Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 2824.9/61936/2023
ΑΔΑ 6ΠΗΒ4653ΠΩ-ΩΦΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΔΟΥ/ΔΟΔ /ΤΕΟΘ/ΤΚΕΠ
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : ΑΝΘ/ΣΤΗΣ ΛΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Β
Τηλέφωνο : 2131374898 -1568
E-mail : dod.d.tkep@yna.gov.gr
Πειραιάς, 06/09/2023
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Θέμα: «Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπάνης ΤΚΕΠ».
Σχετ: α) ΠΔ 57/12-5-2023 τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 «ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Α.Λ.Σ.)» (ΦΕΚ A 111)
β) ΥΑ 2070.0/43190/2020 (Β 3084/2020).
γ) ΚΥΑ Οικονομίας και Οικονομικών-Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός αποζημιώσεως και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων» (Β1665/2008).
δ) Αριθμ. 2122/01/2000 Απόφαση ΥΕΝ «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 “Μικρά Σκάφη-Επιθεωρήσεις Μικρών Σκαφών» (231 Β/2000).
ε) Αρ.πρωτ: 2824.9/12984/23-02-2022 Έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΑΑΥ - ΔΟΔ/ΤΕΟΘ.
στ) Αρ.πρωτ: 2811.2/14037/23-02-2017 Έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ/ΤΜΗΜΑ Α '.
1. ΣΚΟΠΟΣ
1.1 Με την παρούσα επιδιώκεται ο συντονισμός των ενεργειών ως προς την υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας, απτόμενων της καταβολής αποζημίωσης μελών Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) αρμοδιότητάς σας.
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΚΕΠ (φυσικός φάκελος).
2.1 . Τα δικαιολογητικά, όπως αυτά καταγράφονται αμέσως παρακάτω αναλυτικά, υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σε πρωτότυπη μορφή:
2.1.1 Διαβιβαστικό εις διπλούν υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα (1).
2.1.2 Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα (2).Διευκρινίζεται ότι η κατάσταση πληρωμής εκτυπώνεται σε μονές σελίδες (απαιτείται χώρος για την σφραγίδα εκκαθάρισης της Υπηρεσίας μας).
2.1.3 Κατάσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) εις διπλούν, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, η οποία συμπληρώνεται για στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Δημόσιους Υπαλλήλους και Ιδιώτες, κατά περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι Συνταξιούχοι και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εν αποστρατεία, που εξακολουθούν να είναι μέλη Τ.Κ.Ε.Π. και διενεργούν επιθεωρήσεις, λογίζονται ως Ιδιώτες εν ενεργεία, επομένως γι’ αυτούς απαιτείται συμπλήρωση κατάστασης Ε.Α.Π., η οποία Ε.Α.Π. αποστέλλεται και ηλεκτρονικά (σε μορφή .xml) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dod.d.tkep@yna.gov.gr.
Εφιστάται η προσοχή σας, στη συμπλήρωση του σωστού λογαριασμού (ΑΛΕ) ως προς την ιδιότητα του επιθεωρητή, δηλαδή:
2.1.3.1 Πολιτικοί Υπάλληλοι (ΜΠΥ - ΙΔΑΧ) στον λογαριασμό 2120207001,
2.1.3.2 Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον λογαριασμό 2120207899 και
2.1.3.3 Ιδιώτες στον λογαριασμό 2420989001.
2.1.4 Υπηρεσιακή βεβαίωση ως προς τις πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα (3).
2.1.5 Απόφαση Συγκρότησης ή ΑνασυγκρότησηςΤΚΕΠ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
2.1.6 Ημερήσια Διαταγή Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής για τους επιθεωρητές που δεν συμπεριλαμβάνονται σε Ανασυγκρότηση ΤΚΕΠ και διενεργούν επιθεωρήσεις μικρών σκαφών. Στην εν λόγω Ημερήσια Διαταγή πρέπει να επισυνάπτεται και η (δ) σχετική (παρ. 3 άρθρου 17).
Διευκρινίζεται ότι, για την αποζημίωση μέλους ΤΚΕΠ, αναφορικά με επιθεωρήσεις που έχει διενεργήσει σε Λιμενική Αρχή διάφορη του ΤΚΕΠ υπαγωγής του, υποβάλλεται η σχετική προγενέστερη της επιθεώρησης αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων Λιμενικών Αρχών (υπαγωγής και τόπου εκτέλεσης της επιθεώρησης), καθώς και Απόφαση Συγκρότησης της Λιμενικής Αρχής υπαγωγής του. Ευνόητο είναι ότι η ως άνω Απόφαση Συγκρότησης και Ημερήσια Διαταγή είναι προγενέστερη των διενεργηθεισών επιθεωρήσεων.
