Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 37 /οικ.14383
ΑΔΑ 9ΘΜ446ΜΤΛ6-ΨΦΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213 131 3321, -3390, -3266, -3187, -3240, -3244
E-mail: axiologisi@ypes.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ .
Σε συνέχεια των με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189/24.2.2023 (ΑΔΑ: 6Ι9Ι46ΜΤΛ6-ΤΞΕ), ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/35/οικ.8120/8.5.2023 (ΑΔΑ: 94Ρ246ΜΤΛ6-ΚΟ8) και ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/36/οικ.8757/19.5.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΑΗ46ΜΤΛ6-ΣΕΦ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, σας ενημερώνουμε σχετικά με το στάδιο που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’, το οποίο ξεκινά την Δευτέρα, 04/09/2023.
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’, καλούνται οι Αξιολογητές Β’ να προβούν στη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης των υφισταμένων τους.
Περαιτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να προβούν στη διαβίβαση των ανώνυμων ερωτηματολογίων προς τους αρμόδιους Αξιολογητές Β’ των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Υπενθυμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού, κατά το τρέχον στάδιο, έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις στα Γενικά Στοιχεία των Αξιολογούμενων ή στον ορισμό των Αξιολογητών Β’, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης των εκθέσεων που έχουν καταχωρηθεί ως «χειρόγραφες».
Αναλυτικότερα:
Α. Στάδιο Αξιολογητή Β’
Κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’ οφείλει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 18 του ν.4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016 (ΦΕΚ 4434/Β’,ΑΔΑ:6Π29465ΧΘΨ -61Λ) Υπουργική Απόφαση.
Ειδικότερα, ο Αξιολογητής Β’ οφείλει, αφού λάβει υπόψη την αξιολόγηση του Αξιολογητή Α’, το εάν έχουν συμπληρωθεί μέτρα βελτίωσης για τον αξιολογούμενο, αλλά και τα τυχόν ανώνυμα ερωτηματολόγια στην περίπτωση αξιολόγησης προϊσταμένου, να καταχωρίσει, στα αντίστοιχα πεδία της ενότητας «Κριτήρια Αξιολόγησης», τη βαθμολογία, καθώς και την Ειδική Αιτιολογία αυτής - εφόσον απαιτείται - στην αντίστοιχη καρτέλα - και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης επιλέγοντας το πεδίο «Υποβολή» το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμπλήρωση της βαθμολογίας και η υποβολή της οριστικής έκθεσης αξιολόγησης από τον Αξιολογητή Β’ είναι δυνατή ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει, γίνει η υποβολή της αξιολόγησης από τον Αξιολογητή Α’.
Β. Ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού
Δυνατότητα διορθώσεων ορισμών αξιολόγησης
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του σταδίου υποβολής εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τυχόν διορθώσεις που αφορούν:
✓ στα «Γενικά Στοιχεία Αξιολόγησης» έως τις 31/10/2023
✓ στον «Αξιολογητή Β'» έως τις 21/9/2023
✓ στην αρμόδια «Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης».
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που έχει γίνει οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον Αξιολογητή Β’ δεν είναι δυνατή η διόρθωση της κατάστασης του Αξιολογητή και για τη διόρθωση τυχόν λάθους στην καταχώριση των στοιχείων η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή
Αναφορικά με τη διαδικασία διορθώσεων των στοιχείων οι Διαχειριστές Αξιολόγησης προσωπικού μπορούν να ανατρέξουν στον «Οδηγό Ενεργειών Διαδικασίας Διορθώσεων» που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα
https://www.apografi.gov.gr/evaluation/eval_manual.html
Διαβίβαση Εντύπων Αξιολόγησης Προϊσταμένων
Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, που κλήθηκαν να οργανώσουν τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Αξιολόγησης Προϊσταμένων, οφείλουν να διαβιβάσουν αντίγραφα των ανώνυμων ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν στους Αξιολογητές Β’ των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.15 του άρθρου 18 του ν.4369/2016, έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Καταχώριση & Συμπλήρωση «Χειρόγραφων» εκθέσεων αξιολόγησης
Υπενθυμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, έχουν τη δυνατότητα, έως και τη λήξη του σταδίου Ελέγχου Εγκυρότητας, να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης τις «Χειρόγραφες» εκθέσεις αξιολόγησης των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2γ του ν. 4369/2016, καθώς και ορισμούς αξιολόγησης που αντιστοιχούν σε χειρόγραφες εκθέσεις λόγω παράλειψης καταχώρισης του ηλεκτρονικού ορισμού.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/, στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση», βρίσκεται αναρτημένο υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο» και «Οδηγίες Χρήσης».
Ως προς την υποβολή ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι, εφόσον κατά την εφαρμογή των διατάξεων ανακύπτουν ερωτήματα τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με την παρούσα ή προηγούμενες εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού δύνανται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, είτε τηλεφωνικά είτε με την αποστολή εγγράφων ερωτημάτων, συνοδευόμενων από την άποψη της Υπηρεσίας και τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης.
Οι υπάλληλοι θα πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού στις οποίες υπάγονται, για τη διατύπωση ερωτημάτων που αφορούν στις ατομικές περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων για την αξιολόγηση. Η Υπηρεσία μας θα θέτει στο αρχείο ή θα διαβιβάζει αρμοδίως ερωτήματα ή αιτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν έχουν απευθυνθεί αρμοδίως στην Υπηρεσία τους. Τέλος, επισημαίνεται ότι, ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και απαντώνται με την παρούσα εγκύκλιο, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα, αλλά θα τεθούν στο ΑΡΧΕΙΟ.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους, καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις^ Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα ^ Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-
tomea/category--axiologisi ).
Η Υφυπουργός
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
7. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ ΟΤΑ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
6. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
7. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
8. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Αξιολόγηση».