Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος 849
ΑΔΑ 6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 849 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Α.Π.: 65437/ 3-8-2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συμμετοχή των πολιτών στις δημοτικές εκλογές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της δημοκρατίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία. Η ανάδειξη δημοτικών αρχών, ικανών να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, συντελεί στην αναβάθμιση της κοινωνικής συμβίωσης των πολιτών.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων της χώρας θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023και οι επαναληπτικές, σε όποιους δήμους απαιτηθεί, την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023. Οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν την 1η Ιανουαρίου 2024 και η πενταετής θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028.
Στις επικείμενες εκλογές επανέρχεται το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών οργάνων των δήμων, μετά την εφαρμογή κατά τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής.
Σημαντική καινοτομία των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών αποτελεί η θέση σε λειτουργία, για πρώτη φορά, της ηλεκτρονικής εφαρμογής («Πύλη Υποβολής Υποψηφιοτήτων») για τη δήλωση των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση των υποψηφίων και την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Ακολούθως, παρατίθενται, συνοπτικά, οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο ν.4804/2021 (Α’ 90) και οι οποίες θα εφαρμοστούν κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές:
- υποβολή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιότητας για τα αξιώματα του δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας και προέδρου δημοτικής κοινότητας,
- επιτυχών συνδυασμός, κατά την πρώτη ψηφοφορία (πρώτη Κυριακή) θεωρείται όποιος λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% συν μια ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων,
- δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλουκαι συμβούλου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 2.001 μόνιμων κατοίκων έχει ο επιλαχών συνδυασμός αν κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων,
- αναπροσδιορισμός της πληθυσμιακής βάσης για τον καθορισμό του αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου,των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτωνκαι των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων,και αναπροσδιορισμός του αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου και των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.
- μη εκλογή συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και τους δήμους που συγκροτούνται από τις δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3852/2010 (Α’ 87),
- εξορθολογισμός και περιορισμός των κωλυμάτων εκλογιμότητας και των ασυμβιβάστων θέσης των αιρετών των δημοτικών αρχών,13
- θέση σταυρού προτίμησης στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ενιαία στο ψηφοδέλτιο, ανεξαρτήτως της εκλογικής περιφέρειας που θέτουν υποψηφιότητα (κατάργηση διασταυρούμενης ψήφου).
Τέλος, οι νέες αρχές εκλέγονται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού της απογραφής του 2021, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με σκοπό την έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών:
https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kai-leitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges
θα αναρτάται όλο το απαραίτητο υλικό αναφορικά με τη διαδικασία διενέργειας των δημοτικών εκλογών, με την παρουσίαση:
α. Υπουργικών αποφάσεων, εγκύκλιων οδηγιών και εγγράφων, που αφορούν τις δημοτικές εκλογές,
β. βάση εκλογικών δεδομένων για κάθε δήμο σε μορφή xls
γ. Των ηλεκτρονικών εφαρμογών που λειτουργούν στο πλαίσιο των δημοτικών εκλογών (όπως η «Ηλεκτρονική Πύλη Υποβολής Υποψηφιοτήτων»).
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Αντωνίου Δημήτρης213136 1405dimotikes.ekloges@ypes.gr
Γαλάνης Κώστας
Γεωργακοπούλου Βιβή
Διαμάντη Μαρία
Ζαγορίτης Λάζαρος
Νασαινα Δέσποινα
Ντάβα Ρένια
Οικονομίδης Δημήτρης
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αιρετός Δήμου: Υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας από 201 κατοίκους και άνω και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας έως 200 κατοίκων.
Διοικητική Δομή Δήμου: Ο δήμος ως πολιτική και διοικητική οργάνωση διοικείται από αιρετά όργανα: Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο (με άμεση εκλογή),Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (με έμμεση εκλογή), τα οποία καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται είτε στο σύνολο του δήμου, σε όσους αποτελούνται από μία εκλογική περιφέρεια (δημοτική ενότητα) είτε ανά εκλογικές περιφέρειες του δήμου, σε όσους αποτελούνται από περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες (δημοτικές ενότητες).
Επίσης, ο δήμος αποτελείται από ενδοδημοτικές μονάδες διοίκησης, τις δημοτικές κοινότητες, οι οποίες διοικούνται από αιρετούς που αναδεικνύονται από τα ψηφοδέλτια των υποψήφιων δημάρχων. Στις δημοτικές κοινότητες έως και 200 μόνιμους κατοίκους εκλέγεται «πρόεδρος δημοτικής κοινότητας» και σε δημοτικές κοινότητες από 201 μόνιμους κατοίκους και άνω εκλέγονται «μέλη συμβουλίου δημοτικής κοινότητας».
Με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση των διοικητικών αυτών εννοιών (καθώς και όλων των εκλογικών διαδικασιών, προϋποθέσεων και δεδομένων) λαμβάνουμε ως παράδειγμα τη διοικητική δομή του Δήμου Σουφλίου, όπως δημοσιεύτηκε στην απογραφή μόνιμου πληθυσμού του έτους 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Πίνακας 1
Διοικητική Δομή Δήμου Σουφλίου
Μόνιμος Πληθυσμός
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ11.709
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ5.008
Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου3.770
Δημοτική Κοινότητα Δαδιάς409
Δημοτική Κοινότητα Κορνοφωλεάς366
Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών208
Δημοτική Κοινότητα Λυκόφωτος255
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ4.054
Δημοτική Κοινότητα Λαβάρων747
Δημοτική Κοινότητα Αμορίου317
Δημοτική Κοινότητα Κυριακής73
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας125
Δημοτική Κοινότητα Μαυροκκλησίου180
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου1.836
Δημοτική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου776
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ2.647
Δημοτική Κοινότητα Τυχερού1.483
Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης153
Δημοτική Κοινότητα Λύρας117
Δημοτική Κοινότητα Προβατώνος697
Δημοτική Κοινότητα Φυλακτού197
Δημοτικές Ενότητες: Κάθε δήμος και κοινότητα που αποτελούσαν τους Καποδιστριακούς ΟΤΑ α’ βαθμού και συνενώθηκαν με το άρθρο 1 του ν.3852/2010 (Α’ 87) αποτελούν τη δημοτική ενότητα του νέου «Καλλικρατικού» δήμου. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ν.3852/2010 τους ΟΤΑ α’ βαθμού αποτελούσαν 900 Δήμοι και 133 Κοινότητες, μετά την έναρξη εφαρμογής του ν.3852/2010 και του άρθρου 154 επ. του ν.4600/2019 (Α’ 43) τους ΟΤΑ α βαθμού της χώρας αποτελούν 332 Δήμοι.
Πίνακας 2
Διοικητική εξέλιξη των ΟΤΑ α’ βαθμού
Δήμοιπρο του 1997
6.106
ν.2539/1997
900
ν.3852/2010 και ν.4600/2019
332
Κοινότητες133
Έτσι, ο Δήμος Σουφλίου αποτελεί τον νέο «Καλλικρατικό» δήμο στον οποίο συνενώθηκαν με το άρθρο 1 του ν.3852/2010 οι τρεις (3) πρώην «Καποδιστριακοί» Δήμοι: Σουφλίου, Ορφέα και Τυχερού, οι οποίοι, τώρα, αποτελούν τις «Δημοτικές Ενότητές» του.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.4804/2021 οι δήμοι που συστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν.3852/2010 και στους οποίους δεν επήλθε καμία μεταβολή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποτελούνται και αυτοί από μία δημοτική ενότητα που φέρει το όνομα του δήμου.
Έτσι, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αποτελείται από μία Δημοτική Ενότητα: τη Νέα Σμύρνη Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν:
1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν με το άρθρο 1 του ν.2539/1997 (Α’ 244) και δημιούργησαν τους 1033 Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες.
Οι Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Σουφλίου είναι οι ακόλουθες:
Πίνακας 3
Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Σουφλίου
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου
11.709
3.770
Δημοτική Κοινότητα Δαδιάς409
Δημοτική Κοινότητα Κορνοφωλεάς366
Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών208
Δημοτική Κοινότητα Λυκόφωτος255
Δημοτική Κοινότητα Λαβάρων747
Δημοτική Κοινότητα Αμορίου317
Δημοτική Κοινότητα Κυριακής73
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας125
Δημοτική Κοινότητα Μαυροκκλησίου180
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου1.836
Δημοτική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου776
Δημοτική Κοινότητα Τυχερού (βλ. επόμενη παρ. 2)1.483
Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης153
Δημοτική Κοινότητα Λύρας117
Δημοτική Κοινότητα Προβατώνος697
Δημοτική Κοινότητα Φυλακτού (βλ. επόμενη παρ. 2)197
Χάρτης 1
Διοικητική Δομή Δήμου Σουφλίου
2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν εθελούσιας συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (Α’ 18) και 1622/1986 (Α’ 92).
Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1416/ 1984 επήλθε η ένωση των Κοινοτήτων Τυχερού και Φυλαχτού της Επαρχίας Σουφλίου του Νομού Έβρου σε έναν δήμο, το Δήμο Τυχερού.
3. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν εθελούσιας συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του πδ 410/1995 (Α’ 231).
Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του πδ 410/ 1995 επήλθε η ένωση των κοινοτήτων Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, και Ωρωπού του Νομού Αττικής στο Δήμο Ωρωπού.
4. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που συνενώθηκαν με το ν.3852/2010 και δεν αποτελούνται από Καποδιστριακούς Δήμους.
Έτσι, ο Δήμος Ελευσίνας αποτελεί τον νέο «Καλλικρατικό» δήμο στον οποίο συνενώθηκαν με το άρθρο 1 του ν.3852/2010 οι δύο (2) πρώην Δήμοι: Ελευσίνας και Μαγούλας, οι οποίοι δεν είχαν συσταθεί με το ν.2539/1997 και επομένως αποτελείται από δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες: Ελευσίνας και Μαγούλας.
5. Πρώην Κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο.
6. Οι δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν.3852/2010, δηλ. τα πρώην «δημοτικά διαμερίσματα», στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί, έδρες δήμων, άνω των 100.000 μόνιμων κατοίκων.
Οι δημοτικές κοινότητες της χώρας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τα όργανα διοίκησής τους:
Πίνακας 4
Πληθυσμιακή Κατηγοριοποίηση Δημοτικών Κοινοτήτων
ΠληθυσμόςΠλήθος Δημοτικών ΚοινοτήτωνΌργανο Διοίκησης
έως 2002.415 (συμπεριλαμβάνονται 9
δημοτικές κοινότητες με
πληθυσμό μηδέν)
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
από 201 έως 2.0003.1713μελές Συμβούλιο
από 2.001 έως 10.0003645μελές Συμβούλιο
από 10.001 έως 50.00012711μελές Συμβούλιο
από 50.001 και άνω2915μελές Συμβούλιο
Εκλογή Συμβουλίων σε Δημοτικές Κοινότητες της Περιφέρειας Αττικής: Σημειώνεται ότι δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και τους δήμους που συγκροτούνται από τις δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010.
Επομένως, εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους κάτωθι δήμους του Νομού Αττικής (και παραπλεύρως σημειώνεται ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του ίδιου Δήμου):
Πίνακας 5
Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής στους οποίους εκλέγονται συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων
1. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Έδρα: Αθήνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝΕνιαία Εκλογική
Περιφέρεια
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
Δημοτική Κοινότητα 6ου Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
Δημοτική Κοινότητα 7ου Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
2. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Έδρα: Αίγινα)Ενιαία Εκλογική
Περιφέρεια
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Αίγινας
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού
Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας
3. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (Έδρα: Αχαρνές)Δύο Εκλογικές Περιφέρειες
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων
4. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Έδρα: Βούλα)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
Δημοτική Κοινότητα ΒάρηςΤρεις Εκλογικές
Περιφέρειες
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Βούλας
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης
5. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Έδρα: Άγιος Στέφανος)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣΕπτά Εκλογικές
Περιφέρειες
Δημοτική Κοινότητα Ανοίξεως
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
Δημοτική Κοινότητα Ροδοπόλεως (Μπάλας)
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας
6. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Έδρα: Ελευσίνα)Δύο Εκλογικές Περιφέρειες
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Ελευσίνος
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας
7. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εδρα: Καλλιθέα)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου
Καλλιθέας
Ενιαία Εκλογική
Περιφέρεια
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου
Καλλιθέας
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου
Καλλιθέας
8. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (Έδρα: Κύθηρα)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Αντικυθήρων
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Αρωνιαδίκων
Δημοτική Κοινότητα Καραβά
Δημοτική Κοινότητα Καρβουνάδων
Δημοτική Κοινότητα ΚοντολιανίκωνΔύο Εκλογικές Περιφέρειες
Δημοτική Κοινότητα Κυθήρων
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου
Δημοτική Κοινότητα Λογοθετιανίκων
Δημοτική Κοινότητα Μητάτων
Δημοτική Κοινότητα Μυλοποτάμου
Δημοτική Κοινότητα Μυρτιδίων
Δημοτική Κοινότητα Ποταμού
Δημοτική Κοινότητα Φρατσίων
Δημοτική Κοινότητα Φριλιγκιανίκων
9. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Έδρα: Λαύριο)Τρεις Εκλογικές
Περιφέρειες
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Κερατέας
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής
10. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Έδρα: Μάνδρα)Τέσσερις Εκλογικές
Περιφέρειες
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Οινόης
11. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Έδρα: Μαραθώνας)Μ
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Δημοτική Κοινότητα ΓραμματικούΤέσσερις
Περιφέρειες
Εκλογικές
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης
12. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Έδρα: Μέγαρα)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝΔύο Εκλογικές Περιφέρειες
Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων
Δημοτική Κοινότητα Κινέτας
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου
13. ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Έδρα: Παιανία)Δύο Εκλογικές Περιφέρειες
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Παιανίας
14. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Έδρα: Γέρακας)Τρεις Εκλογικές
Περιφέρειες
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ
Δημοτική Κοινότητα Γέρακα
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης
15. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Έδρα: Πειραιάς)Ενιαία Εκλογική
Περιφέρεια
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου
Πειραιώς
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου
Πειραιώς
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου
Πειραιώς
Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου
Πειραιώς
Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου
Πειραιώς
16. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Έδρα: Περιστέρι)Ενιαία Εκλογική
Περιφέρεια
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου
Περιστερίου
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου
Περιστερίου
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου
Περιστερίου
Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου
17. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Έδρα: Ραφήνα)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Δύο Εκλογικές Περιφέρειες
Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας
18. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Έδρα: Σαλαμίνα)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝΔύο Εκλογικές Περιφέρειες
Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων
Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου
Δημοτική Κοινότητα Σαλαμίνος
19. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Έδρα: Καλύβια Θορικού)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων ΘορικούΠέντε ΠεριφέρειεςΕκλογικές
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδος
20. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Εδρα: Σπάτα)Δύο Εκλογικές Περιφέρειες
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΟΥΤΣΑΣ)
Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδας
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Σπάτων-Λούτσας
21. ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ (Έδρα: Γαλατάς)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΑΝΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Κουνουπίτσης
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης Μεθάνων
Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Μεθάνων
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
Δημοτική Κοινότητα ΓαλατάΔύο Εκλογικές Περιφέρειες
Δημοτική Κοινότητα Άνω Φαναρίου
Δημοτική Κοινότητα Δρυόπης
Δημοτική Κοινότητα Καρατζά
Δημοτική Κοινότητα Τακτικουπόλεως
Δημοτική Κοινότητα Τροιζήνος
22. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (Έδρα: Ωρωπός)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Καλάμου
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Μαλακάσης
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥΕννέα Εκλογικές
Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπούι ιεριφερειες
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Πολυδενδρίου
θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Συκαμίνου
ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΙΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Νέων Παλατίων
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού
Δημοτική Κοινότητα Χαλκουτσίου
Δημοτική Κοινότητα Ωρωπού
23. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (Έδρα: Άνω Λιόσια)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥΐρεις Εκλογικές
Δημοτική Κοινότητα ΖεφυρίουΠεριφέρειες
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Φυλής
Εκλογική νομοθεσία: Για πρώτη φορά η κύρια αυτοδιοικητική εκλογική νομοθεσία καταγράφεται σε διακριτό νόμο (ν. 4804/ 2021). Ισχύ έχουν, επίσης, οι διατάξεις του π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57). και του ν2717/ 1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α’ 97). Στο Παράρτημα της εγκυκλίου παρατίθεται το σύνολο της εκλογικής νομοθεσίας, όπως ισχύει, με την αναφορά σε υποσημείωση των διατάξεων που τροποποιούν τις κύριες διατάξεις των νόμων, ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των νομοθετικών αλλαγών. Στην παρούσα εγκύκλιο η αναφορά σε διατάξεις νόμων νοείται όπως αυτές ισχύουν, χωρίς να γίνεται ειδικότερη μνεία των διατάξεων που τις τροποποιούν ή τις αντικαθιστούν.
Εκλογικές περιφέρειες: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν.4804/2021 εκλογικές περιφέρειες αποτελούν:
1. Οι δήμοι, οι οποίοι δεν προέρχονται από συνένωση δήμων και κοινοτήτων, κατά το άρθρο 1 του ν.3852/2010, αποτελούν μία ενιαία εκλογική περιφέρεια,
O Δήμος Νέας Σμύρνης αποτελείται από μία Δημοτική Ενότητα: τη Νέα Σμύρνη.
Ο Δήμος Αθηναίων αποτελείται από μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, αλλά στις δημοτικές του κοινότητες εκλέγονται συμβούλια.
2. Οι δημοτικές ενότητες του κάθε δήμου, δηλαδή οι συνενούμενοι δήμοι ή κοινότητες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010.
Έτσι, οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου, είναι τρεις (3), αποτελούμενες από τους πρώην Δήμους Σουφλίου, Ορφέα και Τυχερού.
Ο Δήμος Δάφνης- Υμηττού αποτελείται από δύο εκλογικές περιφέρειες: Δάφνη και Υμηττός, αλλά στις δημοτικές αυτές κοινότητες δεν θα εκλεγούν συμβούλια.
Ηλεκτρονική Πύλη Υποβολής Υποψηφιοτήτων: Οι υποψήφιοι δήμαρχοι για πρώτη φορά θα υποβάλουν συνδυασμό ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο:
https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kai-leitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges, στον οποίο είναι διαθέσιμες και αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας της. Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων και πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων οφείλουν να αποδεχτούν την υποψηφιότητά τους μέσω της ίδιας ως άνω εφαρμογής.