Η Απόφαση Συγκρότησης ή Ανασυγκρότησης ΤΚΕΠ τίθεται σε ισχύ από και διά της ημερομηνίας ανάρτησής της στο πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ .
2.1.7 Φωτοαντίγραφο της (γ) σχετικής.
2.1.8 Πρωτότυπα Διπλότυπα ΔΟΥ (ΚΑΕ 1420489001), στα οποία αναγράφονται το όνομα, το νηολόγιο/λεμβολόγιο και οι κόροι ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) του επιθεωρηθέντος πλοίου/σκάφους, καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή (στη θέση των παρατηρήσεων), υπογεγραμμένα από το στέλεχος της Λιμενικής Αρχής που συντάσσει τα δικαιολογητικά της δαπάνης.
Επισημαίνεται ότι υποβάλλονται Διπλότυπα ΔΟΥ ανά επιθεώρηση και για κάθε επιθεωρητή ξεχωριστά.
Εφόσον τα Διπλότυπα είναι Ηλεκτρονικά (e-παράβολα), και κατόπιν της δέσμευσής τους, αναγράφονται στο κάτω μέρος αυτών τα στοιχεία του πλοίου/σκάφους και το ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή, υπογεγραμμένα από το στέλεχος της Λιμενικής Αρχής που συντάσσει τα δικαιολογητικά της δαπάνης.
2.1.9 Πίνακας με τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο-όνομα πατρός-ΑΦΜ-ΔΟΥ-ΑΜΚΑ) υπογεγραμμένος από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ ως Υπόδειγμα (4), ο οποίος φέρει στρογγυλή σφραγίδα.
2.1.10 Υπεύθυνη Δήλωση για επιθεωρητές ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ), στην οποία αναγράφεται ότι ο κύριος ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) και η χρονολογία της έναρξης ασφάλισης αυτής, με υπογραφή του δηλούντος και ημερομηνία μεταγενέστερη του πέρατος των επιθεωρήσεων που πραγματοποίησαν.
2.1.11 Πίνακας με τον αριθμό IBAN όλων των δικαιούχων καθώς και με την ονομασία της τράπεζας, υπογεγραμμένος από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ ως Υπόδειγμα (7), ο οποίος φέρει και στρογγυλή σφραγίδα.
Υπογραμμίζεται ότι η υποχρέωση ορθής καταχώρησης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων στο αρχείο .xml της Ε.Α.Π., βαρύνει την Υπηρεσία καταχώρησης της δαπάνης.
2.1.12 Για αποζημίωση επιθεωρητών μελών ΤΚΕΠ με σχέση εργασίας Μονίμου Πολιτικού Υπαλλήλου (ΜΠΥ) ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) απαιτείται βεβαίωση της Λιμενικής Αρχής η οποία θα αναφέρει ότι οι επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε το εν λόγω μέλος, πραγματοποιήθηκαν εκτός ωραρίου εργασίας του.
2.1.13 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης τρίμηνης πίστωσης, καθώς και συμπληρωματικής (εάν υφίσταται) από ΓΔΟΥ/Γρ.ΑΑΥ, ανάλογα με την ιδιότητα των επιθεωρητών, δηλαδή: Πολιτικό Προσωπικό (ΜΠΥ-ΙΔΑΧ) στον λογαριασμό 2120207001, στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον λογαριασμό 2120207899 και Ιδιώτες στον λογαριασμό 2420989001.
2.2 Από 01/01/2019 δεν υφίσταται δυνατότητα εκκαθάρισης, στο ίδιο χρηματικό ένταλμα, δαπανών που βαραίνουν διαφορετικές ομάδες ΑΛΕ. Επομένως, δικαιολογητικά που αφορούν σε:
2.2.1 Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικό Προσωπικό (ΜΠΥ-ΙΔΑΧ) που ανήκουν στην ίδια ομάδα ΑΛΕ, υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας με την ίδια αναφορά, συνοδευόμενη από τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.2.2 Ιδιώτες, οι οποίοι, εκ των πραγμάτων, ανήκουν σε διαφορετική ομάδα ΑΛΕ σε σχέση με τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το Πολιτικό Προσωπικό (ΜΠΥ-ΙΔΑΧ), υποβάλλονται με έτερη αναφορά συνοδευόμενη από τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.3 Για τις δαπάνες που αφορούν σε υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών (συμπεριλαμβανομένης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του έτους πραγματοποίησης της δαπάνης), απαιτείται η επισύναψη της σχετικής Απόφασης Ανατροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους, καθώς και η νέα Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης βάσει της οποίας θα ενταλματοποιηθεί η σχετική δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
2.4 Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής εμφανίζεται το συνολικό ακαθάριστο ποσό και τα συνολικά ακαθάριστα ποσά των επιμέρους κρατήσεων. Η στρογγυλοποίηση των ποσών πραγματοποιείται ως προς δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ. 5,748 € - 5,75 €). Τα επιμέρους και τα συνολικά ποσά των καταστάσεων πληρωμής πρέπει να συμφωνούν με τα ποσά των καταστάσεων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.).
