Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/261309
ΑΔΑ 9ΟΦΤ465ΧΘΞ-Ε91
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 5 Σεπτεμβρίου 2023
Βαθμ. προτ. Εξ. επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Θέση σε λειτουργία του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών
α. Οι διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α’ 208) και ιδίως η παρ. 2 του άρθρου 8 και η παρ. 3 του άρθρου 31
β. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/252345/24-08-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 69ΨΨ465ΧΘΞ-ΕΓΨ) της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/18804/19-01-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΠΑ1465ΧΘΞ-ΧΒΘ) του Σχετ. : Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
δ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/232785/21-07-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
ε. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/58080/25-02-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω3Π2465ΧΘΞ-ΠΛΣ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Σε συνέχεια της ενημέρωσης που ζητήθηκε με την β’ σχετική και περιήλθε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την αξιοποίηση των διαδοχικών παρατάσεων που έχουν δοθεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των Περιφερειών για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.), επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων πολιτών και εμπλεκομένων Φορέων, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του υπόψη εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών μετακυλίεται εκ νέου στις 30 Νοεμβρίου 2023.
Στην ανωτέρω παράταση δεν υπάγεται η Περιφέρεια Αττικής, καθόσον, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει περιέλθει στο Υπουργείο, είναι η μοναδική Περιφέρεια στην οποία έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες εντός της προηγούμενης τεθείσας (με τη γ’ σχετική) προθεσμίας της 31ης Αυγούστου 2023 για το σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της, και συνεπώς συνεχίζεται ακώλυτα από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων με τη χρήση του εξοπλισμού.
Σε Περιφέρεια της χώρας (πέραν της Αττικής) στην οποία θα επιτευχθεί ετοιμότητα στο σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της πριν την 30ή Νοεμβρίου 2023, από την ημερομηνία θέσης σε ετοιμότητα και έκτοτε οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργούνται με τη χρήση του εξοπλισμού.
Καλούνται οι λοιποί Περιφερειάρχες να μεριμνήσουν προκειμένου να επιτευχθεί ετοιμότητα στο σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας τους αυστηρώς εντός της νέας τεθείσας προθεσμίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για σημαντικό βήμα στο γενικότερο πλαίσιο αναμόρφωσης και βελτίωσης του συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης, με βασικό γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας και του αδιαβλήτου των διαδικασιών.
Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Χριστίνα Αλεξοπούλου
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες προς ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Γραφεία Περιφερειαρχών
■ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
■ Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
■ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
° Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
■ Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
■ Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
■ Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
info@driving.org.gr