Πρόεδρος δημοτικής κοινότητας: ο όρος αναφέρεται στα μονομελή όργανα διοίκησης των δημοτικών κοινοτήτων που έχουν μόνιμο πληθυσμό έως και 200 κατοίκους και δε θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο «πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» ο οποίος αναφέρεται στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου που ορίζεται εκ του νόμου στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 200 κατοίκων.
Πληθυσμός: Όπου γίνεται αναφορά στον όρο «πληθυσμός», συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ν.4804/2021, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Υπολογισμός προθεσμιών: Σύμφωνα με το άρθρο 71, παρ. 5 του ν.4804/ 2021 στις προθεσμίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των δημοτικών αρχών δεν υπολογίζεται η μέρα της ψηφοφορίας. Σύμφωνα, δε, με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου η προθεσμία λήγει μόλις παρέλθει και η τελευταία ημέρα της, έστω και αν είναι ημέρα αργίας.
Γενικά θέματα λειτουργίας των δήμων
- Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου: Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης αυτής σημειώνεται ότι δεν εμπίπτουν τα άλλα συλλογικά ή μονομελή όργανα διοίκησης του δήμου (πλην του δημοτικού συμβουλίου) και ότι δεν καθίσταται εν αμφιβόλω η συνέχεια της διοικητικής δράσης του δήμου και επομένως θέματα που αφορούν την καθόλη λειτουργία του (όπως η ψήφιση του προϋπολογισμού) μπορούν να αποτελούν αντικείμενο λήψης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
- Θέματα προσωπικού των Δήμων: Τις εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών ρυθμίζει αναλυτικά το άρθρο 17 του ν.3870/2010 (Α’ 138).
Επισημαίνεται ότι στην κείμενη νομοθεσία δεν υφίσταται πρόβλεψη παροχής άδειας σε υπαλλήλους ή εργαζομένους για τη διενέργεια προεκλογικής εκστρατείας. Τέλος, σημειώνεται ότι τα κωλύματα και οι περιορισμοί που ισχύουν για τους μετακλητούς υπαλλήλους του δημοσίου εφαρμόζονται αναλογικά και για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ (ειδικούς συμβούλους, επιστημονικούς συνεργάτες και ειδικούς συνεργάτες ΟΤΑ), οι δε περιορισμοί που αφορούν στον διορισμό υποψηφίου που τυγχάνει σύζυγος ή σύμβιος/α ή συγγενής πρώτου ή δεύτερου βαθμού μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, εφαρμόζεται αναλογικά και σε υποψήφιους με σύζυγο ή σύμβιο/α ή συγγενή α’ και β’ βαθμού οργάνου διοίκησης ΟΤΑ.
Εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις για τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών:
- Η υπ' αριθμ. 3379/Β4 - 550/ 12.5.2023 (Β’ 3134) απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με την οποία κατανέμεται αναλόγως στις δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3852/2010 πληθυσμός που περιλαμβάνεται στην απόφαση του πρώτου εδαφίου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.
- Η υπ’ αριθμ. 64436/ 1.8.2023 (Β’ 4821 και ΑΔΑ: 996Γ46ΜΤΛ6-3ΒΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στην οποία αναγράφονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της Χώρας, ο συνολικός πληθυσμός κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και, αναλυτικά, ο πληθυσμός των δημοτικών κοινοτήτων και των περιφερειακών ενοτήτων.
- Η υπ’ αριθμ. 64716/ 1.8.2023 (Β’ 4844 και ΑΔΑ: Ψ2Ζ446ΜΤΛ6-ΡΤΦ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ορίζονται οι έδρες των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό
- Η υπ’ αριθμ. 64606/ 1.8.2023 (Β’ 4842 και ΑΔΑ: 6ΥΞΙ46ΜΤΛ6-ΨΦ6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ορίζονται οι διαστάσεις, η μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές.
- Η υπ’ αριθμ. 64742/ 2.8.2023 (Β’ 4879 και ΑΔΑ: 6ΦΕΙ46ΜΤΛ6-ΓΔΦ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό και κάθε άλλο απαραίτητο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής Πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την πρόσβαση των υποψηφίων και την υποβολή των δηλώσεων υποψηφιοτήτων.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΕ: Ανώνυμη Εταιρεία
ΑΕΔ: Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
Α.Π.: Άρειος Πάγος
Γν.: Γνωμοδότηση
ΕΕ: Ετερόρρυθμη Εταιρεία
ΕΠΕ: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
ΚΔΔ: Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, κυρωτ. ν.2717/1999 (Α’ 97)
ΚΔΚ: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, κυρωτ. ν.3463/2006 (Α’ 114)
ν.: νόμος
ΝΣΚ: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΟΕ: Ομόρρυθμη Εταιρεία
ΟΤΑ: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
παρ.: παράγραφος
π.δ.: προεδρικό διάταγμα
περ.: Περίπτωση
Σ: Σύνταγμα
ΣτΕ: Συμβούλιο της Επικρατείας
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1Διοικητική Δομή Δήμου Σουφλίου
Πίνακας 2Διοικητική εξέλιξη των ΟΤΑ α’ βαθμού
Πίνακας 3Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Σουφλίου
Πίνακας 4Πληθυσμιακή Κατηγοριοποίηση Δημοτικών Κοινοτήτων
Πίνακας 5Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής στους οποίους εκλέγονται συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων
Πίνακας 6Κρίσιμες ημερομηνίες για τα κωλύματα εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο υπαλλήλων δήμων
Πίνακας 7Ελάχιστος αριθμός δημοτικών κοινοτήτων στις οποίες ένας συνδυασμός οφείλει να έχει υποψηφίους
Πίνακας 8Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων (σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια)
Πίνακας 9Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων (σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες)
Πίνακας 10Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός υποψηφίων Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων και Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων
Πίνακας 11Μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης
Πίνακας 12Κατανομή εδρών συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων άνω των 2001 κατοίκων
Πίνακας 13Υπόδειγμα Ανακήρυξης Επιτυχόντων και επιλαχόντων
Συνδυασμών, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών
Συμβουλίων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων
ΧΑΡΤΕΣ
Χάρτης 1Διοικητική Δομή Δήμου Σουφλίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών
Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2028, θα γίνουν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023.
Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη:
• δημάρχων,
• δημοτικών συμβούλων,
• συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό ίσο και άνω των διακοσίων ενός (201) κατοίκων,
• προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας.Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο σε ένα δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 ή την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2021, αντίστοιχα.
2. Εκλογείς και Εκλόγιμοι
2.1 Εκλογικό δικαίωμα
Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν:
α. όλοι οι δημότες του δήμου που σωρευτικά:
- έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους,δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2006,
- είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου.
β. οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά:
- κατοικούν στην Ελλάδα,
- έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2006,
- είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023.
Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν στις δημοτικές εκλογές όσοι εκ των ανωτέρω:
α) βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
β) καταδικάζονται αμετάκλητα:
βα) σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
ββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή
βγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.
Η αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με την περίπτωση β (ήτοι, βα- βγ) ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστημα αποστέρησης του δικαιώματος του εκλέγειν υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία η καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
Οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια πρέπει να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί από αυτό και σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής τους.
Επίσης, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι ομογενείς, οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρώνκαι οι πολίτες χωρών της ΕΖΕΣ,καθώς είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 14 και επ. του ν.3838/2010 και, ακολούθως, καταργήθηκαν με το ν.4244/2014 (Α’ 60).
2.2 Εκλογείς
Ειδικότερα, για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης δημοτικών αρχών, ψηφίζουν:
• για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους: όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου και οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν.
• για συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή άνω των διακοσίων ενός (201) κατοίκων και για προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας δημοτικής κοινότητας και οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας δημοτικής κοινότητας του δήμου όπου κατοικούν.
2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
- Οι κάτοικοι του εξωτερικού,
- Όσοι έχουν υπερβεί το 70οέτος της ηλικίας τους,
- Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
Στις δημοτικές εκλογές δεν συντάσσονται εκλογικοί κατάλογοι:
• Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού
• ετεροδημοτών
• κρατουμένων
• ναυτικών
και επομένως οι ανωτέρω μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στο δήμο όπου είναι δημότες.
2.4 Εκλόγιμοι
α. Για το αξίωμα του δημάρχου έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα:
• οι Έλληνες πολίτες που είναι: α) δημότες του οικείου δήμου, β) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και γ) έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 7 Οκτωβρίου 2002.
• οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι: α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 7 Οκτωβρίου 2002, και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους καταγωγής τους.
Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.3421/2005 (Α’ 302) όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον υποβάλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως δήμαρχοι, απολύονται προσωρινά από αυτές την επομένη της υποβολής του συνδυασμού στην «Πύλη Δήλωσης Υποψηφιοτήτων» και αναβάλλεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
β. Για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή άνω των διακοσίων ενός (201) κατοίκωνκαι προέδρου δημοτικής κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα:
• όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι: α) δημότες του δήμου, β) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και γ) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 7 Οκτωβρίου 2005.
• οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι: α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 7 Οκτωβρίου 2005, και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους καταγωγής τους.
Έτσι, Δημότης Σουφλίου που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Δαδιάς μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Προβατώνος, αλλά θα ψηφίσει στην Δημοτική Κοινότητα Δαδιάς.
2.5 Μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας
Υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας ή πρόεδροι δημοτικής κοινότητας που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα σε δήμο άλλον από αυτόν στον οποίο είναι δημότες, μπορούν να μεταδημοτεύσουν όπως αναλύεται παρακάτω. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι υποψήφιοι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν υποψηφιότητα στο δήμο όπου κατοικούν και είναι εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.
2.5Α. Μεταδημότευση σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις
Σύμφωνα με την πάγια νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα μεταδημότευσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. διετούς, τουλάχιστον, μόνιμης κατοικίας στον δήμο όπου θέτει υποψηφιότητα,
β. ένας εκ των συζύγων επιθυμεί να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου συζύγου,
γ. ο/η πρώην σύζυγος, λόγω λύσεως του γάμου, επιθυμεί να αποκτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο,
δ. ο συμβιών ή η συμβιούσα επιθυμεί να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου συμβιούντα (ισχύει μόνο για τα σύμφωνα συμβίωσης που διέπονται από τις διατάξεις του ν.4356/2015, Α' 181),
ε. ο πρώην συμβιών ή η πρώην συμβιούσα, λόγω λύσης του συμφώνου συμβίωσης, επιθυμεί να αποκτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν τη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης,
στ. ο ενήλικος αιτείται να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του (δυνατότητα, η οποία παρέχεται για μια μόνο φορά).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης στον δήμο όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει (για κάθε περίπτωση μεταδημότευσης).
• Για τη μεταδημότευση λόγω διετούς μόνιμης κατοικίας απαιτείται συμπληρωματικά, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 279 του ΚΔΚ, από την οποία να προκύπτει η διετής μόνιμη εγκατάσταση του αιτούντος στην περιφέρεια του δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.
• Για τις άλλες περιπτώσεις μεταδημότευσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δηλ. οι ληξιαρχικές πράξεις και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου) προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» και αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο του δημοτολογίου.
Η αίτηση για τη μεταδημότευση πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Αυγούστου 2023, μία μέρα δηλ. πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατάθεσης των συνδυασμών στην Πύλη υποψηφιοτήτων. Σε όσες, όμως, περιπτώσεις η διαδικασία της μεταδημότευσης περαιωθεί μετά την 30η Ιουνίου 2023 -τελευταία ημέρα της Γ’ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές, συμπεριλαμβανομένων των μεταδημοτεύσεων, που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή-, ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να
ψηφίσει στο δήμο όπου θέτει υποψηφιότητα αλλά στον δήμο όπου ήταν δημότης μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023.
Σε περίπτωση μεταδημότευσης εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα γίνεται εκ νέου προσδιορισμός της δημοτικότητάς τους με προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων από τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από την αιτία της μεταδημότευσης του γονέα και ανεξάρτητα από την υφιστάμενη δημοτικότητα των ανηλίκων.
Η διαδικασία μεταδημότευσης μπορεί να διενεργηθεί και μέσω της ενιαίας ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr), καθώς και των ΚΕΠ
2.5Β. Μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας
Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, οι υποψήφιοι μπορούν να μεταδημοτεύσουν προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα ως ακολούθως:
• στους δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
Έτσι, εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Τρίπολης, Νομού Αρκαδίας, μπορεί να μεταδημοτεύσει στο Δήμο Δάφνης- Υμηττού, Νομού Αττικής, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποιο από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού.
• σε οποιοδήποτε δήμο νομού, εφόσον σήμερα είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου δήμου του ίδιου νομού,
Έτσι, εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, μπορεί να μεταδημοτεύσει στο Δήμο Σουφλίου του ίδιου νομού, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού.
• σε οποιοδήποτε δήμο νομού, εφόσον κατά το παρελθόν ήταν εγγεγραμμένο σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου δήμου του ίδιου νομού,
Έτσι, εγγεγραμμένος παλαιότερα στο δημοτολόγιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, και τώρα εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Τρίπολης, Νομού Αρκαδίας, μπορεί να μεταδημοτεύσει, στο Δήμο Σουφλίου, Νομού Έβρου εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού.
Όσοι ενδιαφέρονται να μεταδημοτεύσουν για να θέσουν υποψηφιότητα με βάση τα ανωτέρω, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για μεταδημότευση από την 1η Αυγούστου 2023 μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών, δηλ. μέχρι και την 30η Αυγούστου 2023.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης στον δήμο όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση αυτή πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στον συγκεκριμένο δήμο και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο δημοτολόγιο.
• Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (δηλ. οι ληξιαρχικές πράξεις και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου) προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» και αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο του δημοτολογίου.
Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα γίνεται εκ νέου προσδιορισμός της δημοτικότητάς τους με προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων από τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από την αιτία της μεταδημότευσης του γονέα και ανεξάρτητα από την υφιστάμενη δημοτικότητα των ανηλίκων.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η διαδικασία μεταδημότευσης μπορεί να διενεργηθεί και μέσω της ενιαίας ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr), καθώς και των ΚΕΠ.
Οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν άμεσα, μέχρι και την 30η Αυγούστου 2023, στη μεταδημότευση. Εφόσον αυτός που μεταδημότευσε ανακηρυχθεί υποψήφιος και ανεξάρτητα από το αν εκλεγεί ή όχι στο αξίωμα για το οποίο έθεσε υποψηφιότητα, παραμένει δημότης του δήμου στον οποίο μεταδημότευσε. Στην περίπτωση που δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων, δηλαδή παύει να ισχύει από την 11η Δεκεμβρίου 2023. Η απώλεια της δημοτικότητας επέρχεται αυτοδικαίως, και ως εκ τούτου η σχετική απόφαση έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι μεταδημοτεύσουν με τη διαδικασία αυτή δεν δύνανται να ψηφίσουν στον δήμο, όπου θέτουν υποψηφιότητα, επειδή η διαδικασία της μεταδημότευσης διενεργείται μετά την 30η Ιουνίου 2023, τελευταία ημέρα της Γ’ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, στους οποίους έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές, συμπεριλαμβανομένων των μεταδημοτεύσεων, που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών στο δήμο όπου ήταν δημότες μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.
3. Κωλύματα εκλογιμότητας - Ασυμβίβαστα
3.1 . Εισαγωγή - Νομοθετικές εξελίξεις
Οι υποψήφιοι αιρετοί των δήμων (δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων έως 200 κατοίκων) δεν πρέπει να ασκούν ή να αποδέχονται καθήκοντα που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας με τη θέση του αιρετού αξιώματος.
Η νόμιμη αιτία που επιβάλλει τη θέσπιση κωλύματος είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώμα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν δημόσια θέση και η αποφυγή της προπαρασκευής, με τον τρόπο αυτό, της σταδιοδρομίας τους ως αιρετών των δήμων.
Ακολούθως, επειδή οι σχετικές διατάξεις εισάγουν περιορισμό του πολιτικού δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε θέσεις οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι στενά ερμηνευτέες, με συνέπεια να αποκλείεται η διασταλτική τους ερμηνεία ή η αναλογική τους εφαρμογή σε άλλες, έστω και όμοιες, περιπτώσεις.
Επισημαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 56 του Συντάγματος, ορίζοντας κατά τρόπο πλήρη και περιοριστικό τα κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών, είναι ειδική διάταξη εξαιρετικού χαρακτήρα και δεν είναι, για το λόγο αυτό, δυνατό να τύχει ανάλογης εφαρμογής και στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α.
Κώλυμα εκλογιμότητας υπάρχει πριν από την εκλογή, ενώ, αν εξακολουθεί να υφίσταται και μετά ή υφίσταται για πρώτη φορά μετά την εκλογή και κατά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, καθίσταται ασυμβίβαστο, οπότε μπορεί να επιφέρει την έκπτωση του αιρετού από το αξίωμά του.
Σχετικό κώλυμα εκλογιμότητας υφίσταται, όταν ο υποψήφιος μπορεί να το αποβάλει, εφόσον παραιτηθεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας υφίσταται, όταν ο υποψήφιος δεν μπορεί να το αποβάλει, ακόμα και σε περίπτωση παραίτησής του από την κρίσιμη ιδιότητα.
Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας υφίσταται, όταν ο υποψήφιος φέρει την κρίσιμη ιδιότητα, εντός συγκεκριμένης χωρικής αρμοδιότητας στην οποία εμπίπτει ο δήμος, στον οποίο επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα.
Η δυνατότητα παραίτησης από αξιώματα- θέσεις, προκειμένου ο υποψήφιος αιρετός να θέσει υποψηφιότητα, αναλύεται στις ενότητες που ακολουθούν, όπως επίσης και η διαδικασία υποβολής της αίτησης παραίτησης προς την αρμόδια αρχή.
Νομοθετικές εξελίξεις
Με το άρθρο 121 του ν.5003/2022 προστέθηκε στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 90 του ν.4804/2021, παράγραφος 9, με την οποία επήλθαν τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες κωλυμάτων ειδικά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα διεξαχθούν την 8η Οκτωβρίου 2023, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.4804/2021.
Με τα άρθρα 19 και 23 του ν.5043/2023, στο πλαίσιο εξορθολογισμού των κωλυμάτων εκλογιμότητας, επήλθαν σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται, κυρίως, με την κατάργηση κωλυμάτων εκλογιμότητας σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων, τόσο στις πάγιες διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4804/2021, όσο και στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 90 του ν.4804/2021, για τις δημοτικές εκλογές εν γένει αλλά και συγκεκριμένα για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.
Όσον αφορά την κατάργηση κωλυμάτων εκλογιμότητας για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων αιρετών, στο νόμο γίνεται η επιμέρους διάκριση:
Ολική κατάργηση κωλυμάτων εκλογιμότητας σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων
Με το άρθρο 19 του ν. 5043/2023, καταργήθηκαν τα κωλύματα εκλογιμότητας για τις ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στους δήμους που άσκησαν καθήκοντα αλλά και ανεξαιρέτως σε όλους τους δήμους της Χώρας.
i. Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέχρι και του βαθμού του Υπαστυνόμου Α', του Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου.
ii. Συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης
iii. Γενικοί γραμματείς δήμων, ειδικοί σύμβουλοι δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή
iv. Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων.
Μερική κατάργηση κωλύματος εκλογιμότητας
Ειδικά για τους Διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τον υπεύθυνο συντονιστή της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, το κώλυμα εκλογιμότητας δεν υφίσταται, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα σε άλλους δήμους, πλην του δήμου της έδρας, στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο υπηρετούν.
***
Ακολουθεί η παρουσίαση των καθηκόντων που αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στα αξιώματα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι η διαπίστωση της ύπαρξης κωλύματος ή μη, αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσης.
3.2 Α. Κώλυμα εκλογιμότητας - Δυνατότητα παραίτησης πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων
Δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών των δημοτικών αρχών, μπορούν να είναι υποψήφιοι, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το κώλυμα δεν ισχύει για τους αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου Α’, του Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου, αντίστοιχα.
Ως δικαστικοί λειτουργοί,νοούνται όσοι εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 40 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022, Α'109).
Είναι προφανές ότι το κώλυμα εκλογιμότητας δεν καταλαμβάνει τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είναι δικαστικοί λειτουργοί και οι οποίοι διέπονται, από πλευράς υπηρεσιακής κατάστασης, από τον «Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων» σύμφωνα με το ν.4798/2021 (Α’ 68).
Για τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Ως αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων νοούνται όσοι εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 2 του ν.3883/2010 (Α’ 167), χωρίς διάκριση βαθμού κατά ιεραρχική σειρά εξέλιξης.
Ακολούθως, υπό το δεδομένο ότι είναι διακριτή η υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, (ν.2439/1996, Α’ 219 και ν.3883/2010) έναντι εκείνης των μονίμων ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών (ν.δ.445/1974, Α’ 160 και ν.4609/2019, Α'67), δεν καταλαμβάνονται από το κώλυμα αυτό οι ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί, οι εν εφεδρεία Αξιωματικοί (μόνιμοι εν εφεδρεία ή απόστρατοι και έφεδροι εν εφεδρεία)και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων (στρατεύσιμοι, μόνιμοι, εθελοντές, επαγγελματίες και βραχείας ανακατάταξης).
- Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που εμπίπτουν σε κώλυμα εκλογιμότητας είναι οι αξιωματικοί όλων των κατηγοριών από το βαθμό του Αστυνόμου Β' έως και του Αντιστρατήγου (Αστυνόμος Β', Αστυνόμος Α', Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Αστυνομικός Διευθυντής, Ταξίαρχος, Υποστράτηγος, Αντιστράτηγος).
Δεν εμπίπτουν σε κώλυμα εκλογιμότητας οι αξιωματικοί με βαθμό Υπαστυνόμου Β' και Υπαστυνόμου Α' όλων των κατηγοριών (Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, αξιωματικοί του ν.3686/2008 (Α’ 158) και Ειδικών Καθηκόντων).
Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικού, που διέπονται, αντιστοίχως, από τις διατάξεις του ν.2622/1998 (Α’ 138) και του άρθρου 9 του ν.2734/1999 (Α’ 161), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και δεν καταλαμβάνονται από το κώλυμα αυτό.
- Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που εμπίπτουν σε κώλυμα
εκλογιμότητας είναι όσοι κατέχουν το αξίωμα του Πυραγού, Επιπυραγού, Αντιπύραρχου, Πύραρχου, Αρχιπύραρχου, Υποστράτηγου, Αντιστράτηγου.
Δεν εμπίπτουν σε κώλυμα εκλογιμότητας οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος στο βαθμό του Ανθυποπυραγού και του Υποπυραγού.
- Όσον αφορά τους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, το κώλυμα εκλογιμότητας καταλαμβάνει όσους έχουν το αξίωμα του Υποπλοίαρχου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,. Αντιπλοίαρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Πλοίαρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αρχιπλοίαρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Δεν εμπίπτουν σε κώλυμα εκλογιμότητας οι αξιωματικοί με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως ισχύει.
Τα πρόσωπα που έχουν κώλυμα εκλογιμότητας δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα στους δήμους όπου υπηρέτησαν, με κρίσιμο, όμως, χρονικό όριο υπηρέτησης σε αυτούς τους δήμους έως την 31ηΔεκεμβρίου 2022, καθώς και με την πρόσθετη προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους (υπηρεσία τους) πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων, ήτοι μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2023.
Το συμπληρωματικό αυτό κώλυμα εισάγει με τρόπο γενικό και αντικειμενικό, θεμιτό περιορισμό του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας, δηλαδή ανεκτή διάκριση σε βάρος των περί ων πρόκειται προσώπων και ως εκ τούτου δεν αντιφάσκει προς το άρθρο 4, παρ. 1 και άρθρο 5, παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.
Αντιθέτως, εάν τα ανωτέρω πρόσωπα ασκήσουν υπηρεσία έστω και μία μέρα από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά στους δήμους όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, καταλαμβάνονται από απόλυτο τοπικό κώλυμα, το οποίο δεν αίρεται με παραίτηση.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας σε οποιοδήποτε δήμο και εάν επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα οφείλουν να έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους (υπηρεσία) πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων, ήτοι μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2023.
Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους, εξακολουθούν να ισχύουν.
Σημειώνεται, στην έννοια των στρατιωτικών που δεν μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατ’ άρθρο 56 παρ. 1, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως στρατιωτικοί, δηλαδή οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμειςκαι τα σώματα ασφαλείας.
3.2Β. Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας - Δυνατότητα απαλλαγής από κρίσιμα καθήκοντα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ως έχει δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών, άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, δεν μπορούν να εκλεγούν στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.
Τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, εφόσον είχαν κατά νόμιμο τρόπο απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Αντιθέτως, εάν άσκησαν τα καθήκοντα αυτά έστω και μία μέρα από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, καταλαμβάνονται από απόλυτο τοπικό κώλυμα.
Επισημαίνεται ότι το εν λόγω τοπικό κώλυμα δεν αφορά τους υποψηφίους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών τους προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επίπεδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης. Για αυτή την κατηγορία υποψηφίων ακολουθεί αναλυτικά η ενότητα Γ i.
Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω κώλυμα εκλογιμότητας δεν εμπίπτουν:
- οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.
- οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα σε άλλους δήμους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο υπηρετούν, πλην του δήμου της έδρας
Ειδικότερες επισημάνσεις:
Το κώλυμα εκλογιμότητας εκτείνεται σε όλους τους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων και αποβλέπει στην αποτροπή:
α) της προπαρασκευής της πολιτικής σταδιοδρομίας των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές με εκμετάλλευση, με τον τρόπο αυτό, της θέσης τους και
β) του επηρεασμού της λαϊκής βούλησης και περαιτέρω της εκλογικής προτίμησης των ψηφοφόρων σε στενό μάλιστα κύκλο, όπως αυτός των δημοτικών εκλογών.
Δεδομένου ότι ο νομοθέτης περιορίζει το κώλυμα-ασυμβίβαστο μόνο στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων και δεν το επεκτείνει σε όλες τις οργανικές μονάδες, η ρύθμιση αποτελεί θεμιτό περιορισμό του δικαιώματος του εκλέγεσθαι εν όψει, μάλιστα, και της ουδετερότητας της διοίκησης και της βασικής αρχής του ανόθευτου της λαϊκής βούλησης που διέπει το εκλογικό δίκαιο (άρθρα 52 και 102 παρ. 2 Συν.).
Οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης θα πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύμφωνα με την οικεία διαδικασία, σε οργανική θέση.
Η άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή, συνεπεία κωλύματος ή απουσίας του επιλεγέντος προϊσταμένου, δεν καθιδρύει αντίστοιχο κώλυμα.
Εάν, όμως, έχει κενωθεί η σχετική θέση και μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου, έγινε ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου, εφόσον τυχόν, αυτή η ανάθεση ασκηθεί από 1η Ιανουαρίου 2023, τότε υφίσταται κώλυμα, δοθέντος ότι υπηρετείται ο λόγος θέσπισης της αντίστοιχης απαγορευτικής διάταξης. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του κωλύματος αυτού οι αρμοδιότητες προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης πρέπει να ασκούνται εντός των διοικητικών ορίων, του δήμου στον οποίο θέτουν υποψηφιότητα, ανεξαρτήτως της φύσης του χαρακτήρα και του εύρους των ασκούμενων καθηκόντων.
Η διάταξη αυτή έχει άμεση εφαρμογή μόνο στην περίπτωση της συνήθους οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,όπου υπάρχουν γενικές διευθύνσεις, ως ανώτατες ιεραρχικά οργανικές μονάδες, κάθε δε γενική διεύθυνση περιλαμβάνει μια ή περισσότερες οργανικές μονάδες επιπέδου διεύθυνσης.
3. 2Γ. Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας - Δυνατότητα παραίτησης υποψηφίων μέχρι την 31η Μαΐου 2023
Ειδικά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα διεξαχθούν την 8η Οκτωβρίου 2023, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4804/2021, ισχύουν τα ακόλουθα τοπικά κωλύματα εκλογιμότητας, τα οποία αίρονται, εφόσον οι υποψήφιοι παραιτηθούν το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
Επισημαίνεται ότι εάν οι υποψήφιοι δεν παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023, καταλαμβάνονται από απόλυτο τοπικό κώλυμα.
Ϊ.Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των δήμων και των νομικών τους προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ως έχει δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εάν παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
Το ανωτέρω κώλυμα αίρεται για τους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές των δήμων και των νομικών τους προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν.4270/2014, δέκα (10) μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2023.
Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι των δήμων και των νομικών τους προσώπων που παραιτηθούν από τα διευθυντικά τους καθήκοντα το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2023, στην περίπτωση που εκλεγούν καταλαμβάνονται από το σχετικό ασυμβίβαστο του άρθρου 105 του ν. 5003/2022. Συνεπώς, θα πρέπει να αιτηθούν την απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και εάν δεν υπάρχει στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Αναλυτικές οδηγίες ακολουθούν στην ενότητα 3.3 Α.
Ειδικότερα:
Καταλαμβάνονται από το κώλυμα οι τακτικοί υπάλληλοι (δηλ. υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε κατέχουν οργανική θέση, είτε είναι αποσπασμένοι.
Επισημαίνεται ότι υπάλληλοι νομικών προσώπων των δήμων που δεν είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημοσίου, ακόμα και εάν άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης και μετά την 31η Μαΐου 2023 δεν εμπίπτουν στο κώλυμα της παρούσας ρύθμισης. Εάν όμως εκλεγούν, καταλαμβάνονται από το σχετικό ασυμβίβαστο του άρθρου 105 του ν. 5003/2022. Συνεπώς, θα πρέπει να αιτηθούν την απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και εάν δεν υπάρχει στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν.
ii. Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και διευθυντές εκπαίδευσης στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εάν παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
iii. Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας στο δήμο που έχει την έδρα του ο φορέας, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εάν παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
iv. Μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή, μπορούν να εκλεγούν, εάν παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
Στο εν λόγω κώλυμα εμπίπτουν μέλη Ανεξάρτητων Αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101Α του Συντάγματος, καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, υπό την προϋπόθεση ότι η ειδικότερη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της οικείας Αρχής προβλέπει κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών τους πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ή αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος ή καθηκόντων αμειβόμενων ή μη σε οποιαδήποτε θέση στο δημόσιο τομέα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3051/2002 (Α’ 220), ως μέλη ανεξάρτητης αρχής θεωρούνται ο Πρόεδρος ή το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησής της, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την κάθε Αρχή.
Άρση σχετικού κωλύματος με δυνατότητα παραίτησης
Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 παρ. 2α και 71 του ν.4804/2021, τα ανωτέρω σχετικά κωλύματα αίρονται με παραίτηση από την κρίσιμη ιδιότητα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012.
Ειδικότερα, η παραίτηση από την υπηρεσία ή από τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα για την εκλογή είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος, κατά την κρίσιμη κάθε φορά ημερομηνία.
Αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται και στην ηλεκτρονική Πύλη υποψηφιοτήτων.
Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της.
Εφόσον, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια αρχή οφείλει να δημοσιεύσει
αμέσως περίληψή της, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς, τον βαθμό και το όπλο ή την υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκε, καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης.
Ειδικά για τα πρόσωπα της παρ. 2α του άρθρου 10 του ν.4804/2021, επισημαίνεται ότι ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή υποψηφιότητας αυτή καθ’ αυτή δεν υποκαθιστά την υποβολή παραίτησης, που απαιτούν οι οικείες διατάξεις.
Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω σχετικά κώλυμα εκλογιμότητας δεν εμπίπτουν:
- Διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.
- Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα στους λοιπούς δήμους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητα που έχει ο φορέας, πλην του δήμου που ο φορέας έχει την έδρα του.
- Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου.
- Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων.
- Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
- Γενικοί γραμματείς δήμων, ειδικοί σύμβουλοι των δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων.
3.2Δ. Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας από συναφθείσες συμβάσεις
i. Γ ια όποιους συνδέονται με τον οικείο δήμο, όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ή τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιώνή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ' είδος ή σωρευτικά, κατ' έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2023.
Με την προτεινόμενη διάταξη, αποσαφηνίζονται οι κατηγορίες των συμβάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού του συνολικού οικονομικού αντικειμένου κατ’ έτος της σύμβασης ή των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και είναι σε ισχύ ή θα συναφθούν κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, καθώς και το ποσό το οποίο αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας για τον υποψήφιο που είναι ανάδοχος ή ασυμβίβαστο, σε περίπτωση που καταστεί ανάδοχος κατά την άσκηση των αιρετών του καθηκόντων.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο αποτελεί το καθαρό ποσό των 10.001 ευρώ και άνω, χωρίς Φ.Π.Α., κατ’ έτος είτε μιας και μόνο σύμβασης (για παράδειγμα προμήθειας), είτε για παράδειγμα δύο διακριτών συμβάσεων προμήθειας που συνολικά ξεπερνούν κατ’ έτος το ποσό των 10.000 ευρώ, είτε για παράδειγμα μιας σύμβασης προμήθειας και μιας σύμβασης υπηρεσίας που συνολικά ξεπερνούν κατ’ έτος το ως άνω ποσό.
Σημειώνεται ότι δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
Ειδικότερα:
Στο εν λόγω κώλυμα εμπίπτουν όσοι έχουν συνάψει σύμβαση της οποίας οι όροι από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών δεν έχουν εκπληρωθεί κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.
Η σχετική σύμβαση μπορεί να συνιστά, τόσο κώλυμα εκλογιμότητας, αν υπήρχε κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, όσο και ασυμβίβαστο, αν εξακολουθεί να υφίσταται και μετά ή υφίσταται μετά την εκλογή και κατά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, οπότε και επιφέρει, στην τελευταία αυτή περίπτωση, την έκπτωση του αιρετού από το αξίωμά του.
Επομένως, αν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 δεν υπάρχει εκκρεμής σύμβαση μεταξύ του οικείου Ο.Τ.Α., των νομικών του προσώπων ή των νομικών προσώπων στα οποία αυτός συμμετέχει και των ανωτέρω προσώπων, τότε τα πρόσωπα αυτά δεν κωλύονται να ανακηρυχθούν υποψήφιοι και να καταλάβουν αιρετό αξίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σχετικά, νομολογιακά, έχει κριθεί:
Ακόμη και επί εγκύρου εγκρίσεως από τον εργοδότη της εκχώρησης από τον ανάδοχο σε τρίτο μέρους ή του συνόλου της αναληφθείσας μελέτης τούτο δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ολοκλήρου της εργολαβικής σχέσης, ως πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και την αποκοπή οιουδήποτε ενοχικού δεσμού μεταξύ εργοδότη και αναδόχου, δεδομένου ότι για τον τελευταίο παραμένει ενεργός ο συμβατικός δεσμός ως προς την ευθύνη του για την εκπλήρωση των από τη σύμβαση και τον νόμο απορρεουσών υποχρεώσεων.
Ο συμβατικός δεσμός εκτέλεσης των συγκεκριμένων έργων λύεται με την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική ή διοικητική).
Στο κώλυμα αυτό εμπίπτουν και όσοι έχουν συνάψει με τον δήμο σύμβαση έργου, ως εμπεριεχόμενη στην παροχή υπηρεσιών.
Αναφορικά με την εφαρμογή του κωλύματος αυτού σημειώνεται ότι το χρηματικό ποσό ανάγεται στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και δεν σχετίζεται με το καθαρό κέρδος του αντισυμβαλλόμενου, ενώ στο ανωτέρω αποτρεπτικό ποσό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Ο χαρακτήρας της σύμβασης ως κύριας, παρεπόμενης ή συμπληρωματικής ή, ακόμη, και αφορώσης αντάλλαγμα νέων υπερβατικών εργασιών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έννομη διαφοροποίηση.
Ο χρόνος καταβολής του συμβατικού τιμήματος είναι νομικά αδιάφορος για την άρση του εκκρεμούς χαρακτήρα της σύμβασης,ενώ και η υπαναχώρηση του υποψηφίου από τη συμβατική σχέση, κατά άρθρο 389 ΑΚ, δεν αίρει το κρίσιμο κώλυμα.
Με μόνη την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την υποβολή αιτημάτων υποκατάστασης, συνοδευόμενων με υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ότι είχαν την πρόθεση να υποκαταστήσουν τον ενδιαφερόμενο σε αυτές, δεν έχει λυθεί ο συμβατικός δεσμός που συνέδεε αυτόν με τον ΟΤΑ.
Ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία υπεγράφη η σύμβαση (η τυχόν μοναδικότητα του αναδόχου και οι τυχόν επείγουσες ή απρόβλεπτες ανάγκες που εξυπηρετεί η σύμβαση) δεν επηρεάζουν την εφαρμογή της διάταξης.
Προκειμένου για τη λύση του συμβατικού δεσμού στερείται σημασίας αν για την κατάρτιση των συμβάσεων προμηθειών τηρήθηκε ή όχι η νόμιμη διαδικασία, ενώ οι αξιώσεις της εταιρείας ευρίσκονταν υπό δικαστική εκκρεμότητα.
Αναφορικά με τη διάταξη του άρθρου 163, παρ. 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτ. ν.3584/2007, Α’ 143) και τους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες του Δημάρχου, έχει κριθεί ότι το κώλυμα εκλογιμότητας δεν απορρέει από τη σύναψη της ίδιας της σύμβασης πρόσληψης του Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη στον οικείο δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. Το κώλυμα εκλογιμότητας απορρέει από την τυχόν σύναψη μεταξύ του οικείου δήμου και του προσληφθέντος στον δήμο αυτόν Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη, των τελευταίων ενεργούντων ως αντισυμβαλλομένων του δήμου με την (παράλληλη προς την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη), ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, σύμβασης προμήθειας ή εκτελέσεως έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχωρήσεως δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας χρηματικού αντικειμένου ανώτερου του προβλεπόμενου στο νόμο ποσού.
ii. Για τους γενικούς διευθυντές, διευθύνοντες συμβούλους, προέδρους και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές εταιρειών, μετόχους και εταίρους κεφαλαιουχικών εταιρειών, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, όπου προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου, ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ' είδος ή σωρευτικά, κατ' έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2023.
Το ίδιο κώλυμα ισχύει και για όσους είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και κοινοπρακτούντα πρόσωπα που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει.
Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου νοούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, το οποίο κατά άρθρο 77, παρ. 1 του ν.4548/2018 (Α’ 104), εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα αυτή.
Ως διαχειριστές νοούνται οι τρίτοι (διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι) στους οποίους, είτε απευθείας με διάταξη του καταστατικού, είτε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, ανατίθεται η οργανική εκπροσώπηση αυτής, οι οποίοι θεωρούνται υποκατάστατοι του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου και ενεργούν και αυτοί, ως όργανα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της εταιρείας, με συνέπεια ο δεσμός τους με αυτή να είναι ο ίδιος με τοη δεσμό του διοικητικού συμβουλίου προς την εταιρεία.
Διαχειριστές νοούνται, επίσης, και οι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, στους οποίους, κατά το άρθρο 16 του ν.3190/1955 (Α’ 91), ανήκει, εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως, επίσης και ο τρίτος, μη εταίρος, στον οποίο κατά άρθρο 17, παρ. 1 του ν.3190/1955, ανατίθεται η εκπροσώπησή της για ορισμένο ή μη χρόνο.
Οι εταίροι και τα μέλη των συμβεβλημένων προσωπικών εταιρειών (ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων), ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι με μόνη τη συνδρομή της πλήρωσης των προϋποθέσεων της περ. ζ, της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.4804/2021.
Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
3.2Ε. Απόλυτο τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας - Μη δυνατότητα παραίτησης των υποψηφίων
i. Για τον Επόπτη Ο.Τ.Α., στους δήμους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έναρξη της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας, ο Συντονιστής που άσκησε ή ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ασκεί καθήκοντα Επόπτη Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδρος δημοτικών κοινοτήτων, στους δήμους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
ii. Για τους θρησκευτικούς λειτουργούςτων γνωστών θρησκειών.
Ως «γνωστή θρησκεία» θα πρέπει να θεωρηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 13, παρ. 2 του Συντάγματος κάθε θρησκεία, εφόσον οι τελετές της δεν είναι κρυφές, τα δόγματα και οι αρχές της δεν είναι απόκρυφες και μυστικές, αλλά φανερές σε όλους και ως εκ τούτου γνωστές.
3.2Στ. Απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας (Έκπτωση - Αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος- Διπλή υποψηφιότητα)
i. Για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:
α) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν.3852/2010,περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
β) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν.3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας αντίστοιχα.
ii. Για όσους έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 237 του ν.3852/2010.
iii. Για όσους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
Το κώλυμα των περιπτώσεων i ii και iii ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαμβάνει και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
iv. Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για αξίωμα στις περιφερειακές εκλογές
Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης αποκλείεται.
Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Εάν παρά τα ανωτέρω, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με την έκδοση δικαστικής απόφασης, ύστερα από σχετική ένσταση.
Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, επέρχεται και αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ν. Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για άλλο άμεσα αιρετό αξίωμα στο πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης
Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα.
Εάν παρά τα ανωτέρω, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με την έκδοση δικαστικής απόφασης, ύστερα από σχετική ένσταση.
Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, επέρχεται και αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α.
3.3. Ασυμβίβαστα
3.3Α. Σχετικό ασυμβίβαστο υπαλλήλων δήμων και των νομικών τους προσώπων
Ασυμβίβαστη είναι η ιδιότητα του δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικών κοινοτήτων ή προέδρου δημοτικών κοινοτήτων με την ιδιότητα υπάλληλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στον ίδιο δήμο και στα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος.
Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν οι ανωτέρω υπάλληλοι αιτηθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο την απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία προτίμησής τους, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και, αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν.
Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους και η αρμόδια υπηρεσία του δήμου οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης.
Η ισχύς της απόσπασης άρχεται από την ημερομηνία εγκατάστασης των αιρετών και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Ειδικότερα, η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση. Διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), μη εφαρμοζόμενου του άρθρου 35 του ν.4873/2021 (Α' 248), και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.
Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
3.3Β. Λοιπές κατηγορίες ασυμβιβάστων
i. Για όσους εκλεγούν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων τα κωλύματα που αναλύθηκαν στην ενότητα 3.2 αποτελούν ταυτόχρονα και ασυμβίβαστα.
Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.
Το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο με απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, ύστερα από ένσταση που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, περί των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο, χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4804/2021 και τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ.18/1989 (Α' 8), περί της αίτησης αναίρεσης.
ii. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων δεν μπορούν να είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος, εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
α. Τα ανωτέρω πρόσωπα, οφείλουν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή τους ως εκλεγέντες.
Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα.
Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον οικείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
β. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους οφείλουν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα.
Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
γ. Η διάταξη καταλαμβάνει, τόσο τις οφειλές του αιρετού οργάνου που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας του, όσο και οφειλές που προϋπήρχαν της εκλογής ή της εγκατάστασής του στο δήμο. Συνεπώς, οι οφειλές αυτές, και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον υπαχθούν σε διακανονισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εξαιρούνται από την υποχρέωση εξοφλήσεως εντός ορισμένης προθεσμίας και μπορούν να καταβάλλονται
τμηματικά εντός της δημοτικής περιόδου, χωρίς να δημιουργείται στο πρόσωπο του αιρετού οργάνου ασυμβίβαστο με το αξίωμα που κατέχει.
Αίτηση διαγραφής της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 174 ΚΔΚ δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διάταξης. Ο καταλογισμός χρηματικού ποσού σε βάρος αιρετών από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή από Οικονομικούς Επιθεωρητές, δεν εμπίπτει στην έννοια της οφειλής, η μη πληρωμή ή η εκπρόθεσμη πληρωμή της οποίας συνεπάγεται την έκπτωση από το αξίωμα.
Δεν αποτελούν ασυμβίβαστο
- Η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
- Η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
- Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
3.4. Διαπίστωση κωλυμάτων εκλογιμότητας και έκπτωσης
3.4A. Με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου
Σε περίπτωση ασυμβιβάστου προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπο διοικητικού δικαστηρίου, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη αυτού και η έκπτωση από το αξίωμα του αιρετού. Η ένσταση μπορεί να ασκηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εντός της δημοτικής περιόδου.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων ή κώλυμα εκλογιμότητας που υπήρχε, στο πρόσωπο του υποψηφίου, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ή ασυμβίβαστο, η ένσταση μπορεί να ασκηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας των επτά ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί.
3.4Β. Με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Για πρώτη φορά με τις διατάξεις του ν. 4804/2021 προβλέπονται ρητά οι περιπτώσεις εκείνες με τις οποίες επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το αιρετό αξίωμα λόγω ύπαρξης ασυμβίβαστου.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην παρ. 8 του ν. 4804/2021, δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επιπλέον, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του ν. 4804/2021, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων που αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο, εκπίπτουν από το αξίωμά τους αυτοδικαίως. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της απόκτησης νέας δημοτικότητας.
Επίσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν.4804/2021 αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την
οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του ως εκλεγμένος.
Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
Αντιστοίχως, αν δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας καταστεί μετά από την εκλογή του οφειλέτης του οικείου δήμου ή των προβλεπόμενων νομικών προσώπων, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία
Τέλος, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 α του άρθρου 10 του ν.4804/2021 οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στον ίδιο δήμο και στα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος, στην περίπτωση που εκλεγούν, προκείμενου να μην καταληφθούν από ασυμβίβαστο, μπορούν αιτηθούν την απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό
αξίωμά τους. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
3.5. Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας ή καθηκόντων
Σημειώνεται ότι για τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, δεν υφίσταται κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο να εκλεγούν και να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα αιρετού οργάνου στους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, προκειμένου για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις σχετικά με την αναστολή της άσκησης των καθηκόντων τους.
Ειδικότερα:
α) όσον αφορά τους Συμβολαιογράφους με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.2830/2000 (Α' 96) «Κώδικας Συμβολαιογράφων», προβλέπεται ότι «συμβολαιογράφος που ανακηρύσσεται υποψήφιος δήμαρχος τελεί σε αναστολή ως προς την άσκηση των συμβολαιογραφικών καθηκόντων. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση διορισμού συμβολαιογράφου ως αντιδημάρχου ή εκλογής του ως προέδρου δημοτικού συμβουλίου. Η αναστολή δεν ισχύει για τους υποψήφιους και για εκείνους που θα εκλεγούν μέλη δημοτικού συμβουλίου.
β) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 160 του ν.4957/2022 (Α' 141) τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν αναλάβουν καθήκοντα δημάρχου. Τα μέλη Δ.Ε.Π., κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, δύνανται να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο προς το Τμήμα του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη ειδική διάταξη.
Πίνακας 6
Κρίσιμες ημερομηνίες για τα κωλύματα εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο υπαλλήλων δήμων
ΙδιότηταΠεδίο κωλύματοςΠαραίτηση
> Δικαστικοί λειτουργοί
> Αξιωματικοί ενόπλων
δυνάμεων,
> Αξιωματικοί Σωμάτων
ασφαλείας, Λιμενικού
Σώματος- Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός
ορίων δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023
Παραίτηση πριν την ανακήρυξη.
Μέχρι 09 Σεπτεμβρίου 2023
Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας
Αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και του βαθμού του Υπαστυνόμου Α', του Υποπυραγού και Ανθυποπλοιάρχου
ΙδιότηταΠεδίο κωλύματοςΠαραίτηση
Γενικοί Διευθυντές,
Διευθυντές:
> δήμων
> νομικών τους προσώπων
ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ως έχει δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών
Στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η
αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων
Παραίτηση από καθήκοντα έως 31η Μαΐου 2023
Μέλη ανεξάρτητων αρχώνσε όλους τους δήμουςΠαραίτηση έως 31η Μαΐου 2023
ΙδιότηταΠεδίο κωλύματοςΠαραίτηση
Γενικοί Διευθυντές
Διευθυντές
> Δημοσίου,
> Περιφερειών
> Νομικών προσώπων
ενταγμένων Μητρώο
Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης ως έχει δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών
στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η
αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων
Παραίτηση από καθήκοντα έως 31η.12.2022
ΙδιότηταΠεδίο κωλύματοςΠαραίτηση
Περιφερειακοί διευθυντές
εκπαίδευσης, Διευθυντές εκπαίδευσης
στους δήμους όπου εκτείνεται η αρμοδιότητα τουςΠαραίτηση από καθήκοντα έως 31η Μαΐου 2023
Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας
Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Διευθυντές ιατροί
> Ιατρικής Υπηρεσίας
> Κέντρων Υγείας,
Υπεύθυνοι συντονιστές
επιστημονικής λειτουργίας
Κέντρων Υγείας
στο δήμο όπου έχει την έδρα του ο φορέαςΠαραίτηση από καθήκοντα έως 31η Μαΐου 2023
Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας
> Διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ
> Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας , Κέντρων Υγείας και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, για άλλους δήμους έκτασης αρμοδιότητας φορέα, πλην δήμου έδρας
ΙδιότηταΠεδίο ασυμβίβαστουΆρση ασυμβίβαστου
Υπάλληλοι δήμων
Υπάλληλοι πάσης φύσεως νομικών προσώπων δήμων
με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στον οικείο δήμο
στους οικείους δήμους
Αίτηση απόσπασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο
σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου
Εάν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν
Συμβάσεις
Όσοι συνδέονται με τον δήμο
& τα νομικά του πρόσωπα του δήμου με:
> σύμβαση προμήθειας,
> σύμβαση εκτέλεσης έργου,
> σύμβαση παροχής υπηρεσιών,
> σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας,
Συνολικής αξίας μεμονωμένα κατ’ είδος ή σωρευτικά άνω των 10.000 ευρώ, κατ’ έτος εκτός ΦΠΑ
(Δεν έχουν κώλυμα οι υπάλληλοι ή τα μέλη διοίκησης δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας, που συνδέεται με σύμβαση με τον δήμο)
Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
Απόλυτο τοπικό κώλυμα, εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2023.
Συμβάσεις
■ Γενικοί διευθυντές,
■ διευθύνοντες σύμβουλοι,
■ πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων,
■ διαχειριστές,
■ μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών,
εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας
■ εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα
που έχουν συμβληθεί με το δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία ο δήμος συμμετέχει
Απόλυτο τοπικό κώλυμα,
εφόσον η σύμβαση:
> είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η
Ιανουαρίου του 2023.
> έχει συνολική αξία
μεμονωμένα κατ’ είδος ή σωρευτικά άνω των 10.000 ευρώ, κατ’ έτος εκτός ΦΠΑ.
Έκπτωση από αιρετό αξίωμα / Παύση/Αποστέρηση Δημόσιας θέσης
Έκπτωση από αιρετό αξίωμα μετά από:
> Αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για συγκεκριμένα αδικήματα.
> Απόφαση Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα
Παύση για λόγους δημόσιου συμφέροντος
Απόλυτο κώλυμα σε όλους τους δήμους
για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο
Σε όσους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση
Απόλυτο κώλυμα σε όλους τους δήμους
για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΔΥΣΜΟΥ-ΠΥΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (gov.gr) ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων
Στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, για πρώτη φορά, τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική δήλωση των συνδυασμών μέσω της Πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων (εφεξής, «Πύλη»), με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ). Βασικοί στόχοι του νέου τρόπου υποβολής συνδυασμών και υποψηφιοτήτων αποτελούν η απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.
Η λειτουργία της Πύλης καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 64742/ 2.8.2023 (Β’ 4879 και ΑΔΑ: 6ΦΕΙ46ΜΤΛ6-ΓΔΦ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιγράφεται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης» που διατίθεται στην εφαρμογή.
2. Προϋποθέσεις νομιμότητας συνδυασμού
2.1 Η υποβολή υποψηφιότηταςμέσω της ηλεκτρονικής Πύλης για το αξίωμα του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται αποκλειστικά κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα σε περισσότερους συνδυασμούς, ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός (1) αξιώματα των δήμων ή των περιφερειών.
Έτσι, το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Σουφλίου και υποψήφιος σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Μικρού Δερείου του Δήμου Σουφλίου.
Οι συνδυασμοί καταρτίζονται ως ακολούθως:
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
• τον υποψήφιο δήμαρχο
• τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών.
Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο αριθμός των υποψηφίων κυμαίνεται ανάμεσα:
- στον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε αυτή, βάσει της υπ’ αριθμ. 64716/ 1.8.2023 (Β’ 4844 και ΑΔΑ: Ψ2Ζ446ΜΤΛ6-ΡΤΦ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (κατ’ ελάχιστον) και
- στον αριθμό που προκύπτει μετά από προσαύξηση μέχρι και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) σε σχέση με τον κατ’ ελάχιστο αριθμό εδρών. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5.
Για τον υπολογισμό του ελάχιστου και μέγιστου δυνατού αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων δεν προσμετρείται ο υποψήφιος δήμαρχος. Επισημαίνεται ότι σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες της μίας εκλογικές περιφέρειες, το συνολικό άθροισμα του μέγιστου αριθμού υποψηφίων δύναται να είναι μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό υποψηφίων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, στην οποία εκλέγεται ίδιος αριθμός δημοτικών συμβούλων.
• τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας και/ή προέδρους δημοτικής κοινότητας, για το 60% των δημοτικών κοινοτήτων τουλάχιστον, ανεξαρτήτως πληθυσμού.
- Σε κάθε δημοτική κοινότητα στην οποία εκλέγεται συμβούλιο, ο συνδυασμός έχει υποψηφίους συμβούλους σε αριθμό ο οποίος κυμαίνεται ανάμεσα:
> στον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε αυτή, βάσει του πληθυσμού της (κατ’ ελάχιστον) και
> στον αριθμό που προκύπτει μετά από προσαύξηση μέχρι και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) σε σχέση με τον κατ’ ελάχιστο αριθμό εδρών που αντιστοιχούν στην κάθε δημοτική κοινότητα. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5.
- Σε κάθε δημοτική κοινότητα στην οποία εκλέγεται πρόεδρος, ο αριθμός των υποψήφιων πρόεδρων , μπορεί να κυμαίνεται από έναν (1) έως τρεις (3) .
• υποψήφιους, από κάθε φύλο, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου
συνδυασμού, εξαιρουμένων των υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως και διακοσίους (200) κατοίκους(βλ. αναλυτικότερα το επόμενο κεφάλαιο).