2.5 Για την υποβοήθηση του έργου σας, παραθέτουμε πίνακα κρατήσεων για όλες τις κατηγορίες των επιθεωρητών σύμφωνα με το Υπόδειγμα (5).
2.6 Πέραν των ανωτέρω σάς γνωρίζεται ότι :
2.6.1 Τα δικαιολογητικά αποζημίωσης μελών ΤΚΕΠ υποβάλλονται ανά μήνα για τις Λιμενικές Αρχές που έχουν μεγάλο αριθμό επιθεωρήσεων [περιπτώσεις άνω των εξήντα (60) διπλοτύπων ή/και e-παραβόλων], και ανά τρίμηνο για τις υπόλοιπές Λιμενικές Αρχές.
2.6.2 Οι επισυναπτόμενες καταστάσεις πληρωμής αποζημίωσης μελών ΤΚΕΠ και οι καταστάσεις Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) υποβάλλονται συγκεντρωτικά και υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους επιθεωρητές.
2.7 Οι καταστάσεις πληρωμής πρέπει να συμφωνούν λογιστικά με τις καταστάσεις Ε.Α.Π., και τα αναγραφόμενα ονόματα στα διαβιβαστικά έγγραφα, στις καταστάσεις πληρωμής και στις καταστάσεις Ε.Α.Π. να είναι με αλφαβητική σειρά ως προς το επώνυμο.
2.8 Σχετικά με την χρήση της εφαρμογής δημιουργίας καταστάσεων Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), παρατίθενται προς διευκόλυνσή σας τα κάτωθι "βήματα":
2.8.1 Είδος κατάστασης: Γενική Κατάσταση Πληρωμής
2.8.2 ΚΩΔ(*): 6413100 ΓΔΟΥ στο Υπουργείο Ναυτιλίας........
2.8.3 Αναζήτηση Υπηρεσίας: 0410141 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.... Φορέας - Ειδ. 10415020000000
2.8.4 Σχέση εργασίας:
2.8.4.1 για στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγουμε «4. Σώματα ασφαλείας (ένστολοι)»
2.8.4.2 για ΜΠΥ επιλέγουμε «1. Μόνιμοι Υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου»
2.8.4.3 για ΙΔΑΧ επιλέγουμε «3. Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου» και
2.8.4.4 για Ιδιώτες επιλέγουμε «20. Ιδιώτες μέλη Επιτροπών»
2.8.5 Αρ. μητρώου Μισθοδοσίας: εγγράφουμε τον αριθμό μισθοδοσίας για στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - ΜΠΥ - ΙΔΑΧ, ενώ για Ιδιώτες εγγράφουμε τον αριθμό 9999 .
2.8.6 Κατηγορία: Άνευ
2.8.7 Αποζημίωση: εγγράφουμε το ακαθάριστο ποσό του δικαιούχου
2.8.8 Φόρος: εγγράφουμε τον φόρο που του αναλογεί
2.8.9 Είδος αμοιβής: επιλέγουμε «156 Αποζημίωση Μελών Συλλογικών Οργάνων»
2.8.10 Τύπος αποδοχών: επιλέγουμε «4 - Αποζημίωση»
2.8.11 Κρατήσεις:
Στελέχη ΛΣ: ΤΑΝ 4009500, Υγειονομική Περίθαλψη 3081300
ΜΠΥ: ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ-ΑΠΔ 40652000, ΜΤΠΥ 4003107
Ιδιώτες και ΙΔΑΧ: Χαρτόσημο 3122900, ΟΓΑ Χαρτοσήμου 3122800
Σας γνωρίζεται επίσης ότι η εφαρμογή της ΕΑΠ πρέπει να είναι ενημερωμένη με την πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr.
2.9 Περαιτέρω μεριμνήσατε αφενός για την έγκαιρη αποστολή αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης τρίμηνης πίστωσης [τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του τριμήνου] ή συμπληρωματικού αιτήματος
προς την ΓΔΟΥ/Γρ. ΑΑΥ, αφετέρου για την παρακολούθηση της εξέλιξης των εγκεκριμένων τριμηνιαίων πιστώσεων ή/και συμπληρωματικών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213137-4348/4344).
