Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 255143
ΑΔΑ 9ΜΧΔ465ΧΘΞ-6ΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023
Βαθμός Προτ/τας:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Ειρ. Παυλή
Τηλέφωνο : 210.650 -8094
e-mail :i.pavli@yme.gov.gr
Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: Εκτέλεση της από 25.07.2023 Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ, περί αναστολής εκτέλεσης της υπ. αριθμ. 154785/15.05.2023 (Β’ 3276) υ.α.
ΣΧΕΤ.: Το με ΑΠ ΔΝΣβ’/233492/Φ8 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Σε συνέχεια της από 25.07.2023 Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης, ως προς την πρώτη και την τρίτη των αιτουσών εταιρειών, της προσβαλλόμενης 154785/15.05.2023 (Β’ 3276) υ.α ως προς τη διάταξη της παρ. 2 του άρ. 2 της απόφασης αυτής κατά το μέρος που ορίζει ότι τα στοιχεία της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. με οδηγό αναρτώνται υποχρεωτικώς στο Ψηφιακό Μητρώο των άρθρων 18 και 20 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «τουλάχιστον δύο (2) ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής», αναστέλλετε η εφαρμογή της διάταξης αυτής για τους κάτωθι:
1. «ΦΟΡ-ΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αχαρνών 83, Αθήνα, Τ.Κ.10440
2. «ATHENS SAFE CARS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μεσαριά Δήμου Θήρας, Κυκλάδων, Τ.Κ.84700
Η εν θέματι Προσωρινή Διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσης αίτησης αναστολής.
Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρακαλείται για τις ενέργειές της προκειμένου για την υλοποίηση της εν θέματι Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ. στο σχετικό Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
αποστολή μέσω e-mail kepik@astynomia.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των αρμόδιων αστυνομικών αρχών)
2. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
αποστολή μέσω e-mail contact@yna. gov.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών
3. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(Ιδίου Υπουργείου)
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Γραφείο Υπουργού
2. ΓΝΣ στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
3. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού
4. «ΦΟΡ-ΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αχαρνών 83, Αθήνα, Τ.Κ.10440
5. «ATHENS SAFE CARS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μεσαριά Δήμου Θήρας, Κυκλάδων, Τ.Κ.84700
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κας Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Μεταφορών