Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 2333.2/62387/2023
ΑΔΑ 9ΨΑ24653ΠΩ-56Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΛΑΔΟΣ Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : Αντ/ρχος Λ.Σ .(Τ) ΑΛΕΞΙΟΥ Αικ.
: 213137 1955 - 1820
Τηλέφωνο : mareq@hcg.gr
E-mail
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 08-09-2023
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων απόδοσης εξοπλισμού GMDSS».
ΣΧΕΤ.: α) Η Αριθμ. 2222.1-1.2/90149/2016 υ.α. (3474 Β') «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως ισχύει.
β) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1667 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2023.
γ) Η αριθ. Πρωτ. 2333.2/20526/2023/20-03-23 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 9Β524653ΠΩ-ΖΦΨ).
δ) Η εγκύκλιος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO MSC.1/Circ.1676.
1. Σας γνωρίζουμε ότι στην 107η Σύνοδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) που έλαβε χώρα από την 31η Μαΐου έως και την 9η Ιουνίου 2023, συζητήθηκαν οι πρακτικές δυσκολίες που υφίστανται για την παραγωγή εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών VHF, MF-MF/HF και Inmarsat-C με τα νέα πρότυπα απόδοσης που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024 και προτάθηκε στα κράτη μέλη να επιτρέψουν την εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού με τα υφιστάμενα πρότυπα απόδοσης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε η ανωτέρω (δ) σχετική.
2. Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι ο προαναφερόμενος εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/90/ΕΕ για τον εξοπλισμό των πλοίων, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την (α) σχετική. Ως εκ τούτου, τα πρότυπα απόδοσης του αναφερόμενου εξοπλισμού που εγκαθίσταται στα ελληνικά πλοία καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα εκτελεστικό κανονισμό της ΕΕ.
3. Στον εκτελεστικό κανονισμό, πλέον των εφαρμοζόμενων προτύπων απόδοσης για τον εξοπλισμό των πλοίων, αναφέρεται και η καταληκτική ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εγκαθίσταται ο εξοπλισμός στα πλοία.
4. Για την ενημέρωσή σας, ο πλέον πρόσφατος εκτελεστικός κανονισμός της ΕΕ είναι ο (β) σχετικός, του οποίου η εφαρμογή ξεκινάει την 17-09-2023.
5. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εξοπλισμός (VHF, MF-MF/HF και Inmarsat-C) ο οποίος θα εγκαθίσταται μετά την 01-01-2024 θα ακολουθεί τα πρότυπα απόδοσης που αναφέρονται στον ανωτέρω (β) σχετικό Κανονισμό.
6. Φορείς κοινοποίησης παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την ενημέρωση των μελών τους.
Ο Διευθυντής Κλάδου Γ'
Υποναύαρχος Λ.Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γεώργιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΈΔΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
2. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
3. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (abspiraeus@eagle.org)
4. BUREAU VERITAS S.A. (GRC cpi@gr.bureauveritas.com)
5. CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (at@ccs-eu.com)
6. DNV (piraeus@dnvgl.com)
7. KOREAN REGISTER OF SHIPPING (athens@krs.co.kr)
8. LLOYD’S REGISTER GROUP LIMITED (piraeus@lr.org)
9. NIPPON KAIJI KYOKAI (pr@classnk.or.jp)
10. POLISH REGISTER OF SHIPPING (pir@prs.pl)
11. RINA SERVICES S.p.A. (piraeus.office@rina.org)
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ugs@ath.forthnet.gr)
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (seen@seen.org.gr)
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (info@cruise-union.com)
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (info@shortsea.gr)
5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (nee@nee.gr)
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (evep@pcci.gr)
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (info@acci.gr)
8. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (onpe@onpe.gr)
9. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (info@sonpap.gr)
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΕΠ - ΔΚΕΟ