Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 262016
ΑΔΑ ΨΖΜΠ465ΧΘΞ-ΛΤΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)
Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.: 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο: 210 650 8867
E-mail: g.patsiavos@yme.gov.gr
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Προς: Όπως πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της υπ' αριθμ. πρωτ. Α.1071/19-05-2023 κ.υ.α. "Ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου του πιστοποιητικού και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικά με την έκδοση, τη διακίνηση, τη διαχείριση και την καταχώριση στοιχείων του πιστοποιητικού ταξινόμησης, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 130 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα" (Β’ 3394)
1. Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η εν θέματι κ.υ.α., με την οποία καθιερώνεται ενιαίος τύπος ψηφιακού πιστοποιητικού ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων). Το ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων εκδίδεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης.
2. Μετά την έκδοση, η περαιτέρω διαχείριση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, για τη διενέργεια πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου οχήματος και βεβαίωση καταβολής του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του, εκτός εάν άλλως ορίζεται, γίνεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov.gr/ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) (παρ. 5, άρθρο 1, της με αριθμ. Α.1071/19-05-2023 κ.υ.α.). Η διαχείριση των ψηφιακών αιτήσεων από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών πραγματοποιείται μέσω του ειδικού διαχειριστικού συστήματος της παραπάνω εφαρμογής (https://intranet-yme.services.gov.gr/).
3. Μετά την οριστικοποίηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ψηφιακή αίτηση για χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, είτε της επιλογής τους, για την περίπτωση των Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων (με την εξαίρεση των οχημάτων ειδικού σκοπού) και Δικύκλων Ιδιωτικής Χρήσης (Δ.Ι.Χ.) οχημάτων, είτε στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία, για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων.
4. Για όλα τα καινούρια οχήματα, για τα οποία εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, που ταξινομούνται για πρώτη φορά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του σημείου 2 της παρούσας, η ψηφιακή αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω ψηφιακά έγγραφα:
• Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.
• Έγκριση ή Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου.
• Πιστοποιητικό/ά Συμμόρφωσης .
• Τιμολόγια.
• Εξουσιοδοτήσεις.
• Ταυτοποιητικά έγγραφα.
• Υπεύθυνες Δηλώσεις- Αιτήσεις.
Όλες οι ψηφιακές αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τηρούνται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής για πάντα και δεν απαιτείται η προσκόμιση τους σε έντυπη μορφή από τους ενδιαφερόμενους.
Επιπροσθέτως προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους τα εκάστοτε απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες). Ενδεικτικώς αναφέρονται η βεβαίωση ταχογράφου, το πρακτικό επιθεώρησης, το καταστατικό της επιχείρησης, το σήμα τουριστικού γραφείου, η βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής Υπηρεσίας, η βεβαίωση του ΕΚΑΒ, που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα.
5. Για όλα τα μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού, για τα οποία εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του σημείου 2 της παρούσας, η ψηφιακή αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω ψηφιακά έγγραφα:
• Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.
• Έγκριση τύπου ή Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου (εφόσον υπάρχει).
• Τιμολόγια.
• Εξουσιοδοτήσεις.
• Ταυτοποιητικά έγγραφα.
• Υπεύθυνες Δηλώσεις- Αιτήσεις.
Όλες οι ψηφιακές αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τηρούνται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής για πάντα και δεν απαιτείται η προσκόμιση τους σε έντυπη μορφή από τους ενδιαφερόμενους.
Επιπροσθέτως προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους τα εκάστοτε απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες). Ενδεικτικώς αναφέρονται η ξένη άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το σημείο 7β της παρούσας, το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου-ΚΤΕΟ αλλοδαπής, η βεβαίωση ταχογράφου, το πρακτικό επιθεώρησης, το καταστατικό της επιχείρησης, το σήμα τουριστικού γραφείου, η βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής Υπηρεσίας, η βεβαίωση του ΕΚΑΒ, που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα.
