Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός εγκυκλίου: 954
ΑΔΑ Ε4ΜΕ46ΜΤΛ6-ΣΛΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ
Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών
Α.Π.: 72674/05-09-2023
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 939/71599/31-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767) ενημερωτικής εγκυκλίου, αναφορικά με την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων που θα λάβει χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2023, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί υπόψη μας από τους υποψήφιους.
1. Παραίτηση υποψηφίων μετά την 31η Αυγούστου 2023
Παραίτηση υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας ή προέδρου δημοτικής κοινότητας, μετά από την οριστική υποβολή του συνδυασμού, η οποία έλαβε χώρα μέχρι την 31η Αυγούστου 2023 μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Πύλη Δήλωση Υποψηφιοτήτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2023», είναι επιτρεπτή και μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ανακήρυξης των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο, δηλ. μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2023. Η παραίτηση υποβάλλεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο αρμόδιο πρωτοδικείο της ανακήρυξης.
Η παραίτηση υποψηφίων μετά την 31 Αυγούστου 2023 δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του συνδυασμού, ο οποίος ανακηρύσσεται ακόμα και αν εξαιτίας των παραιτήσεων περιέχει αριθμό υποψηφίων συμβούλων μικρότερο από το ελάχιστο όριο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένων και των υποχρεωτικών ποσοστώσεων ανά φύλο. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος δεν επιτρέπει την αντικατάσταση των υποψηφίων που παραιτήθηκαν μετά την 31 Αυγούστου 2023, εκτός από την περίπτωση που παραιτηθεί ή αποβιώσει ο υποψήφιος δήμαρχος.
Επίσης, εφόσον σε μια εκλογική περιφέρεια ή σε δημοτική κοινότητα, συνδυασμός έχει συμπεριλάβει περισσότερους υποψηφίους από το ανώτατο επιτρεπτό όριο, τότε ο/οι υπεράριθμος/οι υποψήφιοι αφαιρούνται κατόπιν γραπτής δήλωσης του επικεφαλής του συνδυασμού, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο αρμόδιο πρωτοδικείο της ανακήρυξης.
2. Τροποποίηση ή συμπλήρωση στοιχείων υποψηφίων μετά την 31η Αυγούστου 2023
Μετά την 31 Αυγούστου 2023, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συνδυασμών και υποψηφίων είναι επιτρεπτή από τους υποψηφίους η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ονοματεπωνυμικών τους στοιχείων που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων, στην καρτέλα «Ψηφοδέλτιο», προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο κατά την ανακήρυξη και εν συνεχεία να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του οικείου συνδυασμού.
Έτσι είναι δυνατή π.χ. η προσθήκη ψευδωνύμου ή υποκοριστικού με το οποίο υποψήφιος είναι ευρύτερα γνωστός, η χρήση του συζυγικού επωνύμου από γυναίκα υποψήφια που στην οικογενειακή μερίδα είναι εγγεγραμμένη με το πατρικό της επώνυμο κ.ο.κ.3.
Η αίτηση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποβάλλεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο αρμόδιο πρωτοδικείο της ανακήρυξης.
3 Για την αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων, βλ. σχ. την αρ. 849/65437/03.08.2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3) εγκύκλιο. κεφ. Β., ενότητα 3.1.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε:
Τηλεφωνικό κέντρο213 1361405
E-maildimotikes.ekloges@ypes.gr
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θεόδωρος Λιβάνιος
Πίνακας Αποδεκτών
1. Πολυμελή Πρωτοδικεία
2. Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών
3. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
4. Προέδρους Διοικητικών Πρωτοδικείων
5. Δήμοι της Χώρας
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Γενική Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
6. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 8. Διεύθυνση Εκλογών