Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. εγκυκλίου: 955
ΑΔΑ 9ΞΠ446ΜΤΛ6-6Ν3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ
Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης/15ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
Α.Π.: 72687/5.9.2023
Σε συνέχεια της με αρ. 938/Α.Π.: 71598/31.8.2023 (Α.Δ.Α.: ΡΔΖΣ46ΜΤΛ6-ΞΨΒ) εγκυκλίου μας και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την παραίτηση υποψηφίου, τη δυνατότητα διόρθωσης ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων και την προσθήκη υποκοριστικών, και με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων είναι πλέον κλειστή για τους υποψηφίους, κρίνουμε σκόπιμη την ενημέρωσή σας για τα εξής:

1. Παραίτηση υποψηφίων μετά την 31η Αυγούστου 2023

Παραίτηση υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου, μετά από την οριστική υποβολή του συνδυασμού, η οποία έλαβε χώρα μέχρι την 31η Αυγούστου 2023 μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων, είναι επιτρεπτή και μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ανακήρυξης των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο, δηλ. μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2023. Η παραίτηση υποβάλλεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο αρμόδιο πρωτοδικείο της ανακήρυξης.
Η παραίτηση υποψηφίων μετά την 31 Αυγούστου 2023 δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του συνδυασμού, ο οποίος ανακηρύσσεται ακόμα και αν εξαιτίας των παραιτήσεων περιέχει αριθμό υποψηφίων συμβούλων μικρότερο από το ελάχιστο όριο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένων και των υποχρεωτικών ποσοστώσεων ανά φύλο. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος δεν επιτρέπει την αντικατάσταση των υποψηφίων που παραιτήθηκαν μετά την 31 Αυγούστου 2023, εκτός από την περίπτωση που παραιτηθεί ή αποβιώσει ο υποψήφιος περιφερειάρχης.

2. Τροποποίηση ή συμπλήρωση στοιχείων υποψηφίων μετά την 31η Αυγούστου 2023

Μετά την 31 Αυγούστου 2023, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συνδυασμών και υποψηφίων, είναι επιτρεπτή από τους υποψηφίους η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ονοματεπωνυμικών τους στοιχείων που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων, στην καρτέλα «Ψηφοδέλτιο», προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο κατά την ανακήρυξη και εν συνεχεία να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του οικείου συνδυασμού.
Έτσι είναι δυνατή π.χ. η προσθήκη ψευδωνύμου ή υποκοριστικού με το οποίο υποψήφιος είναι ευρύτερα γνωστός, η χρήση του συζυγικού επωνύμου από γυναίκα υποψήφια που στην οικογενειακή μερίδα είναι εγγεγραμμένη με το πατρικό της επώνυμο κ.ο.κ.
Η αίτηση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποβάλλεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο αρμόδιο πρωτοδικείο της ανακήρυξης.
Είναι επίσης δυνατή η διόρθωση εκλογικής περιφέρειας υποψηφίου, εφόσον προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί άνευ αμφιβολίας, ότι προέκυψε σφάλμα εκ παραδρομής στην καταχώριση της εκλογικής του περιφέρειας. Η διόρθωση αυτή υποβάλλεται με γραπτή δήλωση του επικεφαλής του συνδυασμού, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο αρμόδιο πρωτοδικείο της ανακήρυξης
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε:
Τηλεφωνικό κέντρο213 136 1406
E-mailPeriferiakes.ekloges@ypes.gr
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2023
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θεόδωρος Λιβάνιος
Πίνακας αποδεκτών
1. Πολυμελή Πρωτοδικεία στις έδρες των Περιφερειών
2. Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών
3. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
4. Προέδρους Διοικητικών Πρωτοδικείων
5. Περιφέρειες της Χώρας
(Γραφεία περιφερειαρχών και χωρικών αντιπεριφερειαρχών)
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Γενική Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
6. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Διεύθυνση Εκλογών