2.10 Για αποζημίωση μελών ΤΚΕΠ που έχουν αποβιώσει, έλθετε σε πρότερη συνεννόηση με την Υπηρεσία μας.
2.11 . Όταν προστεθεί νέο μέλος (ήτοι Ιδιώτης) στην Απόφαση Συγκρότησης ΤΚΕΠ, το Έντυπο Απογραφής αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ-1', σύμφωνα με Υπόδειγμα (6).Η απογραφή μελών ΤΚΕΠ είναι υποχρεωτική και αφορά σε όλες ανεξαρτήτως τις Λιμενικές Αρχές. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την απογραφή μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Διεύθυνση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ-1ο(τηλέφωνο 213137-4287/4288).
2.12 Ο φυσικός φάκελος με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (hardcopy) υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας εντός δεκαπέντε (15 ημερών)από την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου από την Υπηρεσία μας, ήτοι την μετακύλιση αυτών εντός ΗΔΔ στις Ενταλματοποιημένες Δαπάνες.
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΗΔΔ) ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΚΕΠ
3.1 Προς αποφυγή προβλημάτων και καθυστερήσεων στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αποζημιώσεων μελών ΤΚΕΠ παρατίθενται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενταλματοποίηση των σχετικών δαπανών και τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΗΔΔ στο ΔΟΔ/ΤΕΟΘ/ΤΚΕΠ.
«Περιγραφή Δαπάνης»: Πρόσθετες αποδοχές
«Αρ. Πρωτοκόλλου»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαβιβαστικού Εγγράφου Δαπάνης
«Ημ. Πρωτοκόλλου»: Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Διαβιβαστικού Εγγράφου Δαπάνης
«Λογαριασμός - ΑΛΕ»: C2120207001 (ΜΠΥ-ΙΔΑΧ) ή C2120207899 (στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ή C2420989001 (ΙΔΙΩΤΕΣ) «Αριθμός Ανάληψης»: Α/Α Απόφασης (μοναδικός αριθμός καταχώρισης Ανάληψης τρέχοντος έτους)
« ΑΔΑ Ανάληψης»: ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης (τρέχοντος έτους)
« Εμπορική Συναλλαγή»: ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
« Επωνυμία»: ΤΚΕΠ Λιμενικής Αρχής, συνολικό ακαθάριστο ποσό (π.χ. ΤΚΕΠ ΙΤΕΑΣ - 1.700,00)
3.2 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ»:
Το διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής των δικαιολογητικών θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και στρογγυλή σφραγίδα (Υπόδειγμα 1). Επιπλέον, θα φέρει την ημερομηνία του οικονομικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται (π.χ. φάκελος που έχει επιστραφεί λόγω λήξης οικονομικού έτους, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου με ημερομηνία τρέχοντος έτους στο οικείο διαβιβαστικό).
3.3 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ»:
Με την ονομασία «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ», επισυνάπτονται αρχεία μορφής .pdf, ξεχωριστά για κάθε δικαιολογητικό και με την ακόλουθη σειρά:
3.3.1 Κατάσταση Πληρωμής υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, φέρουσα τις πρωτότυπες υπογραφές των δικαιούχων (Υπόδειγμα 2).
3.3.2 Κατάσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, φέρουσα τις πρωτότυπες υπογραφές των δικαιούχων.
3.3.3 Υπηρεσιακή βεβαίωση πραγματοποίησης επιθεωρήσεων υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής(Υπόδειγμα 3).
3.3.4 Απόφαση συγκρότησης ή Ανασυγκρότησης ΤΚΕΠ προγενέστερη των διενεργηθεισών επιθεωρήσεων, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης στο πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’.
3.3.5 Ημερήσια Διαταγή Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής για τους επιθεωρητές που δεν συμπεριλαμβάνονται σε Ανασυγκρότηση ΤΚΕΠ και διενεργούν επιθεωρήσεις μικρών σκαφών. Στην εν λόγω Ημερήσια Διαταγή πρέπει να επισυνάπτεται και η (δ) σχετική (παρ. 3 άρθρου 17).
3.3.6 Φωτοαντίγραφο της (γ) σχετικής.
3.3.7 Πρωτότυπα Διπλότυπα ΔΟΥ (ΚΑΕ 1420489001), στα οποία αναγράφονται το όνομα, το νηολόγιο/λεμβολόγιο και οι κόροι ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) του επιθεωρηθέντος πλοίου/σκάφους καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή (στη θέση των παρατηρήσεων), υπογεγραμμένα από το στέλεχος της Λιμενικής Αρχής που συντάσσει τα δικαιολογητικά της δαπάνης.
Επισημαίνεται ότι υποβάλλονται Διπλότυπα ΔΟΥ ανά επιθεώρηση και για κάθε επιθεωρητή ξεχωριστά.
Εφόσον τα Διπλότυπα είναι Ηλεκτρονικά (e-παράβολα), και κατόπιν της δέσμευσής τους, αναγράφονται στο κάτω μέρος αυτών τα στοιχεία του πλοίου/σκάφους και το ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή, υπογεγραμμένα από το στέλεχος της Λιμενικής Αρχής που συντάσσει τα δικαιολογητικά της δαπάνης. Ψηφιακή υπογραφή θα υφίσταται μόνο στο πρώτο παράβολο ή διπλότυπο του κάθε επιθεωρητή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των παραβόλων/διπλοτύπων αποστέλλεται ως ένα αρχείο μορφής .pdf.
3.3.8 Πίνακας με τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο-όνομα πατρός-ΑΦΜ-ΔΟΥ-ΑΜΚΑ) υπογεγραμμένος από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ, ο οποίος φέρει στρογγυλή σφραγίδα (Υπόδειγμα 4).
3.3.9 Υπεύθυνη Δήλωση για επιθεωρητές ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ), στην οποία αναγράφεται ότι ο κύριος ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) και η χρονολογία της έναρξης ασφάλισης αυτής, με υπογραφή του δηλούντος και ημερομηνία μεταγενέστερη του πέρατος των επιθεωρήσεων που πραγματοποίησαν.
3.3.10 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης τρίμηνης πίστωσης, καθώς και συμπληρωματικής (εάν υφίσταται) από ΓΔΟΥ/Γρ. ΑΑΥ, ανάλογα με την ιδιότητα των επιθεωρητών, δηλαδή: Πολιτικό Προσωπικό (ΜΠΥ-ΙΔΑΧ) στον λογαριασμό 2120207001, στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον λογαριασμό 2120207899 και Ιδιώτες στον λογαριασμό 2420989001.
3.4 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ»:
Πίνακας με τον αριθμό IBAN όλων των δικαιούχων καθώς και με την ονομασία της τράπεζας, υπογεγραμμένος από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ, ο οποίος φέρει στρογγυλή σφραγίδα (Υπόδειγμα 7).
Υπογραμμίζεται ότι η υποχρέωση ορθής καταχώρησης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων στο αρχείο .xml της Ε.Α.Π., βαρύνει την Υπηρεσία καταχώρησης της δαπάνης.
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο, πλην αυτών των παρ. 5.2 και παρ. 5.3 της παρούσας, φέρει ψηφιακή υπογραφή (σε περίπτωση επισύναψης αρχείου μεγαλύτερου της μίας σελίδας, η ψηφιακή υπογραφή τίθεται στην πρώτη σελίδα του αρχείου αυτού). Τα αρχεία αυτά είτε υπογράφονται ψηφιακά και εν συνέχεια επισυνάπτονται, είτε επισυνάπτονται και εν συνεχεία υπογράφονται ψηφιακά μέσω ΗΔΔ.
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
5.1 Επισημαίνουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές, θα υπογράφονται μόνο με μπλε στυλό.
5.2 Στην Απόφαση Συγκρότησης ή Ανασυγκρότησης ΤΚΕΠ, η οποία είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" καθώς και στα ΦΕΚ, δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.
5.3 Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης τρίμηνης πίστωσης είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη και δεν υπογράφεται εκ νέου.
5.4 Η Υπεύθυνη Δήλωση ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον χρήστη της πλατφόρμας ΗΔΔ καθώς φέρει φυσική υπογραφή του δηλούντος.
5.5 Αποζημιώνονται επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης τρίμηνης πίστωσης.
5.6 Ο φυσικός φάκελος με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας, θα πρέπει να ταυτίζεται με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ΗΔΔ.
6. Κάθε άλλη διαταγή που ρυθμίζει διαφορετικά παύει να ισχύει.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ
ΣΚΙΑΔΑΣ Ευάγγελος
Επισυνάπτονται:
Υποδείγματα φ. (07)
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού/Γρ. Επιθεώρησης Πλοίων
ΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Υφυπουργού (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. ΓΓΝΛ (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ. Α' Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.)
6. Γρ. κ. ΔΚΓ (υ.τ.α.)
7. Γρ. κ. ΓΔΟΥ(υ.τ.α.)
8. ΔΕΠ
9. ΔΔΥ-1ο