Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/238/οικ.14419
ΑΔΑ 6ΑΚΥ46ΜΤΛ6-ΔΨΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 6/9/2023
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 213131-3340, -3378, -3337, 3250
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),
2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029,-030
Email: info@ypes.gr
ΘΕΜΑ: Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 6η/9/2023
Σχετ.: 1. H αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/237/οικ.14418/5.9.2023 εγκύκλιος, ΑΔΑ Ψ8ΥΟ46ΜΤΛ6-8ΨΤ,
2. Η αρ. 515/5.9.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 6η Σεπτεμβρίου 2023».
Σε συνέχεια της αρ. 1 σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν της ως άνω αρ. 2 νεώτερης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 6η Σεπτεμβρίου 2023» αποφασίστηκε η κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» καθώς και η λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων.
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, όσον αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, «... Πλέον των ανωτέρω, για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων,
την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την Τετάρτη 06 Σεπτέμβριου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων:
(α) των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,
(β) των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
(γ) των δομών υγείας,
(δ) των μέσων μαζικής μεταφοράς και
(ε) άλλων υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο...».
Βάσει των νεώτερων ως άνω μέτρων, διευκρινίζεται εκ νέου και με σκοπό πρωτίστως την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και προς προστασία της υγείας αυτών ότι τυχόν ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 6/9/2023, σε δημόσιες υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, ακυρώνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικώς με κάθε πρόσφορο τρόπο τους ενδιαφερομένους πολίτες και να μεριμνήσουν άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού ή για την εξυπηρέτησή τους άμεσα ακόμα και χωρίς ραντεβού, εφόσον τίθεται θέμα υπέρβασης προθεσμιών, σε άλλη ημέρα εκτάκτως.
Τυχόν οδηγίες ή απαντήσεις που αφορούν ειδικότερα υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού θα δίνονται αρμοδίως από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς και εδρεύουν στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας παρακαλείται να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β' βαθμού αρμοδιότητάς της, οι οποίοι εδρεύουν στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση
Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής της αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
-Γραφείο Γραμματέα
- Γραφεία Συντονιστή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».