Προς υποβοήθηση της κατάρτισης συνδυασμών, ακολουθούν πίνακες όπου παρατίθενται ο ελάχιστος αριθμός δημοτικών κοινοτήτων στις οποίες ένας συνδυασμός οφείλει να έχει υποψηφίους (Πίνακας 7), καθώς και ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων (Πίνακες 8 και 9) και υποψηφίων πρόεδρων και συμβούλων κοινότητας (Πίνακας 10).
Πίνακας 7
Ελάχιστος αριθμός δημοτικών κοινοτήτων στις οποίες ένας συνδυασμός οφείλει να έχει υποψηφίους
Αριθμός Δημοτικών Κοινοτήτων στο Αριθμός δημοτικών κοινοτήτων που ο Δήμο συνδυασμός οφείλει να έχει τον
ελάχιστο αριθμό υποψηφίων
21
32
42
53
64
74
85
95
106
117
127
vv χ 0,6
Πίνακας 8
Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων (σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια)
Δήμος
(μόνιμος πληθυσμός)
Ελάχιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων
Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων
έως και 2.0001333
2.001 - 5.0001538
5.001 - 10.0001948
10.001 - 30.0002563
30.001 - 50.0002973
50.001 - 100.0003588
100.001 - 150.0003998
150.001 και άνω43108
Πίνακας 9
Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων (σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες)
Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειαςΕλάχιστος Αριθμός
Υποψήφιων Δημοτικών
Συμβούλων
Μέγιστος Αριθμός
Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων
Μονοεδρική13
Διεδρική25
Τριεδρική38
Έδρες εκλογικής
περιφέρειας
Ίσος με τις έδρες της εκλογικής περιφέρειαςΑυξανόμενος έως και 150% σε σχέση με τον αριθμό των εδρών της κάθε
εκλογικής περιφέρειας
Πίνακας 10
Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων και Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων
Δημοτική Κοινότητα (πληθυσμός)ΣυμβούλιοΕλάχιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότηταςΜέγιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας
έως 200Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας13
201 - 2.0003μελές38
2001 - 10.0005μελές513
10.001 - 50.00011μελές1128
50.001 και άνω15μελές1538
2.2. Ποσόστωση υποψηφίων από κάθε φύλο
Κάθε συνδυασμός πρέπει να περιλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιο δήμαρχο, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες - γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό μέρος του είναι τουλάχιστον ίσο με 0,5.
Ειδικά για την περίπτωση δήμων που αποτελούνται από περισσότερες της μίας (1) εκλογικές περιφέρειες ή αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες επισημαίνεται ότι η ποσόστωση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των υποψηφίων, ήτοι δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας (εξαιρουμένων των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων) στο σύνολο του δήμου και όχι ανά εκλογική
περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα. Ο συνδυασμός μπορεί να κατανείμει στη συνέχεια όπως επιθυμεί τους υποψήφιους και από τα δύο φύλα που του αναλογούν σε κάθε κατηγορία υποψηφίων (δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής κοινότητας, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων) και σε κάθε εκλογική περιφέρεια ή κοινότητα..
Κρίσιμο χρονικό σημείο κατά το οποίο κρίνεται το παραδεκτό της δήλωσης κατάρτισης συνδυασμού, από την άποψη της συμμετοχής σε αυτόν του νόμιμου αριθμού υποψήφιων και των δύο (2) φύλων, είναι το χρονικό σημείο ανακήρυξης του συνδυασμού αυτού από το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο.
Αν μετά την ανακήρυξη και τη συμμετοχή του συνδυασμού στις εκλογές, ακυρωθεί η ανακήρυξη υποψηφίου ή η εκλογή συμβούλου και έτσι ελαττωθεί το νόμιμο ποσοστό υποψηφίων ή συμβούλων από τα δύο φύλα, η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού δεν καθίσταται απαράδεκτη.
Ακολούθως, δίνεται ένα παράδειγμα κατάρτισης συνδυασμού στον Δ. Σουφλίου.
Α. Στον Δήμο Σουφλίου για να είναι νόμιμος ένας συνδυασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Υποψήφιο δήμαρχο
2. Υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ως εξής:
Εκλογική Περιφέρεια Κατώτερος Αριθμός Ανώτερος Αριθμός
Υποψηφίων Υποψηφίων
Ορφέα923
Σουφλίου1128
Τυχερού513
3. Υποψηφίους στις δημοτικές κοινότητες ως εξής:
Από τις 17 δημοτικές κοινότητες μπορεί να θέτει υποψήφιους κατ’ ελάχιστον στις 10 (καθώς 17*0,6=10,2) δημοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως πληθυσμού.
4. Υποψήφιους τουλάχιστον 40% από κάθε φύλο (μη συνυπολογιζόμενων των υποψήφιων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων)
Β. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ένας συνδυασμός στο Δήμο Σουφλίου μπορεί να συγκροτηθεί ενδεικτικά ως εξής:
1. Υποψήφιος Δήμαρχος
2. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ανά εκλογική περιφέρεια
Εκλογική Περιφέρεια Αριθμός Υποψηφίων
Ορφέα12
Σουφλίου11
Τυχερού13
3. Υποψήφιοι σύμβουλοι και πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων για τις ακόλουθες κοινότητες:
Δημοτική ΚοινότηταΜόνιμος
Πληθυσμός
Αριθμός
Υποψηφίων
Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου3.77010
Δημοτική Κοινότητα Δαδιάς4096
Δημοτική Κοινότητα Κορνοφωλεάς3664
Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών2085
Δημοτική Κοινότητα Λυκόφωτος2553
Δημοτική Κοινότητα Κυριακής732
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας1252
Δημοτική Κοινότητα Μαυροκκλησίου1801
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου1.8366
Δημοτική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου7765
Δημοτική Κοινότητα Τυχερού1.4834
Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης1533
4. Ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων από κάθε φύλο είναι 32 και υπολογίζεται ως ακολούθως:
1 (Δήμαρχος) + 36 (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) + 43 (υποψήφιοι για τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων, χωρίς να υπολογίζονται οι υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων) = 80 * 0,4= 32 υποψήφιοι κατ’ ελάχιστον από κάθε φύλο.
3. Διαδικασία υποβολής συνδυασμών
Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ), από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του 2023.
Στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού καταχωρίζονται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή τον διαχειριστή του συνδυασμού, κατά σειρά:
α) το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται.
β) το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο ή μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα, η πλήρης διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου αιρετού (δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας και προέδρου δημοτικής κοινότητας).
γ) η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος.
δ) επισυνάπτεται το ηλεκτρονικό παράβολο(είτε αυτό εκδόθηκε ατομικά είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού), από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος ανάλογα το αιρετό αξίωμα έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου το αντίστοιχο ποσό (δήμαρχος: 200€, δημοτικός σύμβουλος: 50€, σύμβουλος και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας: 10€),183
ε) Τη δήλωση παραίτησης (σε ηλεκτρονική μορφή), εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση, από θέση που αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας,
στ) Επιπλέον για τους πολίτες λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταχωρίζεται φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3.1. Ονοματεπωνυμικά στοιχεία υποψηφίων
Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των υποψηφίων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου ή του επωνύμου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου, όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται ως μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία.
Πέραν του κύριου ονόματος κάθε υποψήφιος/υποψήφια, καταχωρίζει το επώνυμο με αναγραφή του πατρώνυμου ή του μητρώνυμου.
Για παράδειγμα, γυναίκα υποψήφια με όνομα Μαρία, επώνυμο Παπαδοπούλου, πατρώνυμο Μάριος μητρώνυμο Βασιλική, μπορεί να αναγραφεί
Μαρία Παπαδοπούλου του Μάριου ή
Μαρία Παπαδοπούλου της Βασιλικής
Όσον αφορά τα επώνυμα των υποψηφίων, εφόσον ο υποψήφιος/υποψήφια είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς (δηλ. να θέσει ως πρώτο επώνυμο αυτό που επιθυμεί), και το επώνυμο του/της συζύγου ή συμβιούντος ή συμβιούσης.
Επιπλέον, υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το πατρικό τους επώνυμο, δεν δύνανται να απαλείψουν το επώνυμο αυτό. Αντίθετα, δύνανται, κατά βούλησή τους, να προτάξουν έναντι του πατρικού το επώνυμο του συζύγου τους ή να προσθέσουν το επώνυμο του συζύγου μετά το πατρικό.
Για παράδειγμα, γυναίκα υποψήφια με όνομα Μαρία, πατρικό επώνυμο Παπαδοπούλου, επώνυμο συζύγου Γεωργιάδου, όνομα πατρός Μάριος και όνομα μητρός Βασιλική, μπορεί να αναγραφεί στη δήλωση με τους ακόλουθους τρόπους:
α. Μαρία Παπαδοπούλου του Μάριου ή της Βασιλικής,
ή
β. Μαρία Παπαδοπούλου Γεωργιάδου του Μάριου ή της Βασιλικής,
ή
γ. Μαρία Γεωργιάδου Παπαδοπούλου του Μάριου ή της Βασιλικής .
Υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη
«σύζυγος» ή «συζ.». ή αν γίνει χρήση μόνο του επωνύμου του συμβιούντος, αντί του πατρωνύμου, τίθεται το όνομα του συμβιούντος, με την ένδειξη «συμβ.»
Για παράδειγμα, γυναίκα υποψήφια με όνομα Μαρία, όνομα συζύγου Ιωάννης, επώνυμο συζύγου Γεωργιάδου, όνομα πατρός Μάριος ή μητρός Βασιλική, πατρικό επώνυμο Παπαδοπούλου η οποία είναι εγγεγραμμένη στην οικογενειακή της μερίδα με το επώνυμο του συζύγου της, μπορεί να αναγραφεί στη δήλωση με τους ακόλουθους τρόπους:
α. Μαρία Παπαδοπούλου του Μάριου ή της Βασιλικής,
ή
β. Μαρία Παπαδοπούλου Γεωργιάδου του Μάριου ή της Βασιλικής, ή
γ. Μαρία Γεωργιάδου Παπαδοπούλου του Μάριου ή της Βασιλικής,
ή
δ. Μαρία Γεωργιάδου σύζυγος Ιωάννη.
Επισημαίνεται ότι απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον προκύπτουν σαφώς από το «Μητρώο Πολιτών».
4. Διαδικασία επικύρωσης υποψηφιότητας από τους υποψήφιους
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής των ανωτέρω στοιχείων των υποψηφίων από τον υποψήφιο δήμαρχο και πριν την οριστική υποβολή του συνδυασμού από τον ίδιο, οι λοιποί υποψήφιοι εισέρχονται στην Πύλη για να επικυρώσουν την υποψηφιότητά τους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν συναινέσει στην υποψηφιότητά του ή δεν υποβάλει το προβλεπόμενο παράβολο δεν ανακηρύσσεται. Η μη ανακήρυξη του, εκ των λόγων αυτών, δεν οδηγεί και στην ακυρότητα όλου του συνδυασμού, εκτός από την περίπτωση που εξαιτίας της μη ανακήρυξης του υποψηφίου ο συνδυασμός δεν έχει τα ελάχιστα όρια του Κεφαλαίου 2.
Η επικύρωση της υποψηφιότητας για τους Έλληνες πολίτες και για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, για κάθε έννομη συνέπεια, με την οποία δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα,
β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και
γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του ν.4804/2021.
Όσον αφορά τους πολίτες των 26 λοιπών κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία δηλώνονται πέραν των ανωτέρω και τα ακόλουθα:
(1) η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια.
(2) ο εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει περίπτωση, στον οποίο είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του.
(3) ότι στο κράτος - μέλος καταγωγής του δεν εξέπεσε του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
(4) ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες.
(5) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους.
Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης για όλα τα παραπάνω για κάθε έννομη συνέπεια.
Κατ’ εξαίρεση, αντί για την ηλεκτρονική επικύρωση από τους ίδιους τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σχετικά με την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας.
Αν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν καταχωριστούν για κάποιον υποψήφιο:
αα) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
αβ) Η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος.
ή
αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) δεν βεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων των προσόντων εκλογιμότητας, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται.
5. Οριστική υποβολή δήλωσης συνδυασμού
Μετά την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο, ο υποψήφιος δήμαρχος υποβάλλει οριστικά τη δήλωση του συνδυασμού στην ηλεκτρονική Πύλη, μέχρι τις 23:59 της 31ης Αυγούστου. Μέχρι την προθεσμία αυτή επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του υποψήφιου δημάρχου. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
6. Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν
6.1. Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου
Ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του πριν από την αρχική ψηφοφορία. Η παραίτηση λαμβάνει υποχρεωτικά χώρα με γραπτή δήλωση του ενδιαφερόμενου υποψηφίου, η οποία αφού υπογραφεί επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται ιδιοχείρως με απόδειξη στον Πρόεδρο του οικείου Πρωτοδικείου. Η επίδοση ή παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την εικοστή ημέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 18ης Σεπτεμβρίου 2023.
Στην περίπτωση που υποψήφιος δήμαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει αφού έχει λάβει χώρα η δήλωση του συνδυασμού του, τη θέση του καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος, είτε ένας από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται σχετική δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του συνδυασμού, η οποία παραδίδεται με απόδειξη στον Πρόεδρο του οικείου Πρωτοδικείου το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλ. μέχρι τη 12η βραδινή ώρα της 28ης Σεπτεμβρίου 2023.
Ακολούθως, στη Πύλη Δήλωσης Υποψηφιοτήτων καταχωρίζονται τα στοιχεία του αντικαταστάτη:
α) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου δημάρχου καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200).
Μετά την παράδοση της δήλωσης και το αργότερο μέχρι την παραμονή των εκλογών, ήτοι μέχρι τη 12η βραδινή ώρα της 7ης Οκτωβρίου 2023, το αρμόδιο Πρωτοδικείο ανακηρύσσει ως υποψήφιο δήμαρχο εκείνον που αντικαθιστά τον υποψήφιο δήμαρχο που παραιτήθηκε ή απεβίωσε.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παρά την παραίτηση ή το θάνατο του υποψηφίου δημάρχου δεν προταθεί άλλος υποψήφιος, τη θέση του δημάρχου καταλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Ο υποψήφιος δήμαρχος δεν μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία. Αν υποψήφιος δήμαρχος αποβιώσει πριν από την επαναληπτική πλειοψηφία, η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού του μπορεί να επιλέξει άλλον υποψήφιο δήμαρχο μεταξύ των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Η δήλωση της επιλογής για τον νέο υποψήφιο δήμαρχο επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον νέο υποψήφιο δήμαρχο σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι και την παραμονή της ψηφοφορίας, δηλ. μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 14ης Οκτωβρίου 2023. Αν υποβληθεί δήλωση επιλογής, αυτός που εκλέγεται ως υποψήφιος δήμαρχος, αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν, ενώ, αν δεν εκλεγεί δήμαρχος, θεωρείται ότι έλαβε το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού και προτάσσεται των συμβούλων της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος.
Εάν δεν υποβληθεί δήλωση νέου υποψήφιου δημάρχου μέχρι την ημερομηνία αυτή, τότε δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και εκλέγεται δήμαρχος ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
6.2. Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας
Στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας δεν πραγματοποιείται αναπλήρωση, εκτός και αν η παραίτηση ή ο θάνατος λάβει χώρα πριν από την πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης των συνδυασμών (μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 31ης Αυγούστου 2023), οπότε ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να καταχωρίσει στην ηλεκτρονική Πύλη νέο υποψήφιο στη θέση του παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος.Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή η παραίτηση ή ο θάνατος λάβει χώρα μετά την πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης των συνδυασμών, δεν είναι δυνατή η προσθήκη νέου υποψηφίου προς αναπλήρωση του παραιτηθέντος ή θανόντος. Ο συνδυασμός θεωρείται νόμιμος και ανακηρύσσεται, ακόμα και αν περιέχει αριθμό υποψηφίων συμβούλων μικρότερο από το ελάχιστο όριο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένων και των υποχρεωτικών ποσοστώσεων ανά φύλο.
Η δήλωση συμπλήρωσης του συνδυασμού υποβάλλεται μόνο από τον υποψήφιο δήμαρχο και επισυνάπτονται σε αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 15, παρ. 5 του ν.4804/2021, καθώς και ακολουθεί η διαδικασία επικύρωσης της υποψηφιότητας από τον υποψήφιο όπως περιγράφηκε στο οικείο κεφάλαιο. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

1. Ανακήρυξη συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου
Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψήφιων έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια, ως αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4 του Συντάγματος.Υπογραμμίζεται ότι, όπως έχει ήδη κριθεί,η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψήφιων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων κ.λπ. από δικαστικό όργανο (πολιτικό δικαστήριο) είναι πράξη με την οποία ασκείται πράγματι διοικητική λειτουργία υπό τον τύπο δικαστικής απόφασης. Επομένως, εφόσον η απόφαση περί ανακήρυξης των υποψήφιων συνδυασμών κ.λπ. έχει το χαρακτήρα διοικητικής πράξης, η πράξη αυτή μπορεί, μέχρι τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, να ανακληθεί, να μεταρρυθμιστεί ή να διορθωθεί από το πολιτικό δικαστήριο, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε, όπως προβλέπεται στο άρθρο 758, παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ.201
Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 γίνεται την 10η Σεπτεμβρίου 2023σε δημόσια συνεδρίαση από το οικείο πρωτοδικείο.
Επισημαίνεται ότι αποκλείεται η συμμετοχή υποψηφίων ως ανεξαρτήτων-μεμονωμένων ή αυτοπροτεινόμενων εκτός συνδυασμών.
Για την ανακήρυξη των συνδυασμών το αρμόδιο δικαστήριο εξετάζει:
1. αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης υποψήφιου δημάρχου που παραιτήθηκε ή απεβίωσε,
2. αν στο συνδυασμό περιλαμβάνονται, πέραν του υποψήφιου δημάρχου, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια του οικείου δήμου και για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών,
3. αν στο συνδυασμό περιλαμβάνονται, πέραν του υποψηφίου δημάρχου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, υποψήφιοι πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων του οικείου δήμου,
4. αν ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο,
5. αν τηρείται η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστον, 40% ανά φύλο, ποσόστωση στο σύνολο των υποψήφιων, ήτοι δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας,
6. αν το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού είναι έγκυρα,
7. αν κατά την υποβολή της δήλωσης έχουν καταχωριστεί για κάθε υποψήφιο:
αα) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
αβ) η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος.
8. αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α' 107) βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 9 του ν.4804/2021,
9. αν έχει καταβληθεί το παράβολο που προβλέπεται στην παρ.6β του άρθρου 15 του ν.4804/2021, όπως ισχύει,
10. αν κάθε υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας έχει επικυρώσει την υποψηφιότητά του στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.7 του άρθρου 15 του ν.4804/2021, όπως ισχύει.
Η μη επικύρωση της υποψηφιότητας από τον υποψήφιο και η μη καταβολή παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο έχει ως αποτέλεσμα την μη ανακήρυξή του ως υποψήφιου, γεγονός που δεν θίγει τη νομιμότητα όλου του συνδυασμού, εφόσον δεν θίγονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισής του.
Σε περίπτωση που το αρμόδιο δικαστήριο, εξετάζοντας τα ανωτέρω, διαπιστώσει παραβίαση των σχετικών διατάξεων από συγκεκριμένο συνδυασμό που δηλώθηκε δεν προχωρά στην ανακήρυξη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 11του ν.4804/2021, όπως ισχύει, καθώς η δήλωσή του θεωρείται απαράδεκτη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 του ως άνω νόμου.
Επισημαίνεται ότι:
• Ειδικά όσον αφορά στο έμβλημα του δηλωθέντα συνδυασμού, αν διαπιστωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι το προτεινόμενο έμβλημα παραβιάζει τους προβλεπόμενους περιορισμούς ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα.
• Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.
• Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου, δύνανται να διορθωθούν αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από το «Μητρώο Πολιτών».
• Κανένας υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα. Συνεπώς, δεν ανακηρύσσεται σε κανένα από τα δύο αξιώματα.
2. Κοινοποίηση
Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, τα Πρωτοδικεία κοινοποιούν αμέσως στους οικείους Περιφερειάρχες τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί. Ακολούθως, οι περιφερειάρχες θεωρούν και αποστέλλουν αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί, προκειμένου οι οικείοι δήμαρχοι να καταρτίσουν το πρόγραμμα εκλογής.
Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων Δημάρχων που παραιτήθηκαν μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2023, το αρμόδιο Πρωτοδικείο κοινοποιεί τη μεταβολή αυτή στον οικείο Περιφερειάρχη μέχρι και την παραμονή της διενέργειας των εκλογών, και αυτός/αυτή στον οικείο δήμο για την έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού προγράμματος εκλογής.
Οι περιφερειάρχες οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr) την ονομασία κάθε συνδυασμού που έχει ανακηρυχθεί, καθώς και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων δημάρχων της περιφέρειάς τους.
3. Πρόγραμμα Εκλογής
Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης του δήμου που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών, εκδίδει και δημοσιεύει με τοιχοκόλληση σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, το πρόγραμμα της εκλογής, στο οποίο αναφέρονται ακριβώς η ημέρα της ψηφοφορίας, οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ο τόπος και το κατάστημα της ψηφοφορίας, οι έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και οι συνδυασμοί μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων που συγκροτούν κάθε συνδυασμό, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.
4. Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν
Κάθε συνδυασμός δικαιούται να ορίσει έναν (1) αντιπρόσωπο και έως δύο (2) αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψηφίου δημάρχου. Με την ίδια δήλωση δύναται να οριστεί επιπλέον ένας (1) γενικός αντιπρόσωπος και έως δύο (2) αναπληρωτές του για ορισμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων.
Επιπλέον, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου.Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών, ο υποψήφιος δήμαρχος κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.
Στην περίπτωση μη αντικατάστασης παραιτούμενου ή αποβιώσαντος υποψηφίου δημάρχου, ο διορισμός των αντιπροσώπων, του γενικού αντιπροσώπου, των αναπληρωτών τους και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του οικείου συνδυασμού, που έχουν ανακηρυχθεί.
Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, γενικοί αντιπρόσωποι αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών:
• οι εν ενεργεία δήμαρχοι,
• οι εν ενεργεία αντιδήμαρχοι,
• όσοι δεν έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν».
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι, οι γενικοί αντιπρόσωποι οι αναπληρωτές τους και οι πληρεξούσιοι των συνδυασμών έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι εκλογικοί σάκοι, καθώς και να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
5. Υποχρεώσεις υπηρεσιών
Με ευθύνη των Δημάρχων, τα δημοτικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι την 12η ώρα βραδινή στις ακόλουθες ημερομηνίες:
Α' γύρος (8 Οκτωβρίου 2023)
30 Αυγούστου 2023Λήγει η προθεσμία μεταδημότευσης υποψηφίων χωρίς τη συνδρομή της διετούς κατοικίας
31 Αυγούστου 2023Λήγει η προθεσμία δήλωσης
συνδυασμών στην ηλεκτρονική Πύλη
28 Σεπτεμβρίου 2023Παράδοση ψηφοδελτίων στο Δήμαρχο
28 Σεπτεμβρίου 2023Υποβολή δήλωσης νέου υποψήφιου
δημάρχου λόγω παραίτησης ή θανάτου
7 και 8 Οκτωβρίου 2023Παραμονή και ημέρα διεξαγωγής των εκλογών
Β’ Γύρος (15 Οκτωβρίου 2023)
11 Οκτωβρίου 2023Παράδοση ψηφοδελτίων στο Δήμαρχο
13 Οκτωβρίου 2023Υποβολή δήλωσης αντικατάστασης
υποψήφιου δημάρχου λόγω θανάτου
14 και 15 Οκτωβρίου 2023Παραμονή και ημέρα διεξαγωγής του β' γύρου των εκλογών
Β. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε τα Πρωτοδικεία στη χωρική τους αρμοδιότητα να παραμείνουν ανοικτά μέχρι τη 12η βραδινή στις ακόλουθες ημερομηνίες.
Α' γύρος (8 Οκτωβρίου 2023)
31 Αυγούστου 2023Λήγει η προθεσμία δήλωσης
συνδυασμών στην ηλεκτρονική Πύλη
10 Σεπτεμβρίου 2023Ανακήρυξη συνδυασμών από το
δικαστήριο
18 Σεπτεμβρίου 2023Υποβολή παραίτησης υποψήφιου
δημάρχου
28 Σεπτεμβρίου 2023Υποβολή δήλωσης νέου υποψήφιου δημάρχου λόγω παραίτησης ή θανάτου
7 Οκτωβρίου 2023Ανακήρυξη νέου υποψήφιου δημάρχου
Β’ Γύρος (15 Οκτωβρίου 2023)
13 Οκτωβρίου 2023Υποβολή δήλωσης αντικατάστασης
υποψήφιου δημάρχου λόγω θανάτου
14 Οκτωβρίου 2023Ανακήρυξη νέου υποψήφιου δημάρχου
Γ. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρακαλείται να μεριμνήσει ώστε όλες οι Δ.Ο.Υ να παραμείνουν ανοικτές μέχρι 12η βραδινή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:
Α' γύρος (8 Οκτωβρίου 2023)
30 Αυγούστου 2023Λήγει η προθεσμία μεταδημότευσης υποψηφίων
31 Αυγούστου 2023Λήγει η προθεσμία δήλωσης
συνδυασμών στην ηλεκτρονική Πύλη
28 Σεπτεμβρίου 2023Υποβολή δήλωσης νέου υποψήφιου δημάρχου λόγω παραίτησης ή θανάτου
Β’ Γύρος (15 Οκτωβρίου 2023)
13 Οκτωβρίου 2023Υποβολή δήλωσης αντικατάστασης
υποψήφιου δημάρχου λόγω θανάτου
Τονίζεται, τέλος, ότι, οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν ένσταση κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4804/2021, καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, η οποία αρχίζει από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι λοιποί συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ιδίου νόμου. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να μείνουν ανοικτές μέχρι τη 24η ώρα της τελευταίας μέρας της ως άνω προθεσμίας αυτής.
Προθεσμίες για τη δήλωση των συνδυασμών
Μεταδημότευση υποψηφίωνΑπό 1η Αυγούστου 2023 έως της 30ης
Αυγούστου 2023
Υποβολή δήλωσης συνδυασμού στην ηλεκτρονική ΠύληΜέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
Συμπλήρωση δήλωσης ως προς τον αριθμό των υποψηφίωνΜέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
Αντικατάσταση υποψηφίου συμβούλου από παραίτηση- θάνατοΜέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
Ανακήρυξη συνδυασμών από το
δικαστήριο
10 Σεπτεμβρίου 2023
Υποβολή παραίτησης υποψήφιου
δημάρχου μέχρι 20 ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας
Έως και 18 Σεπτεμβρίου 2023
Υποβολή δήλωσης νέου υποψήφιου δημάρχου που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι 10 ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίαςΈως και 28 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακήρυξη νέου υποψήφιου δημάρχου στη θέση του παραιτηθέντα ή
αποβιώσαντα μέχρι την παραμονή της ψηφοφορίας
Έως και 7 Οκτωβρίου 2023
Πρόγραμμα εκλογής
Παράδοση ψηφοδελτίων α’ γύρου στον 28 Σεπτεμβρίου 2023 οικείο δήμο 10 ημέρες πριν τη
ψηφοφορία
Ανάρτηση προγράμματος εκλογήςΈως 5 Οκτωβρίου 2023
Επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος)
Παράδοση ψηφοδελτίων β’ γύρου στον 11 Οκτωβρίου 2023 οικείο δήμο 4 ημέρες πριν τη ψηφοφορία
Υποβολή δήλωσης αντικατάστασης
υποψήφιου δημάρχου λόγω θανάτου το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία
Έως και 13 Οκτωβρίου 2023
Ανακήρυξη νέου υποψήφιου δημάρχου μέχρι και την παραμονή της
ψηφοφορίας
Έως και 14 Οκτωβρίου 2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1. Γενικά
Τα ψηφοδέλτια του ιδίου συνδυασμού διαφέρουν ανά δημοτική κοινότητα, εφόσον σε αυτή έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του.
Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί ενώ η εκτύπωση των έντυπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση.
Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, με δυνατότητα προσαύξησης έως και είκοσι τοις εκατό (20%). Οφείλουν δε να τα παραδώσουν στον δήμαρχο του οικείου δήμου, με απόδειξη, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή έως τη Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, τέσσερις (4) μέρες πριν την ψηφοφορία, δηλαδή έως την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.
Σε περιπτώσεις που συνδυασμοί δεν μπορέσουν να παραδώσουν εγκαίρως τα ψηφοδέλτιά τους στον οικείο δήμαρχο, έως την ανωτέρω ενδεικτική προθεσμία, δέον είναι όπως αυτά γίνονται αποδεκτά και μετά το πέρας αυτής, σε μέρα που θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον οικείο δήμο, ώστε να ασκηθεί απρόσκοπτα το πολιτικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι από τους συνδυασμούς που ανακηρύχθηκαν από τα Πρωτοδικεία της χώρας. Τα ανωτέρω ισχύουν, ομοίως, για τις περιπτώσεις συνδυασμών που παρέδωσαν εμπρόθεσμα τα ψηφοδέλτιά τους και διαπιστώθηκε εκ των υστέρων η ύπαρξη τυπικού ελαττώματος (λ.χ. λάθη στην εκτύπωση ή στις διαστάσεις, τυχαία καταστροφή κατά τη μεταφορά/αποθήκευση, κ.λπ.) ή εκδόθηκε μεταρρυθμιστική δικαστική απόφαση ανακήρυξης του συνδυασμού, η οποία καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή τους, για λόγους αποφυγής ακυροτήτων.
Η μορφή και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 64606/ 1.8.2023 (Β’ 4842 και ΑΔΑ: 6ΥΞΙ46ΜΤΛ6-ΨΦ6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Η γραμματοσειρά, η απόσταση μεταξύ των ονομάτων και το βάρος του ψηφοδελτίου δεν ορίζονται και συνεπώς εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του συνδυασμού. Η αναγραφή των ονομάτων, επωνύμων και πατρωνύμων ή μητρωνύμων υποψηφίων μπορεί να γίνει με κεφαλαία ή μικρά γράμματα.
Τα ονόματα, επώνυμα και πατρώνυμα/μητρώνυμα των υποψηφίων, που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, τίθενται στο ψηφοδέλτιο με τη σειρά που ανακηρύχθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο.
1.1 Περιεχόμενο, μορφή και διαστάσεις ψηφοδελτίων
Η μορφή και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων υπ' αριθμ. 64606/ 1.8.2023 (Β’ 4842 και ΑΔΑ: 6ΥΞΙ46ΜΤΛ6-ΨΦ6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνονται το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
Ακολούθως, αναγράφονται, κατά σειρά και όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του υποψήφιου δημάρχου, εντός ή εκτός παρένθεσης.
β) Ο τίτλος «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι».
γ) Η φράση, εντός παρένθεσης, «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)», στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι έως δέκα εννέα (19) ή, στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του είκοσι πέντε (25), η φράση «Μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς»,
δ) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, με σχετική ένδειξη, εντός παρένθεσης, της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι.
ε) στην περίπτωση που υφίστανται κοινότητες που εκλέγουν συμβούλιο:
- ο τίτλος «Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας....», ακολουθούμενος από την ονομασία της δημοτικής κοινότητας.
- η φράση, εντός παρένθεσης, «Μέχρι δύο (2) σταυρούς»
- το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή μητρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της δημοτικής κοινότητας του συνδυασμού με αλφαβητική σειρά.
ή
στ) στην περίπτωση που υφίστανται κοινότητες οι οποίες εκλέγουν πρόεδρο:
- ο τίτλος «Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας»,
ακολουθούμενος από το όνομα της δημοτικής κοινότητας.
- η φράση, εντός παρένθεσης, «Μέχρι έναν (1) σταυρό»
- το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων προέδρων της δημοτικής κοινότητας του συνδυασμού με αλφαβητική σειρά.
Τα υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας των ψηφοδελτίων που θα εκτυπωθούν από τους συνδυασμούς. Οι λόγοι ακυρότητας αυτών αναγράφονται στο οικείο Κεφάλαιο Γ’ «Ενστάσεις» του Τρίτου Μέρους της παρούσας εγκυκλίου.
Ψηφοδέλτιο του Δήμου Σουφλίου
(το οποίο θα εκτυπωθεί για τα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Κοινότητας Τυχερού)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14 Χ 95 εκατοστά του μέτρου περίπου
ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (Μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς)
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΣΟΥΦΛΙΟΥ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΟΡΦΕΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΤΥΧΕΡΟΥ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΟΡΦΕΑ) ΕΛΕΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ της ΕΛΕΝΗΣ (ΤΥΧΕΡΟΥ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΣΟΥΦΛΙΟΥ) ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ (ΣΟΥΦΛΙΟΥ) ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΙΩΑΚΕΙΜ (ΣΟΥΦΛΙΟΥ) ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΟΡΦΕΑ)
Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Τυχερού (Μέχρι δύο (2) σταυρούς)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΩΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Ψηφοδέλτιο του Δήμου Σουφλίου
(το οποίο θα εκτυπωθεί για τα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Κοινότητας Λευκίμμης, σε περίπτωση ανακήρυξης υποψηφίων )
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14 Χ 95 εκατοστά του μέτρου περίπου
ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
(Μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς)
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ( ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΟΡΦΕΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΤΥΧΕΡΟΥ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΟΡΦΕΑ)
ΕΛΕΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ της ΕΛΕΝΗΣ (ΤΥΧΕΡΟΥ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ (ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΟΡΦΕΑ)
Υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Λευκίμμης
(Μέχρι έναν (1) σταυρό)
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΑΡΓΥΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΣΩΤΗΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Ψηφοδέλτιο του Δήμου Σουφλίου
(το οποίο θα εκτυπωθεί για τα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Κοινότητας Λευκίμμης, σε περίπτωση μη ανακήρυξης υποψηφίων )
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14 Χ 95 εκατοστά του μέτρου περίπου
ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
(Μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς)
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ( ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΟΡΦΕΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΤΥΧΕΡΟΥ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΟΡΦΕΑ)
ΕΛΕΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ της ΕΛΕΝΗΣ (ΤΥΧΕΡΟΥ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ (ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΟΡΦΕΑ)
Ψηφοδέλτιο του Δήμου Σουφλίου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
Διαστάσεις: 14 Χ 20 εκατοστά του μέτρου περίπου
ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Σε όσους δήμους γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 15η Οκτωβρίου 2023, τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή δε θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την 8η Οκτωβρίου 2023, αλλά νέα και θα περιλαμβάνουν, πέραν του ονόματος και του τυχόν εμβλήματος του συνδυασμού, τα ονοματεπώνυμά στοιχεία του υποψήφιου δημάρχου (επώνυμο, κυρίως όνομα, πατρώνυμο/μητρώνυμο) και την ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ», εντός ή εκτός παρένθεσης. Σε περίπτωση, ωστόσο, που χρησιμοποιηθεί ψηφοδέλτιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική ψηφοφορία, το ψηφοδέλτιο δε θεωρείται άκυρο.
Ειδικότερα σημειώνονται τα κάτωθι: :
• οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται, περιοριστικά, στο άρθρο 23 του ν.4804/2021.
• Το επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο δεν μπορεί να εμφανίζεται συντετμημένο.
• Η παράθεση σε ψηφοδέλτιο δήμου που αποτελείται από εκλογικές περιφέρειες, μετά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, μόνο του ονόματος της εκλογικής περιφέρειας (πχ «Ορφέα») όπου είναι υποψήφιος, και όχι όλης της φράσης π.χ. «Εκλογική Περιφέρεια Ορφέα», δεν αποτελεί λόγω ακυρότητας του ψηφοδελτίου.
1.2 Σταυροί προτίμησης
Με τη σταυροδοσία ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του σε έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του δήμου, αν ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι έως και δέκα εννέα (19) μέλη. Αν ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του είκοσι πέντε (25), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο.
Επίσης, για την εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων.
Ακολούθως, για την εκλογή προέδρου της δημοτικής κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.
