Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/252345
ΑΔΑ 69ΨΨ465ΧΘΞ-ΕΓΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 24 Αυγούστου 2023
Βαθμ. προτ.
Εξ. επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Θέση σε λειτουργία του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Σχετ. : α. Οι διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α’ 208) και ιδίως η παρ. 2 του άρθρου 8 και η παρ. 3 του άρθρου 31
β. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/18804/19-01-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΠΑ1465ΧΘΞ-ΧΒΘ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/232785/21-07-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
δ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/58080/25-02-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω3Π2465ΧΘΞ-ΠΛΣ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Με τη γ’ σχετική εγκύκλιο είχαν αποσταλεί στις Περιφέρειες οι προδιαγραφές του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων, στην έκδοση των οποίων είχε προβεί εξειδικευμένος σύμβουλος μετά από ανάθεση από το Υπουργείο (προς αρωγή των Περιφερειών), θέτοντας παράλληλα νεότερη προθεσμία για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού έξι (6) μήνες από την έκδοση της εγκυκλίου, ήτοι, έως την 21η Ιανουαρίου 2023.
Με τη β’ σχετική εγκύκλιο, κατόπιν της ενημέρωσης που είχε περιέλθει στο Υπουργείο από Περιφέρειες για αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη συνέχιση της διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, η προθεσμία για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υπόψη εξοπλισμού μετακυλήθηκε εκ νέου στις 31 Αυγούστου 2023.
Ενόψει της λήξης των ανωτέρω δοθέντων διαδοχικών προθεσμιών και με την ισχυρή υπενθύμιση ότι μετά το πέρας της 31ης Αυγούστου 2023 προβλέπεται η αναστολή της διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων σε όσες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ο εξοπλισμός, παρακαλείστε για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dok@yme.gov.gr), συγκεντρωτικά από κάθε Περιφέρεια/Γενική Διεύθυνση, άμεσα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της Τρίτης 29ης Αυγούστου 2023, για την αξιοποίηση των ανωτέρω παρατάσεων και τη δεδομένη κατάσταση ετοιμότητας της Περιφέρειάς σας να ανταποκριθεί στις διατάξεις του ν. 4850/2021, με τη λήξη της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου 2023.
Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Χριστίνα Αλεξοπούλου
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες προς ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Γραφεία Περιφερειαρχών
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματεία Μεταφορών
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
■ Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων