίουΚαρπάθου2245360107
Νοτίου ΑιγαίουΚέας2288360013
Νοτίου ΑιγαίουΚιμώλου22870 51218
Νοτίου ΑιγαίουΚύθνου2281361101
Νοτίου ΑιγαίουΚω2242360449
Νοτίου ΑιγαίουΛειψών2247360516
Νοτίου ΑιγαίουΛέρου2247023391
Νοτίου ΑιγαίουΜεγίστης2246049269
Νοτίου ΑιγαίουΜήλου2287360116
Νοτίου ΑιγαίουΜυκόνου2289360117
Νοτίου ΑιγαίουΝάξου & Μικρών Κυκλάδων2285360108
Νοτίου ΑιγαίουΝισύρου2242360520
Νοτίου ΑιγαίουΠάρου2284360108
Νοτίου ΑιγαίουΠάτμου2247360324
Νοτίου ΑιγαίουΡόδου2241046232
Νοτίου ΑιγαίουΣερίφου2281051210
Νοτίου ΑιγαίουΣικίνου2286051196
Νοτίου ΑιγαίουΣίφνου2284360316
Νοτίου ΑιγαίουΣύμης2246360401
Νοτίου ΑιγαίουΣύρου - Ερμούπολης228136102
Νοτίου ΑιγαίουΤήλου2246360513
Νοτίου ΑιγαίουΤήνου2283360137
Νοτίου ΑιγαίουΦολεγάνδρου2286041416
Νοτίου ΑιγαίουΧάλκης2246360200
ΠελοποννήσουΑνατολικής Μάνης2733360338
ΠελοποννήσουΑργους - Μυκηνών2751360077
ΠελοποννήσουΒέλου - Βόχας2741360506
ΠελοποννήσουΒόρειας Κυνουρίας2755360123
ΠελοποννήσουΓορτυνίας2795360332
ΠελοποννήσουΔυτικής Μάνης2721364500
ΠελοποννήσουΕλαφονήσου2734061238
ΠελοποννήσουΕπιδαύρου2753360115
ΠελοποννήσουΕρμιονίδας2754360020
ΠελοποννήσουΕυρώτα2735360015
ΠελοποννήσουΚαλαμάτας2721360821
ΠελοποννήσουΚορινθίων2741361029
ΠελοποννήσουΛουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.2744360136
Θεοδώρων
ΠελοποννήσουΜεγαλόπολης2791360224
ΠελοποννήσουΜεσσήνης2722360114
ΠελοποννήσουΜονεμβασίας2732360531
ΠελοποννήσουΝαυπλιέων2752360951
ΠελοποννήσουΝεμέας2746360105
ΠελοποννήσουΝότιας Κυνουρίας2775360224
ΠελοποννήσουΞυλοκάστρου - Ευρωστίνης2743360220
ΠελοποννήσουΟιχαλίας2724360327
ΠελοποννήσουΠύλου - Νέστορος2723360217
ΠελοποννήσουΣικυωνίων2742360149
ΠελοποννήσουΣπάρτης2731022226
ΠελοποννήσουΤρίπολης2713600412
ΠελοποννήσουΤριφυλίας2761360774
Στερεάς ΕλλάδαςΑγράφων2237351312
Στερεάς ΕλλάδαςΑλιάρτου - Θεσπιέων2268350216
Στερεάς ΕλλάδαςΑμφίκλειας - Ελάτειας2234350309
Στερεάς ΕλλάδαςΔελφών2265022829
Στερεάς ΕλλάδαςΔιρφύων - Μεσσαπίων2228350227
Στερεάς ΕλλάδαςΔιστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας2267350117
Στερεάς ΕλλάδαςΔομοκού2232350214
Στερεάς ΕλλάδαςΔωρίδος2266350121
Στερεάς ΕλλάδαςΕρέτριας2229350114
Στερεάς ΕλλάδαςΘηβαίων2262350668
Στερεάς ΕλλάδαςΙστιαίας - Αιδηψού2226350052
Στερεάς ΕλλάδαςΚαμένων Βούρλων2235350024
Στερεάς ΕλλάδαςΚαρπενησίου2237350037
Στερεάς ΕλλάδαςΚαρύστου2224350014
Στερεάς ΕλλάδαςΚύμης - Αλιβερίου2223350312
Στερεάς ΕλλάδαςΛαμιέων2231351076
Στερεάς ΕλλάδαςΛεβαδέων2261350835
Στερεάς ΕλλάδαςΛοκρών2233022374
Στερεάς ΕλλάδαςΜακρακώμης2236350256
Στερεάς ΕλλάδαςΜαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας2227031222
Στερεάς ΕλλάδαςΟρχομενού2261351124
Στερεάς ΕλλάδαςΣκύρου2222350343
Στερεάς ΕλλάδαςΣτυλίδας2238350109
Στερεάς ΕλλάδαςΤανάγρας2262351110
Στερεάς ΕλλάδαςΧαλκιδέων2221355111