Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 2333.2/60753/2023
ΑΔΑ 6Π5Α4653ΠΩ-Π3Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΛΑΔΟΣ Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : Αντ/ρχος Λ.Σ .(Τ) ΑΛΕΞΙΟΥ Αικ.
Τηλέφωνο: 213137 1955 - 1820
E-mail: mareq@hcg.gr
Πειραιάς, 31-08-2023
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ : «Παράταση Εφαρμογής Απαιτήσεων στους Π/Δ VHF».
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. Πρωτ. 2333.2/20526/2023/20-03-23 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 9Β524653ΠΩ-ΖΦΨ)
β) Η εγκύκλιος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO MSC.1/Circ.1460/Rev.4.
1. Σας γνωρίζουμε ότι στην 107η Σύνοδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) που έλαβε χώρα από την 31/05/2023 έως και την 09-06-2023 αποφασίστηκε η παράταση της συμμόρφωσης των Π/Δ VHF με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα 18 των Διεθνών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε η ανωτέρω (β) σχετική η οποία αντικαθιστά την MSC.1/Circ.1460/Rev.3
2. Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του κατάλληλου εξοπλισμού, η απαίτηση της αναβάθμισης των Π/Δ VHF μετατίθεται για την πρώτη επιθεώρηση ραδιοεξοπλισμού μετά την 01-01-2028.
3. Φορείς κοινοποίησης παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την ενημέρωση των μελών τους.
Ο Διευθυντής Κλάδου Γ' α.α.
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΡΟΚΙΔΗΣ Ζαφείριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (abspiraeus@eagle.org)
2. BUREAU VERITAS S.A. (GRC cpi@gr.bureauveritas.com)
3. CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (at@ccs-eu.com)
4. DNV (piraeus@dnvgl.com)
5. KOREAN REGISTER OF SHIPPING (athens@krs.co.kr)
6. LLOYD’S REGISTER GROUP LIMITED (piraeus@lr.org)
7. NIPPON KAIJI KYOKAI (pr@classnk.or.jp)
8. POLISH REGISTER OF SHIPPING (pir@prs.pl)
9. RINA SERVICES S.p.A. (piraeus.office@rina.org)
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ugs@ath.forthnet.gr)
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (seen@seen.org.gr)
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (info@cruise-union.com)
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (info@shortsea.gr)
5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (nee@nee.gr)
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (evep@pcci.gr)
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (info@acci.gr)
8. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (onpe@onpe.gr)
9. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (info@sonpap.gr)
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. ΈΔΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
3. ΔΕΠ - ΔΚΕΟ