Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.14362
ΑΔΑ 922Τ46ΜΤΛ6-Κ3Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213 1313133, 2131313147
E - mail: k.voutsina@ydmed.gov.gr
m.kappatou@ydmed.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2023
Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου
Σχετ.: (α) η με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5-7-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΦΕΚ Β’ 2973/6-7-2021), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703/2-11-2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5075/3-11-2021)
(β) η με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/34/3041/28-2-2022 (ΑΔΑ:Ψ1Ν846ΜΤΛ6-ΒΑΛ) εγκύκλιος του Υπουργείου μας
(γ) το με αρ. πρωτ.: 36343/29-8-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Σε συνέχεια του ανωτέρω β) σχετικού σχετικά με την υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του ν.4795/2021(Α’ 62) καθώς και του ανωτέρου γ) σχετικού εγγράφου της Γενικής Αρχής Διαφάνειας που αφορά την συγκέντρωση δεδομένων για το Δείκτη Δημόσιας Ακεραιότητας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) παρακαλούμε για την επικαιροποίηση των στοιχείων που μας είχατε αποστείλει σχετικά με τις πιστοποιήσεις ελεγκτικής επάρκειας.
Ειδικότερα, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Φορέων στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας, το αργότερο έως την Δευτέρα 11 /09/2023, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr:
α) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις Μ.Ε.Ε. της υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους και
β) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με τα στοιχεία των υπηρετούντων στελεχών στις Μ.Ε.Ε. της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους
σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία excel.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για τις κατά λόγο αρμοδιότητάς τους ενέργειες, προς ενημέρωση των οικείων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Συνδέσμους), τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων από αυτούς και την αποστολή στην Υπηρεσία μας των ως άνω απαιτούμενων ενιαίων συγκεντρωτικών πινάκων.
Η Υπουργός
Νίκη Κεραμέως
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Συνημμένα:
-2 Πίνακες excel
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού-Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους)
2. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να το κοινοποιήσουν και στις Περιφέρειες και Δήμους εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)
4. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
5. Προεδρεία της Κυβέρνησης
-Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακής Γραμματέα
- Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, info@ypes.gr
- -Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- -webupload@ydmed.gov.gr(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)