Πίνακας 11
Μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης
Αιρετό ΌργανοΜέγιστος Αριθμός Σταυρών Προτίμησης
43μελές
39μελές
35μελές δημοτικό συμβούλιο
29μελές
25μελές
Τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης
19μελές
15μελές δημοτικό συμβούλιο
13μελές
Τρεις (3) σταυροί προτίμησης
Συμβούλιο δημοτικών κοινοτήτων άνω των 200 κατοίκωνΔύο (2) σταυροί προτίμησης
Πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων μέχρι 200 κατοίκουςΈνας (1) σταυρός προτίμησης
Σημειώνονται τα ακόλουθα:
• Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Ο σταυρός σημειώνεται με στυλό μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου, είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4801/2023.
• Στον υποψήφιο δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης. Η τυχόν σημείωση σταυρού δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
• Ψηφοδέλτιο, το οποίο φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι μεν έγκυρο και προσμετρείται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης κατά την καταμέτρηση.
• Ψηφοδέλτιο, το οποίο δεν φέρει σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο και προσμετρείται υπέρ του συνδυασμού.
• Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, καθόσον αυτή διεξάγεται μεταξύ των υποψήφιων δημάρχων των δύο (2) συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η σημείωση, ωστόσο, σταυρού προτίμησης δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γενικά
Με τις διατάξεις του ν.4804/ 2021, επανέρχεται το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.Σύμφωνα με το σύστημα αυτό θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα.
Στην περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) το προαναφερθέν ποσοστό, διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία, μεταξύ των υποψήφιων δημάρχων των δύο (2) συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Στην περίπτωση αυτή, Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων της επαναληπτικής ψηφοφορίας (β’ γύρος).
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του ν.4804/2021 εισάγεται για τον συνδυασμό ως προϋπόθεση εκλογής δημοτικού του συμβούλου, η συγκέντρωση από τον συνδυασμό, κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος), ποσοστού τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Ωστόσο, όπως θα καταδειχθεί στα παραδείγματα που ακολουθούν η προαναφερόμενη προϋπόθεση εξασφαλίζει δικαίωμα και όχι υποχρέωση κατανομής έδρας στο δημοτικό συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1. Εκλογή δημάρχου
Όπως ήδη αναφέρθηκε, δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Στην περίπτωση που η πλειοψηφία αυτή δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη Κυριακή (α’ γύρος), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των επικεφαλής των δύο (2) συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, την επόμενη Κυριακή (β' γύρος), οπότε δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά μόνο ο δήμαρχος. Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού του δημάρχου.
Ειδικές περιπτώσεις εκλογής δημάρχου στην επαναληπτική ψηφοφορία
Σε περίπτωση ισοψηφίας:
• στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α' γύρος) δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που στην αρχική ψηφοφορία μετείχαν μόνο δύο συνδυασμοί που ισοψήφησαν.
• στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
Στις προηγούμενες περιπτώσεις δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην επαναληπτική ψηφοφορία δύο υποψηφίων δημάρχων, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.
Σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου δημάρχου πριν την επαναληπτική εκλογή, και εφόσον δεν έχει ανακηρυχθεί νέος υποψήφιος, δήμαρχος εκλέγεται ο σύμβουλος του συνδυασμού από τον οποίο εκλέγεται δήμαρχος που έλαβε στην πρώτη εκλογή τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού υποψηφίων, είναι ευνόητο ότι ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό.
2. Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου μεταξύ των συνδυασμών
Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
α) Ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό από 43% + 1 ψήφο έως και 60% ή ανακηρύχθηκε επιτυχών κατά την επαναληπτική ψηφοφορία,
β) Ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό, κατά την αρχική ψηφοφορία, μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
2Α. Κατανομή εδρών στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό άνω του 43% ή ανακηρύχθηκε επιτυχών κατά την επαναληπτική ψηφοφορία
Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου και οι επιλαχόντες συνδυασμοί τα δύο πέμπτα (2/5).
Ειδικότερα, οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται ως εξής:
Αριθμός μελών Δημοτικού Έδρες δημοτικού Έδρες δημοτικού
Συμβουλίου συμβουλίου που συμβουλίου που
αντιστοιχούν στον αντιστοιχούν στους
επιτυχόντα συνδυασμό επιλαχόντες
συνδυασμούς
δεκατρία (13) μέληοκτώ (8)πέντε (5)
δεκαπέντε (15) μέληεννέα (9)έξι (6)
δέκα εννέα (19) μέληέντεκα (11)οκτώ (8)
είκοσι πέντε (25) μέληδεκαπέντε (15)δέκα (10)
είκοσι εννέα (29) μέληδεκαεπτά (17)δώδεκα (12)
τριάντα πέντε (35) μέληείκοσι μία (21)δεκατέσσερις (14)
τριάντα εννέα (39) μέληείκοσι τρεις (23)δεκαέξι (16) έδρες
σαράντα τρία (43) μέληείκοσι έξι (26)δεκαεπτά (17)
Η κατανομή του αριθμού εδρών κάθε επιλαχόντος συνδυασμού που έλαβε άνω του 3% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων γίνεται ως εξής:
Α. Το σύνολο των ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφορίας (α' γύρου) των επιλαχόντων συνδυασμών που δικαιούνται έδρα (δηλ. που έχουν λάβει τουλάχιστον το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων), αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που απομένουν αδιάθετες και τους αντιστοιχούν σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, προσαυξημένο κατά μία έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Παραστατικά, το εκλογικό μέτρο δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:
ε.μ. = (ε.ψ./ν + 1) (παραλειπόμενου του δεκαδικού μέρους), όπου:
ε.ψ.= το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι επιλαχόντες συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, που δικαιούνται έδρα
ν= ο αριθμός του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στο σύνολο των επιλαχόντων συνδυασμών που δικαιούνται έδρα
Επισημαίνεται ότι για την κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρούνται στα έγκυρα.
Β. Στη συνέχεια ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.
Γ. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία (Β) είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν, κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά την προηγούμενη διαδικασία είτε όχι, κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων (ή, αλλιώς, υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων) του κάθε επιλαχόντος συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού - (εκλογικό μέτρο Χ έδρες που ήδη έχει λάβει ο συνδυασμός αυτός κατά την προηγούμενη διαδικασία).
Επισημαίνονται οι εξής ειδικότερες περιπτώσεις:
• Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
• Αν και μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό.
• Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
• Αν ουδείς από τους λοιπούς, πέραν του επιτυχόντος, συνδυασμούς που συμμετείχαν στην εκλογή δεν διαθέτει ποσοστό τουλάχιστον του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων, το σύνολο των αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον επιτυχόντα συνδυασμό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό μέτρο ούτε λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασμός.
2Β. Στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
Εάν ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό, κατά την αρχική ψηφοφορία, μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κάθε συνδυασμού κατανέμονται αναλογικά σε όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα (δηλ. έχουν λάβει ποσοστό τουλάχιστον του 3% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων). Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε συνδυασμού γίνεται ως εξής:
Α. Το σύνολο των ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) που δικαιούνται εκλογή δημοτικού συμβούλου δηλ. έχουν λάβει ποσοστό τουλάχιστον του 3% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων), αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του δημοτικού συμβουλίου προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Παραστατικά, το εκλογικό μέτρο δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:
ε.μ. = (ε.ψ./ν + 1) (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους), όπου:
ε.ψ.= το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, που δικαιούνται έδρα
ν= ο αριθμός του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
Β. Στη συνέχεια ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.
Γ. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία (Β) είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν, κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά την προηγούμενη διαδικασία είτε όχι, κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων (ή, αλλιώς, υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων) του κάθε επιλαχόντος συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού - (εκλογικό μέτρο Χ έδρες που ήδη έχει λάβει ο συνδυασμός αυτός κατά την προηγούμενη διαδικασία).
Επισημαίνονται οι εξής ειδικότερες περιπτώσεις:
• Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
• Αν, μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετες έδρες, όσες απομένουν, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό
• Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
• Σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνου συνδυασμού, όλες οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατακυρώνονται στον συνδυασμό αυτό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό μέτρο ούτε λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασμός.
3. Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Στις περιπτώσεις δήμων που δεν αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, οι έδρες που δικαιούται κάθε συνδυασμός, με βάση το αποτέλεσμα της αρχικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (2), πρέπει να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες.
Σημειώνεται ότι στη διαδικασία κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια που ακολουθεί (όπως περιγράφεται κατωτέρω), συμμετέχει κάθε συνδυασμός που δικαιούται έδρα υπό την προϋπόθεση ότι κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Η κατανομή γίνεται ως εξής:
Α. Στον επιτυχόντα συνδυασμό κατανέμεται μία (1) έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Οι έδρες που κατανέμονται αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας και του συνδυασμού.
Β. Εν συνεχεία ακολουθείται η εξής διαδικασία ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό:
1. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε στον δήμο κάθε συνδυασμός, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται, όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2, και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία (1) μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο κάθε συνδυασμού.
Παραστατικά, το εκλογικό μέτρο κάθε συνδυασμού, δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:
ε.μ. = (ε.ψ./ν) + 1 (παραλειπόμενου του δεκαδικού μέρους), όπου:
ε.ψ.= το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, κάθε συνδυασμός που συμμετείχε στις εκλογές και δικαιούται έδρα
ν= ο αριθμός του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται κάθε συνδυασμός
2. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Παραστατικά, ο αριθμός εδρών συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:
α.ε. = (ε.ψ./ε.μ.) (παραλειπόμενου του δεκαδικού μέρους), όπου:
ε.ψ.= το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε, σε όλα τα εκλογικά τμήματα συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας, κάθε συνδυασμός που συμμετείχε στις εκλογές και δικαιούται έδρα
ε.μ.= το ακέραιο εκλογικό μέτρο που προέκυψε από τον προηγούμενο τύπο
3. Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας και του συνδυασμού.
Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.
4. Αν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου ψηφοδελτίων σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες τότε η έδρα απονέμεται σε αυτήν με τον μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοίκων.
Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων (ή, αλλιώς, υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων) του κάθε συνδυασμού, ανά εκλογική περιφέρεια, υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια -(εκλογικό μέτρο συνδυασμού Χ έδρες που έχει ήδη λάβει στην εκλογική περιφέρεια αυτή).
Γ. Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
Δ. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό. Αυτονόητα, δεν νοείται εκλογικό μέτρο για τον επιτυχόντα συνδυασμό.
4. Εκλογή δημοτικών συμβούλων
Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς που έλαβαν έστω και μία έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, αυτοί που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο σύνολο του δήμου.
Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται στην εκλογική περιφέρεια στην οποία έθεσαν υποψηφιότητα.
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Αν ο επιλαχών συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος δήμαρχος επιλέγει, με δήλωσή του προς τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου, την εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να είναι δημοτικός σύμβουλος. Η δήλωση υποβάλλεται έως και τέσσερις (4) ημέρες μετά την αρχική ή την επαναληπτική ψηφοφορία. Αν δεν υποβληθεί δήλωση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Αν ο συνδυασμός λάβει ίσο αριθμό εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Αν ο συνδυασμός λάβει ίσο αριθμό ψήφων σε περισσότερες περιφέρειες, προτάσσεται η εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.
Σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού υποψηφίων, οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι.
Αν πριν την επαναληπτική ψηφοφορία αποβιώσει υποψήφιος δήμαρχος και υποβληθεί, από την πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού, δήλωση επιλογής άλλου υποψηφίου δημάρχου, αυτός που εκλέγεται ως υποψήφιος δήμαρχος, αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν, ενώ, αν δεν εκλεγεί δήμαρχος, θεωρείται ότι έλαβε το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού και προτάσσεται των συμβούλων της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος.
Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200) κατοίκων - Εκλογή προέδρου δημοτικής κοινότητας
Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας. Πρόεδρος στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200) κατοίκων εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε στη δημοτική κοινότητα κατά την αρχική ψηφοφορία την (απόλυτη ή σχετική) πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Συνεπώς, ο συνδυασμός που συγκέντρωσε την πλειοψηφία στη δημοτική κοινότητα μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν του δημάρχου.
Οι λοιποί υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού λογίζονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.
Περαιτέρω, διευκρινίζονται οι εξής ειδικότερες περιπτώσεις:
• Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός στη δημοτική κοινότητα, πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος από τον μοναδικό στη δημοτική κοινότητα συνδυασμό.
• Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί στη δημοτική κοινότητα και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Τη θέση του προέδρου στην περίπτωση αυτή καταλαμβάνει ο συνδυασμός που αναδείχθηκε ως πλειοψηφών από την κλήρωση και συγκεκριμένα ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του συνδυασμού αυτού.
• Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο (2) συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Το αξίωμα του προέδρου στην περίπτωση αυτή καταλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του συνδυασμού που αναδείχτηκε από την κλήρωση ως πλειοψηφών στη δημοτική κοινότητα..
2. Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους
2.1. Κατανομή εδρών συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους
Στις εκλογές των τριμελών συμβουλίων δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, η κατανομή των τριών (3) εδρών του συμβουλίου γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, με την ακόλουθη διαδικασία:
• Υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο ισούται με το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στη δημοτική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου αυξημένο κατά μία (1) μονάδα, δηλ. με τον αριθμό τέσσερα (4).
• Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσες το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
• Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν, κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν συνδυασμοί που έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
• Αν μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
• Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
Υπογραμμίζεται ότι μετά την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, ο συνδυασμός που λαμβάνει στη δημοτική κοινότητα την πλειοψηφία των εδρών του συμβουλίου δεν ταυτίζεται οπωσδήποτε με τον συνδυασμό του δημάρχου.
Επιπλέον, δεν τίθεται από τον νομοθέτη ως προϋπόθεση για τη δυνατότητα κατάληψης έδρας στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, ένας συνδυασμός να έχει συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 3% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων στη δημοτική κοινότητα.
Περαιτέρω επισημαίνονται οι εξής περιπτώσεις, ως προς την κατανομή των τριμελών συμβουλίων δημοτικής κοινότητας:
• Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός στη δημοτική κοινότητα, όλες τις έδρες του συμβουλίου καταλαμβάνει ο συνδυασμός αυτός.
• Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο (2) μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή, στα τριμελή
συμβούλια δημοτικής κοινότητας κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασμό μία (1) έδρα.
• Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο (2) συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση, ομοίως με ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος από τον πλειοψηφών συνδυασμό και οι δύο (2) επόμενοι επιλαχόντες συνδυασμοί καταλαμβάνουν από μία (1) έδρα.
2.2. Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας με πληθυσμό από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας με πληθυσμό από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Επισημαίνονται οι εξής ειδικότερες περιπτώσεις:
- Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός στη δημοτική κοινότητα, πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται από τον μοναδικό αυτό συνδυασμό, όποιος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
- Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο (2) μόνο συνδυασμοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται από τον συνδυασμό που αναδείχθηκε ως πλειοψηφών, όποιος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο (2) συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή συμβούλια ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από ένα σύμβουλο.
Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.
2.3. Εκλογή συμβούλων δημοτικής κοινότητας
Τακτικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων που εκλέγουν σύμβουλο, οι υποψήφιοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών αυτών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.
Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός στη δημοτική κοινότητα, οι σύμβουλοι εκλέγονται από τον συνδυασμό αυτό σύμφωνα με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών και οι υπόλοιποι εκλέγονται αναπληρωματικοί.
3. Δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των δύο χιλιάδων ενός (2.001) κατοίκων
3.1. Κατανομή εδρών
Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των δύο χιλιάδων ενός (2.001) κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει καταρχήν τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5) των εδρών. Τα δύο πέμπτα (2/5) των εδρών μοιράζονται μεταξύ όλων των επιλαχόντων συνδυασμών. Ο αριθμός των εδρών που αναλογούν στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς αποτυπώνεται στον Πίνακα 13.
Πίνακας 12 - Κατανομή εδρών συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων άνω των 2001 κατοίκων
Πληθυσμός δημοτικής κοινότηταςΣύνολο εδρών
συμβουλίου κοινότητας
Έδρες επιτυχόντος συνδυασμούΈδρες λοιπών
συνδυασμών
2.001-10.000532
10.001-50.0001174
50.001 και άνω1596
Η κατανομή των εδρών μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών γίνεται όπως η κατανομή στο δημοτικό συμβούλιο, δηλαδή με βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα. Δικαίωμα εκλογής συμβούλου κοινότητας έχουν οι συνδυασμοί που έλαβαν κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό του τρία της εκατό (3%) τουλάχιστον (3% συν μια ψήφο) του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων στη δημοτική κοινότητα. Ειδικότερα, ακολουθούνται κατά σειρά τα εξής βήματα:
• Υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο ισούται με το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών που έχουν λάβει στη δημοτική κοινότητα ποσοστό τουλάχιστον 3% των έγκυρων ψηφοδελτίων, με τον αριθμό των εδρών που τους αντιστοιχούν, προσαυξημένο κατά μία έδρα.
• Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
• Αν μείνουν αδιάθετες έδρες, οι επιλαχόντες συνδυασμοί ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης, ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει έστω και μία έδρα με βάση το εκλογικό μέτρο. Οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
• Αν μετά και την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη.
• Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
• Αν ουδείς από τους λοιπούς, πλέον του επιτυχόντος συνδυασμού που συμμετείχαν στην εκλογή έχει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων στη δημοτική κοινότητα, το σύνολο των αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον επιτυχόντα συνδυασμό.
Αν σε κάποια δημοτική κοινότητα ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό μεγαλύτερο του 60% (60% +1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, τότε οι έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών με βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα. Επισημαίνεται ότι, ο επιτυχών συνδυασμός του δημάρχου δύναται να λάβει περισσότερες έδρες από τα 3/5, βάσει των οικείων διατάξεων
Η κατανομή στην περίπτωση αυτή γίνεται ως εξής:
• Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων που έχουν λάβει ποσοστό τουλάχιοτον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων στη δημοτική κοινότητα), αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της δημοτικής κοινότητας προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
• Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο.
• Αν απομένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα με βάση το εκλογικό μέτρο είτε όχι, κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
• Αν, μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη.
• Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται ανά μία, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Περαιτέρω επισημαίνονται τα εξής:
• Αν σε μία δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των υπολοίπων συνδυασμών που είχαν υποψηφίους στη συγκεκριμένη κοινότητα και έλαβαν ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων στη δημοτική κοινότητα. Στην περίπτωση αυτή, επομένως, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα (Β1) με τη μόνη διαφορά ότι το εκλογικό μέτρο ισούται με το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων των συνδυασμών που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της κοινότητας, με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου αυξημένο κατά μία (1) μονάδα, δηλ. με τους αριθμούς έξι (6), δώδεκα (12) ή δέκα έξι (16).
• Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός στην κοινότητα, όλες τις έδρες τις παίρνει ο συνδυασμός αυτός.
3.2. Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας ορίζεται ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού του δημάρχου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του Προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.
Αν σε δημοτική κοινότητα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
3.3. Εκλογή συμβούλων δημοτικής κοινότητας
Τακτικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων που εκλέγουν σύμβουλο, οι υποψήφιοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο δικαστήριο ενεργεί κλήρωση.
Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός στην κοινότητα, όλες τις έδρες τις παίρνει ο συνδυασμός αυτός. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαδικασία που λαμβάνει χώρα από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας μέχρι την ανάδειξη των αιρετών τοπικών αρχών είναι, κατά βάση, αρμοδιότητα των δικαστηρίων, τα οποία εκδίδουν και τις προβλεπόμενες πράξεις, λαμβάνοντας διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις. Με άλλα λόγια, κατά τη διαδικασία ανάδειξης των αιρετών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δικαστήρια ασκούν διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιότητες με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων, οι οποίες και προσβάλλονται με ενστάσεις ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ως πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών, αποστέλλουν τα εκλογικά στοιχεία με ασφαλή τρόπο στον πρόεδρο του αρμόδιου Πολυμελούς πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος, γνωστοποιώντας, παράλληλα, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη.
Μετά από τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος πρωτοδικών εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου και το γνωστοποιεί, ομοίως, στον περιφερειάρχη.
Η εξαγωγή του γενικού αποτελέσματος δύναται να διενεργείται, επίσης, με χρήση των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στο ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων.
Η τοιχοκόλληση και η δημοσίευση της εξαγωγής του γενικού αποτελέσματος περιλαμβάνουν τον πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών και περιέχει:
α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων,
β) τον αριθμό των ψηφισάντων,
γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός,
ζ) τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, ανά συνδυασμό, που έλαβε κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος,
η) τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, ανά συνδυασμό, που έλαβε κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και
θ) τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, ανά συνδυασμό, που έλαβε κάθε υποψήφιος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης.
Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα παραπάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών. Κατά την κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ

Αμέσως μετά τη δημοσίευση του εκλογικού αποτελέσματος, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής (ή άλλο μέλος της) παραδίδει στον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών:
α. τα πρακτικά της εκλογής,
β. τα λοιπά εκλογικά έγγραφα,
γ. τα δέματα των ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και με τη σειρά που είναι αριθμημένα και
δ. τους φακέλους.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει:
α. τα πρακτικά της εκλογής, καθώς και
β. τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες. Για την έκθεση αυτή συντάσσει και πρακτικό, που τοιχοκολλάται, επίσης, έξω από το δικαστικό κατάστημα.
Η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται με ανακοίνωση, που εκδίδει ο πρόεδρος πρωτοδικών, η οποία τοιχοκολλάται στο δημοτικό κατάστημα του δήμου και στο κατάστημα του δικαστηρίου.
Εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών δύνανται, τόσο οι εκλογείς όσο και οι υποψήφιοι, να λαμβάνουν γνώση των προαναφερθέντων εγγράφων, καθώς και των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής, προκειμένου να ασκήσουν τις προβλεπόμενες ενστάσεις, όπως ειδικότερα ορίζουν τα άρθρα 72 και επ. του ν.4804/2021.
Η επικύρωση της εκλογής επέρχεται με αποφάσεις του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου, μετά την πάροδο πενθημέρου από την έκθεση των πρακτικών της εκλογής και του πίνακα αποτελεσμάτων.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, μετά τη λήξη του πενθημέρου, ανακηρύσσει σε Απόφαση, για κάθε δήμο διακριτά, η οποία περιλαμβάνει:
α. τον επιτυχόντα συνδυασμό και τους επιλαχόντες συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου,
β. τον δήμαρχο,
γ. τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου.
Ο υποψήφιος δήμαρχος επιλαχόντος συνδυασμού επιλέγει, με δήλωσή του προς τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου, την εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να είναι δημοτικός σύμβουλος. Η δήλωση υποβάλλεται έως και τέσσερις (4) ημέρες μετά την αρχική ή την επαναληπτική ψηφοφορία.
δ. τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού, ανά δημοτική κοινότητα, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
ε. τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως διακοσίων (200) κατοίκων, με τους αναπληρωματικούς τους, ανά δημοτική κοινότητα, κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση αυτή διενεργούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.4804/2021, αναφορικά με την αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων και προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων.
Προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε ένα υπόδειγμα της εν λόγω δικαστικής απόφασης:
Πίνακας 13
Υπόδειγμα Ανακήρυξης Επιτυχόντων και επιλαχόντων Συνδυασμών, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Συμβουλίων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ Επιτυχόντων και επιλαχόντων Συνδυασμών, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Συμβουλίων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων
Απόφαση
Επιτυχών Συνδυασμός
Λοιποί Συνδυασμοί Δημοτικού Συμβουλίου
......
......
Επιτυχών Συνδυασμός
Δήμαρχος
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
Τακτικοί Σύμβουλοι ...
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
Τακτικοί Σύμβουλοι ...
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.
......
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
Τακτικοί Σύμβουλοι ...
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.
Συνδυασμός.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
Τακτικοί Σύμβουλοι .
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι ..
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Συνδυασμός
Τακτικοί Σύμβουλοι ..
.....
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.
Συνδυασμός.
Τακτικοί Σύμβουλοι.
.....
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας..
Αναπληρωματικοί Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας..
.....
Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.
Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του αρμοδίου δικαστηρίου, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Γραμματέας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης σε κάθε δήμο που ανήκει στην χωρική του αρμοδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τα δικονομικά θέματα που αναφέρονται στην ένσταση που ασκείται κατά του κύρους των εκλογών των αρχών της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 72 ως 81 του ν.4804/2021, με τα οποία επήλθαν τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Επισημαίνεται, ευθύς εξαρχής, ότι οι αναπτύξεις του κεφαλαίου αυτού δεν υπεισέρχονται σε ανάλυση δικονομικών θεμάτων, περί των οποίων κρίνουν κυριαρχικά τα αρμόδια δικαστήρια, παρ’ αναφέρονται ακροθιγώς μόνο σε αυτά, αποσκοπώντας στη βασική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα παρεχόμενα σε αυτούς από την έννομη τάξη δικαιώματα.
1. Δικαίωμα υποβολής και περιεχόμενο ένστασης - διαδικασία εκδίκασης
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου, καθώς και
β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων.
Στη δίκη που ανοίγεται με την άσκηση της ένστασης αυτής νομιμοποιούνται παθητικώς οι συνδυασμοί και τα πρόσωπα των οποίων αμφισβητείται η ανακήρυξη ή η εκλογή.
Επισημαίνεται ότι εκείνος ο οποίος αναδείχθηκε νικητής κατά τις δημοτικές εκλογές στερείται εννόμου συμφέροντος να ασκήσει αυτοτελώς ένσταση. Περαιτέρω, όμως, ο αναδειχθείς νικητής κατά τις εκλογές, αν ασκηθεί εναντίον του ένσταση, έχει δικαίωμα άσκησης αντένστασης, με την οποία δύναται να προβάλει όχι μόνο αυτοτελείς ισχυρισμούς για το κύρος των ψηφοδελτίων,αλλά και άλλους λόγους που είναι δυνατό να προβληθούν με ένσταση, όπως λόγους που αφορούν σε πλημμέλειες κατά την ανακήρυξη υποψηφίων συνδυασμών.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η ένσταση δεν στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον εποπτεύοντα τις εκλογές Υπουργό Εσωτερικών, ούτε κατά του οικείου δήμου, ο οποίος δεν νομιμοποιείται παθητικώς.
Αντίθετα, η ένσταση στρέφεται αποκλειστικάκατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός και οι επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας και των προέδρων δημοτικής κοινότητας, που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του πίνακα των αποτελεσμάτων, ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτήν.
Λόγοι ένστασης είναι:
α. η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
β. οι παραβάσεις του νόμου κατά
• τη διεξαγωγή της εκλογής
• την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος
• την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών
• την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού ή των επιλαχόντων συνδυασμών του δημοτικού συμβουλίου, ή του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ή του προέδρου της δημοτικής κοινότητας,
• η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.
Σημειώνεται ότι, ψηφοδέλτιο κρίνεται άκυρο, μόνο, εφόσον εμπίπτει έστω και σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) δεν είναι έντυπο, έστω και μερικά, ή
β) έχει τυπωθεί σε μη λευκό χαρτί ή η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων δεν είναι με μαύρη απόχρωση ή
γ) έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από τα οριζόμενα υπ’ αριθμ. 64606/ 1.8.2023 (Β’ 4842 και ΑΔΑ: 6ΥΞΙ46ΜΤΛ6-ΨΦ6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ή
δ) έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα διαφορετικό της μαύρης ή κυανής απόχρωσης, ή
ε) έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας, ή
στ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά, ή
ζ) βρεθεί σε φάκελο ο οποίος δεν έχει τη μονογραφή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με το άρθρο 70 του ν. 4804/2021, ή
η) φέρει εγγραφές και διαγραφές, με την επιφύλαξη του άρθρου 74 του π.δ. 26/2012, περί εκλογής βουλευτών, σχετικά με τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω μη επάρκειας των εντύπων.
Σημειώνεται ότι κατά την εκδίκαση των σχετικών με το κύρος των ψηφοδελτίων ενστάσεων, τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κρίνουν αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα διάφορα σημεία αποτελούν ή όχι διακριτικά γνωρίσματα με βάση τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες υπό τις οποίες τελεί ο εκλογέας, το είδος του σημείου, τη θέση του, τον τρόπο χαράξεως και, προκειμένου για σταυρούς προτιμήσεως, το πάχος ή το χρώμα του για να συναγάγουν αν το εκάστοτε αμφισβητούμενο σημείο έχει τεθεί τυχαία ή
σκόπιμα. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου περί διακριτικού γνωρίσματος είναι πραγματική και δεν υπόκειται, για τον λόγο αυτό, σε αναιρετικό έλεγχο.
Επίσης, οι λόγοι της ένστασης και της αντένστασης, με τους οποίους προβάλλεται η ύπαρξη διακριτικών γνωρισμάτων που καθιστούν ορισμένα ψηφοδέλτια άκυρα, πρέπει να είναι ειδικοί και ορισμένοι, δηλαδή αφ’ ενός μεν να προσδιορίζουν κατ’ αριθμό και εκλογικό τμήμα τα πληττόμενα ψηφοδέλτια, αφ’ ετέρου δε να περιέχουν περιγραφή του πραγματικού, ως προς το προβαλλόμενο διακριτικό γνώρισμα.Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται επίσης ότι τα δικαστήρια της ουσίας έχουν την εξουσία να ελέγχουν μόνο τα πληττόμενα με την ένσταση και την αντένσταση ψηφοδέλτια και αποκλειστικώς εν όψει των διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται με τους λόγους της ένστασης και της αντένστασης και στο δικόγραφο των προσθέτων λόγων.
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση του νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες κατά τη διεξαγωγή της εκλογής, ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος, ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών, ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού και των επιλαχόντων συνδυασμών και μελών του δημοτικού συμβουλίου, ή του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ή του προέδρου της δημοτικής κοινότητας, ακυρώνει ή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την προσβαλλόμενη πράξη. Στην ακύρωση της πράξης προβαίνει το δικαστήριο μόνο αν η νομική ή ουσιαστική πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να ασκήσει επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η ακύρωση μπορεί να αφορά ολόκληρη την εκλογή ή μόνο την αρχική ή μόνο την επαναληπτική εκλογή, στα εκλογικά τμήματα τα οποία αφορά το αντικείμενο της ένστασης.
Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της ένστασης διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι στην προσβαλλόμενη πράξη δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή ότι συνέτρεχε σε αυτούς νόμιμο κώλυμα για την εκλογή τους ή ασυμβίβαστο, ακυρώνει, ως προς τούτους, την προσβαλλόμενη πράξη και ορίζει, ως εκλεγόμενους, τους επόμενους κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης υποψηφίους. Αν διαπιστώσει ακυρότητα ή εσφαλμένη αρίθμηση των ψήφων, καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και της ορθής αρίθμησής τους, εκείνους που εκλέγονται.
Σας γνωρίζουμε ότι νομολογιακά έχουν κριθεί τα ακόλουθα, αναφορικά με τη διαδικασία των εκλογικών ενστάσεων και τους λόγους άσκησής τους:
• Αν τα διοικητικά δικαστήρια διαπιστώσουν, κατόπιν άσκησης ένστασης, ότι στερείται των νόμιμων προσόντων ή έχει κώλυμα εκλογιμότητας εκλεγείσα υποψήφια/ εκλεχθείς υποψήφιος, ακυρώνουν την εκλογή της και ανακηρύσσουν ως εκλεγόμενο τον επόμενο κατά τη σειρά ψήφων προτίμησης υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. Αν για το λόγο αυτό ελαττωθεί, εκ των υστέρων, ο αριθμός των υποψήφιων και από τα δύο φύλα, δεν καθίσταται απαράδεκτη η δήλωση κατάρτισης ολόκληρου του συνδυασμού. Με την άσκηση της ένστασης κατά της πράξης ανακήρυξης των επιτυχόντων είναι δυνατή η προβολή πλημμελειών της πράξης ανακήρυξης των υποψηφίων. Η διαπίστωση όμως τυχόν κωλύματος δεν έχει ως συνέπεια την ακύρωση της όλης εκλογής.
• Για να είναι βάσιμος λόγος ένστασης με τον οποίο προβάλλεται εκλογική παράβαση και ζητείται η ακύρωση της εκλογής, ο ενιστάμενος οφείλει αφενός να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα γεγονότα που συνιστούν την εκλογική παράβαση καθεαυτή, αφετέρου να εκθέσει τους λόγους, για τους οποίους κατά την άποψή του η παράβαση αυτή είναι δυνατόν να άσκησε επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Εάν δε οι λόγοι αυτοί συνδέονται με πραγματικά περιστατικά, ενέργειες ή ιδιότητες προσώπων, ο ενιστάμενος οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα περιστατικά, τις ενέργειες ή τις ιδιότητες αυτές.
• Σύμφωνα με το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά την εκδίκαση της ένστασης, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει παρεμπιπτόντως ζητήματα που αφορούν στη νομιμότητα των προηγούμενων της προσβαλλόμενης πράξης πράξεων, καθώς και των προπαρασκευαστικών της εκλογής πράξεων (εγγραφή, μετεγγραφή ή διαγραφή εκλογέα στους, ή από τους, εκλογικούς καταλόγους, διόρθωση στοιχείων του που περιλαμβάνονται σε αυτούς κ.τ.τ.), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα αυτή δεν έχει κριθεί με δύναμη δεδικασμένου.
Όπως έχει νομολογιακά κριθεί το δικαστήριο, κατόπιν προβολής σχετικού λόγου, ελέγχει παρεμπιπτόντως πράξεις μεταδημότευσης, δυνάμει των οποίων ενεγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους και εψήφισαν στον συγκεκριμένο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης εκλογείς, χωρίς να δεσμεύεται από το τεκμήριο νομιμότητας των πράξεων αυτών,εφ’ όσον, όπως έχει κριθεί, ο ενιστάμενος αναφέρεται ονομαστικά σε μεταδημοτεύσαντες εκλογείς και προβάλλει, με σαφείς ισχυρισμούς, ότι οι πράξεις της μεταδημοτεύσεώς τους είναι νομικώς πλημμελείς, διότι ελλείπουν οι σχετικές αιτήσεις μεταδημοτεύσεως ή οι πράξεις οι οποίες, κατά τις οικείες διατάξεις, αποτελούν το νόμιμο έρεισμα της εγγραφής στο δημοτολόγιο (και, κατ’ επέκταση, στον εκλογικό κατάλογο). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 258 ΚΔΔικ. παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής, μετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου, χωρεί κατά των πράξεων αυτών, μόνο εάν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας των δημοτικών εκλογών. Επομένως, οποιεσδήποτε εγγραφές, μετεγγραφές ή διαγραφές εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου, προγενέστερες της ανωτέρω χρονικής περιόδου, υπόκεινται στις ενστάσεις των άρθρων 17 και 18 του π.δ.26/2012.
Σημειώνεται, εντούτοις, ότι έχει παρατηρηθεί από πολλούς ΟΤΑ της χώρας, άρνηση χορήγησης στους ενδιαφερόμενους ή πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε στοιχεία που τηρούνται σε αυτούς (όπως, π.χ. μεταδημοτεύσεις) και τα οποία είναι αναγκαία για το βάσιμο άσκησης των ανωτέρω προσφυγών. Επ’ αυτών σημειώνεται ότι, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατ’ επανάληψη έχει κρίνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στις μεταδημοτεύσεις δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και επομένως είναι προσβάσιμα διοικητικά έγγραφα κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2690/1999 (Α'45) και τελούν υπό την άδεια του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».
2. Προθεσμία - αρμόδιο δικαστήριο
Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.
Κατ' εξαίρεση, αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων ή κώλυμα εκλογιμότητας που υπήρχε, στο πρόσωπο του υποψηφίου, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ή ασυμβίβαστο, η ένσταση μπορεί να ασκηθεί και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας.
Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος.
3. Αίτηση αναίρεσης
Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα Τριμελή Διοικητικά Πρωτοδικεία δε χωρεί έφεση, παρά μόνο αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αίτηση αναίρεσης κατατίθεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερώναπό την παρέλευση του πενθημέρου του άρθρου 260, παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ενώ η απόφαση επ’ αυτής εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το αργότερο. Όταν ασκείται αίτηση αναίρεσης δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα πρόσωπα που αναγράφονται στην Εισαγωγή.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2023
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θεόδωρος Λιβάνιος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αποδοχής υποψηφιότητας Έλληνα πολίτη
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αποδοχής υποψηφιότητας πολίτη κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