Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Δ30-Δ9/Α4/261295
ΑΔΑ 6ΗΟΒ465ΧΘΞ-3ΥΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (Δ30)
Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως & Τσιγάντε
15669 Παπάγου
Πληροφορίες: Ε. Τσουρδαλάκη, Δ. Δημοσθενιάδου
Τηλέφωνο: 213 1308194, 8883
Παπάγου, 05-09-2023
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ : Έκδοση Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) για επαναχορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας που κατέχει ήδη ο οδηγός
ΣΧΕΤ. : α. Η με αριθ. 02/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 6ΩΟ1465ΧΘΞ-92Η)
β. Η με αριθ. A3/86267/8182/14-11-2018 εγκύκλιος της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (ΑΔΑ: Ω187465ΧΘΞ-ΓΚ3)
Στο πλαίσιο βελτίωσης των διαδικασιών που έως σήμερα πραγματοποιούνταν με την έκδοση χειρόγραφου Δ.Ε.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη την κ.υ.α. 21504/2601/2007 (Β'623) που αφορά στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.), το (β) σχετικό αλλά και κατόπιν υλοποίησης της Σύμβασης 30/2021 σύμφωνα με την (α) σχετική Διακήρυξη, σας γνωρίζουμε τα εξής:
- Από 01-08-2023 δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών να εκδίδουν Δ.Ε.Ε. ηλεκτρονικά μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Οδήγησης (DLAO) σε περίπτωση επανεξέτασης για επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε λόγω Σ.Ε.Σ.Ο. ή υποτροπής βάσει του ν. 4530/2018 (Α'59) ή παραπομπής του/της οδηγού για επανεξέταση προσόντων και συμπεριφοράς ή/και θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με το άρθρο 13§8 του ν. 2696/1999 (Α'57) [ΚΟΚ].
- Υπενθυμίζουμε ότι μετά την αφαίρεση της άδειας οδήγησης (Α.Ο.) του/της οδηγού:
α. Σε περίπτωση Σ.Ε.Σ.Ο. θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 8 της κ.υ.α. 21504/2601/2007 (Β'623). Δηλαδή ο/η ενδιαφερόμενος/η οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 50% του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης από την ύλη του εγχειριδίου «Ερωτηματολόγιο 1». Επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο προαναφερθέν ερωτηματολόγιο και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική). Η πρακτική εξέταση γίνεται στη μεγαλύτερη κατεχόμενη κατηγορία, αλλιώς δηλώνει ότι δεν επιθυμεί κάποια/ες κατηγορία/ες η/οι οποία/ες ανακαλούνται από την άδεια οδήγησης. Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο την/τις επιθυμεί υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις (θεωρητική και πρακτική). Ειδικότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στον Πίνακα του άρθρου 8 της εν λόγω κ.υ.α.
β. Σε περίπτωση υποτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του ν. 4530/2018 (Α'59), ο/η ενδιαφερόμενος/η οδηγός θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο «Ερωτηματολόγιο 1» και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική). Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει στο Σ.Ε.Σ.Ο.
γ. Σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω παραπομπής (μπορεί η ΑΟ να δεσμευθεί με τον κωδικό Κ όπως στην περίπτωση της υποτροπής), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13§8 του ν. 2696/1999 (Α'57) και τις υα ΣΤ/28171/1977 (Β' 1190) και 12355/Φ.304.3/8ΣΤ/1978 (Β'744), ο/η παραπεμπόμενος/η οδηγός θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο «Ερωτηματολόγιο 1» και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική) χωρίς οικονομική επιβάρυνση με χαρτόσημα ή άλλες παροχές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
- Αναλυτικά η διαδικασία (ΑΟ1 XX Σ) που θα πρέπει να ακολουθηθεί αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.
Η Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Τομέας Μεταφορών
Χ. Αλεξοπούλου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
3. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (Δ30)
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
- Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις & Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(με παράκληση για την ενημέρωση των εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους)
Αποδέκτες για ανακοίνωση
- Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
- Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
- Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
Αποδέκτες για κοινοποίηση
- Εθνική Αρχή Διαφάνειας (grammateia@aead.gr)
- Περιφέρειες της χώρας
■ Γραφεία Περιφερειαρχών
■ Πρ/μένους Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
(omospondia2012@gmail.com)
- Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
(o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)
- Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
(info@driving.org.gr)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έκδοση Δ.Ε.Ε. για κατηγορία άδειας οδήγησης που κατέχει ήδη ο οδηγός σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αφαίρεσης της άδειας οδήγησης λόγω Σ.Ε.Σ.Ο.
Ο χειριστής καλεί την διαδικασία [ ΑΟ1 χχ Σ ].
Όπου χχ ο κωδικός υπηρεσίας και
(Σ) ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΣΟ ή ΚΑΤΑΔΙΚΗ (με κωδικό κίνησης [coki] P ή K ).
Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη εφόσον έχει οριστεί η ημερομηνία αφαίρεσης και η άδεια είναι ενημερωμένη με ΑΦΜ (σε περίπτωση που η άδεια δεν είναι ενημερωμένη με ΑΦΜ, θα πρέπει να σταλεί επίσημο έγγραφο στην Πληροφορική):
Με τη συμπλήρωση ενός ορθού αριθμού άδειας με κωδικό κίνησης P ή K στο σύστημα συνεχίζει με την εμφάνιση της κατωτέρω οθόνης.
Απαιτούμενα στοιχεία:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αιτούμενη Κατηγορία ΕξέτασηςΔιαγράφονται "μεγαλύτερες" κατηγορίες (αν υπάρχουν)
AMA1A2AB1BC1CD1DB+EC1+EC+ED1+ED+E
AMxxxxxxxxxxxxxx
A1xxxxxxxxxxxxx
A2xxxxxxxxxxxx
Axxxxxxxxxxx
B1xxxxxxxxxx
Bxxxxxxxxx
C1xxxxxxxx
Cxxxxxxx
D1xxxxxx
Dxxxxx
B+Exxxxxxxx
C1+Exxxxxx
C+E
D1+Exxx
D+Ex
Στη συνέχεια ακολουθείται η ροή της διαδικασίας [ ΑΟ1 ]
Κατά την έκδοση της Άδειας διαδικασία [ ΑΟ74 ] στην οθόνη θα εμφανίζονται οι κατηγορίες που απομένουν μετά την εξέταση της αιτουμένης κατηγορίας: