Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 255576
ΑΔΑ ΩΧΥ7465ΧΘΞ-ΑΒΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 28 Αυγούστου 2023
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Ε. Λιάπη/ Α. Ντινοπούλου
Τηλέφωνο 210 650 8485/ 8472
E-mail : e.liapi@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Μεταβατικός ευφυής ταχογράφος και χρήση επαλήθευσης ταυτότητας μηνυμάτων πλοήγησης ανοικτής υπηρεσίας Galileo.
ΣΧΕΤ: α. Η με αρ. πρωτ. 96214/24-3-2023 εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 - Ευφυής ταχογράφος 2ης έκδοσης» (ΑΔΑ: 6ΔΖΙ465ΧΘΞ-ΙΥΗ).
β. Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2023/980 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/799 όσον αφορά τον μεταβατικό έξυπνο ταχογράφο και τη χρήση της επαλήθευσης ταυτότητας μηνυμάτων πλοήγησης ανοικτής υπηρεσίας Galileo από αυτόν και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1228.
γ. Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/799 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους.
δ. Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1228 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/799 όσον αφορά τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής έξυπνων ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους.
Σε συνέχεια της (α) σχετ. εγκυκλίου και της έκδοσης του (β) σχετ. Κανονισμού, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του (β) σχετ. Κανονισμού, τροποποιείται το παράρτημα ΙΓ του (γ) σχετ. Κανονισμού και προστίθεται Προσάρτημα 17, στο οποίο ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τη χρήση της OSNMA από ταχογράφους. Οι διατάξεις ισχύουν μόνο για τις εποχούμενες μονάδες με εσωτερικό δέκτη GNSS.
Επειδή η υπηρεσία OSNMA βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των δημόσιων δοκιμών, δημιουργείται μεταβατική περίοδος για τους ευφυείς ταχογράφους δεύτερης έκδοσης όσον αφορά στη χρήση της OSNMA.Πριν από την επικαιροποίηση, οι μεταβατικές εποχούμενες μονάδες εφαρμόζουν τις λειτουργίες που σχετίζονται με την OSNMA, όπως προβλέπεται στο προσάρτημα 17 του (β) σχετ. Κανονισμού (οι λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την OSNMA παραμένουν αμετάβλητες), ενώ μόλις πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επικαιροποίηση του λογισμικού, οι μεταβατικές εποχούμενες μονάδες εφαρμόζουν το SIS ICD και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους δέκτες OSNMA που ισχύουν κατά το στάδιο λειτουργίας της OSNMA και συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΓ και των προσαρτημάτων 1 έως 16, κατά τη χρήση της υπηρεσίας OSNMA που είναι διαθέσιμη κατά το στάδιο λειτουργίας, του (β) σχετ. Κανονισμού.
Οι μεταβατικές εποχούμενες μονάδες μπορούν να τοποθετούνται σε οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά μόνο έως τις 31 Μαΐου 2024 ή 5 μήνες μετά την ημερομηνία δήλωσης της υπηρεσίας OSNMA, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
2. Κατά συνέπεια, για το μεταβατικό στάδιο από 21/8/2023 έως 31 Μαΐου 2024 ή πέντε (5) μήνες μετά την ημερομηνία δήλωσης της υπηρεσίας OSNMA, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη:
α) τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ψηφιακού ταχογράφου, πρέπει να εκδίδουν βεβαιώσεις που να φέρουν την ένδειξη «Ευφυής Ταχογράφος Μεταβατικού Σταδίου»,
β) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας κατά την ταξινόμηση οχημάτων που φέρουν εξοπλισμό ταχογράφου, πρέπει να καταχωρούν στο online Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πεδίο των παρατηρήσεων, με κωδικό 191, το λεκτικό «Ευφυής Ταχογράφος μεταβατικού σταδίου». Επομένως, οι νέες άδειες κυκλοφορίας που θα εκδοθούν για το παραπάνω διάστημα θα αναφέρουν στο πεδίο παρατηρήσεων το λεκτικό «Ευφυής Ταχογράφος Μεταβατικού Σταδίου»,
ώστε με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι αρχές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αν ο εγκατεστημένος ευφυής ταχογράφος διαθέτει έκδοση λογισμικού που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία OSNMA του Galileo.
3. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της ανωτέρω παραγράφου [31 Μαΐου 2024 ή πέντε (5) μήνες μετά την ημερομηνία δήλωσης της υπηρεσίας OSNMA, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη] εφαρμόζεται η (α) σχετ. εγκύκλιος ως έχει.
4. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση που θα υπάρξει ημερομηνία μεταγενέστερη της 31 Μαΐου 2024, θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.yme.gr/metafores/psifiakos-taxografos/nomothetiko-plaisio .
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειες της Χώρας
Α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
α.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
β.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ε.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gov.gr
και texarchou@pamth.gov.gr )
στ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr ,
k.petridou@pkm.gov.gr , s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και
metaforon@pieria.pkm.gov.gr)
ζ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr και
v.chatziapostolou@pdm.gov.gr)
η.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με email: s.drougkas@php.gov.gr)
θ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με email: gd metaforon@pin.gov.gr , gdel@pin.gov.gr ,
kskordilis@gmail.com)
ι.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr , i.megas@pde.gov.gr ,
jmegkas@gmail.com)
ια.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr , d.rittas@fth.pste.gov.gr)
ιβ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr , eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
ιγ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με email: mraptaki@crete.gov.gr )
Β.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδιαίτερο Γ ραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέα Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γ ραφείο Γ ενικού Γραμματέα Μεταφορών
2.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
3Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kepik@astynomia.gr)
4.Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων
Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου
ΤΚ 104 42 - Αθήνα
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@aead.gr)
5.Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@seaa.gr)
6.Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeae@otenet.gr και info@seeae.gr)
7.Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoveamm@acsmi.gr
8.Σωματείο Πτυχιούχων Επισκευαστών Αυτ/των & Συναφών Επαγγελμάτων (ΟΒΕΑΜΜΕ):
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: obeamme@otenet.gr και obeamm.greece@gmail.com)
9.Σωματείο Τεχνιτών Ταχογράφων Θεσσαλίας και Βορείου Ελλάδος (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tparasoglou@gmail.com) Με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
10.Πανελλήνια ένωση Τεχνιτών Οργάνων Μέτρησης Ταχογράφων και Ταξιμέτρων (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@tachodigital.gr ) Με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
11.Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
12.Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
13.Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
14.Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com
- Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr
15.Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@psxem.gr )
16.Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ)
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ofae.gr )
17.Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκ/στων Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@poays.gr)
18.Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.)
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@poet.gr)
Εσωτερική διανομή:
1) Γενικό Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων - Γ.Δ.Ο.Ε./Φ2/Δ34
2) Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34) (Τμήμα Α)