6. Σημειώνεται ότι η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή επιτρέπει στον εισαγωγέα του οχήματος να δηλώσει τον αριθμό έγκρισης τύπου αυτού και το χρώμα του οχήματος, καθώς και να « επισυνάψει » το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος, δηλώνοντας τον κωδικό επαλήθευσης του ψηφιακά επικυρωμένου, μέσω της ΕΨΠ- gov.gr, πρωτότυπου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης πέραν του ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης, αυτά θα πρέπει να ψηφιοποιούνται σε ένα ενιαίο ψηφιακά επικυρωμένο έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση, η Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει την ορθότητα και την ισχύ της έγκρισης τύπου που δηλώνεται από τον εισαγωγέα, καθώς και την εξουσιοδότηση του υπογράφοντα το/α Πιστοποιητικό/ά Συμμόρφωσης όπως προκύπτει από το Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου.
7. Σε ότι αφορά το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ισχύουν τα εξής:
(α) Για τα καινούργια οχήματα, καταχωρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του σημείου 2 της παρούσας, το/α πρωτότυπο/α Πιστοποιητικό/ά Συμμόρφωσης ψηφιοποιημένο/α και επικυρωμένο/α μέσω της ΕΨΠ-gov.gr. Το/α πρωτότυπο/α Πιστοποιητικό/ά Συμμόρφωσης του οχήματος κρατείται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος και δεν προσκομίζεται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.
(β) Για τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 προσκομίζεται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, πριν την χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 212888/4-7-2022 (Β' 3695) υ.α. και την υπ’ αρ. πρωτ. 311978/07-10-2022 εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 9Δ2Ε465ΧΘΞ-Ζ2Ω).
8. Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας (καθώς και όσες άλλες ενταχθούν στο μέλλον στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών RF), για τις νέες εκδόσεις στοιχείων κυκλοφορίας για καινούρια Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ, που ταξινομούνται για πρώτη φορά, ισχύουν τα παρακάτω:
• Επιπρόσθετα των ψηφιακών εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 4 της παρούσας, στην ψηφιακή αίτηση του ενδιαφερομένου εκδίδεται ειδικός κωδικός πληρωμής RF και πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος της καταβολής των τελών αδείας και μεταβίβασης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ανάγκη τήρησης εγγράφων σε φυσικό αρχείο και διασφαλίζεται η πληρωμή των αναλογούντων τελών.
• Οι ψηφιακές αιτήσεις έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας, διεκπεραιώνονται χωρίς τη φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων καθώς δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός επιπλέον εγγράφου.
Για όλα τα υπόλοιπα είδη οχημάτων, απαιτείται η τήρηση σε φυσικό αρχείο, κατ’ ελάχιστον, των επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε πράξη και ανά περίπτωση (ενδεικτικώς: ξένη άδεια κυκλοφορίας, ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου-ΚΤΕΟ αλλοδαπής, βεβαίωση ταχογράφου, πρακτικό επιθεώρησης, καταστατικό της επιχείρησης, σήμα τουριστικού γραφείου, βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής Υπηρεσίας, η βεβαίωση του ΕΚΑΒ).
9. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση της νέας άδειας κυκλοφορίας και εγκριθεί η ψηφιακή αίτηση από τον χειριστή/υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αυτόματα μέσω email και SMS για να παραλάβει την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του οχήματος.
10. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5, του άρθρου 1, της εν θέματι κ.υ.α. βρίσκεται ήδη σε πιλοτικό-δοκιμαστικό στάδιο και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις 16-09-2023 και η διακίνηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
β.Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
β.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
γ.Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
δ.Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
ε.Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)
2.Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.panagopoulos@mindigital.gr )
3.Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Γενική Διεύθυνση Τελωνίων
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdcustoms@aade.gr )
4.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.Περιφέρειες της Χώρας
Α.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
α.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
β.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ε.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
gemetaforon@pamth.gov.gr και texarchou@pamth.gov.gr )
στ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr , k.petridou@pkm.gov.gr , s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και metaforon@pieria.pkm.gov.gr )
ζ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr και v.chatziapostolou@pdm.gov.gr )
η.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με email: s.drougkas@php.gov.gr )
θ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με email: gd metaforon@pin.gov.gr , gdel@pin.gov.gr , kskordilis@gmail.com )
ι.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr , i.megas@pde.gov.gr , jmegkas@gmail.com )
ια.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας
(αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr , d.rittas@fth.pste.gov.gr )
ιβ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr , eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
ιγ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με email: mraptaki@crete.gov.gr )
Β.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας